Các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Hà Nội.doc

31 486 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:09

Các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Hà Nội Lời mở đầuBáo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ơng Đảng ta tại Đại hội lần thứ VI của Đảng nhấn mạnh xuất khẩu là một mũi nhọn quan trọng của hoạt động kinh tế đối ngoại, là một trong ba chơng trình kinh tế lớn: "trong toàn bộ hoạt động kinh tế, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lợc của toàn Đảng, toàn dân ta là ra sức tăng xuất khẩu để nhập khẩu".Hiện nay, đứng trớc xu thế toàn cầu hoá, nếu doanh nghiệp nào muốn kinh doanh đạt hiệu quả cao cần có hoạt động xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trờng nớc ngoài. Công ty Dệt Minh Khai là một doanh nghiệp Nhà nớc đứng đầu trong ngành công nghiệp nhẹ Nội, chuyên sản xuất kinh doanh hàng dệt may. Trong những năm qua Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lợng sản phẩm, thay đổi kiểu dáng, mẫu mã phong phú .do đó sản phẩm không những đáp ứng đợc nhu cầu tiêu dùng trong nớc mà ngày càng chiếm lĩnh thị tr-ờng quốc tế, tạo dựng đợc uy tín với khách hàng truyền thốgn nh Nhật Bản, EU,sản phẩm xuất khẩu chính của Công ty nh : khăn bông, áo choàng tắm, màn tuyn đã đem về cho Công ty nguồn doanh thu đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận xuất khẩu qua các năm đều có xu hớng tăng. Tuy nhiên trong bối cảnh tự do hoá thơng mại Công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ lớn mạnh trong ngành dệt may nh Trung Quốc Do vậy, nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của Công ty để tìm ra những mặt mạnh và yếu làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho ngời lao động là vấn đề bức xúc. Nhận thức đợc tầm quan trọng đó trong thời gian thực tập tại phòng kế hoạch thị trờng ở Công ty, tôi đã chọn đề tài: "Các giải pháp phát triển thị trờng xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Nội" để làm đề tài luận văn tốt nghiệp nhằm mục đích:11. Sử dụng kiến thức đã học vào phân tích đánh giá thực tế kinh doanh của Công ty có hoạt động kinh doanh xuất khẩu nhằm củng cố và bổ sung kiến thức của một cửa nhân quản trị kinh doanh.2. Tập luyện công tác nghiên cứu phát hiện những u điểm, nhợc điểm và các biện pháp hoàn thiện để hoạt động xuất khẩu của một Công ty kinh doanh hoạt động tốt hơn dới sự hớng dẫn của thầy giáo để sau khi tốt nghiệp có thể tự làm đợc công tác này ở một Công ty nhận vào làm việc.Phơng pháp nghiên cứu.Để đạt đợc mục tiêu trên đề tài này tôi sử dụng phơng pháp t duy kinh doanh thị trờng, phơng pháp logic hệ thống, phơng pháp nội suy, ngoại suy xu hớng, phơng pháp khảo sát điều tra so sánh thống kê và phơng pháp quan sát, quan trắc để nghiên cứu đa ra các nhận xét đánh giá và đề xuất giải pháp của mình.Giới hạn của đề tài nghiên cứu.Công ty dệt Minh Khai sản xuất nhiều mặt hàng và xuất khẩu ra nhiều nớc song do khuôn khổ luận án có giới hạn nên luận án chỉ giới hạn nghiên cứu vào khăn mặt sang thị trờng Nhật Bản và EU là chính.Bố cục luận văn trình bày ngoài lời nói đầu và kết luận có 3 ch ơng: Chơng I: Cơ sở lý luận phát triển giải pháp thị trờng xuất khẩuChơng II: Phân tích về thực trạng của hoạt động xuất khẩu của Công ty Dệt Minh Khai.Chơng III: Đề xuất ra những biện pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty.2Chơng I: Cơ sở lý luận phát triển giải pháp thị trờng xuất khẩu.I. Sự cần thiết để xuất khẩu hàng hoá và các phơng thức xuất khẩu.1. Sự cần thiết xuất khẩu.Xuất khẩu hàng hoá đợc coi là một trong những hình thức cơ bản của hoạt động ngoại thơng đã xuất hiện từ lâu đời và ngày càng phát triển. Hàng hoá đợc vận chuyển qua biên giới quốc gia trong đó một nớc đóng vai trò xuất khẩu hàng hoá một nớc đóng vai trò nhập khẩu hàng hoá. Nh vậy xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá của quốc gia này cho một quốc gia khác (hay của một đơn vị kinh tế thờng trú này cho một đơn vị không thờng trú) trên cơ sở thanh toán bằng tiền tệ, có thể là ngoại tệ, đối với một hoặc cả 2 quốc gia và các bên chủ thể phải có quốc tịch ở 2 nớc khác nhau.Hiện nay, trong nền kinh tế thị trờng, hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực, đời sống, trong các điều kiện kinh tế khác nhau, từ xuất khẩu hàng hoá tiêu dùng cho đến dịch vụ, t liệu sản xuất, máy móc thiết bị và khoa học kỹ thuật công nghệ cao. Tất cả các hoạt động đó đều mang lại lợi ích kinh tế cho các quốc gia tham gia. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động kinh tế đối ngoại đoío với bất kỳ một quốc gia nào. Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ơng Đảng ta tại Đại hội lần thứ VI của Đảng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế trong chặng đờng đầu tiên cũng nh sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp hoá XHCN ở nớc ta tiến hành nhanh hat chậm, điều đó phụ thuộc một phần quan trọng vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, là một trong ba chơng trình kinh tế lớn do Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra: "Trong toàn bộ hoạt động kinh tế, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lợc của toàn Đảng, toàn dân ta là ra sức tăng xuất khẩu". Hoạt động xuất khẩu ở nớc ta ngày càng phát triển là nhân tố cơ bản thúc đẩy quá trình tăng trởng và phát triển 3kinh tế, nhất là đối với các nớc có nền kinh tế nhỏ và công nghệ lạc hậu nh ở n-ớc ta.2. Các hình thức xuất khẩu.Xuất khẩu là việc bán hàng hoá ra nớc ngoài và thờng có các hình thức xuất khẩu sau đây hay đợc sử dụng.a. Xuất khẩu trực tiếp (direet export): Các nhà sản xuất và kinh doanh bán hàng trực tiếp cho ngời mua nớc ngoài không qua trung gian, ngời mua nớc ngoài này có thể là gì: tiêu dùng, nhà sản xuất hoặc một tổ chức một nhà buôn.b. Xuất khẩu gián tiếp (indi rect ex port): Là xuất khẩu qua các trung gian thơng mại, có rất nhiều trung gian có thể sử dụng để xuất khẩu hàng hoá nh: đại lý thu uỷ (Mandatory), đại lý hoa hồng (commission), đại lý kênh tiêu (Mer chant agent), đại lý toàn quyền (Universal agent), tổng đại lý (General agent), đại lý gửi bán (Con si gnee hoặc agent Carryling Stock), Distributor, Factorc. Tái xuất khẩu (reexport): là xuất khẩu hàng đã nhập về trong nớc, bán lại cho ngời khác không qua chế biến, cũng có thể là hàng không về trong nớc mà nhập từ nớc ngoài rồi giao lại cho ngời mua hàng ở nớc khác.Tái xuất, tái nhập: đa hàng ra khỏi nớc mình rồi lại đa hàng đó về nớc.d. Tạm nhập tái xuất: Hàng cho phép vào nớc mình sau đó lại phải mang ra.e. Chuyển khẩu: hàng mua của nớc này bán cho nớc khác, không làm thủ tục xuất nhập khẩu, thờng thi hành từ nớc xuất khẩu sang nớc nhập khẩu, nguồn kinh doanh chuyển khẩu trả tiền cho ngời xuất khẩu và thu tiền của ngời nhập khẩu hàng đó. Chuyển khẩu chủ yếu là kinh doanh dịch vụ vận tải chở hàng nớc ngoài từ cửa khẩu (ga, cảng) này đến cửa khẩu biên giới khác, còn xét về đờng vận động hàng hoá chuyển khẩu giống tái xuất.g. Xuất khẩu đổi hàng.Xuất khẩu đổi hàng là hình thức xuất khẩu gắn liền với nhập khẩu. Thanh toán theo hình thức này thông qua việc trao đổi trực tiếp hàng hoá với hình thức 4xuất khẩu này thì hàng hoá nhập khẩu phải tơng đơng nhau về giá trị, phải cân bằng về giá cả.II. Nội dung phát triển thị trờng xuất khẩu của Công ty sản xuất.Để tiến hành xuất khẩu hàng hoá của mình, Công ty sản xuất phải làm nhiệm vụ, sau đây nêu lên các hoạt động cơ bản nhất:1. Nghiên cứu thị trờng và chọn thị trờng xuất khẩu.Nghiên cứu thị trờng là hệ thống các phơng pháp hoạch định thu thập có hệ thống, ghi chép, phân loại phân tích và thông đạt có mục tiêu các tài liệu liên quan đến thái độ ứng xử, nhu cầu mong muốn của các cá nhân và tổ chức tiêu dùng ở thị trờng mục tiêu đối với sản phẩm xuất khẩu của Công ty trong một thời gian nhất định.Nội dung các nghiên cứu thị trờng xuất khẩu bao gồm:- Nghiên cứu các yếu tố môi trờng vĩ mô nh: yếu tố chính trị, pháp luật, kinh tế tổng quát, cạnh tranh, văn hoá xã hội, khoa học công nghệ để phát hiện những cơ hội và đe dọa ở thị trờng nớc Công ty muốn xuất khẩu hàng hoá sang; đặc biệt là yếu tố văn hoá vì văn hoá nó có ảnh hởng đến hành vi mua và tiêu dùng sản phẩm của Công ty.- Nghiên cứu đánh giá qui mô thị trờng nhập khẩu nh khối lợng về giá trị hàng xuất qua dự đoán nhu cầu thông qua thu nhập bình quân đầu ngời và khả năng chấp nhận sản phẩm của Công ty và nghiên cứu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.- Nghiên cứu tính tình thói quen mua hàng và tập tính tinh thần của khách hàng thị trờng mục tiêu và các khách hàng mua buôn, đây là nội dung quan trọng xem xét khả năng thích nghi sản phẩm Công ty với nhu cầu ngời mua.- Nghiên cứu khả năng mua, vận chuyển, tổ chức mạng lới tiêu thụ và khả năng tiêu thụ của các trung gian đã có quan hệ hoặc cha có quan hệ ở thị trờng mục tiêu. Nội dung nàycho phép xác định lựa chọn các trung gian xuất khẩu gián tiếp.5Qua các nội dung nghiên cứu trên để quyết định chọn thị trờng mục tiêu xuất khẩu. Nói chung nớc nào phù hợp với hàng hoá hiện có hoặc phải thay đổi nhỏ cho phù hợp, nớc có khả năng mua khối lợng lớn, giá cả phù hợp đảm bảo hiệu quả cho Công ty sẽ đợc lựa chọn vào danh sách thị trờng xuất khẩu của Công ty.- Nghiên cứu sự thay đổi thích nghi sản phẩm xuất khẩuCác Công ty sản xuất có mặt hàng xuất khẩu thích hợp với nớc này song cha hẳn đã phù hợp với thị trờng nớc khác vì thế cần biết thay đổi dù nhỏ đến thay đổi lớn để phù hợp với thị hiếu ngời mua nớc nhập khẩu. Cần phải nghiên cứu để chỉ ra sự thay đổi cơ cấu nguyên liệu tạo sản phẩm sự thay đổi màu sắc, hoa văn hay bao bì và những yêu cầu đạt đợc của sự thay đổi là gì.- Nghiên cứu về các biện pháp sử dụng xúc tiến bán và quảng cáo. Có 5 công cụ xúc tiến bán trong các công cụ lại có nhiều phơng tiện sử dụng cần xác định sử dụng công cụ nào để xúc tiến bán ở thị trờng xuất khẩu có hiệu quả.- Nghiên cứu về giá và sử dụng các hình thức xuất khẩu. Có nhiều giải pháp giá và có nhiều hình thức xuất khẩu cần nghiên cứu với thị trờng đã chọn cần chọn mức giá nào và hình thức phân phối nào.2. Lựa chọn hình thức giao dịch và thiết lập hợp đồng xuất khẩu.- Tuỳ theo đối tác và khối lợng hàng xuất khẩu mà chọn hình thức giao dịch trực tiếp hay giao dịch qua trung gian.- Tuỳ theo phơng thức xuất khẩu mà xác định nội dung trong các hợp đồng xuất khẩu trong đó hết chú ý đến các điều khoản:- Tên hàng- Số lợng hàng- Chất lợng- Điều kiện giao hàng- Điều khoản thanh toán, bảo hiểm, khiếu nại- Điều khoản thởng phạt.3. Triển khai các phơng án sản xuất tạo sản phẩm xuất khẩu.Nội dung này bao gồm:6- Chuẩn bị thiết kế bổ sung cho sản phẩm- Chuẩn bị nguyên liệu, công nghệ tạo sản phẩm- Tiến hành sản xuất, bao gói kí nhãn hiệu.- Thành lập lô hàng xuất khẩu.4. Tiến hành xuất khẩu và thanh lý hợp đồng xuất khẩu.Tiến hành hoạt động đồng bộ các bộ phận để thực hiện xuất khẩu bao gồm:- Xin giấy phép xuất khẩu- Chuẩn bị hàng xuất khẩu- Kiểm tra chất lợng hàng xuất khẩu- Thuê tầu lu cớc- Mua bảo hiểm- Làm thủ tục hải quan- Giao nhận hàng với tầu- Làm thủ tục thanh toán.III. Các nhân tố ảnh hởng đến xuất khẩu hàng hoá.Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động đa lại nhiều lợi ích kinh tế cho Công ty và Nhà nớc. Song hoạt động này chỉ có thực hiện đợc khi khắc phục đợc các nhân tố ảnh hởng sau đây.1. ảnh hởng của môi trờng vĩ mô nớc nhập khẩu.Môi trờng vĩ mô nớc nhập khẩu có nhiều song quan trọng nhất là môi tr-ờng pháp luật, môi trờng này đòi hỏi các nhà xuất khẩu phải nắm vững hoạt động của nớc nhập khẩu, bắt đợc luật pháp cho làm cái gì và cấp kinh doanh cái gì, ngoài ra còn phải nắm vững môi trờng kinh tế, văn hoá xã hội, môi trờng cạnh tranh, môi trờng khoa học công nghệ của nớc nhập khẩu và nớc chủ nhà. Đây là một nhân tố ảnh hởng lớn song Công ty phải chuẩn bị để vợt qua.2. ảnh hởng của trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất ra sản phẩm.7Ta biết rằng muốn tạo ra sản phẩm có chất lợng cao phải có công nghệ tiên tiến hiện đại, công nghệ cao. Nếu Công ty không khắc phục đợc ảnh hởng này sẽ khó cạnh tranh sản phẩm với thị trờng xuất khẩu.3. ảnh hởng của trình độ cán bộ nhân viên trong việc nhận thức đợc quá trình toàn cầu hoá và cạnh tranh toàn cầu.Trình độ các bộ phận trong Công ty phải đáp ứng đợc đòi hỏi cao của thị trờng thế giới phải nắm bắt nhanh và kịp thời những đòi hỏi, những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng của thị trờng thế giới có nh vậy mới tạo ra đợc sản phẩm phù hợp với thị trờng thế giới.8Chơng II: Phân tích về thực trạng của hoạt động xuất khẩu Công ty Dệt Minh Khai.I. Khái quát về tổ chức bộ máy và kết quả kinh doanh.1. Sự hình thành phát triển và tổ chức hiện nay của Công ty.1.1. Quá trình hình thành.Công ty Dệt Minh Khai là một doanh nghiệp Nhà nớc, một đơn vị kinh doanh thuộc sự quản lý của Sở Công nghiệp Nội thành lập vào năm 1974 theo quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Nội với tên gọi là Nhà máy dệt khăn mặt khăn tay. Trớc đây Nhà máy Dệt khăn mặt, khăn tay đợc khởi công xây dựng từ những năm cuối của thập kỷ 1960 cho đến những năm đầu của thập kỷ 1970. Thế nhng lúc bấy giờ, cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc Việt Nam đang ở giai đoạn ác liệt nhất. Cho nên mãi đến năm 1974 về cơ bản Công ty mới đợc xây dựng xong và đợc chính thức thành lập theo quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố, chính vào năm đó Công ty đã bớc đầu đi vào sản xuất thử đến năm 1975. Nhà máy Dệt khăn mặt khăn tay chính thức nhận kế hoạch Nhà nớc giao. Trong thời gian nàym nhiệm vụ chủ yếu của Nhà máy Dệt khăn mặt, khăn tay là sản xuất các sản phẩm dệt may nh sản xuất: khăn mặt, khăn bông, khăn tắm nhằm đáp ứng nhu cầu trong n ớc.Sau đó vào năm 1983 đổi tên thành Nhà máy Dệt Minh Khai, vào năm 1992 Công ty đợc thành lập lại theo quyết định 338/TTg của Thủ tớng chính phủ trong đó toàn bộ vốn của Công ty hoạt động là 8,680 tỷ đồng vốn kinh doanh bao gồm:Vốn ngân sách cấp: 1,3 tỷ đồngVốn huy động (vốn vay): 7,38 tỷ đồngNăm 1994 Công ty đổi tên thành: Công ty Dệt Minh Khai để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trờng. Hiện nay tên Công ty vẫn đợc giữ nguyên theo tên gọi năm 1994, đó là:Tên Công ty: Công ty Dệt Minh Khai9Tên giao dịch quốc tế: Minh Khai Textile CompanyTrụ sở chính: 423 Minh Khai - Hai Bà Trng - NôiCông ty luôn chú trọng hoàn thiện nhà xởng, nâng cao máy móc thiết bị, đào tạo thêm lao động mới làm cho việc sản xuất đi vào ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất hiện nay, với diện tích khoảng gần 5ha, với tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 1020 ngời có trong danh sách.Số ca làm việc trong ngày: 3 ca (tuỳ theo phân xởng)Số giờ làm việc mỗi ca: 8hSố ngày làm việc trong năm: 350 ngàyĐầu năm 2000 nguồn vốn của Công ty là:+ Vốn cố định: 10.294.447.616đ+ Vốn lu động: 4.458.512.667đHiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là ngoài việc sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa Công ty còn tiến hành các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm ra thị trờng thế giới. Do đó, Công ty có một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp Nội, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động.1.2. Quá trình phát triển của Công ty Dệt Minh Khai.a. Giai đoạn mới thành lập 1974 - 1980.Trong khoảng thời gian đầu mới đợc thành lập và chính thức đi vào hoạt động Công ty gặp rất nhiều khó khăn do nhà xởng xây dựng cha hoàn thiện, máy móc thiết bị đều do Trung Quốc viện trợ, khâu lắp đặt không đồng bộ, có nhiều khâu hoạt động theo phơng pháp thủ công ban đầu Công ty chỉ đợc trang bị với 260 só máy dệt thoi của Trung Quốc và tài sản cố định khi đó chỉ có gần 3 triệu đồng. Trong khi đó, lực lợng lao động lành nghề còn thiếu, cán bộ công nhân viên còn thiếu chuyên môn nghiệp vụ, cha đáp ứng đợc nhu cầu sản xuất. Thế nhng, đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty đã mạnh dạn đa vào sản xuất mặt hàng khăn bông với nhiều thông số kỹ thuật không có sẵn mà phải vừa làm vừa tìm tòi, nghiên cứu. Vì thế, trong những năm đầu tiến hành sản xuất Công ty chỉ mới đa vào hoạt động đợc hơn 100 máy dệt (thừa gần 160 máy thoi) số 10[...]... Công ty cần tập trung vào một số giải pháp mà chúng tôi sẽ đề xuất sau đây.II. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện phát triển thị trờng xuất khẩu của Công ty Dệt May Minh Khai. 1. Giải pháp thị trờng.Ta biết rằng để xuất khẩu thành công Công ty cần nắm vững nhu cầu thị trờng xem với hàng hoá và chất lợng hàng xuất khẩu hiện nay, ngời mua còn chấp nhận không? họ khen và chê về điều gì Công ty. .. đồng xuất khẩu. Tiến hành hoạt động đồng bộ các bộ phận để thực hiện xuất khẩu bao gồm: - Xin giấy phép xuất khẩu - Chuẩn bị hàng xuất khẩu - Kiểm tra chất lợng hàng xuất khẩu - Thuê tầu lu cớc - Mua bảo hiểm - Làm thủ tục hải quan - Giao nhận hàng với tầu - Làm thủ tục thanh toán.III. Các nhân tố ảnh hởng đến xuất khẩu hàng hoá. Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động đa lại nhiều lợi ích kinh tế cho Công ty. .. hoạch và hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Theo cơ chế mới Công ty Dệt Minh Khai đà thực hiện việc chuyển hớng sản xuất kinh doanh từ chỗ chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa sang sản xuất phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. Thị trờng xuất khẩu chính của Công ty là Nhật Bản, một số nớc Đông Âu và thị trờng EU để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Công ty phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để...Chơng III: Giải pháp phát triển thị trờng xuất khẩu của Công ty Dệt Minh Khai - Nội.I. Định hớng phát triển ngành dệtCông ty dệt Minh Khai - Hµ Néi.HiƯn nay viƯc xt khÈu hµng dƯt may sang thị trờng Mỹ và EU đang thực hiện theo phơng thức cấp cô ta. Việc gia nhập WTO cđa níc ta sÏ trë thµnh hiƯn thùc vµo ci 2005 hoặc sang 2006 khi Việt Nam đà trở thành thành viên chính thức của WTO việc... chọn đề tài: " ;Các giải pháp phát triển thị trờng xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Nội" để làm đề tài luận văn tốt nghiệp nhằm mục đích:1 cán bộ công nhân viên là 415 ngời. Năm 1975 Công ty chính thức nhận kế hoạch Nhà nớc giao và Công ty tiến hành sản xuất đạt mức:+ Sản phẩm chủ yếu đạt gần 2 triệu khăn bao gồm nhiều loại+ Giá trị tổng sản lợng gần 2,5 triệu đồngMặc... nghiệp Nhà nớc trong đó có Công ty Dệt Minh Khai gặp phải nhiều khó khăn. Vì thế, các quan hệ bạn hàng truyền thống của Công ty với các nớc này không còn, Công ty mất đi một thị trờng xuất khẩu quan trọng.Đứng trớc những khó khăn trên, bằng những cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty, sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành lÃnh đạo thành phố Nội và nhất là sự chỉ đạo sở Công. .. phục vụ cho các cơ sở may xuất khÈu nh may X40…16 + Tạo điều kiện để ngời làm hàng xuất khẩu trực tiếp tham gia tìm hiểu bán hàng và thị trờng tiêu thụ.+ Đổi mới hoàn thiện chính sách thuế và hạn ngạch.27 - Chuẩn bị thiết kế bổ sung cho sản phẩm - Chuẩn bị nguyên liệu, công nghệ tạo sản phẩm - Tiến hành sản xuất, bao gói kí nhÃn hiệu. - Thành lập lô hàng xuất khẩu. 4. Tiến hành xuất khẩu và thanh... cạnh tranh, môi trờng khoa học công nghệ của nớc nhập khẩu và nớc chủ nhà. Đây là một nhân tố ảnh hởng lớn song Công ty phải chuẩn bị để vợt qua.2. ảnh hởng của trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất ra sản phẩm. 7 hoàn toàn có khả năng thâm nhập vào thị trờng EU thông qua lợi thế chất lợng sản phẩm xuất khẩu. Các nớc Châu á khác: Công ty đà thực hiện xuất khẩu các sản phẩm khăn ăn, áo choàng tắm,... vì vậy trong những năm qua, Công ty luôn đảm bảo đợc quá trình sản xuất liên tục sản phẩm ngày càng đợc nâng cao góp phần đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Đóng góp không nhỏ vào thành công này pải kể đến sự cố gắng không nhỏ của phòng kế hoạch thị trờng trong việc mở rộng thị trờng xuất khẩu cho Công ty. Qua sự phân tích tình hình xuất khẩu của Công ty và một số giải pháp nêu ra ở trên em hy vọng... sự phát triển của Nhà nớc.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. - Chức năng sản xuất. Là một Công ty dệt các loại khăn bông và vải tuyn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trờng trong nớc và ngoài nớc đồng thời Công ty có vai trò quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho ngời lao động. - Nhiệm vụ sản xuất. 13 cha kết hợp với tham tán thơng mại và sứ quán các nớc để nắm thông tin thị . kế hoạch thị trờng ở Công ty, tôi đã chọn đề tài: " ;Các giải pháp phát triển thị trờng xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Hà Nội& quot;. bằng về giá cả.II. Nội dung phát triển thị trờng xuất khẩu của Công ty sản xuất. Để tiến hành xuất khẩu hàng hoá của mình, Công ty sản xuất phải làm nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Hà Nội.doc, Các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Hà Nội.doc, Các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai - Hà Nội.doc, Sự cần thiết xuất khẩu. Các hình thức xuất khẩu., Nghiên cứu thị trờng và chọn thị trờng xuất khẩu., Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Công ty., Phân tích các biện pháp nâng cao trình độ nhân viên. Phân tích tổ chức hoạt động Marketing., Giải pháp thị trờng. Giải pháp phát triển vốn và năng lực sản xuất.

Từ khóa liên quan