Đề thi thử số 4 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

1 499 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 19:20

Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - ĐỀTHI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: 3 2 ( ) 3 m x y x mx m C= − + − , với m là tham số. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với 1m = b) Tìm m để đường thẳng : 1 3 x d y = − cắt ( ) m C tại 3 điểm phân biệt có hoành độ 1 2 3 , ,x x x thỏa mãn: 2 2 2 1 2 3 5x x x+ + = Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình: 1 sin 2 cos2 cos 3 cos 1 tan x x x x x + + = + + Câu 3 (1,0 điểm) Tính tích phân 1 ln 1 ln e x I dx x x + = ∫ Câu 4 (1,0 điểm) a) Tìm phần thực và phần ảo của số phức z biết: 2 3 (2 ) 8 (1 2 )i z i i + − + = + b) Một họ gồm n đường thẳng song song cắt một họ gồm m đường thẳng song song. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo thành. Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt cầu 2 2 2 ( ) : ( 1) ( 2) ( 1) 8S x y z = + − + + = và đường thẳng 1 1 : . 1 2 1 x y z d − − = = − − Tìm giao điểm của d và ( ).S Tính diện tích của tam giác IAB với I là tâm mặt cầu ( ).S Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình thang cân, đáy lớn 4 ; 2 ;AB a CD a= =  0 60 .BAD = Đường thẳng SA vuông góc với đáy; 2 .SA a = Tính thể tích khối chóp .S ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và ,CM với M là trung điểm của .SB Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm ,I trung trực của AB cắt BC tại (3; 3),E − trung trực AC cắt BC tại 5 5 ; 4 4 F      −        . Điểm I nằm trên đường thẳng : 2 3 0.x y∆ + − = Tìm tọa độ các điểm , ,A B C biết bán kính đường tròn nội tiếp AEF ∆ bằng 2 2 và điểm I có hoành độ nhỏ hơn bằng 2. Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 2 2 0 6 2 1 4 6 1 x x x y y y x x xy xy x    + + + + − − + =    − + = + +    Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số , ,x y z không âm và không có 2 số nào đồng thời bằng 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 2 4 2 x y z xy yz zx P y z z x x y x y z + + = + + + + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 4 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút Phối hợp sản xuất: ViettelStudy.vn và Uschool.vn . của biểu thức: 2 2 2 4 2 x y z xy yz zx P y z z x x y x y z + + = + + + + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 4 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút Phối. ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - Đ THI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: 3 2 ( ) 3 m x y x mx m C= − + − , với m là tham số. a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số. ,Oxy cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm ,I trung trực của AB cắt BC tại (3; 3),E − trung trực AC cắt BC tại 5 5 ; 4 4 F      −        . Điểm I nằm trên đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử số 4 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 4 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 4 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn