Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam

117 540 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 11:57

Khiếu nại là quyền cơbản của công dân, thực hiện quyền khiếu nại là một hình thức dân chủtrực tiếp 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân, thực hiện quyền khiếu nại một hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước. Giải quyết khiếu nại hành chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và là chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra nhà nước. Giải quyết tốt khiếu nại hành chính của công dân nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan nhà nước; góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã đặc biệt quan tâm tới việc khiếu nại của nhân dân và căn dặn, nhắc nhở các cơ quan nhà nước phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại của nhân dân: Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào mới thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Chính phủ ngày càng được củng cố tốt hơn 108. tr. 5]. Tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thể hiện sâu sắc trong các bản Hiến pháp và được thể chế hóa trong những văn bản pháp luật. Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. 2 Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo, làm hại người khác. Mọi hành vi xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi về danh dự [15, tr. 2]. Các cơ quan thanh tra nhà nướcvai trò, trách nhiệm đặc biệt trong giải quyết các khiếu nại hành chính. Kể từ khi mới được thành lập, Ban thanh tra đặc biệt được giao nhiệm vụ quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại. Điều 2 Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 quy định: "Ban thanh tra đặc biệt có toàn quyền nhận các đơn khiếu nại của nhân dân". Tiếp sau đó trong nhiều văn bản pháp luật nhất là Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các quan thanh tra trong việc giải quyết khiếu nại hành chính: - Xác minh, kết luận, kiến nghị thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp giải quyết các khiếu nại hành chính; - Giải quyết khiếu nại hành chính theo thẩm quyền và giải quyết khiếu nại theo ủy quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp; - Tiếp dân, nhận các khiếu nại của công dân; - Quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại. Thực tế cho thấy, các cơ quan thanh tra ở bất cứ giai đoạn nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi năm, thanh tra các cấp, các ngành đã giải quyết và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan cùng cấp giải quyết hàng chục nghìn vụ việc khiếu nại, tiến hành được hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc giải quyết khiếu nại. Qua đó phát hiện 3 và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi cho ngân sách nhà nước một số lượng lớn tài sản có giá trị, khôi phục lại quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều công dân với, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ nhân dân. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay việc nhận thức và thực hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính có những hạn chế nhất định. Hơn nữa, một số vấn đề lý luận, định hướng hoàn thiện pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các quan thanh tra nhà nước trong công tác này cũng cần phải tiếp tục được làm rõ. Do đó, việc nghiên cứu để khẳng định vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính là cần thiết. Vì vậy, với những lý do trên dưới giác độ lý luận về nhà nước và pháp luật tôi chọn đề tài "Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước Từ trước tới nay đã có một số công trình khoa học nghiên cứu ở mức độ nhất định về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu những quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo như nghiên cứu việc giải quyết khiếu nại của công dân trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước (trong đó có các cơ quan thanh tra nhà nước) khi thiết lập Tòa án hành chính ở Việt Nam; nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan thanh tra nhà nước; nghiên cứu các quy định pháp luật và phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. 4 Tuy nhiên, việc nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết các khiếu nại hành chính chưa được đề cập tới. 2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài Khi nghiên cứu để xây dựng Đề án thành lập Tòa án hành chính Việt Nam và xây dựng Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, Thanh tra nhà nước các cơ quan hữu quan có nghiên cứu một số vấn đề lý luận và quy định pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số nước trên thế giới; về tài phán hành chính ở Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Thụy Điển, Trung Quốc, Thái Lan… Đồng thời đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề này. Đây là những thông tin, tài liệu tốt phục vụ việc nghiên cứu về giải quyết khiếu kiện hành chính ở Việt Nam và việc nghiên cứu đề tài này. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích của luận văn Luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn để xác định vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính. Đề xuất nhưng giải pháp pháp lý nhằm nâng cao hơn nữa vai trò các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chínhnước ta hiện nay. 3.2. Nhiệm vụ của luận văn Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở pháp luật xác định vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính. Đánh giá thực trạng việc thực hiện vai trò của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. 5 Đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp luật về khiếu nại. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính, là nghiên cứu vai trò của Thanh tra nhà nước, thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp Bộ, cấp Sở trong giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính thể hiện trong các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, qua thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại hành chính của các cơ quan thanh tra trên phạm vi cả nước, trong thời gian từ năm 1998 đến nay(kể từ khi có Luật khiếu nại, tố cáo đến nay). Giới hạn nghiên cứu vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính nằm trong giai đoạn giải quyếtcác cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết khiếu kiện hành chính trong giai đoạn xét xử tại Tòa án hành chính không đề cập trực tiếp trong luận văn này. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời đứng trên quan điểm của Đảng Nhà nước ta về nhà nước và pháp luật và yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của dân, do dân và vì dân. Vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn, phương pháp lịch sử cụ thể. 6. Đóng góp về lý luận và thực tiễn của luận văn 6 Thông qua việc nghiên cứu đề tài này luận văn góp phần làm sáng tỏ và khẳng định rõ hơn những vấn đề lý luận về vai trò của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. Tổng kết thực tiễn về việc thực hiện vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chínhnước ta, và tìm ra những bất cập, nguyên nhân, điều kiện của những bất cập đó. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan này trong giải quyết khiếu nại hành chínhnước ta trong thời gian tới. Luận văn có thể là tài liệu tham khảo để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật có liên quan, phục vụ cho cán bộ, thanh tra viên vận dụng trong hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý luận về thanh tra, giải quyết khiếu nại hành chính. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 10 tiết. 7 Chơng 1 Cơ sở lý luận và cơ sở pháp luật về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính 1.1. Khái niệm, nội dung, đặc điểm của khiếu nại hành chính, giải quyết khiếu nại hành chính 1.1.1. Khái niệm, nội dung, đặc điểm của khiếu nại hành chính 1.1.1.1. Khái niệm khiếu nại - Khái niệm khiếu nại đợc sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, khiếu nại theo gốc tiếng Latinh: "Complant", nghĩa là sự phàn nàn, phản ứng, bất bình của ngời nào đó về vấn đề có liên quan [29, tr. 205]. Theo thuật ngữ pháp lý phổ thông thì khiếu nại là việc yêu cầu cơ quan nhà nớc, tổ chức xã hội hoặc ngời có chức vụ giải quyết việc vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân ngời khiếu nại [27 tr. 105]. Theo Đại Từ điển tiếng Việt, "khiếu nại (đgt): thắc mắc, đề nghị xem xét lại những kết luận, quyết định do cấp có thẩm quyền đã làm [32, tr. 904]. Nh vậy, khiếu nại theo nghĩa chung là việc cá nhân hay tổ chức yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sửa chữa một việc làm mà họ cho là không đúng đắn, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính đáng của họ và đòi bồi thờng thiệt hại do việc làm không đúng gây ra. - Khiếu nại hành chính là gì? Khiếu nại hành chính là một hiện tợng xã hội thể hiện một dạng quan hệ đặc biệt phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nớc với công dân. Khái niệm khiếu nại hành chính mới đợc quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998. Nhng trớc đó, các nhà nghiên cứu cũng đã đề cập đến vấn đề này, có nhiều cách giải thích khác nhau, song nhìn 8 chung khiếu nại hành chính là việc công dân, quan, tổ chức đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm xem xét lại việc làm thuộc phạm vi hành chính khi cho rằng việc làm đó là không đúng. Theo quy định tại Điều 2 của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 thì khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Hiện nay ngoài Luật khiếu nại, tố cáo thì trong nhiều văn bản pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực cũng có quy định về khiếu nạigiải quyết khiếu nại hành chính nh: quy định khiếu nạigiải quyết khiếu nại về thuế, tài chính, đất đai, môi trờng, xử phạt vi phạm hành chính 1.1.1.2. Chủ thể và đối tợng của khiếu nại hành chính - Về chủ thể khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức. Công dân là chủ thể chính của quyền khiếu nại. Theo quy định của Hiến pháp năm 1992 và Luật quốc tịch năm 1998 thì công dân nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngời có quốc tịch Việt Nam. Theo tinh thần của pháp luật thì mọi công dân Việt Nam đều có quyền khiếu nại đối với quyết định hoặc việc làm của cơ quan, tổ chức mà họ cho là trái pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, kể cả những ngời phạm tội hình sự có thể bị tớc một số quyền công dân nh quyền tự do đi lại, quyền bầu cử, ứng cử họ vẫn có quyền khiếu nại (trừ trờng hợp bị tớc quyền quốc tịch) [5, tr. 25], ví dụ nh khiếu nại về hành vi vi phạm của giám thị; của thủ trởng cơ quan quản lý trại giam. Mặc dù pháp luật có quy định khiếu nại là quyền cơ bản của công dân, song để thực hiện thì ngời khiếu nại và việc khiếu nại phải đảm bảo thỏa mãn những quy định nhất định, hay nói cách khác là phải đảm bảo các điều kiện để khiếu nại. 9 Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07-08-1999 tại Điều 2 quy định về điều kiện để khiếu nại đợc cơ quan nhà nớc thụ lý giải quyết. Thứ nhất, ngời khiếu nại phải là đối tợng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Thứ hai, ngời khiếu nại phải có năng lực hành vi đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc cha có năng lực hành vi đầy đủ nhng theo quy định của pháp luật có quyền khiếu nại. Thứ ba, ngời khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan cơ quan nhà nớc có thẩm quyền giải quyết trong thời gian quy định. Thứ t, việc khiếu nại cha có quyết định giải quyết cuối cùng và cha đợc tòa án thụ lý giải quyết. Đối với công dân là ngời cha thành niên, ngời bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ đợc hành vi của mình thì thông qua ngời đại diện theo pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại; ngời ốm đau, già yếu, có nhợc điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan mà không thể tự mình khiếu nại thì thì có thể ủy quyền cho ngời khác để thực hiện việc khiếu nại trong phạm vi đợc ủy quyền. Ngời khiếu nại phải tuân thủ những điều kiện trên, khi thực hiện quyền khiếu nại còn phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Khi nói đến chủ thể có quyền khiếu nại, thì các văn bản pháp luật trớc đây chỉ đề cập đến công dân, hay cá nhân, pháp nhân. Nhng trong Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 lại mở rộng chủ thể có quyền khiếu nại, bao gồm công dân, cơ quan, tổ chức. Tại sao lại có việc quy định nh vậy, bởi vì trên thực tế không chỉ có công dân chịu sự tác động của quyết định hành chính, hành vi hành chính mà cơ quan, tổ chức; trong nhiều trờng hợp cũng là đối tợng của quyết định hành chính, hành vi hành chính, có thể bị thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính gây ra. Về chủ thể là tổ chức có quyền khiếu nại không chỉ đợc quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo mà còn đợc đề cập trong nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành nh các Luật thuế, Luật đất đai, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. Tại Điều 1 khoản 1 10 Luật khiếu nại, tố cáo quy định: "Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nớc và ngời có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nớc". Cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này bao gồm: cơ quan nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. Chỉ những cơ quan, tổ chức này mới có quyền khiếu nại. Việc tụ tập đông ngời khiếu nại, gây sức ép với cơ quan nhà nớc có thẩm quyền là việc làm không đợc pháp luật chấp nhận. Cơ quan, tổ chức khi thực hiện quyền khiếu nại phải thông qua ngời đại diện hợp pháp của mình là thủ trởng cơ quan tổ chức đó đợc xác lập trong quyết định bổ nhiệm, quyết định thành lập quan, tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức đó. Chủ thể của khiếu nại quyết định kỷ luật: cán bộ, công chức, tại Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và theo quy định của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003, cán bộ, công chức bao gồm: - Những ngời do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ơng; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng (sau đây gọi chung cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); - Những ngời đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc đợc giao nhiệm vụ thờng xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội Trung ơng, cấp tỉnh, cấp huyện. - Những ngời đợc tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thờng xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nớc ở Trung ơng, cấp tỉnh, cấp huyện. - Những ngời đợc tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thờng xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; [...]... luật trong các cơ quan nhà nớc nói trên Luật khiếu nại về cơ bản chỉ tập trung điều chỉnh về khiếu nại giải quyết khiếu nại trong các cơ quan hành chính nhà nớc 1.2.3 Vai trò của các cơ quan hành chính trong việc giải quyết khiếu nại hành chính Nghiên cứu vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính thực chất là làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan này trong. .. nại và trực tiếp giải quyết khiếu nại khi đợc cơ quan hành chính nhà nớc cùng cấp ủy quyền Để làm rõ khái niệm nêu trên cần xem xét vai trò của các cơ quan nhà nớc khác trong việc giải quyết khiếu nại hành chính các mục tiếp theo 1.2.2 Vai trò của các cơ quan nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính Khi nói đến vai trò của các cơ quan nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính, thực chất... cơ quan nhà nớc Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính phải đợc nghiên cứu trong tổng thể các vai trò chung của các cơ quan nhà nớc Để làm rõ vai trò của cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính, trớc hết chúng ta cần tìm hiểu khái niệm vai trò Vai trò (dt): chức năng, tác dụng của cái gì hoặc của ai trong sự vận động, phát triển của nhóm,... hạn của các cơ quan thanh tra đợc áp dụng trong quá trình thanh tra, song nó cũng đợc thực hiện khi giải quyết khiếu nại đợc thực hiện bởi đoàn thanh tra và đợc giải quyết theo quy trình thanh tra Chính vì vậy mà các cơ quan thanh tra có u thế nhất định trong việc giải quyết khiếu nại hành chính so với các cơ quan khác 1.3.2 Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính. .. chịu trách nhiệm chính, chủ yếu trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính 29 1.2.4 Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính Theo quy định của Pháp lệnh thanh tra năm 1990, các cơ quan Thanh tra nhà nớc bao gồm: Thanh tra nhà nớc; Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là thanh tra bộ); Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc... quyền hạn trong việc trực tiếp giải quyết khiếu nại hoặc trong việc tham mu giúp thủ trởng cùng cấp trong giải quyết khiếu nại thì việc nghiên cứu không toàn diện và đầy đủ Do đó không đánh giá hết vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính Những căn cứ, cơ sở xác định vai trò "đặc biệt" của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính: - Các cơ... của các cơ quan thanh tra nhà nớc trong giải quyết khiếu nại hành chính 1.2.1 Khái niệm về vai trò của các cơ quan nhà nớc nói chung và vai trò của thanh tra nhà nớc nói riêng trong thực hiện quyền lực nhà nớc và giải quyết khiếu nại hành chính Vai trò của các cơ quan nhà nớc là một khái niệm rộng song cần đợc làm rõ để làm cơ sở trong việc nghiên cứu về sự phân công trong thực hiện quyền lực của các. .. định của pháp luật Phân biệt việc giải quyết khiếu nại hành chính của cơ quan hành chính với giải quyết khiếu kiện của Tòa án hành chính Cùng là việc giải quyết từ một khiếu nại hành chính nhng việc xét xử của tòa án hành chính và việc giải quyết của các cơ quan hành chính có những điểm khác nhau và giống nhau nh sau: Về sự khác nhau: Thứ nhất, về thẩm quyền: cơ quan hành chính đợc giải quyết tất cả các. .. tục hành chính Chỉ những khiếu nại đã đợc cơ quan hành chính giải quyết lần đầu nhng ngời dân không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hành chính, việc giải quyết đợc tiến hành theo trình tự tố tụng Vì thế các cơ quan hành chính giữ vai trò chủ yếu trong giải quyết các khiếu nại hành chính Cơ quan thanh tra nhà nớc nằm trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nớc, không trực tiếp ban hành quyết. .. Thanh tra nhà nớc, có chức năng quản lý nhà nớc về công tác giải quyết khiếu nại có thẩm quyền giải quyết một số khiếu nại - Tiếp công dân, nhận các khiếu nại; - Quản lý nhà nớc về công tác giải quyết khiếu nại Nh vậy, trong việc trực tiếp giải quyết khiếu nại thì các cơ quan thanh tra nhà nớc chỉ có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết những khiếu nại theo sự ủy quyền của thủ trởng cơ quan quản lý nhà . cứu vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính nằm trong giai đoạn giải quyết ở các cơ quan hành chính nhà nước. . trong giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước.
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam, Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam, Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam, Tính cấp thiết của đề tài, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Đóng góp về lý luận và thực tiễn của luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn