Đề cương ôn luyện hình học 10-11-12 tại Trung tâm luyện thi vĩnh viễn

20 178 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:30

Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Lưu Nam Phát Câu I (2   2x 4 x1   (C) 1.  2.   ang c Câu II (2  1.  2sin4x 3 3sin2x 3cos2x   2.    22 3 3 2 x y 1 x 6y 2x y 3y xy 1           Câu III (1  Tính tích phân I = e 2 1 x1 ( )ln xdx x   Câu IV (1     SC, SD sao cho: SM SP 2 SB SD 3  , SN 3 SC 4    Câu V (1       x 4 y ln x y y 4 x    Câu VI. ( 2  1.  67 4 ; 99      2.  x 1 y 6 z 4 1 3 2      , mp(): x + 2y  3z    qua I = d Câu VII. (1     2 2 z z 4 ÑEÀ SOÁ 1 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Lưu Nam Phát Câu I (2   32 x 3x mx 2   1.  2. Tìm   1. Câu II (2  1.      2 2 sinx 1 sin 2x 3sinx 1 sin4x.cosx    2.  22 2 2xy x y 1 xy x y x y             Câu III (1  Tính tích phân I =   2 3 0 sin xdx sin x 3cosx    Câu IV (1   tích  Câu V (1            3 3 3 x y z 1 y 1 z 1 z 1 x 1 x 1 y        Câu VI. (2  1. 3 ;  y  1 = 0. Tìm Md sao cho: AM 2BM  2.  z     Câu VII. (1   1 , z 2    2 z 8 1 i z 63 16i 0     . Tính A = 22 12 11 zz  ÑEÀ SOÁ 2 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Nguyễn Văn Hòa Câu I:   (1) 1. -2 2. Tìm   2 . Câu II:  1.   2   ) + cotx + 4cos2 () 4 x   = 0 Câu III: (1  Tính tích phân: Câu IV:(1   6 2 a 1.  2   Câu V: (1  Cho a , b   0abc    3 4 3 4 3 4 6 a b c       Câu VI:  1. -2, 0 ), B( -2, 1, 3 ), C( 4, -2, - 2z + 3 = 0.      -  3y + 1 = 0.  Câu VII: (1   5 12 33 1 sin cos , ( 3 ) 55 z i z i         = 12 zz ÑEÀ SOÁ 3 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Nguyễn Văn Hòa Câu I:   1.  1 4  2.  32 2 . Câu II:  1.  -  2 x + 4 x = 3sinx Câu III:  Tính tích phân: Câu IV: (1    AB=BC=BD=AC=a, AD=a 2 1.  2.  Câu V: (1  Cho a , b  3 4 abc    3 3 3 3 3 3 3a b b c c a      Câu VI:  1.   3 6 4 4 2 2        zyx và MN = 29 -  C là 2x-y- Câu VII: (1   5 12 33 1 sin cos , ( 3 ) 55 z i z i        = 1 2 z z ÑEÀ SOÁ 4 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Phạm Hồng Danh     113 23  xmmxxy  1. -1. 2. -i qua    tanx = cotx + 4cos2x.  12 x + x23 = 2 )12( 2 x (x  R). ) =    3 2 1 3 . 22x xdx )    MC  =  (  <90 0  ,    . ) Cho a , b   33 2ab  4 4 4 4 3( ) 2 8a b a b   Câu V 1.  d 1 : 1 3 2 3 2 3      zyx và d 2 :      .0766 013665 zyx zyx  1 và d 2 .  1 , d 2   42 41 . , -  2  . Câu VII (1) =   .7,5,4,3,2,1,0   ? ÑEÀ SOÁ 5 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Phạm Hồng Danh ) 78 24  xxy (1). 1. (1). 2. = mx (1). ) 1 . 2 2 4 sin 4 2sin                 xx  . 1 3 1 1 1 2 2 x x x    Câu III (1)  . 2cossin43 2sin 2 0     xx xdx I Câu IV (1) , SA = SB = SC = a   . ) Cho a , b  22 1 1 1 1 (1 ) (1 ) ab ab +³ + ++ Câu VI) 1. (P) : 2x + 3y  3z + 1 = 1 5 92 3 :    zyx d (4 ; 0 ; 3), B( - 1 ; - 1 ; 3), C(3 ; 2 ; 6). (S) (P).  . (C): 1 22  yx   60 o . Câu VII (1)  . 6 9log log 1 3 3        x x x x ÑEÀ SOÁ 6 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Trần Văn Tòan Câu I :  y = x 4  2mx 2 + m + m  m = 1.  1 , x 2 , x 3 , x 4  mãn 4444 1 2 3 4 x x x x 20    . Câu II :      2 4sin3x.sin x 4cos 3x .cos x cos 2x 2 2 0 4 4 4                          .      3 3 x 21y 20 1 x y 20 21        . Câu III : (1  Tính tích phân 4 2 0 sin4x I dx 1 cos x     . Câu IV : (1 ) , cho tam giác cân AOB có OA = OB = 2a , 0 AOB 120    Câu V : (1   3 23 x 1 x x 2    . Câu VI :  1. 3 ;    2. Tron  3 ;  Câu VII: (1     23z . ÑEÀ SOÁ 7 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Trần Văn Tòan Câu I :   x2 y x1    . (1)    Câu II : (2               32 2 3 1 sin x x 3tan x tanx 8cos 0 42 cos x .    3 4 x 8 x 1 y (1) x 1 y (2)           Câu III : (1  Tính tích phân 3 1 0 2 x I dx x x 1    . Câu IV : (1      Câu V : (1   trình :   22 x 1 x 2 x x 2     . Câu VI : (2  1.  ng tròn  2.  1 và d 2  1 x 2 y 3 z 4 d: 2 3 5      , 2 x 1 y 4 z 4 d: 3 2 1      .  1 , d 2  1 và d 2  1 và d 2 . Câu VII: (1   2i) 3 = 9 + 14i. ÑEÀ SOÁ 8 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Lê Ngô Thiện  Cho hàm s 1 2 x y x - = +   -   1.  8 8 2 2 8(sin cos ) cos 2 1 (sin cos ) sin2 1 x x x xx x + + - =+ - .  22 4( 1) (2 10)(1 3 2 )x x x+ < + - + .  Tính tích phân 4 2 0 tan cos 3 2cos x I dx xx p = - ò .       1 2 1 10x y z- + - + = - . Tìm  xy A z + =  1.      3 5 1 0xy- - =  4 21 0xy+ - =   2.              1 : 12 1 2 1 x y z++ == và d 2 : 2 1 1 2 1 1 x y z- - - ==     2 5 0x y z+ - + =         1 , d 2    2zi z +  ÑEÀ SOÁ 9 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Lê Ngô Thiện Câu I (2 )  32 (2 1) (3 1) 1y x m x m x m= - + + + - + 1.  2.  3yx=-   Câu II (2  ình 88 1 sin cos cos4 0 8 x x x+ + = .  22 2 8 6 1 2 2x x x x+ + + - = + . Câu III (1  Tính tích phân ln 8 ln 3 1 x dx I e = + ò       6a b c+ + ³  3 3 3 6 a b c b c c a a b + + ³ + + + Câu VI (2  1.  22 6 2 2 0x y x y+ - - + =   góc nhau. 2. Trong không gian  2 3 0xy+ + =  Câu VII (1   9 3 3 9 3 log (log ) log (log ) 2 log 36 ( )x x x R+ + = Î ÑEÀ SOÁ 10 [...]... 2x+3y-5=0 trọng 7 2 tâm G( ;  ) Viết phương trình cạnh BC 3 3 2 Trong không gian Oxyz cho (P) : x  y  z  3  0 và (Q) : x  y  z  1  0 Viết pt mặt phẳng ( ) vuông góc với ( P ) và (Q) sao cho khỏang cách từ O đến ( ) bằng 2 Câu VII ( 1 điểm ): Trong một hộp có 18 bi đỏ và 8 bi xanh Lấy ngẫu nhiên 3 bi Tính xác xuất để 1 cả 3 bi đều xanh 2 có ít nhất 1 bi đỏ Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ... này luôn nằm trên một mặt phẳng cố định khi m thay đổi 2 Viết phương trình đường tr n tiếp xúc với trục tung tại A(0; 3) , cắt trục h anh tại B và C sao cho BAC  300 Câu VII ( 1 điểm ): Tìm các số phức x, y, t thỏa:  x  iy  2t 10   x  y  2it  20 ix  3iy  (1  it )  30  Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ 19 CâuI (2 điểm ): Cho hàm số y = Hòang Hữu Vinh x3 x 1 1 Khảo sát sự biến thi n... ABC 2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho d và d’ lần lượt có phương trình d: x y2 z x 2 y 3 z 5   d/ :   ; 1 1 1 2 1 1 Chứng minh rằng hai đường thẳng đó vuông góc với nhau Viết pt mặt phẳng ( ) đi qua d và vuông góc với d’ Câu VII (1 điểm) Tìm phần thực của số phức z = (1 + i)n , biết rằng n  N thỏa mãn phương trình log4(n – 3) + log4(n + 9) = 3 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ... độ điểm C trên (P) sao cho (ABC) vuông góc với (P) đồng thời tam giác ABC có diện tích bằng 14 2 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tr n (C): ( x  1)2  ( y  2)2  9 và đường thẳng d: 3x -4 y +m = 0 Tìm m để trên d có duy nhất một điểm P mà từ đó k được hai tiếp tuyến vụông góc đến (C) i 2011 ) Câu VII ( 1 điểm ): Tính ( 1 i Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ 16 CâuI (2 điểm ): Hà... điểm ): 1 Trong không gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng qua A(0; 0;1), B(1; 0; 0) và tạo với mặt phẳng Oyz một góc 60 0 2.Trong mặt phẳng Oxy cho hình thang ABCD có đáy là AB, CD và diện tích bằng 14 Biết A(2; 1), B(6; -2), C(1; 0) Tìm tọa độ của D Câu VII ( 1 điểm ): Có bao nhiêu số tự nhiên ch n gồm bốn chữ số khác nhau mà số đó lớn hơn 2011 ÑEÀ SOÁ 17 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Hòang Hữu Vinh... không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; -3; 1), B(4; 0; 0) Viết phương trình mặt phẳng ( ) chứa trục Oy và song song với đường thẳng AB Câu VII ( 1 điểm ): 2x  3   Giải bất phương trình log 1  log 2   0 x 1   3 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ 14 Trần Minh Quang CâuI (2 điểm ): Cho hàm số y   x 3  3x 2  1 1 Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên 2 Tìm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến tại. .. 4t  2 2 2 2 Gọi  / là hình chiếu của  trên mặt phẳng (Oyz) Tìm m để  / tiếp xúc (S) 2 ( E ) : x2 y 2   1 Tìm trên ( E ) điểm A, B đối xứng nhau qua trục h anh sao cho tam giác FAB 4 3 là tam giác vuông cân, với F là tiêu điểm trái của ( E ) Câu VII ( 1 điểm ): Tìm số tự nhiên n thỏa: 1.2 2.3 3.4 n.(n  1) 64  1  2    0 n 1 C4 C5 C6 Cn3 11 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ 20 Hòang... qua A(1; 0; 0); B(0; 2; 0) và tạo với 6 mpOxy một góc  với tan  = 5 2 Trong mặt phẳng Oxy cho hình bình hành ABCD có B(-2; 0), D( 4; 4 ) E(2, 3 ) là điểm trên đọan AC với AC = 3 AE Tìm tọa độ A, C 0 1 2 2011 Câu VII ( 1 điểm ): Rút gọn S = C2011  C2011i  C2011i 2   C2011 i 2011 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ 18 Hòang Hữu Vinh CâuI ( 2 điểm ): Cho hàm số y  x 3  3x 2  mx  1 1 Khảo sát... MN bằng 2 Câu VII (1 điểm) Giải phương trình: ( z 2  z )( z  3)( z  2)  10 , z  C Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Trần Minh Thịnh ÑEÀ SOÁ 12 Câu I (2 điểm) Cho hàm số y= 2x  4 1 x 1.Khảo sát và vẽ đồ thị  C  của hàm số trên 2.Gọi (d) là đường thẳng qua A( 1; 1 ) và có hệ số góc k Tìm k sao cho (d) cắt ( C ) tại hai điểm M, N và MN  3 10 Câu II (2 điểm) 1 Giải phương trình: sin3x – 3sin 2x –.. .Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ 11 Trần Minh Thịnh Câu I (2 điểm) Cho hàm số y  2 x3  3(2m 1) x2  6m(m 1) x 1 có đồ thị (Cm) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0 2 Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng 2; Câu II (2 điểm) 1 Giải phương trình: .  2i) 3 = 9 + 14i. ÑEÀ SOÁ 8 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Lê Ngô Thi n  Cho hàm s 1 2 x y x - = + .  2zi z +  ÑEÀ SOÁ 9 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Lê Ngô Thi n Câu I (2 )  32 (2 1) (3 1) 1y x m x m x m= - + + + -.    2 z 8 1 i z 63 16i 0     . Tính A = 22 12 11 zz  ÑEÀ SOÁ 2 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Nguyễn Văn Hòa Câu I:   (1) 1. -2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn luyện hình học 10-11-12 tại Trung tâm luyện thi vĩnh viễn, Đề cương ôn luyện hình học 10-11-12 tại Trung tâm luyện thi vĩnh viễn, Đề cương ôn luyện hình học 10-11-12 tại Trung tâm luyện thi vĩnh viễn