Đề thi đại học môn toán khối D

1 1,361 21
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 15:44

Đề thi đại học môn toán khối D Bộ giáo dục và đào tạo Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 ------------------------ Môn: Toán, Khối D Đề chính thức Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ------------------------------------------- Câu I (2 điểm) Cho hàm số 32yx 3mx 9x1= ++ (1) với m là tham số. 1) Khảo sát hàm số (1) khi m = 2. 2) Tìm m để điểm uốn của đồ thị hàm số (1) thuộc đờng thẳng y = x + 1. Câu II (2 điểm) 1) Giải phơng trình .sin2sin)cossin2()1cos2( xxxxx =+ 2) Tìm m để hệ phơng trình sau có nghiệm =+=+.311myyxxyx Câu III (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có các đỉnh );0();0;4();0;1( mCBA với0m. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC theo m. Xác định m để tam giác GAB vuông tại G. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lăng trụ đứng 111. CBAABC. Biết ),0;0;(aA 0,0),;0;(),0;1;0(),0;0;(1>> babaBCaB. a) Tính khoảng cách giữa hai đờng thẳng CB1 và 1AC theo ., ba b) Cho ba, thay đổi, nhng luôn thỏa mãn 4=+ ba. Tìm ba, để khoảng cách giữa hai đờng thẳng CB1 và 1AClớn nhất. 3) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm )1;1;1(),0;0;1(),1;0;2( CBAvà mặt phẳng (P): 02 =++ zyx. Viết phơng trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P). Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân I = 322)ln( dxxx. 2) Tìm các số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn của 7431+xxvới x > 0. Câu V (1 điểm) Chứng minh rằng phơng trình sau có đúng một nghiệm 01225= xxx. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh .Số báo danh . giáo d c và đào tạo Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 ------------------------ Môn: Toán, Khối. Môn: Toán, Khối D Đề chính thức Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề -------------------------------------------
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi đại học môn toán khối D, Đề thi đại học môn toán khối D, Đề thi đại học môn toán khối D

Từ khóa liên quan