Đề thi tham khảo học gì II lớp 12

10 669 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 16:12

Đề thi tham khảo học gì II lớp 12 Người soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Toán ĐHSP Huế1TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMÔN: TOÁN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung:7 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số3( ) : 3C y x x 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng k3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục OxCâu 2. 1,5 điểm1. Tìm nguyên hàm của hàm số2( ) 2sin2xf x  biếtπ 12 2F   1. Tính các tích phân sau:a) 10xx x e dxb)π4201 t anxosdxc xCâu 3. 1 điểm.Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng S giớihạn bởi các đường22 - ; 0y x x y Câu 4. 1 điểm. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân AB = AC = SA = SB =a;SC = b (0<b<3a).(SBC)(ABC).Chứng minh rằngSBC vuông và tính bán kínhmặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC theo a và b.B. Phần Riêng: 3 điểm ( Thí sinh chỉđược chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2 điểm).Trong không gian Oxyz cho       2;1; 1 ; 0;2; 1 ; 0;3;0 ; 1;0;1A B C D  1. Viết phương trình đường thẳng BC.2. Chứng minh ABCD là một tứ diện và tính chiều cao AH của tứ diện.3. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(5;1;0) và tiếp xúc với (BCD).Câu Va. (1 điểm).1. Thực hiện phép tính     32 3 1 2 11 3i i ii      2. Giải phương trìnhsau trên tập số phức:22 5 0z z  2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2 điểm).Cho đường thẳngđiểm M(1;-1;1) và hai đường thẳngΔ11:1 1 4x y z vàΔ22: 4 21x ty tz   và mặt phẳng (P):2 0y z 1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M lênΔ22. Viết phương trìnhđường thẳng cắtΔ Δ1 2; và nằm trong mặt phẳng (P)Câu Vb. (1 điểm).1. Gọi1 2;z z là nghiệm của số phức21 0z z   trên tập số phức. Tính2 21 2A z z 2. Viết dạng lượng giác của số phức1 3z i -----------HẾT-----------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Tốn ĐHSP Huế2TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMƠN: TỐN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số3 21( ) :3C y x x 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)2. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi (C),0, 0y x  và3x quay xung quanh trụcOx.3. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hồnh độ bằng 3.Câu 2. 1,5 điểm2. Tìm ngun hàm của hàm số( ) sin 1f x x  biếtπ 13 4F   3. Tính tích phân : ln 220xx e dxCâu 3. 1 điểm.Cho hình chóp S.ABC cóđường cao SA=2a, đáy là tam giácđều cạnh bằng a. Tính bán kính mặtcầu ngoại tiếp hình chóp.B. Phần Riêng: 4 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Cho điểm (2;1; 1); ( 1;1;1); (0;1;2); 0;1;1A B C M 1. Viết phương trình mặt phẳng (ABC)2. Viết phương trìnhđường thẳngΔ đi qua A và vng góc với (ABC)3. Xác định tọa độ hình chiếu của M lên (ABC)Câu Va. (1,5 điểm).1. Giải phương trình sau trên tập số phức23 13 0z z  2. Cho1 2 .z i Tính:1z iiz3. Tìm phần thực và phần ảo số phức sau:   2 22 2z i i   2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm). Cho điểm (1; 1;2); (1;3;2); (4;3;2); 4; 1;2A B C D 1. Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng.2. Viết phương trình hình chiếu vng góc của AB trên (Oyz)3. Gọi A’ là hình chiếu của A lên (Oxy). Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp A’BCD.Câu Vb. (1,5 điểm).1. Giải phương trình sau trên tập số phức41 0z  2. Tính:201211izi   3. Tìm phần thực và phần ảo số phức sau:   3 32 3z i i   -----------HẾT------------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Tốn ĐHSP Huế3TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMƠN: TỐN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số241( ) :2 2xC y x 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽđồ thị hàm số (C)2. Định mđể phương trình4 20x x m   có 4 nghiệm phân biệt3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) với trục hồnh.Câu 2. 1,5 điểm1. Giải bất phương trình sau:9 2.3 3x x 2. Tính tích phân :211lnex xdxx   Câu 3. 1 điểm.Cho hình chóp S.ABC cóđường cao SA=2a, đáy là tam giác vng tại A có AB=a, AC=2a. Xácđịnh tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.B. Phần Riêng: 4 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Cho điểm (3; 2; 2); (3;2;0); (0;2;1); 1;1;2A B C D  1. Chứng minh ABCD là một tứ diện.2. Viết phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với (BCD).3. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.Câu Va. (1,5 điểm).1. Tìm mơđun của số phức sau: 31 4 1z i i   2. Giải phương trình sau trên tập số phức:38 0z  2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm).Cho điểm (1;1;1); (1;2;1); (1;1;2); 2;2;1A B C D1. Tính thể tích tứ diện ABCD.2. Viết phương trình đường vng góc chung của AB và CD3. Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp S.ABCDCâu Vb. (1,5 điểm).1. Tìm nghiệm phức của phương trình   1 3 2 3 0iz z i z i    2. Chứng minh     100 98 963 1 4 1 4 1i i i i    -----------HẾT------------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Toán ĐHSP Huế4TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMÔN: TOÁN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số1( ) :1xC yx1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)2. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi (C), Ox, Oy. Tính thể tích khối tròn xoay khi D quayquanh trục Ox3. Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị với trục tung.Câu 2. 1,5 điểm1. Giải bất phương trình sau:22 2log 5log 6 0x x  2. Tính tích phân : π220sin osx x c xdxCâu 3. 1 điểm.Trong không gian cho khối chóp tứ giácđều có tất cả các cạnh bằng nhau. GọiV1, V2tươngứnglà thể tích khối chóp và thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp. Tính tỉ sốVV12.B. Phần Riêng: 4 điểm ( Thí sinh chỉ được c họn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Trong không gian Oxyz choα( ) : 2 0x y z   và hai điểm   1; 2; 1 ; 3;0;1A B  1. Viết phương trình mặt phẳng β đi qua hai điểm A,B và vuông gócvới α2. Tìm tọa độ A’ là điểm đối xứng với điểm A qua mặt phẳng αCâu Va. (1,5 điểm).1. Tìm x và y sao cho 22x yi yi 2. Tìm nghichđảo của số phức sau:2 3z i  3. Giải phươngtrình  22 2 0z i z x   2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm).Cho mặt cầu2 2 2( ) : 2 4 6 0S x y z x y z     1. Xác định tâm và bán kính mặt cầu (S)2. Mặt cầu (S) cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A,B,C khác O. TínhOABCV3. Gọi (d) làđường thẳng đi qua 2 điểm 1;1;1M và 2; 1;5N . Tìm tọađộ giao điểmcủa (d) và (S). Viết phương trình tiếp diện của (S) tại các giao điểm trên .Câu Vb. (1,5 điểm).1. Tìm nghiệm phức của phương trình41 0z  2. Cho số phức  21 2 2z i i  . Tính giá trị.A z z-----------HẾT------------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Tốn ĐHSP Huế5TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMƠN: TỐN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số4 2( ) : 2C y x x 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽđồ thị hàm số (C)2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hồnh độ1x 3. Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình242 4x x m Câu 2. 1,5 điểm1. Tính tích phân :a)12 302x x dxb)π20os 2c xdx2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi( ) : ; ; 1x xC y e e Ox x  Câu 3. 1 điểm.Cho tứ diện ABCD có DA = 5a và vng góc với mp(ABC),ABC vng tại B vàAB = 3a, BC = 4a.1. Xác định mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D2. Tính bán kính của mặt cầu nói trên. Tính diện tích và thể tích của mặt cầu.B. Phần Riêng: 4 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Trong khơng gian Oxyz choα( ) : 2 6 0x y z    và hai điểm 1; 2; 1A  1. Viết phương trình mặt phẳng β đi qua hai điểm A và song song với α2. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng α3. Mặt phẳng α cắt 3 trục tại ba điểm M,N,P. Tính diện tích tam giác MNP.Câu Va. (1,5 điểm).1. Tính31 32 2i     2. Giải phương trình   2 22 6 2 16 0z z z z    2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm).Cho đường thẳng1 2: 23x td y tz t    và mặt phẳng α : 2 3 0x y z   1. Tìm tọa độ giao điểm A của d và α2. Viết phương trình mặt cầu có tâm là thuộc d, bán kính bằng6 và tiếp xúc với αCâu Vb. (1,5 điểm).1. Tính giá trị biểu thức     2 4 101 1 1 . 1M i i i       2. Cho số phức  21 4 2z i i  . Tìm nghịch đảo của số phứcz-----------HẾT------------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Toán ĐHSP Huế6TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMÔN: TOÁN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số 3 2( ) : 3 3 2 1 1mC y x mx m x    1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) khi m=02. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu3. Tìm giaođiểm của (C) với đường thẳng y=1. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tạigiao điểm nàyCâu 2. 1,5 điểm1. Tính tích phân :a)2211xdxx b)π220sin21 osxdxc x2. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạnbởi các đườngπcos ; 0; 0;y x y x x   Câu 3. 1 điểm.Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy một góc 300. Tính thể tíchmặt của ngoại tiếp hình chóp.B. Phần Riêng: 4 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Trong không gian Oxyz choα( ) : 2 0x y z    và ba điểm     2;0;1 ; 1;0;0 ; 1;1;1A B C1. Viết phương trình mặt phẳng ABCvà xét vị trí tương đối của ABC và α2. Viết phương trình mặt cầu tâm đi qua ba điểm A,B,C và tiếp xúc với mặt phẳng αCâu Va. (1,5 điểm).1. Tìm môđun của số phức sau1 21izi2. Giải phương trình sau tập số phức:4 23 4 0z z  2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm).Cho đường thẳng1 2: 23x td y tz t    và mặt phẳng α : 2 3 0x y z   1. Tìm tọa độ giao điểm A của d và α2. Tìm hình chiếu d’ của d trên mặt phẳng α3. Tìm tập hợp điểm M cách mặt phẳng α một khoảng k=3Câu Vb. (1,5 điểm).1. Tìm số phức z thỏa mãn41z iz i   2. Cho số phức41 31z ii  . Tìm môđun của số phứcz-----------HẾT------------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Tốn ĐHSP Huế7TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMƠN: TỐN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 6 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số2( ) :2 1xC yx 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) khi2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị với Ox3. Tìm mđể đường thẳng2y x m  cắt (C) tại haiđiểm phân biệtCâu 2. 1,5 điểm1. Tính tích phân :a)π220cos .sinx xdxb)2 ln 10exedxx2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi2,y xtrục Ox, tiếp tuyến tại M có hồnh độbằng 3.Câu 3. 1 điểm.Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp tứ giácđều S.ABCD có chiều cao SH= h và có cạnh đáy bằng a.B. Phần Riêng: 4điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Trong khơng gian Oxyz cho ba điểm     1;0;0 ; 0;2;0 ; 0;0;3A B C1. Viết phương trình mặt phẳng αqua BC và song song với OA2. Tìm tọa độ hình chiếu của O lên mặt phẳng (ABC)3. TìmOxM  sao cho  3 ;MA d B OyzCâu Va. (1,5 điểm).1. Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện2z  và z là số ảo.2. Tìm x và y thỏa 3 9 3 12 5 6x i y i     2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm).Cho đường thẳng1 2: 1x td y tz t    , điểm M(2;1;0)và mặt phẳng α : 2 3 0x y z   1. Tìm tọa độ hình chiếu của M lên α2. Viết phương trình đường thẳng d’ đi qua M vng góc và cắt d.Câu Vb. (1,5 điểm).1. Tìm số phức z thỏa mãn . 3 4 3z z z z i   2. Cho số phức771 12 1z iii    . Tìm mơđun của số phứcz.-----------HẾT------------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Toán ĐHSP Huế8TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMÔN: TOÁN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 7 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số 3( ) : 2 3 1 6 2C y x m x mx m    1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) khi m=12. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), Ox, hai đường thẳng x=1; x=23. Tìm mđể hàm số có cực trị.Câu 2. 1,5 điểm1. Tính tích phân :a)π220cos .sinx xdxb)2 ln 10exedxx2. Giải bất phương trình sau:22 1log 01xxCâu 3. 1 điểm.Cho hình chóp S.ABC có 4đỉnh đều nằm trên một mặt cầu, SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnhSA, SB, SC đôi một vuông góc. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầuđược tạo nên bởi mặtcầu đó.B. Phần Riêng: 4 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Trong không gian Oxyz cho ba điểm 1;2;3A và: 1 21 2x td y tz t   1. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm A và đi qua O2. Lập phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d.3. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng d.Câu Va. (1,5 điểm).1. Xác định phần thực và phần ảo của số phức   2 26 2 3z i i   2. Giải phương trình sau:26 29 0x x  3. Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa1 1z  2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm).Cho đường thẳng điểmA(1;0;2), B(-1;1;5), C(0;-1;2), D(2;1;1)1. Tính khoảng cách từ Cđến đường thẳng AB.2. Viết phương trình mặt phẳng α chứa AB và song song với CD.3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳngAB và CD.Câu Vb. (1,5 điểm).1. Giải hệ phương trình sau:6 2.3 26 .3 12x yx y 2. Tìm tập hợp cácđiểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa3 4z z i  -----------HẾT-----------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Toán ĐHSP Huế9TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMÔN: TOÁN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 8 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung: 6 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số2 3( ) :1xC yx1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)2. Tìm những điểm trên (C) có tọa độ nguyên.3. Biện luận số giao điểm của (C) và đường thẳng d qua A(1;2) có hệ số góc m.Câu 2. 1,5 điểm1. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số( ) sin2 ,f x x biếtπ02F   2. Tính các tích phân sau:a)210xe xdxb)π20cos 3sin 1x x dxCâu 3. 1 điểm.Cho lăng trụ tam giác đều có đáy là tam giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng b.Tính thể tích mặt cầu đi qua các đỉnh của lăng trụ.B. Phần Riêng: 4 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2,5 điểm).Trong không gian Oxyz cho hai điểm   1;2; 2 ; 2;0; 1M N  và α : 3 2 1 0x y z   1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua hai điểm M,N và vuông góc (P).2. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I(-1;3;2) và tiếp xúc với (P)3. Tính diện tích tam giác MNI.Câu Va. (1,5 điểm).1. Tìm z biết2 3 3iz i z i   2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi1ln ,Ox, ,y x x x ee  2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2,5 điểm).Cho đường thẳngđiểm A(1;2;-2), B(2;0;-1) và1 2:2 1 1x y zd  1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm A,B và song song với d2. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc vớiđường thẳng d. Tìm tọa độ tiếp điểm.Câu Vb. (1,5 điểm).1. Giải hệ phương trình sau:62z zz z i  2. Choz x iy  và1'1zzz. Tìmđiều kiện để'z là số ảo-----------HẾT-----------www.VNMATH.comwww.VNMATH.comNgười soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Toán ĐHSP Huế10TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2012ĐT: 0978421673-TP HUẾMÔN: TOÁN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung:7 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số2 3( ) :1xC yx1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 52. Tính diện tích hình phawngt giới hạn bởiđồ thị (C), trục Ox, x=2, x=3Câu 2. 1,5 điểm1. Giải bất phương trình   2 22 log 1 log 5 1x x   2. Tính các tích phân sau:a)π20sinx xdxb)20ln 1.lnex xdxxCâu 3. 1 điểmTính thể tích vaath thể tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng Sgiới hạn bởi cácđường4 2- ; ; ; 1y x x Ox Oy x Câu 4. 1 điểm.Cho hình chóp tam giácđều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằngb. Tính thể tích và diện tích mặt cầu ngọai tiếp hình chóp đó.B. Phần Riêng: 3 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu IVa. (2 điểm).Trong không gian Oxyz cho hai điểm 1;2;3A và đường thẳng d cóphương trình1 21 2x ty tz t   1. Lập phương trìnhmặt cầu (S) có tâm A và đi qua O2. Lập phương trình đường thẳng qua A và vuông góc với d. Xác định khoảng cách từ A tớiđường thẳng d.Câu Va. (1 điểm).1. Tìm môđun số phức z với36 22 3izi2. Giải phương trình sau:25 0z  2. Theo chương trình nâng caoCâu IVb. (2 điểm).Cho đường thẳng điểm A(1;2;3) và1 1:1 2 2x y zd  1. Lập phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với α : 2 2 1 0x y z   2. Xác định khoảng cách từ Ađến đường thẳng d.Câu Vb. (1 điểm).1. Gọi1 2;z z là nghiệm của số phức21 0z z   trên tập số phức. Tính1 21 1Az z 2. Tìm nghiệmz của phương trình sau2z z-----------HẾT-----------www.VNMATH.comwww.VNMATH.com[...]...Người soạn đề : TrầnĐình Cư. Cao học Tốn ĐHSP Huế10TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2 012 ĐT: 0978421673-TP HUẾMƠN: TỐN 12 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10 Thời gian: 90 PhútA. Phần Chung:7 điểmCâu 1. 3,5 điểm.Cho hàm số2 3( ) :1xC yx1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số (C)1. Viết phương trình tiếp tuyến... xdxxCâu 3. 1 điểmTính thể tích vaath thể trịn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng Sgiới hạn bởi cácđường4 2- ; ; ; 1y x x Ox Oy x Câu 4. 1 điểm.Cho hình chóp tam giácđều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằngb. Tính thể tích và diện tích mặt cầu ngọai tiếp hình chóp đó.B. Phần Riêng: 3 điểm ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần)1. Theo chương trình chuẩn:Câu . soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Toán ĐHSP Huế1TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2 012 T: 0978421673-TP HUẾMÔN: TOÁN 12 ĐỀ THAM KHẢO. soạn đề: TrầnĐình Cư. Cao học Tốn ĐHSP Huế2TTGS ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2011-2 012 T: 0978421673-TP HUẾMƠN: TỐN 12 ĐỀ THAM KHẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo học gì II lớp 12, Đề thi tham khảo học gì II lớp 12, Đề thi tham khảo học gì II lớp 12