Đề thi thử số 5 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

1 394 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 19:20

Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - ĐỀTHI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 1 ( ) 2 1 x y C x − = − a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ( )C b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( )C tại điểm có hoành độ 0 x thỏa mãn: 0 ( ) '' 4 x y = Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình: 1 cos sin cot tan2 cot 1 x x x x x − = + − Câu 3 (1,0 điểm) Tính tích phân: 63 64 3 1 1 1 1 1 x I dx x − − + + = + − ∫ Câu 4 (1,0 điểm) a) Tìm tham số ,a b R∈ để phương trình: 2 (2 1) 2 0z a z a b+ + + + = nhận 1 2z i= + là nghiệm. b) Cho {0;1;2;3;4;5}.A = Lập số gồm 4 chữ số khác nhau được lấy từ .A Lấy 1 số bất kì trong các số vừa lập. Tính xác suất để số lấy được chia hết cho 6. Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho hai mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z+ − + = và ( ) : 2 2 5 0Q x y z− + − = . Viết phương trình mặt cầu ( )S đi qua ;A B và tiếp xúc với ( )P và ( ).Q Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ . ' ' 'ABC A B C có đáy là tam giác vuông tại ; ' 2A AA a= , hình chiếu vuông góc của 'A xuống ( )ABC trùng với trọng tâm G của tam giác .ABC Tính thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C và cosin góc giữa 'AA và .BC Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho tam giác ; 2 ;ABC AC AB= (1;1)M là trung điểm của ;BC N thuộc cạnh AC sao cho: 3 ;AN NC D= thuộc AD sao cho AD đối xứng với AM qua phân giác trong AE của tam giác .ABC Đường thẳng : 3 2 8 0;DN x y− + = Điểm C thuộc đường thẳng : 7 0.d x y+ − = Xác định tọa độ các đỉnh tam giác .ABC Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 2 2 2 2( 1) 2 1 2 3 1 2 5 8 16 8 y y y x x x x x y    + + + − =    − + − + = − +    Câu 9 (1,0 điểm) Cho , , 0; ,x y z x y≥ không đồng thời bằng 0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 2 2 2 3 3 1 4 2 2 3 ( ) ( 2) P x y z z x y z = − + + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 5 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút Phối hợp sản xuất: ViettelStudy.vn và Uschool.vn . 4 2 2 3 ( ) ( 2) P x y z z x y z = − + + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 5 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 20 15 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút Phối hợp sản xuất: ViettelStudy.vn và Uschool.vn. Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - Đ THI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 1 ( ) 2 1 x y C x − = − a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số ( )C b) Viết. tham số ,a b R∈ để phương trình: 2 (2 1) 2 0z a z a b+ + + + = nhận 1 2z i= + là nghiệm. b) Cho {0;1;2;3;4 ;5} .A = Lập số gồm 4 chữ số khác nhau được lấy từ .A Lấy 1 số bất kì trong các số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử số 5 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 5 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 5 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn