MẪU BIÊN BẢN HƯỚNG DẪN NHÂN SỰ MỚI.doc

1 7,842 58
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

MẪU BIÊN BẢN HƯỚNG DẪN NHÂN SỰ MỚI BIÊN BẢN HƯỚNGDẪN NHÂN SỰ MỚIKMH BM-NS-02-08Ngày hiệu lực 01/01/2010Lần ban hành 02Trang1/1TpHCM, Ngày ………tháng………năm………Người hướng dẫn: Chức vụ: Phòng ban:Người được hướng dẫn: Chức vụ: Phòng ban:Địa điểm: Ngày: Thời gian bắt đầu:Thời gian kết thúc:Nội dung hướng dẫn bao gồm Ghi chú1 Giới thiệu khái quát về Công ty2 Hệ thống quản lý của Công ty3 Cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của Công ty4 Nội quy lao động5 Quy định về ATLD, VSLĐ,…6 Nội dung bảng mô tả công việc7 Tiền lương thử việc, thời gian thử việc8 Tiêu chuẩn đánh giá sau thử việc9 Các chế độ đối với người lao động10 Một số quy định khácPhần kết luận: Nhân sự mới xác nhận sau khi nghe hướng dẫn nhân sự mới.Đã hiểu:  Đồng ý: Chưa hiểu:  Không đồng ý: Nhân sự được hướng dẫn(ký tên và ghi rõ họ tên)Người hướng dẫn(ký tên và ghi rõ họ tên)Lưu ý: Sau khi hiểu rõ và đồng ý với những nội dung đã được hướng dẫn. Nhân mới phải tuân thủ mọi quy định của Công ty. Trường hợp trong qúa trình làm việc mà nhân sự mới có vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của Công ty và theo Luật lao động hiện hành. . luận: Nhân sự mới xác nhận sau khi nghe hướng dẫn nhân sự mới. Đã hiểu:  Đồng ý: Chưa hiểu:  Không đồng ý: Nhân sự. BIÊN BẢN HƯỚNGDẪN NHÂN SỰ MỚIKMH BM-NS-02-08Ngày hiệu lực 01/01/2010Lần ban hành 02Trang1/1TpHCM, Ngày ………tháng………năm………Người hướng dẫn: Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BIÊN BẢN HƯỚNG DẪN NHÂN SỰ MỚI.doc, MẪU BIÊN BẢN HƯỚNG DẪN NHÂN SỰ MỚI.doc, MẪU BIÊN BẢN HƯỚNG DẪN NHÂN SỰ MỚI.doc