Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng (2).DOC

51 708 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng (2) Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghipPHầN Mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài:Trong nền kinh tế thị trờng bất cứ một doanh nghiệp công nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xuất phát từ yêu cầu của thị trờng, nhằm trả lời đợc 3 câu hỏi cơ bản "Cái gì, nh thế nào, cho ai". Thị trờng vừa đợc coi là điểm xuất phát cũng vừa là điểm kết thúc của quá trình sản xuất kinh doanh, là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Có thể nói một doanh nghiệp chỉ làm ăn có hiệu quả khi nó xuất phát từ thị trờng, tận dụng một cách năng động, linh hoạt những cơ hội trên thị trờng. Hay nói cách khác, thông qua thị trờng, sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp đợc tiêu thụ, giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra một cách liên tục trên cơ sở thực hiện đợc các mục tiêu đã đề ra. Vì thế duy trì mở rộng thị trờng đợc coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản lâu dài của doanh nghiệp, đặc biệt trong quá trình hội nhập của nền kinh tế đất nớc với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên hoạt động trong cơ chế thị trờng cũng đồng nghĩa với việc phải luôn luôn đối mặt với các rủi ro thách thức trong quá trình cạnh tranh khốc liệt. Để phát triển thị trờng một cách có hiệu quả, trớc hết doanh nghiệp cần nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng nhận thức về thị trờng. Tiếp đó doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiên cứu môi trờng khách hàng, sử dụng các thông tin, dữ liệu đó để phán đoán thị trờng lựa chọn mục tiêu thị trờng, lập kế hoạch chiến lợc kinh doanh, kế hoạch duy trì thị trờng cũ, chiếm lĩnh thị trờng mới. Sau cùng là triển khai thực hiện kế hoạch thông qua 4 công cụ (sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp) .Trong tình hình thực tế hiện nay nhu cầu truyền thông quảng cáo của các doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ là một trong những yếu tố trọng yếu trong kế hoạch marketing của doanh nghiệp phát triển. Hoà chung trong trào lu đó, Công ty Phim Rồng Vàng (với Uy tín, Chất lợng hàng đầu) cũng là một công ty sản xuất hiệu quả càng ngày càng có nhiều khách hàng a chuộng sản phẩm của Công ty. Đây là một thế mạnh lớn nhng bên cạnh đó Công ty đã gặp phải không ít khó khăn. Thiết nghĩ cần ngay từ bây giờ 1Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghipphải có phơng hớng phát triển đúng đắn. Xuất phát từ vai trò của thị trờng tình hình thực tế của Công ty, em xin chọn đề tài "Duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng".2. Mục đích nghiên cứu:Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích đánh giá thực trạng việc duy trì mỡ rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng trong những năm gần đây, trên cơ sỡ đó luận văn đề ra những biện pháp thích hợp nhằm duy trì phát triển thị trờng hơn nữa cho conong ty trong thời gian tới.3. Đối tợng phạm vi nghiên cứu:Vì đây là một đề tài thuộc nhóm nghành Khoa học Xã hội nghiên cứu các hoạt đông xây dựng phát triển thị trờng. Nên đối tợng phạm vi nghiên cứu là định hơng xây dựng các hoạt động duy trì phát triển thị trờng cho công ty Phim Rồng Vàng trong thời gian tới.4. Phơng pháp nghiên cứu:Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phơng pháp nghiên cứu cơ bản nh phơng pháp điều tra chọn mẫu các đối tợng liên qua, phân tích dữ liệu, tổng hợp, thống kê so sánh. Trong quá trình nghiên cứu các phơng pháp này đợc sử dụng linh hoạt, hoặc kết hợp hoặc riêng lẽ để giải quyết các vấn đề một cách tốt nhất5. Nội dung đề tài:Thực ra đây là một vấn đề có nội dung rất rộng vì vậy trong luận văn này em chỉ đi vào vấn đề duy trì mở rông thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty qua đó đa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao việc duy trì mở rông thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng.Đề tài gồm 3 phần lớn sau:- Phần thứ nhất: Duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng2Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghip- Phần thứ hai: Thực trạng về thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng- Phần thứ ba: Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng3Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghipPHN TH NHTDUY TRè V M RNG TH TRNG TIấU TH SN PHM CA DOANH NGHIP TRONG C CH TH TRNGI: Mt s vn c bn v th trng1. Khỏi nim:Thị trờng ra đời gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó là môi trờng để tiến hành các hoạt động giao dịch mang tính chất thơng mại của mọi doanh nghiệp. Trong một xã hội phát triển, thị trờng không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể gặp gỡ trực tiếp giữa ngời mua ngời bán mà doanh nghiệp khách hàng có thể chỉ giao dịch, thoả thuận với nhau thông qua các phơng tiện thông tin viễn thông hiện đại. Cùng với sự phát triển sản xuất hàng hoá, khái niệm thị trờng ngày càng trở lên phong phú đa dạng. Có một số khái niệm phổ biến về thị trờng nh sau:1.1. Thị trờng là nơi mua bán hàng hoá, là nơi gặp gỡ để tiến hành hoạt động mua bán giữa ngời mua ngời bán.1.2. Thị trờng là biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của doanh nghiệp về sản xuất cái gì, sản xuất nh thế nào các quyết định của ngời lao động về việc làm bao lâu, cho ai đều đợc điều chỉnh bằng giá cả.1.3. Thị trờng là sự kết hợp giữa cung cầu, trong đó những ngời mua ngời bán bình đẳng cùng cạnh tranh. Số lợng ngời mua ngời bán nhiều hay ít phản ánh qui của thị trờng lớn nhỏ. Việc xác định nên mua hay bán hàng hoá dịch vụ với khối l-ợng giá cả bao nhiêu do quan hệ cung cầu quyết định. Từ đó ta thấy thị trờng còn là nơi thực hiện sự kết hợp giữa 2 khâu sản xuất tiêu thụ hàng hoá.1.4. Thị trờng là phạm trù riêng của nền sản xuất hàng hoá. Hoạt động cơ bản của thị trờng đợc thể hiện qua 3 yếu tố có mối quan hệ hữu cơ với nhau: Nhu cầu hàng hoá dịch vụ, cung ứng hàng hoá dịch vụ giá cả hàng hoá dịch vụ.4Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghip1.5. Khái niệm thị trờng hoàn toàn không tách rời khái niệm phân công lao động xã hội. Các Mác đã nhận định "Hễ đâu khi nào có sự phân công lao động xã hội sản xuất hàng hoá thì đó khi ấy sẽ có thị trờng. Thị trờng chẳng qua là sự biểu hiện của phân công lao động xã hội do đó có thể phát triển vô cùng tận".1.6. Thị trờng về vấn đề Marketing đợc hiểu là bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu mong muốn đó.Tóm lại thị trờng đợc hiểu là nơi gặp gỡ giữa cung cầu của một loạt hàng hoá, dịch vụ nào đó hay cho một đối tợng khác có giá trị. Ví dụ nh thị trờng sức lao động bao gồm những ngời muốn đem sức lao động của mình để đổi lấy tiền công hoặc hàng hoá. Để công việc trao đổi trên đợc thuận lợi, dần dần đã xuất hiện nhiều những tổ chức kiểu văn phòng, trung tâm giới thiệu xúc tiến việc làm cho ngời lao động. Cũng tơng tự nh thế thị trờng tiền tệ đem lại khả năng vay mợn, cho vay tích luỹ tiền bảo đảm an toàn cho các nhu cầu tài chính của các tổ chức, giúp họ có thể hoạt động liên tục đợc. Nh vậy điểm lợi ích của ngời mua ngời bán hay chính là giá cả đợc hình thành trên cơ sở thoả thuận nhân nhợng lẫn nhau giữa cung cầu.2. Phân loại phân đoạn thị trờng:2.1. Phân loại thị trờng:Một trong những điều kiện cơ bản để sản xuất kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp phải hiểu biết về thị trờng việc nghiên cứu phân loại thị trờng là rất cần thiết. Có 4 cách phân loại thị trờng:2.1.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ+ Thị trờng địa phơng: tập hợp khách hàng trong phạm vi địa phơng nơi thuộc địa phận phân bổ của doanh nghiệp.+ Thị trờng vùng: tập hợp những khách hàng một vùng địa lý nhất định. Vùng này đợc hiểu nh một khu vực địa lý rộng lớn có sự đồng nhất về kinh tế - xã hội.5Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghip+ Thị trờng toàn quốc: hàng hoá dịch vụ đợc lu thông trên tất cả các vùng, các địa phơng của một nớc.+ Thị trờng quốc tế: là nơi diễn ra các giao dịch buôn bán hàng hoá dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế thuộc các quốc gia khác nhau.2.1.2. Phân loại theo mối quan hệ giữa những ngời mua ngời bán+ Thị trờng cạnh tranh hoàn hảo: trên thị trờng có nhiều ngời mua ngời bán cùng một loại hàng hoá, dịch vụ. Hàng hoá đó mang tính đồng nhất giá cả là do thị trờng quyết định.+ Thị trờng cạnh tranh không hoàn hảo: Trên thị trờng có nhiều ngời mua ngời bán cùng một loại hàng hoá, sản phẩm nhng chúng không đồng nhất. Điều này có nghĩa loại hàng hoá sản phẩm đó có nhiều kiểu dáng, mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu kích thớc . khác nhau. Giá cả hàng hoá đợc ấn định một cách linh hoạt theo tình hình tiêu thụ trên thị trờng.+ Thị trờng độc quyền: trên thị trờng chỉ có một hoặc một nhóm ngời liên kết với nhau cùng sản xuất ra một loại hàng hoá. Họ có thể kiểm soát hoàn toàn số lợng dự định bán ra thị trờng cũng nh giá cả của chúng.2.1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá+ Thị trờng t liệu sản xuất: đối tợng hàng hoá lu thông trên thị trờng là các loại t liệu sản xuất nh nguyên vật liệu, năng lợng, động lực, máy móc thiết bị.+ Thị trờng t liệu tiêu dùng: đối tợng hàng hoá lu thông trên thị trờng là các vật phẩm tiêu dùng phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của dân c nh đồ dùng dân dụng, quần áo, các loại thức ăn chế biến.2.1.4. Phân loại theo quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp+ Thị trờng đầu vào: là nơi doanh nghiệp thực hiện các giao dịch nhằm mua các yếu tố đầu vào (thị trờng lao động, thị trờng tài chính - tiền tệ, thị trờng khoa học công nghệ, thị trờng bất động sản .).6Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghip+ Thị trờng đầu ra: là nơi doanh nghiệp tiến hành các giao dịch nhằm bán các loại sản phẩm đầu ra của mình. Tuỳ theo tính chất sử dụng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp mà thị trờng đầu ra là thị trờng t liệu sản xuất hay t liệu tiêu dùng.2.2. Phân đoạn thị trờng:Hiện nay, dân số trên thế giới đã đạt tới con số trên 6 tỉ ngời, một con số khổng lồ đợc phân bố trên phạm vi rộng với những sở thích thói quen khác nhau. Mọi doanh nghiệp đều nhận thức đợc rằng làm cho tất cả mọi ngời a thích sản phẩm của mình ngay là một điều không tởng không thể đợc. Trớc hết họ cần phải khôn khéo tập trung vào phục vụ một bộ phận nhất định của thị trờng, tìm mọi cách hấp dẫn chinh phục nó. Từ đó xuất hiện khái niệm "phân đoạn thị trờng". Nó đợc hiểu là việc phân chia thị trờng thành những nhóm ngời mua hàng khác nhau theo độ tuổi, giới tính, mức thu nhập, tính cách, thói quen, trình độ học vấn . Không hề có một công thức phân đoạn thị trờng thống nhất nào cho tất cả các doanh nghiệp mà họ buộc phải thử các phơng án phân đoạn khác nhau trên cơ sở kết hợp những tham biến khác nhau theo ý tởng của riêng mình. Tuy nhiên có thể tóm lại 4 nguyên tắc phân đoạn thị trờng tiêu dùng nh sau:2.2.1. Nguyên tắc địa lý Nguyên tắc này đòi hỏi chia cắt thị trờng thành các khu vực địa lý khác nhau nh quốc gia, tỉnh, thành phố, xã, miền . Thành các khu vực có mật độ dân số khác nhau nh thành thị, nông thôn; Thành các khu vực có trình độ dân trí khác nhau nh miền núi, đồng bằng .2.2.2. Nguyên tắc nhân khẩu họcLà phân chia thị trờng thành những nhóm căn cứ vào biến nhân khẩu học nh giới tính, mức thu nhập, tuổi tác, qui gia đình, giai đoạn của chu kỳ gia đình, loại nghề nghiệp, trình độ học vấn, tôn giáo, tín ngỡng dân tộc. Đây là các biến phổ biến nhất làm cơ sở để phân biệt các nhóm ngời tiêu dùng. Điều này có thể lý giải bởi sở thích, mong muốn hay nhu cầu của khách hàng có liên quan chặt chẽ tới đặc điểm về nhân khẩu học. Hơn nữa các biến này dễ đo lờng, đơn giản dễ hiểu hơn đa số các biến khác.7Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghip+ Biến giới tính đã đợc áp dụng từ lâu trong việc phân đoạn các thị trờng thời trang quần áo, mỹ phẩm, sách báo, đồ dùng dân dụng . đây có sự khác biệt khá rõ nét trong thị hiếu tiêu dùng giữa nam nữ.+ Tuổi tác khác nhau cũng dẫn đến những nhu cầu khác nhau. Ví dụ thị trờng kem đánh răng đối với trẻ em: cần chú ý đến một số tiêu thức nh độ ngọt cao, có thể nuốt đợc chống sâu răng; đối với thanh niên cần có nhu cầu về làm bóng, trắng răng hơng thơm; đối với ngời già nổi bật là nhu cầu làm cứng chắc răng.+ Cuối cùng việc doanh nghiệp có tiêu thụ đợc sản phẩm của mình hay không lại phụ thuộc vào khả năng thanh toán của khách hàng có nhu cầu. Mức thu nhập của ngời dân cao thì khả năng thanh toán mới lớn. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phơng pháp giá phân biệt cho các tầng lớp lao động trong xã hội đã thu đợc nhiều thành công.2.2.3. Nguyên tắc hành vi Phân đoạn thị trờng theo nguyên tắc hành vi là việc phân chia ngời mua thành nhiều nhóm khác nhau theo các biến lý do mua hàng, lợi ích mong muốn thu đợc, tình trạng ng-ời sử dụng cờng độ tiêu dùng, mức độ trung thành, mức độ sẵn sàng chấp nhận hàng thái độ đối với món hàng đó. Có nguyên tắc này bởi vì ngời tiêu dùng quyết định mua hàng hoá nhằm thoả mãn một lợi ích đang mong đợi nào đó. Nếu sản phẩm đủ sức hấp dẫn, họ sẽ trở thành khách hàng thờng xuyên trung thành của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trờng thì điều cần thiết nhất không phải là đẩy mạnh tiêu thụ mà phải nhận biết, hiểu kỹ lỡng hành vi của khách hàng để đáp ứng đúng thị hiếu của từng nhóm khách hàng một từ đó sản phẩm sẽ tự đợc tiêu thụ trên thị tr-ờng.2.2.4. Nguyên tắc tâm lý Phân đoạn thị trờng theo nguyên tắc tâm lý là việc phân chia ngời mua thành những nhóm theo đặc điểm giai tầng xã hội, lối sống đặc tính nhân cách. Nguồn gốc giai tầng có ảnh hởng mạnh đến sở thích của con ngời, đặc biệt là đối với đồ dùng dân dụng, quần áo, thói quen nghỉ ngơi, đi du lịch, đọc sách báo . Những ngời thuộc tầng lớp trung lu th-8Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghipờng đi tìm những sản phẩm hàng đầu, hàm chứa nhiều giá trị thẩm mỹ độc đáo thậm chí cả cách chơi chữ, còn những ngời thuộc tầng lớp hạ lu lại vừa lòng với sản phẩm thông thờng nhất, phù hợp với túi tiền của mình. Ngoài ra phong cách hay lối sống thờng ngày cũng đợc thể hiện khá rõ trong cách tiêu dùng của ngời dân. Những ngời "cổ hủ" th-ờng thích những đồ dùng, kiểu cách giản dị, tiện lợi, hay những ngời năng động, cởi mở lại là những ngời thích các loại xe môtô dáng thể thao khoẻ mạnh . Các doanh nghiệp khi thiết kế sản xuất hàng hoá, dịch vụ đa vào những tính chất đặc tính làm vừa lòng khách hàng.II. Vai trò chức năng của thị trờng1. Vai trò của thị trờngHoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần vào việc thoả mãn các nhu cầu của thị trờng, kích thích sự ra đời của các nhu cầu mới nâng cao chất lợng nhu cầu . Tuy nhiên trong cơ chế thị trờng, thị trờng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trờng vừa là động lực, vừa là điều kiện vừa là thớc đo kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.1.1. Là động lực Thị trờng đặt ra các nhu cầu tiêu dùng, buộc các doanh nghiệp nếu muốn tồn tại đợc phải luôn nắm bắt các nhu cầu đó, sản xuất kinh doanh theo các nhu cầu đó định hớng mục tiêu hoạt động cũng phải xuất phát từ những nhu cầu đó. Ngày nay mức sống của ng-ời dân đợc tăng lên rõ rệt do đó khả năng thanh toán của họ cũng cao hơn, nhu cầu nhiều hơn nhng lại khắt khe hơn. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh thay nhau ra đời cạnh tranh dành giật khách hàng một cách gay gắt bởi vì thị trờng có chấp nhận thì doanh nghiệp mới tồn tại đợc nếu ngợc lại sẽ bị phá sản. Vậy thị trờng là động lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.2. Là điều kiện Thị trờng bảo đảm cung ứng có hiệu quả các yếu tố cần thiết để doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu về một 9Trnh Phm Th Duy Lun vn tt nghiploại yếu tố sản xuất nào đó thì tình hình cung ứng trên thị trờng sẽ có ảnh hởng trực tiếp tiêu cực hoặc tích cực tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thị trờng là điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.1.3. Là thớc đo Thị trờng cũng kiểm nghiệm tính khả thi hiệu quả của các phơng án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với các trờng hợp khó khăn đòi hỏi phải có sự tính toán cân nhắc trớc khi ra quyết định. Mỗi một quyết định đều ảnh hởng đến sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Thị trờng có chấp nhận, khách hàng có a chuộng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp thì mới chứng minh đợc phơng án kinh doanh đó có hiệu quả hay không hay thất bại. Vậy thị trờng là thớc đo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Nh vậy thông qua thị trờng (mà trớc hết là hệ thống giá cả) các doanh nghiệp có thể nhận biết đợc sự phân phối các nguồn lực. Trên thị trờng, giá cả hàng hoá dịch vụ, giá cả với yếu tố đầu vào (nh máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, đất đai, lao động, vốn .) luôn luôn biến động nếu phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra hàng hoá dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trờng xã hội.2. Chức năng của thị trờng2.1. Chức năng thừa nhận:Nếu sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra tiêu thụ đợc trên thị trờng, tức là khi đó hàng hoá của doanh nghiệp đã đợc thị trờng chấp nhận, lúc ấy sẽ tồn tại một số lợng khách hàng nhất định có nhu cầu sẵn sàng trả tiền để có hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu đó quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, nhờ thế mà cũng đợc thực hiện. Thị tr-ờng thừa nhận tổng khối lợng hàng hoá dịch vụ đa ra giao dịch, tức thừa nhận giá trị giá trị sử dụng của chúng chuyển giá trị cá biệt thành giá trị xã hội. Sự phân phối phân phối lại các nguồn lực nói lên sự thừa nhận của thị trờng. Chức năng này đòi hỏi các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh phải tìm hiểu kỹ thị trờng, đặc biệt là nhu 10[...]... về thị trờng tiêu thụ sản phẩm ë C«ng ty tnhh tm & sx phim rỒNG VÀNGI. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hởng đến thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty Phim Rồng Vàng. 1. Quá trình hình thành phát triển Công ty 1.1. Thụng tin chi tit v công ty: - Tên đầy đủ của công ty: Công ty TNHH Thương Mại & Sản xuất phim Rồng Vàng - Tên giao dịch tiếng anh: Rong Vang Film Trading &... cũng ảnh hởng khá nhiều đến công tác tiêu thụ sản phẩm cđa C«ng ty. PHẦN IIIMỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM DUY TRÌ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PHIM RỒNG VÀNGI. Tăng cường nghiên cứu chiến lược thị trường BÊt kú mét doanh nghiƯp nµo muốn có quyết định đúng đắn thì phải dựa trên những thông tin thu thập chính xác. Trong công tác tiêu thụ muốn có một chiến lợc sản phẩm 43... chức, xúc tiến công tác quảng bá, tiếp thị, mở rộng thị trường - Tham mưu cho Giám Đốc Công ty để hoạch định chiến lược phát triển thị trường - Theo dõi điều hành các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường mới, mở rộng thị phần cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho Cơng ty - Lập báo cáo nghiên cứu thị trường đưa ra các giải phaps hồn thiện chiến lược- Phân tích dự báo xu... chuyển trao đổi sản phẩm công nghệ quan hệ giữa các đối tác. Do vậy để mở rộng hơn nữa các thị trờng miền Bắc, miền Trung vẫn là vấn đề cần giải quyết của công ty. 4. Phân tích tình hình thực hiện tiêu thụ sản phẩm Trong năm 2010 sản phẩm của Công ty đà đợc tiêu thụ rất mạnh mẽ. Điểm đáng lu ý là cho đến tháng 9, đầu tháng 10 năm 2010 Công ty lại sản xuất dàn dựng 12 tiểu phẩm Hài để trao... bây giờ 1 Trịnh Phạm Thế Duy Luận văn tốt nghiệpII. Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty Rng Vng1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty. - Trong những năm cừa qua Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng có nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, hầu hết các chỉ tiêu đều vợt so với kế hoạch đặt ra.+ Bảng 1: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt... khác nhau như:- Công Ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, Công Ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định, Công Ty Đông Dược 5 - Công Ty Thực Phẩm Phúc Hảo, Công Ty Dầu Ăn VoCa - Tập Đoàn Thời Gian sản phẩm pin time, Công Ty CP Xây Dựng Cotec, Tập Đoàn Nova, Công ty CP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai - Công Ty Phân bón Hóa Sinh, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty Sóng Thanh 2.4.... thực trạng Phần thứ hai. Qua ®ã rót ra c¸c biƯn ph¸p cịng nh c¸c kiÕn nghị nhằm duy trì phát triển thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty nói riêng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung:Tuy nhiên để không ngừng phát triển mở rộng thị trờng Công ty cần phải chuẩn bị nhiều mặt để phát huy tiềm năng sẵn có của mình. Trong tơng lai Công ty phải tập... Trịnh Phạm Thế Duy Luận văn tốt nghiệpC«ng ty cịng cần có những chính sách hợp lý để phát triển mở rộng thị trờng tiêu thụ các sản phẩm này. Các kết quả trên là cả một sự nỗ lực phấn đấu của toàn Công ty, trong tơng lai Công ty cần có những thay đổi cho phù hợp hơn nữa để Công ty mở rộng thị phần, nâng cao sức cạnh tranh, giữ chữ tínđặc biệt trong sự cạnh tranh gay gắt của các công ty khác.3.... tích tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trờngNhìn vào tình hình các vùng thị trờng của Công ty Phim Rồng Vàng ta thấy thị phần chiếm tỉ trọng lớn nhất đó là thị trờng TP. Hồ Chí Minh các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Miền Tây.+ Thị trờng TP. Hồ Chí Minh chiếm gần 30% doanh thu hàng năm+ Thị trờng Nam Trung Bộ Miền Tây chiếm gần 40% doanh thu hàng nămCòn tại các thị trờng khác nh thị trờng khác... thông trên thị trường hiện nay.- Qua quá trình hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, công ty đã được nhiều đơn vị tín nhiệm, điều này được thể hiện qua các hợp đồng của công ty đã được thực hiện, các chương trình ca nhạc, các sự kiên lớn. Tiêu biểu như: Quảng cáo TVC sản phẩm phân bón Comix của công ty TNHH Thiên Sinh Công ty Địa Ốc NOVA Quảng cáo TVC sản phẩm Dầu ăn VOCA của công ty Dầu thực . việc duy trì và mở rông thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng. Đề tài gồm 3 phần lớn sau:- Phần thứ nhất: Duy trì và mở rộng. của thị trờng và tình hình thực tế của Công ty, em xin chọn đề tài " ;Duy trì và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng (2).DOC, Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng (2).DOC, Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng (2).DOC, Tính cấp thiết của đề tài:, Một số vấn đề cơ bản về thị trường 1. Khái niệm:, Vai trò và chức năng của thị trờng 1. Vai trò của thị trờng, Mục đích nghiên cứu: Đối tợng và phạm vi nghiên cứu: Chức năng của thị trờng 1. Chức năng thừa nhận:, Các yếu tố cấu thành nên thị trờng Cầu thị trờng, Đặc trng của cơ chế thị trờng, Phương hướng phát triển của Công ty: Tổ chức sản xuất, kinh doanh của công ty, Cơ sở vật chất kỹ thuật Nguồn cung ứng, Lao động Tài chính, Phân tích tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trờng Phân tích tình hình thực hiện tiêu thụ sản phẩm, Tăng cường nghiên cứu chiến lược thị trường, Tăng cờng huy động vốn để đầu t đổi mới công nghệ