Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

121 682 4
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 18:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ NGỌC HÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ NGỌC HÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.LÊ KIM SA Hà Nội – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN THỊ NGỌC HÀ MỤC LỤC Nội dung Trang Danh mục các chữ viết tắt i Danh mục các bảng biểu ii Danh mục các hình vẽ, đồ thị iii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 7 1.1 Khái quát về dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại 7 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 7 1.1.2 Các loại hình dịch vụ bán lẻ chủ yếu của ngân hàng thương mại 11 1.1.3 Vai trò của dịch vụ bán lẻ tại các ngân hàng thương mại 16 1.2 Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.1 Quan niệm phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh sự phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 23 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số ngân hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam 28 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng HSBC Việt Nam 28 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam 30 1.3.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số các ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam 30 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 34 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 35 2.1 Giới thiệu tổng quan về VPBank 35 2.1.1 Cơ cấu tổ chức của VPBank 35 2.1.2 Khái quát về hoạt động kinh doanh của VPBank 37 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ của VPBank 38 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn 38 2.2.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ 42 2.2.3 Dịch vụ thanh toán 47 2.2.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử 49 2.2.5 Dịch vụ thẻ 50 2.2.6 Các dịch vụ bán lẻ khác 54 2.3 Kết quả hoạt động dịch vụ bán lẻ tại VPBank 57 2.3.1 Những kết quả đạt được 57 2.3.2 Một số hạn chế trong triển khai dịch vụ bán lẻ tại VPBank 63 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong triển khai dịch vụ bán lẻ tại VPBank 68 2.4 Phân tích SWOT đối với hoạt động dịch vụ bán lẻ tại VPBank 71 2.4.1 S - Điểm mạnh 71 2.4.2 S - Điểm yếu 72 2.4.3 O - Cơ hội 73 2.4.4 T- Thách thức 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 76 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 77 3.1 Mục tiêu và định hƣớng phát triển dịch vụ bán lẻ của VPBank 77 3.1.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ bán lẻ của VPBank 77 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ của VPBank 79 3.1.3 Yêu cầu đối với phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của VPBank 82 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại VPBank 83 3.2.1 Các giải pháp chung về phát triển dịch vụ bán lẻ tại VPBank 83 3.2.2 Giải pháp đối với một số sản phẩm dịch vụ bán lẻ cụ thể 96 3.3 Một số kiến nghị 105 3.3.1 Kiến nghị với C.Phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước 105 3.3.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 107 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 108 KẾT LUẬN 109 Danh mục tài liệu tham khảo 110 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 CN Chi nhánh 2 HĐQT Hội đồng quản trị 3 KH Khách hàng 4 NHBL Ngân hàng bán lẻ 5 NHNN Ngân hàng Nhà nước 6 NHTM Ngân hàng thương mại 7 NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 8 PGD Phòng giao dịch 9 QTRR Quản trị rủi ro 10 RM Chuyên viên khách hàng cao cấp 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 TMCP Thương mại cổ phần 13 VPBank Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng) ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1 Bảng 2.1 Mô hình tổ chức bộ máy hoạt động của VPBank 36 2 Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh của VPBank 37 3 Bảng 2.3 Cơ cấu huy động khách hàng theo thành phần kinh tế 41 4 Bảng 2.4 Kết quả tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm của VPBank 46 5 Bảng 2.5 Số lượng giao dịch và doanh số dịch vụ thanh toán trong nước năm 2013 47 6 Bảng 2.6 Doanh số và phí dịch vụ Western Union 54 7 Bảng 2.7 Số lượng giao dịch và doanh số dịch vụ thanh toán hóa đơn 55 iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Trang 1 Biểu đồ 2.1 Diễn biến huy động vốn cá nhân của VPBank 40 2 Biểu đồ 2.2 Diễn biến hoạt động tín dụng bán lẻ của VPBank 44 3 Biểu đồ 2.3 Số lượng phát hành thẻ ghi nợ qua các năm 51 4 Biểu đồ 2.4 Số lượng thẻ ghi nợ của VPBank so với một số đối thủ cạnh tranh chủ yếu 52 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, quá trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ đã diễn ra hết sức nhanh chóng. Cũng trong thời gian này hoạt động dịch vụ nói chung và dịch vụ ngân hàng nói riêng đã được Nhà nước quan tâm đặc biệt. Sự phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế - xã hội cũng như các tác động của quá trình toàn cầu hóa đã mở ra nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại (NHTM) phát triển sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng diễn ra gay gắt giữa các ngân hàng trong nước với nhau và giữa khối ngân hàng trong nước với các ngân hàng nước ngoài. Điều này đòi hỏi các NHTM phải không ngừng nghiên cứu tạo những sản phẩm mới để thu hút khách hàng, tăng doanh thu và sức cạnh tranh cho ngân hàng. Để tồn tại được trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt này, các NHTM Việt Nam đã, đang thực hiện quá trình hiện đại hóa công nghệ, áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng, chuyển từ mô hình ngân hàng chuyên doanh sang mô hình ngân hàng đa năng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp. Bên cạnh đó, các NHTM Việt Nam phải liên tục thay đổi chiển lược kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới, mở rộng và đa dạng hóa nhóm khách hàng mục tiêu của mình. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã và đang được nhiều NHTM quan tâm và đây được xem như một trong những xu hướng lựa chọn đầu tư lâu dài nếu như các ngân hàng muốn tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần trong tương lai. Thực tế cho thấy, ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội trong việc mở rộng cung cấp dịch vụ bán lẻ đến đông đảo đối tượng khách hàng là các cá nhân, các hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn đang rất thiếu các dịch vụ tài chính thì sẽ dễ dàng chiếm lĩnh thị trường. Mở rộng sang hoạt động [...]... bán lẻ tại VPBank 6 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát về dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm, đặc trƣng dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại a Ngân hàng thương mại Có nhiều khái niệm khác nhau về NHTM song nhìn... c Dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại Trong hoạt động truyền thống, các NHTM thông thường cung cấp 2 dịch vụ chủ yếu đó là dịch vụ ngân hàng bán buôn và dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong đó: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới từng cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm và dịch. .. tại hạn chế trong dịch vụ bán lẻ tại VPBank 7 Kết cấu nội dung luận văn Tên đề tài: Phát triển dịch vụ bán lẻ tại VPBank” Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ bán lẻ của NHTM Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ bán lẻ tại VPBank Chƣơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại. .. việc phát triển dịch vụ bán lẻ của NHTM để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các dịch vụ bán lẻ tại VPBank Để đạt được mục đích đó, đề tài có nhiệm vụ: - Làm rõ việc phát triển các dịch vụ bán lẻ của NHTM cả về lý luận và thực tiễn; 4 - Phân tích thực trạng phát triển và đánh giá kết quả hoạt động các dịch vụ bán lẻ tại VPBank trong những năm gần đây; - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển. .. sự phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại 1.2.2.1 Chỉ tiêu định tính - Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng thể hiện ở số lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Cách đây 20 năm, các dịch vụ bán lẻ của NHTM chỉ dừng lại ở con số từ 3 đến 6 sản phẩm Ngày nay số lượng sản phẩm dịch vụ lên tới 300 đến 500 sản phẩm dịch vụ, các ngân hàng. .. và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành” của Nguyễn Thị Liên Hương… Các đề tài trên chỉ đi vào một phần nhỏ trong hoạt động bán lẻ tại ngân hàng như tín dụng bán lẻ, huy động vốn dân cư, dịch vụ mà chưa tổng quan được toàn bộ hoạt động bán lẻ tại ngân hàng, mối quan hệ giữa các loại hình bán lẻ với nhau Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ: Phát triển ngân hàng bán lẻ Chiến lược ở NHTM Việt Nam. .. viết về thúc đẩy dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các NHTM cổ phần, tuy nhiên bài viết mới chỉ đề cập đến một vấn đề về giải pháp để phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng trong xu thế hội nhập và chưa phát triển mở rộng thành quy mô một bài luận văn Đề tài Phát triển marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (luận văn thạc sỹ kinh tế của tác giả... của khách hàng cũng như giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng - Phát triển các dịch vụ mới: theo đó dịch vụ ngân hàng mới được ngân hàng cung cấp bao gồm các dịch vụ tuy đã đang được sử dụng trên thị trường nhưng đó là dịch vụ ngân hàng mới phát triển Dịch vụ mới hoàn toàn là dịch vụ mới đối với cả ngân hàng và với cả thị trường Đây là một quá trình tương 18 đối phức tạp và khó... thƣơng mại 1.2.1 Quan niệm phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là sự gia tăng về số lượng và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ truyền thống, cải tiến thủ tục giao dịch, tiếp cận nhanh hoạt động ngân hàng hiện đại và dịch vụ tài chính ngân hàng mới có hàm lượng công nghệ cao nhằm... các ngân hàng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng không thể nằm ngoài xu thế đó Với mục tiêu trở thành một trong những NHTM bán lẻ hàng đầu Việt Nam, VPBank phải thực hiện đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh và mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu của mình Xuất phát từ nhận thức trên và nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề, đề tài: Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP . dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng HSBC Việt Nam 28 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Citibank Việt Nam 30 1.3.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại 23 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số ngân hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam 28 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 77 3.1 Mục tiêu và định hƣớng phát triển dịch vụ bán lẻ của VPBank 77 3.1.1 Mục tiêu phát triển dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn