tổng hợp các bài tập oxy,hệ phương trình,bất đẳng thức trong đề thi thử 2015

73 663 2
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:39

GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 PHẦN I. CÁC BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG ĐỀ BÀI Bài 1. Trong mt phng Oxy, cho hình ch nht ABCD có AB=2BC. Gi H là hình chiu ca A ng thng BD; E,F ln CD và BH. Bing thng EF là 3x  y   âm. Tìm t nh B, C, D. Bài 2. Ving thm M(3; 1) và ct hai trc Ox, Oy lt tm B và C sao cho tam giác ABC cân ti A, vi A(2;  2). Bài 3. Trong mt phng tròn       22 : 1 2 5C x y    và ng thng : 2 0d x y   . T m A thung thng d, k ng thng lt tip xúc vng tròn   C ti B và C. Tìm t m A bit 8 ABC S  . Bài 4. Trong mt phng vi h t Oxyng thng : 4 0d x y   và ng tròn       22 : 1 1 1 1 C x y    ;       22 : 3 4 4 2 C x y    m M ng th t M ta k c tip tuyn MA ng tròn   1 C và tip tuyn ng tròn   2 C (vi A, B là các tim) sao cho tam giác AMB cân ti M. Bài 5. Trong mt phng t Oxy cho tam giác ABC bit   5;2A ng trung trc ca cnh BC là :    :x y 6 0 ng trung tuyn CC':2x y 3 0 . Tìm ta  B, C. Bài 6. Trong mt phng vi h to  Oxy cho tam giác ABC có   1;4A , tip tuyn ti A ca ng tròn ngoi tip tam giác ABC ct BC ti D ng phân giác trong ca ADB có ph trình 20xy m   4;1M  thuc cnh AC . Ving thng AB . Bài 7. Trong mt phng t Oxy, cho hình ch nhm B và C thuc trc tung. ng chéo AC: 3x + 4y  nh t nh ca hình ch nh cho, bit rng tròn ni tip tam giác ACD bng 1. Bài 8. Trong mt phng vi h t Oxy, Cho hình thang cân ABCD vt   2;3B và AB BC  ng th     10xy    m   2; 1M  nm trên ng thng AD. Ving thng CD. Bài 9. Trong mt phng vi h to  Oxy chng thng 1 :3 4 0;d x y   23 : 6 0; : 3 0d x y d x     . Tìm t nh hình vuông ABCD bit rng A và C thuc 3 d , B thuc 1 d , D thuc 2 d . Bài 10. Trong mt phng vi h trc t  Oxy , cho tam giác nhn ABC. ng thng cha ng trung tuyn k t nh A  ng thng BC l      3 5 8 0, 4 0x y x y       ng thng qua A vuông góc v ng thng BC c ng tròn ngoi tip tam giác ABC tm th hai là   4; 2D  . Ving thng AB, AC; bit r cm B không l Bài 11. Trong mt phng vi h trc to  Oxy cho hình ch nht ABCD có din tích bng 12, tâm I m cng thng 03: 1  yxd và 06: 2  yxd m ca mt cm ca d 1 vi trc Ox. Tìm to  nh ca hình ch nht. GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 Bài 12. )1;1(A   02:  yx   )4;1(N   Bài 13. Trong mt phng t Oxy,cho hình ch nhng thng AB: x  ng thng BD: x -7y +14 =0.Ving quát ca ng thng AC,bing thm M(2;1). Bài 14. Trong mt phng vi h t Oxy, cho tam giác ABC ngoi ting tròn tâm I, các ng thng AI, BI, CI l t c ng tròn ngoi tip tam giác ABC t  m   1; 5 ,M  75 ;, 22 N    13 5 ; 22 P     (M, N, P không trùng vi A, B, C). Tìm t  ca A, B, C bit ng thng cha cnh AB    1;1Q  m A   Bài 15. Trong mt phng Oxy, cho hình thoi ABCD  ng chéo AC n  ng thng : 1 0d x y    m   9;4E n  ng thng cha cnh AB m   2; 5F  nm trên ng thng cha cnh AD, 22AC  nh t nh hình thoi ABCD bim C có hoành  âm. Bài 16. Trong mt phng vi h t  Oxy, cho hình ch nht ABCD có 2AB AD , tâm   1; 2I  . Gi M m cnh CD,   2; 1H  m cng thng AC và BM. Tìm t m A, B. Bài 17. Trong mt phng vi h t m AB, N(-m thun AC sao cho AN=3NC.Ving thng CD Bài 18. Trong mt phng Oxy, cho tam giác ABC có trng cao h t A có  nh B, C thung thng  : x + 2y  1 = 0. Tìm t các nh tam giác A, B, C bit din tích tam giác ABC b âm. Bài 19. Trong mt phng vi h t Oxy, cho ng tròn (C): x 2 + y 2 - 2x - 2my + m 2 - 24 = 0 ng thng : mx + 4y = 0. Tìm m bing thng  cng tròn (C) ti hai m phân bit A,B tha mãn din tích tam giác IAB bng 12. Bài 20. Trong mt phng vi h t Oxy, cho tam ginh AB: x - y - nh AC: x + 2y - 5 = 0. Bit trng tâm ca tam giác G(3; 2). Vi trình cnh BC. Bài 21. Trong mt phng vi h t Oxy, cho tam giác ABC vng cao AH  trình 3 4 10 0xy   ng phân giác trong BE  10xy   m (0;2)M thung thng AB nh C mt khong bng 2 . Tính din tích tam giác ABC . Bài 22.  2 + 4y 2 = 4; (P): y = x 2    Bài 23.  2 2 1 4 x y       GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 Bài 24. Trong mt phng t Oxy cho t giác ABCD ni tii x    3 2 0xy . Vi ng tròn (S) bit din tích t giác ABCD bng 43 và x A > 0, y A < y D . Bài 25. Trong mt phng vi h t ng thng d 1 : x  2y + 3 = 0, d 2 : 4x + 3y  5 = 0. Lng tròn (C) có tâm I trên d 1 , tip xúc d 2 và có bán kính R = 2. Bài 26. Trong mt phng vi h t m AB, N(-m thun AC sao cho AN=3NC.Ving thng CD Bài 27. Trong mt phng t Oxy, cho tam giác ABC vi AB = 5 , C(  1;  ng thng AB x + 2y  3 = 0 và trng tâm ca tam giác ABC thung thng x + y  2 = 0. Hãy tìm t nh A và B. Bài 28. Trong mt phng t Oxyng thng : 2 1 0xy    m   1; 2A  . Gi M m ca  vi trm B, C sao cho M m AB m N cn AC nng thng  ng thi din tích tam giác ABC bng 4. Bài 29. Trong mt phng vi h t Oxy, cho hình thang cân ABCD (AD // BC)  ng thng : 2 3 0AB x y    ng thng : 2 0AC y  . Gi I   m c  ng chéo AC và BD. Tìm t nh ca hình thang cân ABCD, bit 2IB IA  m I: 3 I x  và   1;3M  nng thng BD. Bài 30. Trong không gian vi h t Oxy Cho hình vuông ABCD có C(2; -2). Gm I, K ln m ca DA và DC; M(-1; -1) là giao ca BI và AK. Tìm t nh còn li ca hình vuông ABCD bi  Bài 31. Trong mt phng Oxy ng tròn (C 1 ) : (x - 5) 2 + (y + 12) 2 = 225 và (C 2 ) : (x  1) 2 + ( y  2) 2 = 25. Vip tuyn chung cng tròn. Bài 32. Trong mt phng vi h to  Oxy cho tam giác ABC có   1;4A , tip tuyn ti A ca ng tròn ngoi tip tam giác ABC ct BC ti D ng phân giác trong ca ADB  trình 20xy m   4;1M  thuc cnh AC . Ving thng AB . Bài 33. Trong mt phng vi h t Oxy, cho tam giác ABC có trng tâm   1;1G ng cao t  2 1 0xy   và các nh B, C thung thng : 2 1 0xy    . Tìm ta  nh A,B,C bit din tích tam giác ABC bng 6. Bài 34.  12 : 0; :2 1 0d x y d x y       1  2  Bài 35. Trong h t Oxy cho hình thang cân ABCD có din tích bng 45 2 n CD nm trên ng thng d: x  3y  3 = 0 .Bing chéo AC và BD vuông góc vi nhau và ct nhau ti m I(2;3).Ving thng BC bi  Bài 36. Trong mt phng vi h t Oxy, cho hình bình hành ABCD có din tích bng 4. Bit m I cng chéo nm trên ng thng y=x. Tìm t nh C và D. GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 Bài 37. Trong mt phng vi h t Oxy cho tam giác ABC có A(-3; 6), trc tâm H(2; 1), trng tâm G( 47 ; 33 ). Tìm t nh B và C. Bài 38. Trong mt phng vi h t Oxy, cho tam giác ABC có din tích bnh A(2;- 3), B(2;1) và trng tâm G ca tam giác thung thng :3x y 8 0    . Tìm t nh C. Bài 39. Trong h t ng thng d 1 : x  3y  16 = 0 ; d 2 : 3x - 4y -m P(2;-3). Ving thng  t d 1 ; d 2 lt ti A ; B sao cho PA = PB. Bài 40. Trong mt phng vi h t m (1;2)M . Hãy ving thng qua M và ct hai na tr dài OA + OB nh nht PHẦN II. HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP ÁN Bài 1. Gi E,F,G ln thng CD, BH AB. Ta chng minh AF EF . Ta thy các t giác ADEG và ADFG ni tip nên t i ti AF EF . ng thng AF có pt: x+3y-4=0. T m F là nghim ca h 17 3 10 17 1 32 5 ; 3 4 1 5 5 5 5 x xy F AF xy y                         22 2 2 12 2; 25 8 17 51 8 ;3 10 3 5 5 5 5 19 19 7 5 34 57 0 3 hay 3; 1 ; 5 5 5 AFE DCB EF AF E t t EF t t t t t t E E                                       Theo gi thic   3; 1E  , pt AE: x+y-2=0. Gi D(x;y), tam giác ADE vuông cân ti D nên                  2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 13 hay D(1;-1) D(3;1) 1 3 0 11 x y x y AD DE AD DE x x y y yx xx xx yy                                            Vì D và F nm v hai phía so vng thng AE nên D(1;-1). -1); B(1;5). Vy B(1;5); C(5;-1) và D(1;-1). Bài 2. ng thng d ct trc Ox ti B(b; 0) và ct trc Oy ti C(0; c). ng thng d là:   1 0 xy bc bc    . m   31 3;1 1Md bc     (1). + Tam giác ABC cân ti A     22 22 2 4 4 2AB AC AB AC b c          2 2 4 22 b c b c b c b c                 Vc: A B D C G E F H GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 R H I A B C   2 26 3 4 4 4 22 cb c c c c c cb                  T c: 12 : 1; : 1 6 2 2 2 x y x y dd      Vi b =  c: b =2 => c =  2 (Trùng vng hp trên). * Vng thng cn tìm là: 1 : 1 3 6 0 62 xy d hay x y     ; 2 : 1 2 0 22 xy d hay x y      Bài 3. ng tròn   C có tâm I(1; 2), bán kính R = 5 . m   ;2A d A a a    . t:   , 0IA m IH n m n    2 2 2 ;5HA m n BH IB IH n           2 1 . . 5 8 1 2 ABC S BC AH m n n      + Trong tam giác vuông IAB, có: 2 5 . 5 .BI IH IA mn m n      ; Thay vào (1):     3 5 2 2 2 2 2 5 8 5 5 8 5 64n n n n n n n n              t: 2 5tn , ta có:       233 64 5 64 320 0 4 4 80 0 4t t t t t t t t             (Vì t > 0). 2 1 1; 5n n m     . + Ta có:     22 22 1 5 25 1 4 25 2 6 8 0 4 a IA IA a a a a a                   * Vm A tha yêu cu ca bài toán là:     12 1; 3 , 4;2AA . Bài 4.   1 C có tâm   1;1I , bán kính 1 1R  ;   2 C có tâm   J 3;4 , bán kính 2 2R  . Do 5 12 IJ R R     1 C và   2 C ri nhau nên A và B phân bit.   ;4M t t d 2 2 2 2 2 4 9 1 MA MI R t t      ; 2 2 2 2 2 6 5 2 MB MJ R t t     . Tam giác AMB cân ti M 22 2MA MB t    . * Vy   2;6M . Bài 5.     C CC' C t;2t 3 ; gm BC   ' ' ' ' I t ;6 t B(2t t;9 2t 2t)      GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 C' m AB '' '' '' ' 2t t 5 11 2t 2t C ; CC 22 2t t 5 11 2t 2t 5 5 41 2 3 0 t I ; 2 2 6 6 6                             BC:3x 3y 23 0    T C là nghim ca h pt 2x y 3 0 14 37 19 4 C ; B ; 3 3 3 3 3x 3y 23 0                         Bài 6. K C A D B I M M' E Gi AI là phan giác trong ca BAC Ta có : AID ABC BAI IAD CAD CAI Mà BAI CAI , ABC CAD nên AID IAD  DAI cân ti D  DE AI ng thng AI là : 50xy   Go i xng ca M qua AI  ng th 50xy   Gi 'K AI MM  K(0;5)   VTCP cng thng AB là   ' 3;5AM   VTPT ca ng thng AB là   5; 3n  Vng thng AB là:     5 1 3 4 0xy    5 3 7 0xy    Bài 7. m ca trng thng AC nên C(0;4) . ng tròn ni tip tam giác ACD bng tròn ni tip tam giác ng 1 . Vì B nm trên trng thi BC 0:  xOy nên AB : y = b . Vì A là giao m ca AB và AC nên        b b A ; 3 416 . Gng tròn ni tip tam giác ABC. Ta có 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 416 )4( 3 416 4 3 416 .4 2 2 2 2                   bbb b b b b b b b CABCAB S r ABC 4 3 1  b . Theo gi thit r = 1 nên ta có b = 1 hoc b = 7 . Vi b = 1 ta có A(4;1), B(0;1). Suy ra D(4;4) . Vi b = 7 ta có A(-4;7), B(0;-7). Suy ra D(-4;4) . Bài 8. GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 H B' A B D C M Vì ABCD là hình thang cân nên ni tip trong mng tròn. Mà BC CD nên AC là ng phân giác ca góc BAD . Gi 'B i xng ca B qua AC.  'B AD . Gi H là hình chiu ca B trên AC. T m H là nghim ca h  1 0 3 5 0 2 x y x x y y             . Suy ra   3;2H . i xng vm c   ' 4;1B . ng thn 'MB    3 1 0xy   . Vì A AC AD nên t m A là nghim ca h  trình: 1 0 1 3 1 0 0 x y x x y y                1;0A .  'AB B C    5;4C . Gng trung trc ca BC, suy ra :3 14 0d x y   . Gi I d AD m ca AD. T m I là nghim ca h: 3 14 0 3 1 0 xy xy          . Suy ra, 43 11 ; 10 10 I     38 11 ; 55 D    . Vng thn CD   nên có  9 13 97 0xy   . Bài 9. Ta có         1 2 3 ;3 4 ; ;6 ; , 3; ; 3;B d B b b D d D d d A C d A a C c          : 6 ; 3;6BD Oy BD y d I AC BD I d        . Ving tròn (C) tâm I, bán kính ID,       22 : 3 2 1C x y    ct cnh AC ti A( 3;3); C ( 3;1) hoc hoán v các v trí li. n BD nên       3,b 1 6 d B 2;2 ; 4;2 ; 3;2 2 bd DI       Bài 10. M K H D C B A E GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 Gi M m ca BC, H là trc tâm tam giác ABC, K m ca BC và AD, E m ca BH và AC. Ta kí hiu , dd nu lt là vtpt, vtcp cng thng d. Do M   m ca AM và BC nên t  ca M là nghim ca h  7 40 71 2 ; 3 5 8 0 1 22 2 x xy M xy y                        AD vuông góc vi BC nên   1;1 AD BC nu , mà AD   m D suy   trình ca     :1 4 1 2 0 2 0AD x y x y        . Do A m ca AD và AM nên t m A là nghim ca h    3 5 8 0 1 1;1 2 0 1 x y x A x y y             T m K là nghim ca h    4 0 3 3; 1 2 0 1 x y x K x y y                T giác HKCE ni tip nên BHK KCE , mà KCE BDA (ni tip chn cung AB ) Suy ra BHK BDK , vy K m ca HD nên   2;4H . Do B thuc BC   ;4B t t , kt hp vi M m BC suy ra   7 ;3C t t . ( 2; 8); (6 ;2 )HB t t AC t t    . Do H là trc tâm ca tam giác ABC nên          2 . 0 2 6 8 2 0 2 14 2 0 7 t HB AC t t t t t t t                   Do     3 2 2; 2 , 5;1t t B C     . Ta có         1; 3 , 4;0 3;1 , 0;1 AB AC AB AC n n      Suy ra :3 4 0; : 1 0.AB x y AC y     Bài 11. Ta có: Idd 21  . To  ca I là nghim ca h:            2/3y 2/9x 06yx 03yx . Vy       2 3 ; 2 9 I Do vai trò A, B, C, D nên gi s m cnh AD OxdM 1  Suy ra M( 3; 0) Ta có: 23 2 3 2 9 32IM2AB 22                Theo gi thit: 22 23 12 AB S AD12AD.ABS ABCD ABCD  Vì I và M cùng thung thng d 1 ADd 1  ng thi d 1 nhn )1;1(n làm VTPT nên có PT: 03yx0)0y(1)3x(1  . Li có: 2MDMA  To  A, D là nghim ca h PT:          2y3x 03yx 2 2 GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4                       13x x3y 2)x3(3x 3xy 2y3x 3xy 2 2 2 2       1y 2x hoc      1y 4x . Vy A( 2; 1), D( 4; -1) Do       2 3 ; 2 9 I m ca AC suy ra:      213yy2y 729xx2x AIC AIC  m ca BD nên ta có B( 5; 4) Vy to  nh ca hình ch nht là: (2; 1), (5; 4), (7; 2), (4; -1) Bài 12    AMDAND    BMCBNC   DMCM 00 9090   ANBBMCAMDBNCAND BNAN   )2;( bbB  )2;1(;)3;0( bbBNAN  )4;2(20)2(30.  BbbBNAN )2;1( )2;0()1;1( 3 1 )3;3( MN MABAM AB    CDMN   0920)4(2)1(1  yxyx ABAD   00)1(3)1(3  yxyx ABBC   060)4(3)2(3  yxyx A M B C N D GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 Bài 13. VTCP cng thng AB : 1 v = (2 ;1) VTCP cng thng BD : 2 v = (7 ;1) Gi VTCP cng thng AC là 3 v = (a ;b), vi a 2 + b 2  0. A D Gm ca AC và BD,suy ra tam giác ABI cân ti I Suy ra Cos(BAI) = Cos(ABI)  13 13 . vv vv = 21 21 . vv vv  5. 2 22 ba ba   = 50.5 15  2(2a + b) 2 = 9(a 2 + b 2 )  a 2 - 8ab + 7b 2 = 0       ba ba 7 + a = b ,suy ra mt VTCP cng thng AC: 'v = (1;1)  PTCT c 1 1 1 2    yx  PTTQ ca AC: x y -1 = 0 + a = 7b, suy ra mt VTCP cng thng AC: ''v = ( 7;1),suy ra không tn t ng thng AC vì ''v i 2 v . Vy PTTQ ca AC: x  y -1 = 0 . Bài 14.  )5;1( 5 1 092 06             C y x yx yx  )3;3( 3 3 092 0 D y x yx yx              )3;3(;)5;1(;)4;2( DCB  ng tròn ngoi tip ABC ng tròn ngoi tip MNP  22 3 29 0x y x    có tâm là 3 ;0 2 K     m chính ging thng ch   1;1Q  vuông góc vi KP PT ca AB: 2 3 0xy   . T A, B là tha mãn h   2 22 2 23 23 2 3 0 1 3 29 0 2 3 3 29 0 4 yx yx xy x x y x x x x x                                 T c     1;3 , 4; 5AB Ta l 2 7 0xy   Nên t m C tha mãn [...]... 6 9 x 2 x 6 x x2 x2 1 9 Bài 43 Giải phương trình: 10x 1 3x 5 Bài 44 Giải phương trình: 3x2 5x 1 x2 Bài 45 Giải bất phương trình: Bài 46 Giải bất phương trình: Bài 47 Giải bất phương trình: x2 3x 4 2x3 2x2 10x 4 1 4x 2x 6x 4 3x 7 1 Bài 49 Giải bất phương trình: 2 1 2 x 2x 8 x Bài 51 Giải hệ phương trình: Bài 52 Giải hệ phương trình: Bài 53 Giải hệ phương trình: Bài 54 Giải hệ phương trình: x2 5x2 y 4xy2... 3x  1 Bài 36 Giải bất phương trình: Bài 37 Giải phương trình : 2 x  2  2 x  1  x  1  4  x 2  xy  2 y 2  3 y  1  y  1  x  Bài 38 Giải hệ phương trình  3 6  y  3 2 x  3 y  7  2 x  7   y  x  y  1  x3  1  3 y ( x 2  xy  y  1)  Bài 39 Giải hệ phương trình:  2  y  y  5x  5  x 1  x  2  2x  3 Bài 40 Giải bất phương trình Bài 41 Giải phương trình: x 2 7 Bài 42... PTĐT d: 2 2  1 2 2 x y  1 1 2 2  2 PHẦN II TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN GIẢI, BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ BÀI    x  x x 2  3x  3  3 y  2  y  3  1  Bài 1 Giải hệ phương trình:  3 x  1  x 2 6 x  6  3 y  2  1  GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 2 x 2  x  x  2  2 y 2  y  2 y  1  Bài 2 Giải hệ phương trình:   x2  2 y 2  2 x  y  2  0 ... ( x  y )  12 x 2  6 x  1  Bài 26 Giải hệ phương trình  ( x, y  )  3 4 x  y  1  3x  2 y  4  Bài 25 Giải phương trình: Bài 27 Giải hệ phương trình  x3  y 3  1 x 2 y  2 xy 2  y 3  2 Bài 28 Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: 4 x2 1  x  m 3x  2  x  3  2 x  1 Bài 29 Giải bất phương trình 3x 2  6 xy  2 2 x  y  2 x  y  Bài 30 Giải hệ phương trình:  log 2 ( x  2... xy  1  2  2 x  y 2    Bài 3 Giải hệ phương trình:  16 xy  5  x  y  4  0   x3  5 x  8 y3  10 y  Bài 4 Giải hệ phương trình:   x8  16 y 4  1    Bài 5 Xác định tất cả các giá trị của m để phương trình: x2   m  2  x  4   m  1 x3  4 x có nghiệm x  1  x 2  2  3x  4 x 2 Bài 6 Giải bất phương trình 2 x  y  6  1  y  Bài 7 Giải hệ phương trình  2 9 1  x  xy... 6 5 x Bài 55 Giải hệ phương trình: 2 x 16 3y 8 x2 1 2 2x 4 xy 2 4 y 0 x2 12x 5x 2 3 2 y 4y3 y 13 2 x x 9xy2 3x 1 4x x2 5 2 x 3x x 3y3 y2 2 x2 3 16 1 1 x2 1 0 2 x 38 17 Bài 48 Giải bất phương trình: 9 x2 Bài 50 Giải bất phương trình: x 1 2x 3 x2 2 x2 3x2 7 9x 2 2x x 8x x3 1 y 2 13 1 4 4 GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 2x Bài 57 Giải hệ phương trình: Bài 58 Giải hệ phương trình: 3 4 y 4 1 2y Bài 56...  3  y  5  Bài 31 Giải hệ phương trình:  2 2  x  y  x  y  44  trên Bài 32 Giải hệ phương trình:  2(4 x 2  y 2 )  5 x 2  2 xy  2 y 2  3x  2 y  ,  x; y   2  y  x  6  2  x  y  1 5 x 1  1  2 x  2 x 2  3x  1  1 1  2 x2  x  1 Bài 34 Giải phương trình x4  24 x3  200 x2  672 x  716  x  2  10  x  0 Bài 33 Giải bất phương trình sau: Bài 35 Giải phương trình :... 4 xy Bài 8 Giải hệ phương trình  x2 y 2  9   x  3 xy  x  y 2  y  5 y  4 Bài 9 Giải phương trình    4 y2  x  2  y 1  x 1  2 2 2  3  x  3xy  x  1  y  2 xy  x Bài 10 Giải hệ phương trình:  3  y  3 yx 2  y  1  x 2  2 xy  y 2   x3  y 3  3 y 2  x  4 y  2  0  Bài 11 Giải hệ phương trình  3 x  x  3  2 x  2  y  ( x, y  R ) ( x, y  ) Bài 12 Giải hệ phương. ..  1     x  x2  2x  2  1 y  y 2  1  1  Bài 21 Giải hệ phương trình:   y  xy  9  2014  y 2  2 y  4  2015 x   x y  x y 2 y  Bài 22 Giải hệ phương trình:  (x, y R) x  5y  3   (1  y )( x  3 y  3)  x 2  ( y  1)3 x  ( x, y  ) Bài 23 Giải hệ phương trình  3 3 2  x  y  2 x  4  2( y  2)   Bài 24 Giải bất phương trình: x 2  5 x  4 1  x( x 2  2 x  4) ... y  ) Bài 13 Giải hệ phương trình:  9  4 y 2  2 x2  6 y 2  7    x3  y 3  3 y 2  3x  2  0  Bài 14 Giải hệ phương trình :  2 2 2 x  1  x  3 2 y  y  2  0   x2 1  x 1  2y  4y2  4y  2  Bài 15 Giải hệ phương trình:  2 x 2  5  5 x  6  8 y  14 y  4  (8 x  3) 2 x  1  y  4 y 3  0  Bài 16 Giải hệ phương trình:  2 4 x  8 x  2 y 3  y 2  2 y  3  0  Bài 17 .  .  1 1 2 2 2 xy   PHẦN II. TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN GIẢI, BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ BÀI Bài 1. Gii h           126613 13233 3 2 3 2 yxxx yyxxxx . GV Lê Duy Lực – THPT Quảng Xương 4 PHẦN I. CÁC BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG ĐỀ BÀI Bài 1. Trong mt phng Oxy, cho hình ch nht ABCD có AB=2BC. Gi H là hình. 2. Bài 26. Trong mt phng vi h t m AB, N(-m thun AC sao cho AN=3NC.Ving thng CD Bài 27. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp các bài tập oxy,hệ phương trình,bất đẳng thức trong đề thi thử 2015, tổng hợp các bài tập oxy,hệ phương trình,bất đẳng thức trong đề thi thử 2015, tổng hợp các bài tập oxy,hệ phương trình,bất đẳng thức trong đề thi thử 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn