hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.doc

45 591 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu. Báo cáo thực tập tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦUHiện nay trên toàn thế giới đang diễn ra xu thế toàn cầu hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng chung với xu thế đó là sự phát triển của khoa học công nghệ. Bưu điện là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ở tất cả các lĩnh vực thiết yếu của xã hội.Trong những năm qua, ngành bưu điện đã có những bước phát triển vượt bậc theo hướng đi thẳng vào công nghệ hiện đại đáp ứng ngày càng cao về thông tin bưu chính của toàn xã hội. Cùng với nhiệm vụ đó Bưu điện tỉnh Lai Châu cũng là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có chức năng tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới, kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu Trong những năm qua Bưu điện tỉnh Lai Châu thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả vừa phải đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước.Tuy nhiên, trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đơn vị trong nước tham gia cung cấp các dịch vụ Bưu chính viễn thông và đặc biệt trong xu thế cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ có nhiều thành phần kinh tế tham gia kinh doanh lĩnh vực này. Điều đó tác động lớn đến quản lý sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam nói chung, Bưu điện tỉnh Lai Châu nói riêng.Tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh là một trong những điều kiện tiên quyết giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sự lành mạnh đó có được hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản trị tài chính là xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng và quản lý chúng sao cho tiết kiệm, có hiệu quả nhất Quản trị tài chính trong doanh nghiệp phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Quản trị tài chính phải thiết lập một chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý đối với doanh nghiệp, vừa bảo vệ được quyền lợi của chủ doanh nghiệp và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động; xác định phần lợi nhuận để lại từ sự phân phối này là nguồn quan trọng cho phép doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mức độ tăng trưởng cao và bền vững. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp còn có nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong doanh nghiệp, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.Hiện nay hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu rộng, càng đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi chúng ta biết vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và hơn nữa phải biết vượt qua những khó khăn đó, các doanh nghiệp Bưu chính đang chịu sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, chính vì vậy công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp nói chung và tại Bưu điện tỉnh Lai Châu nói riêng, tuy đã được coi trọng nhưng do nhiều nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) nên công tác quản trị tài chính vẫn chưa được triển khai đồng bộ và chưa đáp ứng được so với yêu cầu.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 1Báo cáo thực tập tốt nghiệpSau thời gian học tập tại học viên Công nghệ Bưu chính Víễn thông, với lượng kiến thức được trang bị về quản trị kinh doanh BCVT đã giúp em có được nhận thức khá sâu sắc về công tác quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp BCVT.Qua thời gian thực tập tốt nghiêp tại Bưu điện tỉnh lai Châu, được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lai Châu cũng như các đồng nghiệp, cùng với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa QTTCDN - Học viên BCVT em đã hoàn thành báo cáo thực tập tố nghiệp, theo từng nội dung gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về bưu điện tỉnh Lai Châu.Phần II: Công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 2Báo cáo thực tập tốt nghiệpPHẦN IMỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH LAI CHÂUCHƯƠNG ICHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH LAI CHÂU:Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Quyết định số 194/2007/QĐ-TTg ngày 24/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Ngày 15/11/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra quyết định số 496/QĐ-TCCB/HĐQT về việc phê duyệt phương án chia tách Bưu chính Viễn thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Theo đó Bưu Điện tỉnh Lai Châu được thành lập theo quyết định số 558/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, là một bộ phận cấu thành của mạng Bưu chính công cộng, hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ Bưu chính, chuyển phát liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ để thực hiện những mục tiêu của Nhà nước do Tổng Công ty giao. Có con dấu theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ tại các ngân hàng và Kho bạc nhà nước. I. Khái quát chung về Bưu điện tỉnh Lai Châu:Bưu điện tỉnh Lai châu là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt nam, là một bộ phận cấu thành của mạng Bưu chính công cộng, hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng với các đơn vị thành viên khác trong dây truyền công nghệ bưu chính, chuyển phát liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ với nhâu về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ để thực hiện những mục tiêu của nhà nước. Bưu điện tỉnh Lai châu được thành lập theo Quyết định số 558/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam.Bưu điện tỉnh Lai châu hoạt động theo luật doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Việt nam.Bưu điện tỉnh Lai châu có con dấu theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước. Chịu trách nhiệm trước pháp luật Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 3Báo cáo thực tập tốt nghiệpvà trước Tổng công ty trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ hoạt động.Bưu điện tỉnh Lai châu chịu trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp khác về dịch vụ Bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát, tài chính bau chính của Bưu điện tỉnh Lai châu cũ theo quy định của phát luật.Bưu điện tỉnh Lai châu đi vào hoạt động với 4 Bưu điện huyện, một Bưu điện khu vực, một Bưu cục Thị xã, một trung tâm dịch vụ khách hàng trực thuộc Giám đốc. Khối văn phòng Bưu điện tỉnh gồm bốn phòng ban chức năng và chuyên viên thi đua tổng hợp, chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực Tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh.II. Chức năng và nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh Lai Châu.1. Chức năng Bưu điện tỉnh Lai Châu có các chức năng sau: Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác mạng lưới Bưu chính, kết hợp với Viễn thông để kinh doanh và phục vụ theo qui hoạch, kế hoạch và phù hợp với phương hướng phát triển của chính quyền địa phương (kế hoạch phát triển của Nhà nước) và của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam giao cho. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, phục vụ các yêu cầu thông tin trong đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội của các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.Thiết kế mạng lưới Bưu chính trong toàn tỉnh. Kinh doanh dịch vụ Bưu chính và cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu.Trực tiếp ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Tin học cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức đại lý cho Viễn thông Điện Biên - Lai Châu và các Công ty dọc thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành Bưu chính. Kinh doanh các thiết bị đầu cuối Viễn thông. Xây dựng các cơ sở kiến trúc Bưu điện trong toàn tỉnh. Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi pháp luật cho phép và thực hiện các nhiệm vụ do Tổng công ty giao.2. Nhiệm vụ. Bưu điện tỉnh Lai Châu có nghĩa vụ quản lý vốn và các hoạt động kinh doanh, phục vụ như sau:Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 4Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của chính quyền địa phương cũng như của Tổng công ty giao cho Bưu điện tỉnh Lai Châu quản lý nhằm phát triển kinh doanh và phục vụ. Với mục tiêu vừa phục vụ vừa kinh doanh, bảo toàn, phát triển phần vốn và các nguồn lực được giao.- Có nghĩa vụ trả các khoản nợ mà Bưu điện tỉnh Lai Châu trực tiếp vay theo qui định của pháp luật.- Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng danh mục ngành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về kết quả hoạt động, chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do đơn vị mình cung cấp, trình Tổng công ty về phương án liên quan đến dịch vụ do mình cung cấp. - Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác trong Tổng công ty để đạt được mục tiêu kế hoạch chung về kinh doanh, phục vụ của Tổng công ty.- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ an ninh quốc phòng, ngoại giao, các yêu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp, đảm bảo các dịch vụ Bưu chính Viễn thông cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.- Chịu sự chỉ đạo và điều hành mạng thông tin Bưu chính Viễn thông thống nhất của Tổng công ty.- Xây dựng qui hoạch phát triển đơn vị trên cơ sở chiến lược qui hoạch của Tổng công ty và phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn và trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông.- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn phù hợp với mục tiêu, hướng dẫn của kế hoạch phát triển toàn Tổng công ty. - Chấp hành các quy định của Nhà nước và Tổng công ty về điều lệ, thể lệ, thủ tục nghiệp vụ, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cước và chính sách giá.- Đổi mới hiện đại hoá thiết bị công nghệ và phương thức quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trên cơ sở phương án đã được Tổng công ty phê duyệt.- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi đối với người lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý đơn vị.- Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh Quốc gia.- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, bất thường, chế độ kiểm toán theo qui định của nhà nước và của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 5Bưu điện khu vực Tam đường Tân uyênBưu điện huyện Phong thổPhòng Kinh doanh Bưu chính viễn thông tin họcPhòng Kế toán tài chính thống kêBáo cáo thực tập tốt nghiệp- Chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát của Tổng công ty, tuân thủ các qui định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và theo qui định của pháp luật. Bưu điện tỉnh Lai Châu phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với Doanh nghiệp. Bưu điện tỉnh Lai Châu Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật, các khoản phải nộp về Tổng công ty theo quy định trong Quy chế tài chính của Tổng công ty. Trường hợp tài sản được Tổng công điều động theo hình thức ghi tăng, giảm vốn thì không phải nộp thuế trước bạ. Các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ với các đơn vị thành viên của Tổng công ty để phục vụ sản xuất và các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông thì không phải nộp thuế doanh thu.III. Cơ cấu tổ chức của Bưu điện tỉnh Lai châu 1. Mô tả cơ cấu tổ chức của Bưu điện tỉnh.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 6Bưu điện khu vực Tam đường Tân uyênBưu điện huyện Phong thổPhòng Kinh doanh Bưu chính viễn thông tin họcPhòng Kế toán tài chính thống kêBáo cáo thực tập tốt nghiệp - Cơ cấu tổ chứcĐược mô tả theo sơ đồ: (Nguồn: Phòng TCHC-BĐ tỉnh Lai Châu) Nhìn trên sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bưu điện tỉnh Lai Châu có thể nhận thấy: Giám đốc Bưu điện Lai Châu là người có quyền quản lý và điều hành cao nhất của Bưu điện tỉnh Lai Châu. Phó giám đốc là người giúp Giám đốc quản lý điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân côngBộ máy quản lý của Bưu điện tỉnh Lai Châu gồm các phòng, ban chuyên môn và các chuyên viên trực thuộc Giám đốc, giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công việc chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ và nội dung công việc được giao.Các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh các dịch vụ Bưu chính và một phần công đoạn cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Tin học trực thuộc Bưu điện tỉnh Lai Châu gồm có: Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 7Trung tâm dịch vụ khách hàngBưu điện khu vực Tam đường Tân uyênBưu điện huyện Mường tèBưu điện huyện Phong thổBưu cục Thị xã Lai châuBưu cục 3Phòng Kinh doanh Bưu chính viễn thông tin họcPHÓ GIÁM ĐỐCPhòng Tổ chức hành chínhPhòng Kế hoạch đầu tưChuyên viên Thi đuaPhòng Kế toán tài chính thống kêGIÁM ĐỐCBưu điện huyện Sìn hồBưu điện huyện Than uyênĐại lý Bưu điệnĐiểm BĐ-VHXBáo cáo thực tập tốt nghiệp04 Bưu điện huyện (Huyện Mường Tè, Phong Thổ, Than Uyên, Sìn Hồ), 01 Bưu điện khu vực (Tam đường - Tân uyên); 01 Bưu cục Thị xã, 01 Trung tâm dịch vụ khách hàng do Bưu điện tỉnh trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh.2. Chức năng, nhiệm vụ của ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc. 2.1 Ban Giám đốc:- Giám đốc: Là người phụ trách chung, là người có quyền ra các quyết định về quản lý và điều hành trong toàn đơn vị.- Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo sự phân công của Giám đốc.2.2 Phòng Tổ chức - Hành chính:Là phòng quản lý, chức năng giúp Giám đốc BĐT quản lý, chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, đào tạo, nâng bậc nghề công nhân, quản lý hồ sơ, công tác bảo vệ nội bộ; công tác hành chính và một số chế độ chính sách khác. Bao gồm những nhiệm vụ cụ thể sau:1. Nghiên cứu xây dựng chủ trương, KH lao động hàng năm, 5 năm và dài hạn.2. Nghiên cứu xác định hệ thống chức danh đầy đủ cho cán bộ viên chức.3. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các loại định mức lao động của ngành cho phù hợp với tình hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh.4. Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các loại định mức lao động.5. Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các định mức lao động, định biên lao động của ngành.6. Tính toán về lao động hàng năm theo định mức, định biên cho các đơn vị trong toàn BĐT cho phù hợp với điều kiện thực tế của BĐT nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế.7. Nghiên cứu, tổ chức quản lý có hiệu quả ngày công, giờ công sản xuất công tác và cá quỹ thời gian khác của toàn BĐT.8. Nghiên cứu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tổ chức lao động khoa học, cải tiến, hợp lý hoá trong việc khai thác, bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa các thiết bị thông tin.9. Nghiên cứu tổ chức thực hiện các hình thức phân công lao động.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 8Báo cáo thực tập tốt nghiệp10. Nghiên cứu ca kíp làm việc cho các đơn vị phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh các dịch vụ bưu chính – VTTH và các dịch vụ khác của BĐT.11. Nghiên cứu xây dựng nội quy lao động của BĐT. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện. Nghiên cứu bổ sung nội quy lao động khi cần thiết.12. Nghiên cứu, đề xuất các hình thức sử lý vi phạm nội quy lao động của BĐT13. Tổ chức quản lý đội ngũ lao động ( quản lý danh sách, hồ sơ, lý lịch, biến động, cấu tạo đội ngũ, trình độ, sức khoẻ, bậc lương . )14. Tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng lao động theo các hình thức của Bộ luật lao động quy định.15. Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chế độ nghỉ hưu trí hàng năm16. Nghiên cứu, lập các thủ tục cho thôi việc và giải quyết chế độ thôi việc.17. Nghiên cứu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xét kỷ luật đối với CBCNV18. Nghiên cứu, quảncông tác cán bộ và thực hiện công tác nhận xét cán bộ hàng năm.19. Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ của BĐT20. Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại.21. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện kế hoạch bổ túc nghề nghiệp, nâng bậc nghề hàng năm cho công nhân viên chức.22. Tổ chức giúp đỡ học sinh, sinh viên của các trường trong ngành đến thực tập ở đơn vị,23. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách cho CBCNV.24. Nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của đơn vị. 25. Nghiên cứu xây dựng nội quy tổ chức của đơn vị và tổ chức thực hiện nội quy sản xuất của đơn vị.26. Nghiên cứu, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đi tham quan học tập ở nước ngoài.27. Nghiên cứu để lập kế hoạch và thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo và vào các chức danh viên chức.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 9Báo cáo thực tập tốt nghiệp28. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế phân phối tiền lương của BĐT cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng thông tin và kích thích sản xuất phát triển. 29. Phân bổ quỹ tiền lương của BĐT đối với các đơn vị trực thuộc. Tổ chức phân phối các khoản thu nhập khác của Tổng công ty, của BĐT cho người lao động, đảm bảo đầy đủ, công bằng và chính xác.30. Tham gia xây dựng phương án sử dụng các quỹ: hỗ trợ, khuyến khích .31. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch BHLĐ hàng năm.32. Nghiên cứu, phân loại lao động nặng nhọc, độc hại và tổ chức thực hiện chế độ đãi ngộ cho người lao động.33. Tổ chức cấp phát, quản lý việc sử dụng các trang bị BHLĐ.34. Phối hợp với y tế cơ quan để quản lý sức khoẻ người lao động, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNVC trong toàn BĐT.35. Nghiên cứu tổ chức đo thử môi trường lao động cho các địa điểm làm việc trong phạm vi BĐT quản lý.36. Nghiên cứu các biện pháp, kế hoạch để khắc phục các tồn tại về tình trạng môi trường lao động không đảm bảo tiêu chuẩn ATVSLĐ.37. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCCN.38. Giúp giám đốc về công tác hành chính quản trị của BĐT.2.3 Phòng kinh doanh Bưu chính viễn thông tin học:Là phòng quản lý chức năng giúp cho giám đốc Bưu điện tỉnh quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khai thác các dịch vụ bưu chính, viễn thông, tin học, Phát hành báo chí và công tác khoa học kỹ thuật. Bao gồm những nhiệm vụ cơ bản sau đây:1. Nghiên cứu để tổ chức chỉ đạo toàn bộ mạng lưới thông tin thuộc các lĩnh vực công tác của phòng được quy định trên đây, hiện có ở các đơn vị cơ sở trong toàn BĐT hoạt động đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đồng thời bố trí, sắp xếp các thiết bị thông tin cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.2. Có trách nhiệm quản lý đầy đủ hồ sơ, lý lịch mạng lưới bưu chính, thiết bị thông tin, phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, xử lý, cải tạo nâng cấp mạng lưới, thiết bị về bưu chính, viễn thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng công ty giao cho cũng như nhu cầu phát triển tại địa phương.3. Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy trình, quy phạm, thể lệ thủ tục về bưu chính - PHBC.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 10[...]... đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa QTTCDN - Học viên BCVT em đã hoàn thành báo cáo thực tập tố nghiệp, theo từng nội dung gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về bưu điện tỉnh Lai Châu.Phần II: Công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.Phần III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 2 Báo cáo thực tập... công tác Bưu chính (VD: Xe đẩy bưu chính, cân điện tử, các loại ấn phẩm bưu chính ). Về vốn bằng tiền bao gồm toàn bộ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có tại thời điểm 31/12/2007 tại các Bưu điện huyện, thị xã, các khoản phải thu về bưu chính thời điểm 31/12/2007 tại các Bưu điện huyện, thị xã và tại văn phòng Bưu điện tỉnh (cũ).Thực tế, do mới chia tách nên khả năng về vốn lưu động của Bưu điện tỉnh. .. khăn, nhưng Bưu điện tỉnh Lai Châu về cơ bản vẫn đảm bảo và điều hành được đầy đủ nhu cầu về tài sản lưu động, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất2.2.3. Quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Bưu điện tỉnh Lai Châu:2.2.3.1. Quản trị doanh thu: Doanh thu của Bưu điện tỉnh Lai Châu gồm doanh thu phát sinh tại các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh và doanh thu phát sinh tại Bưu điện tỉnh. Doanh... hữu ích của Tài sản cố định.Sinh viên: Lò Thị Kim Thu-Lớp D07TCQTKD 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp2.2. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH LAI CHÂU: Quản trị tài chính đóng vai trị quan trọng và có phạm vi rất rộng lớn hiện hữu trong mọi hoạt động của Bưu Điện tỉnh Lai Châu. Hầu hết các quyết định quan trọng của lãnh đạo trên những thông tin từ sự phân tích tình hình tài chính, từ lựa... hạn và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ hoạt động. Bưu điện tỉnh Lai châu chịu trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp khác về dịch vụ Bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát, tài chính bau chính của Bưu điện tỉnh Lai châu cũ theo quy định của phát luật. Bưu điện tỉnh Lai châu đi vào hoạt động với 4 Bưu điện huyện, một Bưu điện khu vực, một Bưu cục Thị xã, một trung tâm... năng tài chính của doanh nghiệp để cung cấp thơng tin tài chính phục vụ việc thiết lập các giải pháp quản trị tài chính thích hợp, hiệu quả. Bưu điện tỉnh Lai Châu thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc VNPost, việc lập các báo cáo tài chính được giao cho phịng Tài chính- Kế toán-Thống kê theo niên độ quý, năm. Báo cáo tài chính năm đều được các Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn nhằm đảm bảo độ chính. .. ỔNG C ỘNG1VPHÒNG+BƯU CỤC TX19 14 17 41 1 922BƯU ĐIỆN THAN UYÊN0 3 3 5 1 123BƯU ĐIỆN TAM ĐƯỜNG - TU2 2 2 14 0 204BƯU ĐIỆN PHONG THỔ1 1 4 7 1 145BƯU ĐIỆN MUỜNG TÈ0 1 3 9 1 146 BƯU ĐIỆN SIN HỒ 1 0 2 7 2 12 CỘNG: 23 21 31 83 6 164 (Nguồn: Phòng TCHC-BĐ tỉnh Lai Châu) * Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn tuổi tác qua các năm.CƠ CẤU LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH NĂM 2008Tổng... tập tốt nghiệpSau thời gian học tập tại học viên Cơng nghệ Bưu chính Víễn thơng, với lượng kiến thức được trang bị về quản trị kinh doanh BCVT đã giúp em có được nhận thức khá sâu sắc về công tác quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp BCVT.Qua thời gian thực tập tốt nghiêp tại Bưu điện tỉnh lai Châu, được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lai Châu cũng như các đồng nghiệp, cùng... Khối văn phòng Bưu điện tỉnh gồm bốn phòng ban chức năng và chuyên viên thi đua tổng hợp, chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực Tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh. II. Chức năng và nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh Lai Châu.1. Chức năng Bưu điện tỉnh Lai Châu có các chức năng sau: Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác mạng lưới Bưu chính, kết hợp... vật liệu, ấn phẩm, công cụ lao động - Vốn bằng tiền: Gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu.Từ 01/01/2008, thực hiện phương án chia tách về mặt kế tốn, tài chính đã được phê duyệt, về tài sản lưu động của Bưu điện tỉnh Lai Châu bao gồm toàn bộ những vật tư, nguyên nhiên vật liệu, ấn phẩm, công cụ lao động tồn kho tại các Bưu điện huyện thị và tại kho của Bưu điện tỉnh (cũ) đến thời . quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu. Sinh viên: Lò. dịch vụ Bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát, tài chính bau chính của Bưu điện tỉnh Lai châu cũ theo quy định của phát luật .Bưu điện tỉnh Lai châu đi
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.doc, hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.doc, hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Bưu điện tỉnh Lai Châu.doc, Phòng Tổ chức - Hành chính:, Phòng kế tốn thống kê tài chính:, Quản trị Chiến lược và kế hoạch: Quản trị quá trình sản xuất:, Công tác nhân sự 3.1 Công tác tuyển dụng lao động, Doanh thu kinh doanh. Công tác MARKETING 5.1 Bộ máy Marketing, Đầu kỳ 251 Giảm trong kỳ 253 Số dư cuối kỳ 254 Cuối kỳ 262

Từ khóa liên quan