Công tác quản trị hành chính văn phòng tại trung tâm ứng dụng tiến bộ và khoa học tỉnh Bình Dương.doc

39 3,096 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

Công tác quản trị hành chính văn phòng tại trung tâm ứng dụng tiến bộ và khoa học tỉnh Bình Dương Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNGTRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAMKHOA KINH TẾ  ¯ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH DƯƠNG GVHD: Ths. Phan Thanh Bằng HSTT: Ngô Văn Long Lớp: Quản trị văn phòng MSHS: Đ02VPCS008BÌNH DƯƠNG - 2011GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 1 HSTT: Ngô Văn LongTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpGVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 2 HSTT: Ngô Văn LongTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpPHẦN ITỔNG QUÁT VỀ TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾNBỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH DƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ CƠ QUAN:1. Sự hình thành phát triển của cơ quan: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ Bình Dương.Địa chỉ: số 26, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tình Bình DươngĐiện thoại: 0650. 3.822.924Fax: 0650. 3. 824.421Email: sokhcn@binhduong.gov.vnTrung tâm Tiến bộ Khoa học Công nghệ Bình Dương là đơn vị sự nghiệp KHCN. Tiền thân là Công ty Ứng dụng Dịch vụ KHKT tỉnh Sông Bé (được thành lập theo quyết định số 40/QĐ-UB ngày 06/9/1991 của UBND tỉnh Sông Bé). Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương được phê duyệt đề án chuyển đổi thành tổ chức Khoa học Công nghệ tự trang trải kinh phí, theo Quyết định số 5968/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Bình Dương. Trung tâm đang thực hiện chuyển đổi theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05/9/2005 của Chính phủ, đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của cơ quana) Chức năng của cơ quan: Nghiên cứu ứng dụng hợp tác nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, môi trường, tiết kiệm năng lượng đã đăng ký được thẩm định của cơ quan Nhà nước về khoa học, công nghệ môi trường.Thực hiện ứng dụng các đề tài đã nghiên cứu thành công trong ngoài tỉnh trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, tiết kiệm năng lượng vào GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 3 HSTT: Ngô Văn LongTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpphục vụ sản xuất, đời sống, xã hội; tiến hành chuyển giao công nghệ sau khi đã ứng dụng thành công các đề tài.Thực hiện một số hoạt động sự nghiệp được Sở Khoa học Công nghệ giao để phục vụ công tác quản lý Nhà nước của tỉnh.Thực hiện các dịch vụ vấn về công tác khoa học, công nghệ, môi trường, tiết kiệm năng lượng cho mọi thành phần kinh tế có nhu cầu để tăng dần nguồn thu đóng góp cho ngân sách.Quản lý, theo dõi tình hình triển khai ứng dụng các đề tài, dự án đã được nghiệm thu có kết quả. b) Nhiệm vụ của cơ quan:Tổ chức thực hiện nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đời sống thông qua các hợp đồng khoa học, công nghệ với các đối tác có liên quan theo định hướng của Sở chủ quản. Thực hiện cộng tác thực hiện các chương trình, dự án, đề tài do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí.Tiến hành chuyển giao công nghệ cho các đối tác có nhu cầu theo các hướng dẫn thực hiện của Bộ Sở chủ quản.Cùng với các phòng chuyên môn của Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm được giao phối hợp thực hiện một số công việc có tính chất sự nghiệp theo dự toán kinh phí được duyệt trong kế hoạch hàng năm của Sở phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các số liệu, tư liệu mà Trung tâm cung cấp trở lại cho cơ quan quản lý Nhà nước.Tranh thủ sự hợp tác, viện trợ của các tổ chức khoa học kỹ thuật, các viện, các Trung tâm khoa học - công nghệ, các doanh nghiệp; quan hệ với các tổ chức trong ngoài nước để thu hút nguồn vốn ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học - công nghệ, môi trường, tiết kiệm năng lượng vào sản xuất đời sống.Quan hệ với các phòng kinh tế kỹ thuật của các huyện, thị để mở rộng triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, môi trường trên địa bàn huyện, thị.GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 4 HSTT: Ngô Văn LongTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpTổ chức làm dịch vụ tư vấn các lĩnh vực về khoa học, công nghệ, môi trường, tiết kiệm năng lượng để phục vụ tạo thêm nguồn thu.Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị khoa học, mở các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ về khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng, quản lý KHCN .Quản lý cán bộ, viên chức, các trang thiết bị, tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước. c) Cơ cấu tổ chức của cơ quan: Gồm 5 phòngTổng số biên chế cán bộ gồm: 8 người (nam 7 người, nữ 1 người).Trong đó: Biên chế 8 người, hợp đồng 9 người.Lãnh đạo: 5 người (nam 5 người, nữ 0 người)Các phòng: 17 người (nam 11 người, nữ 6 người)* Sơ đồ bộ máy tổ chức, của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các quy chế hoạt động của phòng Kế hoạch - Tài chính:a) Chức năng của phòng Kế hoạch - Tài chính:Thực hiện việc tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ toàn Trung tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm, lập báo cáo định kỳ báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 5 HSTT: Ngô Văn LongPHÒNG KẾ HOẠCH– TÀI CHÍNHPHÒNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNGPHÒNG DỊCH VỤ - KỸ THUẬTPHÒNG ỨNG DỤNG KH-CNBAN GIÁM ĐỐCTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpPhối hợp với các phòng trong việc lập, duyệt thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán trong Trung tâm theo đúng luật ngân sách, chuẩn mực kế toán các văn bản qui định hiện hành.Tham gia xây dựng kế hoạch công tác hợp tác Quốc tế về khoa học công nghệ bao gồm tìm đối tác thực hiện các dự án khoa học công nghệ.Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động phát triển thị trường cho các phòng trực thuộc Trung tâm. Chủ động tiếp thị mở rộng thị trường.Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về công tác cán bộ, tuyển dụng lao động đề bạt cán bộ thực hiện các thủ tục về chế độ.Quản lý tài sản, vật tư toàn Trung tâm kể cả tài sản, vật tư các đề án, dự án. b) Nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính:Xây dựng kế hoạch của Trung tâm về thực hiện khoa học công nghệ xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh cho từng phòng làm dịch vụ.Phối hợp các phòng phân bổ nhiệm vụ, xây dựng tiến độ triển khai kế hoạch, theo dõi, đôn đốc lập báo cáo phân tích đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng quý, 6 tháng, cả năm đột xuất của Trung tâm.Tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế theo định kỳ.Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao văn bản sau khi có phê duyệt của Lãnh đạo Trung tâm; tổ chức lưu trữ văn bản theo quy định.Tổ chức công khai thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, công khai về dự toán quyết toán, thu chi ngân sách dịch vụ của Trung tâm.Được quyền đề nghị các phòng thực thuộc Trung tâm cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cho công tác tổng hợp, kế hoạch phân tích, đánh giá tình hình hoạt động.Thực hiện các công tác liên quan đến hành chính, lưu trữ văn thư, lập báo cáo định kỳ của Trung tâm.\\GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 6 HSTT: Ngô Văn LongTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpc) Cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài chính: d) Quy chế hoạt động của phòng Kế hoạch - Tài chính:• Phòng Kế hoạch - Tài chính làm việc theo chế độ thủ trưởng lãnh đạo, người đứng đầu phòng chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ công tác của phòng.• Phòng Kế hoạch - Tài chính chế độ làm việc 8 tiếng trong một ngày, 40 giờ trong một tuần theo quy định làm việc của Nhà nước.• Một tuần làm việc bắt đầu từ thứ 2 tới thứ 6, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.PHẦN IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNGI. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG:1. Đội ngủ cán bộ, viên chức trong phòng: số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo.Nhìn chung cán bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ là những cán bộ trẻ có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng động sáng tạo.* Bảng phân công hướng dẫn về trình độ chuyên môn, số lượng của đội ngũ cán bộ, nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chínhGVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 7 HSTT: Ngô Văn LongHÀNH CHÍNHPHÓ TRƯỞNG PHÒNGKẾ TOÁN TÀI CHÍNH - THỦ QUỸPHỤ TRÁCH KẾ TOÁNTẠP VỤ PHỤC VỤBẢO VỆTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpSTTHỌ TÊN NĂM SINHGIỚI TÍNHCHỨC VỤTRÌNH ĐỘVÀO NGÀNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ1Trần Hữu Quốc lân10/10/1981 NamPhó trưởng phòngĐại học Kế toán kiểm toán04/2009Tham mưu cho lãnh đạo2Nguyễn Thị Điệp18/10/1981 NữPhụ trách kế toánTrung cấp kế toán03/2010Thực hiện việc thống kê báo cáo tài chính của toàn cơ quan3Trần Thị Minh Thu24/04/1988 NữKế toán tài chính – Thủ quỹCao đẳng Cử nhân kế toán tài chính09/2009Thực hiện thống kê báo cáo, tài chính liên quan thu – chi dịch vụ cơ quan.•Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 8 HSTT: Ngô Văn LongTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpỞ Trung tâm thường xuyên cử các cán bộ, chuyên viên trong Trung tâm đi học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của mình để phục vụ cho nhu cầu công việc được giao.Sau đây là qua trình cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, hội nghị tập huấn năm 2010Tham gia 6 hội nghị, hội thảo như sau:- Hội nghị triển khai Nghị định 115/2005/NĐ-CP tại TpHCM.- Hội nghị hướng dẫn đăng ký công nhận thành lập doanh nghiệp KHCN chương trình hỗ trợ chuyển đổi theo Nghị định 115/NĐ-CP.- Hội thảo toàn quốc Giám đốc các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương lần thứ II.- Hội thảo “Chuyển giao phát triển công nghệ cho địa bàn nông thôn miền núi” tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 19/11 – 20/11/2010.- Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất đời sống” do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì tổ chức tại trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM vào ngày 10/12/2010.- Hội thảo triển khai dự án SUPREM-HCMUT do Trường Đại học Bách Khoa phối hợp cùng Văn phòng dự án JICA tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng.Tham gia 11 lớp đào tạo, tập huấn như sau:- Lớp tập huấn văn thư lưu trữ do Bộ KH&CN tổ chức tại TPHCM.- Lớp tập huấn lập kế hoạch đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN tổ chức tại Vĩnh Long.- Lớp tập huấn quản lý, sử dụng tài sản Nhà Nước tổ chức tại TPHCM.- Lớp đào tạo cán bộ quản lý năng lượng theo chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức tại TP.HCM.- Khóa tập huấn tiền công vụ do Trường Quản lý KH&CN TPHCM tổ chức.GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 9 HSTT: Ngô Văn LongTrường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp- Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về tự chủ quản lý biên chế, quảntài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.- Đào tạo kiểm tra không phá hủy (NDT) 04 người, kiểm toán năng lượng 05 người, An toàn bức xạ 03 người tổ chức tại Bình Dương.- Tham gia khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức tại TPHCM.- Học lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 35/2010.- Học lớp tập huấn, bồi dưỡng về tự chủ quản lý biên chế, quảntài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại TP HCM.2. Tình hình công tác văn phòng của cơ quan:a) Lập kế hoạch, chương trình công tác:Công tác xây dựng kế hoạch của Trung tâm: Ở Trung tâm thường xây dựng rất nhiều loại kế hoạch như: Lập kế hoạch công tác gồm kế hoạch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, kế hoạch công tác quý, kế hoạch công tác năm , kế hoạch tổ chức hội nghi, kế hoạch tổ chức chuyến đi công tác, kế hoạch tuyển dụng căn cứ vào quy chế đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch năm, quý.Quy trình khi xây dựng ban hành kế hoạch công tác: Quy trình làm việc có 3 bước cơ bản sau đây:Bước 1: Thu thập thông tin, xin ý kiến công tác từ các phòng.Bước 2: Soạn lịch công tác.Bước 3: Trình lãnh đạo, duyệt, triển khai công tác.Quy định của cơ quan về xây dựng chương trình, kế hoạch:Căn cứ vào Nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2010.Căn cứ Thông báo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương về một số công việc cần giải quyết trong năm 2010.Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ xây dựng chương trình công tác của Trung tâm năm 2010.GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 10 HSTT: Ngô Văn Long[...]... bày sổ đăng ký bên ngoài của văn bản đi tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ.GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 19 HSTT: Ngô Văn LongSỞ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆSỔ ĐĂNG KÝ CÔNG VĂN ĐI…………………….Năm 2010Quyển số:……………………Bắt đầu từ ngày: ……………Ngày kết thúc:……………… Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực... luận:Qua quá trình thực tập ở Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học cơng nghệ. Em nhận thấy cơng tác hành chính văn phòng tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học công nghệ đã đạt được những kết quả như sau;Lãnh đão cần coi trọng việc thực hiện chế độ thi đua khen thưởng kỷ luật để kích thích tinh thần làm việc, hồn thành nhiệm vụ của các cán bộ trong Trung tâm. Công tác lưu trữ đã hường xuyên thu... quan: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học Cơng nghệ Bình Dương.Địa chỉ: số 26, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tình Bình DươngĐiện thoại: 0650. 3.822.924Fax: 0650. 3. 824.421Email: sokhcn@binhduong.gov.vn Trung tâm Tiến bộ Khoa học Cơng nghệ Bình Dương là đơn vị sự nghiệp KHCN. Tiền thân là Công ty Ứng dụng Dịch vụ KHKT tỉnh Sông... NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNGTRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - CƠNG NGHỆ ĐÔNG NAM KHOA KINH TẾ  ¯ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHỊNG TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CƠNG NGHỆ BÌNH DƯƠNG GVHD: Ths. Phan Thanh Bằng HSTT: Ngô Văn Long Lớp: Quản trị văn phịng MSHS: Đ02VPCS008BÌNH DƯƠNG - 2011GVHD: Ths Phan Thanh Bằng Trang 1 HSTT: Ngô Văn Long... Ngô Văn Long Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Báo cáo Thực tập Tốt nghiệpPHỤ LỤCPhụ lục 1:SỞ KH&CN TỈNH BÌNH DƯƠNGTT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CƠNG NGHỆCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘc LẬp – TỰ Do – HẠnh PhúcQUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNGTIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ(Ban hành kèm theo quyết định số: 29/QĐ-TTUD ngày 21/5/2010Của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến. .. cán bộTrung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tương đối ổn định hợp lý. Hầu như các cán bộ trong phòng từ lãnh đạo cho tới cán bộ nhân viên luôn phát huy tốt khả năng, nhiệm vụ được giao.Các cán bộ, nhân viên trong Trung tâm đều được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của mình. Để đáp ứng nhu cầu cơng việc được tốt hơn.Thực tế Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Cơng... liệu:Hồ sơ về việc tiêu hủy hồ sơ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ soạn công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ xin hủy. d) Thống kê, bảo quản tài liệu lưu trữ:Hồ sơ, tài liệu lưu trữ được bảo quản tại phịng trong tủ lớn, Trung tâm khơng có điều kiện bố trí kho lưu trữ riêng để bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Vì số lượng tài liệu hàng năm tại Trung tâm không nhiều.Nơi để hồ sơ, tài... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHỊNGI. CƠNG TÁC VĂN PHỊNG:1. Đội ngủ cán bộ, viên chức trong phòng: số lượng, trình độ chun mơn, nghiệp vụ được đào tạo.Nhìn chung cán bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Cơng nghệ là những cán bộ trẻ có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng động sáng tạo.* Bảng phân cơng hướng dẫn về trình độ chuyên môn, số lượng của đội ngũ cán bộ, nhân... Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ)1. Phạm vi điều chỉnh:Quy chế này quy định về lề lối làm việc của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ (gọi tắt là Trung Tâm) , bao gồm chức năng – nhiệm vụ của các phịng, bộ phận; mối quan hệ cơng tác giữa Lãnh đạo Trung tâm với các phòng, với ban chấp hành đồn thể; giữa trưởng phịng, trưởng bộ phận với cán bô, nhân viên trực... năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của cơ quana) Chức năng của cơ quan: Nghiên cứu ứng dụng hợp tác nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học cơng nghệ, an tồn bức xạ hạt nhân, môi trường, tiết kiệm năng lượng đã đăng ký được thẩm định của cơ quan Nhà nước về khoa học, công nghệ môi trường.Thực hiện ứng dụng các đề tài đã nghiên cứu thành công trong ngồi tỉnh trên lĩnh vực khoa học, cơng . HSTT: Ngô Văn LongSỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH DƯƠNGTRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSỔ ĐĂNG KÝ CÔNG VĂN ĐI…………………….Năm 2010Quyển. ỨNG DỤNG TIẾNBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH DƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ CƠ QUAN:1. Sự hình thành và phát triển của cơ quan: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản trị hành chính văn phòng tại trung tâm ứng dụng tiến bộ và khoa học tỉnh Bình Dương.doc, Công tác quản trị hành chính văn phòng tại trung tâm ứng dụng tiến bộ và khoa học tỉnh Bình Dương.doc, Công tác quản trị hành chính văn phòng tại trung tâm ứng dụng tiến bộ và khoa học tỉnh Bình Dương.doc, Sự hình thành và phát triển của cơ quan:, Tổ chức- cán bộ văn thư của cơ quan: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư đã được ban hành:, Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác lưu trữ:, Phạm vi điều chỉnh: Vị trí của Trung tâm: Lề lối làm việc:

Từ khóa liên quan