Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương

127 457 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 22:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HỒNG MINH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HỒNG MINH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG HÀ NỘI - 2014 MỤC LỤC Trang D D D PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 10 1.1.1. Tín dụng ngân hàng. 10 1.1.2. Rủi ro tín dụng NHTM 14 1.1.3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng. 18  20 1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng. 20 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng……21 1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng. 22 1.2.4. Nguyên tắc của Basel về quản lý rủi ro tín dụng 41 1.3. các NHTM trong và  43 1.3.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở một số NHTM trong và ngoài nước 43 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng TMCP Đại Dương 46 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG 48  48 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng TMCP Đại Dương 48 2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 53   59 2.2.1. Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương 59 2.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương  gân Hàng TMCP   2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.  2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân trong việc quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương. 89 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG 94  94 3.1.1. Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam. 94 3.1.2. Định hướng hoạt động của NHTMCP Đại Dương. 95 3.2. Các gi  97 3.2.1. Hoàn thiện mô hình và quy trình tín dụng chung của ngân hàng 98 3.2.2. Triển khai việc nghiên cứu ngành, thành phần kinh tế đồng thời đưa ra các hạn mức theo ngành, thành phần kinh tế, hạn mức tín dụng cho từng khách hàng theo từng ngành. 103 3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng. 104 3.2.4. Tiến hành kiểm tra tín dụng độc lập. Xây dựng bảng điểm tín dụng để đánh giá rủi ro tín dụng và định giá cho khoản vay. 107 3.2.5. Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi và nợ quá hạn. 108 3.2.6. Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tín dụng  3.2.7. Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiện đại 111 3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong ngân hàng   113 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ. 113 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức liên quan. 115 KẾT LUẬN 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 CBTD Cán b tín dng 2 CIC  3   4   5 NH Ngân hàng 6 NHTM Ngân hàng thi 7 NHTMCP i c phn 8 NHNN  9 OceanBank  10 RRTD  11 TCTD  12   13 VAMC  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1   53 2    55 3    58 4  ân hàng TMCP  60 5   62 6   64 7   66 8  -2013 67 9   69 10   70 11   72 12    100 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang 1 Hình 1.1  23 2 Hình 2.1  52 3 Hình 2.2  60 4 Hình 2.3  63 5 Hình 2.4 Tình hình   67 6 Hình 2.5  71 7 Hình 2.6  77 8 Hình 2.7  79 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.   ngân hàng nói chung và các    ,      ,    -                                             ngân hàng    N (OceanBank)   . , O   là      t      ti          :           :  Ngân hàng  góp  [...]... văn - Tên đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Kết cấu của luận văn: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương Em xin gửi... ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng và thu hồi các khoản tín dụng đã xử lý rủi ro của Ngân hàng TMCP Đại Dương 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý rủi ro tín dụng trong kinh doanh tín dụng. .. hướng tăng, công tác quản lý rủi ro tín dụng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết Qua việc phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, luận văn đề xuất ra các giải pháp thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương nói riêng và hệ thống các Ngân hàng Thương... phương pháp quản lý rủi ro tín dụng Luận văn trình bày cụ thể về quy trình quản lý rủi ro tín dụng, quy trình thẩm định rủi ro tín dụng và chính sách tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Hà Nội, đồng thời đưa ra các giái pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Thực trạng và giải pháp , luận văn thạc sỹ kinh tế của tác. .. của công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với sự tồn tại và phát triển của các NHTM Luận văn đã chỉ ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng, các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, các mô hình đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng hiện nay đang được áp dụng tại các NHTM, trong đó có Ngân hàng TMCP Đại Dương Thông qua đó phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng. .. đề lý luận và thực tiễn của công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Dương trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, và đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới * Nhiệm vụ: - Phân tích, làm rõ các nội dung cơ bản công tác quản lý rủi ro tín dụng - Xem xét, phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng, phương pháp đánh giá, đo lường rủi ro. .. mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý và năm trong tầm kiểm soát của ngân hàng Từ đó có thể đưa ra khái niêm: Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nội dung quản lý của ngân hàng thương mại bao gồm: nhận biết và đánh giá mức độ rủi ro tín dụng, thực thi các biên pháp hạn chế khả năng xảy ra rủi ro tín dụng và giảm thiểu tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra” Như vậy, hoàn thiện quản lý rủi ro. .. động ngân hàng * Từ phía khách hàng - Khách hàng có chủ đích lừa đảo, gian lận ngân hàng dẫn đến cung cấp thông tin không chính xác - Khách hàng không có thiện chí trả nợ 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Phân tích, xác định rủi ro Người quản lý rủi ro tín dụng phải phân tích và xác định được các loại rủi ro tín dụng, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng phù hợp Rủi ro. .. trải rông toàn quốc, do đó công tác quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng không tồn tại nhiều hạn chế vướng mắc hay khó khăn Còn với Ngân hàng TMCP Đại Dương, là một ngân hàng còn khá trẻ, kinh nghiệm quản lý còn nhiều thiếu sót, do đó nghiên cứu Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương “ là rất cần thiết trong tình hình hiện nay 3 Mục đích và... điều này cần phải có quản lý rủi ro tín dụng 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm và nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro nói chung của một ngân hàng được xác định là một loạt các chính sách được ban hành nhằm theo dõi các hoạt động có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng và đề ra các biện pháp hữu hiệu xác định, kiểm . nguyên nhân trong việc quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương. 89 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG. quản lý rủi ro tín dụng. 20 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng …21 1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng. 22 1.2.4. Nguyên tắc của Basel về quản lý rủi ro. CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng 1.1.1. Tín dụng ngân hàng. 1.1.1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động của Ngân hàng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương

Từ khóa liên quan