Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xóa đói giảm nghèo

44 639 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 10:46

T¨ng tr­ëng kinh tÕ th­êng ®­îc quan niÖm lµ sù t¨ng thªm (hay gia t¨ng) vÒ quy m« s¶n l­îng cña nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I: Những lý luận chung về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế, công bằng hội vấn đề xoá đói giảm nghèo. I. Các khái niệm thớc đo. 1. Tăng trởng kinh tế. 1.1 Khái niệm về tăng trởng kinh tế. Tăng trởng kinh tế thờng đợc quan niệm là sự tăng thêm (hay gia tăng) về quy mô sản lợng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Đó là kết quả của tất cả các hoạt động sản xuất dịch vụ của nền kinh tế tạo ra. Hay nói một cách khác đó là sự gia tăng về thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định (th- ờng là một năm). 1.2. Các chỉ tiêu đo lờng sự tăng trởng kinh tế - Tống sản phẩm trong nớc (GDP): Thờng đợc hiểu là toàn bộ sản phẩm dịch vụ mới đợc tạo ra trong năm bằng các yếu tố sản xuất trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Đại lợng này thờng đợc tiếp cận các cách khác nhau: + Về phơng diện sản xuất, thì GDP có thể đợc xác định bằng toàn bộ giá trị gia tăng của các ngành, các khu vực sản xuất dịch vụ trong cả nớc. Giá trị gia tăng (Y) = Giá trị sản lợng (GO) - Chi phí các yếu tố trung gian (IE) + Về phơng diện tiêu dùng, thì GDP thể hiện ở toàn bộ hàng hoá dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành của thị trờng, đợc tạo ra trên phạm vi lãnh thổ quốc gia hàng năm. Xác định GDP theo tiêu dùng: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 GDP = C + I + G + (X - M) C: Tổng các khoản tiêu dùng của các hộ gia đình. I: Tổng đầu t sản xuất. G: Các khoản chi tiêu của Chính phủ. X: Xuất khẩu M: Nhập khẩu. Xác định GDP theo giá hiện hành của thị trờng. GDP (sản xuất ) = GDP (tiêu dùng ) - T e T e : thuế gián thu. + Xác định theo phơng diện thu nhập thì GDP là toàn bộ giá trị mà các hộ gia đình, các doanh nghiệp các tổ chức Nhà nớc tu đợc từ các giá trị gia tăng đem lại. GDP (thu nhập) = C p + I p + T C p : Các khoản mà hộ gia đình tiêu dùng I p : Các khoản đầu t. T: Thuế. - Tổng sản phẩm quốc dân (GNP): là toàn bộ sản phẩm dịch vụ cuối cùng mà tất cả công dân một nớc tạo ra có thể thu nhập trong năm, không phân biệt sản xuất đợc thực hiện trong nớc hay nớc ngoài. GNP = GDP + Thu nhập tài sản ròng từ nớc ngoài. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vậy GNP là thớc đo sản lợng gia tăng mà nhân dân của một nớc thực sự thu nhập đợc. - Sản phẩm thuần tuý (NNP) hay còn đợc gọi là sản phẩm quốc dân ròng. Đó là giá trị còn lại của tổng sản phẩm quốc dân, sau khi đã trừ đi giá trị khấu hao tài sản cố định ( D p ) trong kỳ. NNP = GNP - D p NNP phán ánh phần của cải thực sự mới tạo ra hằng năm. Do vậy có lúc ngời ta gọi chỉ số đó là thu nhập quốc dân sản xuất (NI). - Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI): Là phần mà nhân dân nhận đợc có thể tiêu dùng, ngời ta gọi là phần thu nhập đợc quyền chi của dân c (NDI) đó là phần thu nhập ròng sau khi đã từ đi thuế (trực thu gián thu) (T i + T d ) cộng với trợ cấp (S d ). NDI = NNP - (T i + T d ) + S d . - Thu nhập bình quân đầu ngời: đợc phản ánh bởi hai chỉ tiêu GDP/ngời GNP/ngời, đây là những chỉ tiêu phản ánh thu nhập bình quân nó đã đợc điều chỉnh theo sự biến động của dân số do đó ngời ta coi đây là chỉ tiêu phản ánh tơng đối chính xác sự biến động thu nhập của đất nớc. Chỉ tiêu này tỷ lệ thuận với quy mô sản lợng tốc độ tăng trởng tỷ lệ nghịch với dân số tốc độ tăng trởng dân số tự nhiên hàng năm. do vậy chỉ số thu nhập bình quân đầu ngời là một chỉ số thích hợp để phản ánh sự tăng trởng phát triển kinh tế. 2. Đánh giá nghèo đói. 2.1. Khái niệm, bản chất đặc trng của đói nghèo. * Khái niệm: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo từ điển tiếng Việt nghèo là tình trạng không, hoặc có rất ít những gì thuộc nhu cầu tối thiểu của đới sống vật chất Đói nghèo là không có gì để ăn. Vấn đề đói nghèo xoá đói giảm nghèo đã đợc nhiều tác giả đề cập đến trên những giác độ khác nhau. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà mỗi tác giả lựa chọn các tiêu chí khác nhau để xác định tình trạng nghèo đói. Nhng tập trung thống nhất ở một số điểm: - Đói nghèovấn đề cấp bách của nhiều quốc gia, đặc biệt nan giải ở các nớc chậm phát triển. - Trên thế giới có nớc nghèo nớc giàu đợc phân loại trong sự so sánh lẫn nhau theo những tiêu chí phù hợp với trình độ phát triển kinh tế. - Trong một nớc cũng có tình trạng một bộ phận dân c giàu có một bộ phận dân c nghèo đói hơn. - Bản thân những nhóm dân c nghèo đói cũng phân thành nhiều loại: một bộ phận không đủ ăn gọi là đói, một bộ phận theo nghĩa là không có đủ điều kiện để thoả mãn các nhu cầu cơ bản của họ. ở nớc ta chia nghèo đói thành nghèo đói tuyệt đối, thiếu đói đói day gắt. * Bản chất: Nghèo đói không đơn giản là có ít tiền. Đó có thể là sự cách biệt hoá về văn hoá hội, nó có thể là thiếu thông tin liên lạc, kinh nghiệm ứng xử trong các tình huống khó khăn. Nghèo đói cũng có thể là khả năng bị tổn thơng rất cao, tới mức sự khủng khoảng về sức khoẻ, hay một vụ mùa bị thất bại có thể dẫn tới việc bán tài sản rơi vào nợ nần. Đó cũng có thể là việc tác động đến những quyết định có ảnh hởng đến đời sống của mình. Nghèo đói cũng có nghĩa là bị yếu thế ngay trong hộ gia đình của mình. * Đặc trng của hộ gia đình nghèo. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Là nông dân có trình độ văn hoá tơng đối thấp, các hộ gia đình có nhiều con, ít có điều kiện sử dụng các cơ sở hạ tầng của hội, các hộ không có hoặc có rất ít đất đai canh tác. - Nghèo đói là một hiện tợng phổ biến ở nông thôn Việt Nam, khoảng hơn 90% ngời nghèo sống ở nông thôn. Tỷ lệ nghèo ở nông thôn (45%) cao hơn ở thành thị (10-15%) tuỳ thuộc vào ớc tính về tỉ lệ nghèo của số ngời nhập c không đăng ký. - Nghèo đói rõ ràng là trầm trọng hơn là ở các vùng miềm núi ở phía Bắc Tây Nguyên. Mặc dù chính phủ đã đầu t hỗ trợ tích cực nhng một số cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn gặp những bất lợi riêng những bất lợi này ngày càng trầm trọng do sự cô lập về văn hoá địa lý. 2.2 Sự phân hoá giàu nghèo trong hội. Nớc ta đang trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trờng, hiện tợng đáng quan tâm là sự phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp dân c trong hội. * Nguyên nhân của hiện tợng này là do: - Một là: Năng lực sản xuất hoạt động kinh tế của mỗi bản chất cong ngời là tích cực. Trong qua trình sản xuất họ luôn tìm cách giảm bớt các chi tiết làm thừa, làm tăng năng suất lao động. Tuy nhiên do hạn chế về thể lực trí tuệ mỗi nời mỗi khác nhau nên trong cùng một thời gian cung một điều kiện sản xuất năng sứt lao động của họ lại rất khác nhau. Những ngời có sức khoẻ tốt, biết vận dụng sáng tạo thờng có kết quả sản xuất cao hơn so với ngời có thể lực trí tuệ kém. Với tình hình trên, theo thời gian của quá trình phát triển, nếu không có nhân tố chủ quan nào can thiệp, thì tất yếu xuất hiện một bộ phận dân c có cuộc sống đầy đủ hơn bộ phận dân c khác. - Hai là: Tác động thúc đẩy của kinh tế thị trờng: Trong kinh tế thị trờng, mọi chủ thể sản xuất không còn giới hạn việc sản xuất cho nhu cầu bản thân hộ gia 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đình, nên họ đều hớng vào nhu cầu thị trờng, vì thế họ phải cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh làm cho hàng hoá xuất hiện ngày càng nhiều hơn, chất lợng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, giá cả càng ngày càng rẻ hơn. Mặt khác cạnh tranh làm xuất hiện một số chủ thể tham gia trở nên năng động hơn, hàng hoá của họ bán chạy hơn, thu nhập cao hơn. Trong khi đó có những chủ thể kém năng động thiếu nhạy bén nên thu nhập kém hơn. Đây là xu hớng tất yếu nảy sinh một bộ phận dân c giàu có, còn bộ phận khác nghèo.Trong kinh tế thị trờng phân hoá giàu nghèo diễn ra nhanh hơn rõ rệt hơn so với kinh tế tự nhiên. - Ba là: Tăng trởng nhanh xu thế đánh đổi: Phân hoá giàu nghèo nảy sinh do đó có sự khác biệt về năng lực sản xuất của mỗi ngời dới sự phát triển của kinh tế thị trờng sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ rệt hơn, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá với mục tiêu tăng trởng nhanh thì hiện tợng này diễn ra với tốc độ mạnh hơn, đặc biệt trong giai đoạn con ngời hoá với mục tiêu tăng trởng nhanh thì hiện tợng này diễn ra với tốc độ mạnh hơn. * Thực trạng phân hoá giàu nghèo: - Trong thời kỳ đế quốc phong kiến: ngoài những nguyên nhân khách quan về năng lực sản xuất kinh doanh của mỗi hộ, điều kiện đất đai khí hậu, sự phân hóa giàu nghèo còn bị thúc đẩy bởi chế độ chính trị kinh tế hội. Nó đi liền với bất công, hộ giàu bốc lột hộ nghèo, ngời có quyền lực bóc lột dân đen. - Trong thời kỳ bao cấp: Thu nhập đợc phân phối theo tiêu chuẩn, theo mức bình quân chung, vì thế phân hoá giàu nghèo có nhng không rõ rệt không cao. -Trong thời kỳ đổi mới: Kinh tế với bớc phát triển mạnh vợt bậc toàn diện. Cùng với tăng trởng kinh tế tăng nhanh thu nhập tốc độ phân hoá giàu nghèo cũng diễn ra nhanh hơn. Một bộ phận nhanh nhạy với thời đại trở nên giàu có hơn, bộ phận khác không theo kịp với sự biến đổi trở nên tụt hậu, nghèo hơn. Xoá đói giảm nghèovấn đề hội búc xúc ở nớc ta. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Sự cần thiết phải giải quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế công bằng x hội.ã Tăng trởng kinh tế công bằng hội là hai mục tiêu mà một số quốc gia theo đuổi. Các nớc đang phát triển đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tăng trởng. Coi đó là điều kiện thiết yếu cho sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Thực tế cho thấy, ở một số quốc gia tuy nền kinh tế tăng trởng nhng vấn đề bất bình đẳng trong hội vẫn diễn ra mà còn có phần trầm trọng hơn, đời sống của nhiều ngời vẫn ở mức nghèo khổ sự bất bình đẳng đó tiếp tục tăng lên rõ rệt ở các nớc đang phát triển, số đông ngời vãn ở một số nớc này hầu nh không đợc lợi ích gì do tăng trởng đem lại. Các quốc gia khác nhau thì có sự lựa chọn con đờng phát triểm của mình khác nhau. Có nớc thì đề cao mục tiêu tăng trởng kinh tế, có nớc đề cao công bằng hội, có nớc lại chọn kết hợp cả hai mục tiêu đó một cách hợp lý ở Việt Nam, xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa hội, về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế công bằng hội. Tăng trởng kinh tế đợc coi là phơng tiện cơ bản để phát triển, bản thân nó là một tiêu chí của sự tiến bộ hội. Trong khi đó công bằng hội là lý tởng thúc giục chúng ta vơn tới. Chính vì vậy, vấn đề kết hợp tăng trởng kinh tế đi đôi vơí công bằng hội đợc Đảng, Nhà nớc ta đặc biệt quan tâm. Nhiều năm trớc cơ chế bao cấp tạo ra sự công bằng theo hớng san đều mức thu nhập đã không kích thích đợc sự tăng trởng kinh tế. Ngợc lại sự công bằng đã làm cho nền sản xuất bị trì trệ bởi nó thủ tiêu mất động lực của sự lao động nỗ lực sáng tạo. Nh vậy có thể nói tăng trởng là điều kiện cần nhng cha đủ để cải thiện đợc vấn đề công bằng hội, cải thiện đợc đời sống vật chất cho nhân dân. - Thứ nhất: Tăng trởng nhanh sẽ làm tăng bất bình đẳng hội. - Thứ hai: Sự giảm bất bình đẳng hội sẽ kìm hãm sự tăng trởng. Hay nói cách khác tăng trởng kinh tế công bằng hội là hai mục tiêu mâu thuẫn không thể dung hòa. Nếu muốn tăng trởng mục tiêu này thì phải hy sinh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mục tiêu khác ngợc lại. Bất bình đẳng không chỉ là kết quả của tăng trởng kinh tế mà còn là nguyên nhân của sự tăng trởng ấy. Từ những thực tế quan điểm đờng lối phát triển của mình. Muốn nền kinh tế vẫn tăng trởng cao, giảm bất bình đẳng giữ vững đợc định hớng hội chủ nghĩa thì không còn cách nào khác. Việt Nam phải lựa chọn con đờng riêng cho mình. Đó là sự kết hợp giữa hai mục tiêu tăng trởng đi đôi với công bằng hội. Đảng Nhà nớc ta nhấn mạnh trong các kỳ Đại hội rằng: Tăng trởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ công bằng hội trong từng bớc trong suốt quá trình phát triển. Công bằng hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý t liệu sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết quả sản xuất ở việc tạo điều kiện cho mọi ngời có cơ hội phát triển sử dụng tốt năng III. Các quan điểm về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế công bằng x hội trong quá trình phát triển kinh tế.ã 1. Quan điểm của Simon Kuznets. Simon Kuznets là nhà kinh tế học ngời Mỹ, trong tác phẩm Sự tăng trởng kinh tế của các nớc, ông đã đa ra lý thuyết phát triển cân bằng. Theo ông, phát triển là một quá trình cân bằng, trong đó các nớc tiến lên một bớc vững chắc. Trong tác phẩm này ông chú ý tới mối quan hệ giữa tổng sản phẩm quốc dân bình quân đầu ngời sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Ông cho rằng mối quan hệ giữa tăng sản phẩm quốc dân bình quân đầu ngời sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập có dạng hình chữ U ngợc. Theo ông, ở một nớc nghèo, mức độ bình đẳng trong phân phối thu nhập là thấp thể hiện ở hệ số Gini khá nhỏ (hệ số Gini khoảng 0,2 -> 0,3. Nhng khi nền kinh tế tăng trởng cao hơn, thu nhập bình quân đầu ngời tăng lên thì sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập cũng tăng lên đạt cực đại ở mức trung bình của mức thu nhập. Sau đó, mặc dù nền kinh tế tiếp tục tăng trởng, thu nhập bình quân đầu ngời tiếp tục tăng nhng sự không công bằng trong phân phối thu nhập sẽ giảm 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dần cho đến khi thu nhập bình quân đầu ngời đạt tới mức đặc trng của một nớc công nghiệp phát triển. 2. Quan điểm của A.Lewis. Lewis là nhà kinh tế học gốc Jamaica. Năm 1955, trong tác phẩm Lý thuyết phát triển kinh tế, ông đã trình bày mô hình d thừa lao động cũng nh nghiên cứu mối quan hệ giữa hai khu vực: nông nghiệp công nghiệp. Dựa vào luận điểm của Ricardo cho rằng lợi nhuận trong nông nghiệp có xu hớng giảm dần vì để mở rộng sản xuất, nông nghiệp ngày càng phải sử dụng đất đai xấu hơn, dẫn đến chi phí sản xuất ngày càng tăng, chính vì vậy ở nông thôn có lao động d thừa; khi đất đai là giới hạn của sự phát triển nông nghiệp thì cần phải chuyển bớt số lao động d thừa trong nông nghiệp sang khu vực công nghiệp A. Lewis cho rằng: muốn lôi kéo đợc lao động d thừa từ nông nghiệp sang công nghiệp thì các xí nghiệp công nghiệp phải trả tiền công tơng xứng với mức tiền công tối thiểu mà những lao động này kiếm đợc ở nông thôn. Nhng đến một mức nào đó nó sẽ làm ảnh hởng đến sản xuất nông nghiệp. Khi đó lao động sẽ trở nên đắt hơn, do vậy, các chủ xí nghiệp công nghiệp phải trả tiền công cao hơn mới đủ sức lôi kéo lao động từnông nghiệp sang công nghiệp. Quan điểm trên của A. Lewis có thể đi đến kết luận: thời gian đầu của quá trình tăng trởng thì bất đẳng tăng lên vì quy mô sản xuất của nông nghiệp ngày càng mở rộng làm cho lao động từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp ngày càng tăng, nhng tiền công của công nhân nói chung vẫn ở mức tối thiểu nhng thu nhập của các nhà t bản tăng lên do mở rộng quy mô sản xuất. Vì thế trong giai đoạn này, đại bộ phận những ngời lao động nghèo khổ, chỉ có một số ít các nhà t bản trở nên giàu có. Nhng sang giai đoạn sau của quá trình tăng trởng bất bình đẳng giảm bớt vì khi lao động d thừa đã đợc hút hết vào khu vực công nghiệp thì lao động trở thành một yếu tố khan hiếm của sản xuất. Khi đó nhu cầu lao động 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tăng lên đòi hỏi tiền lơng cũng phải tăng lên sự tăng lên này dẫn đến sự giảm bớt bất bình đẳng. Nh vậy, theo Lewis, tăng trởng diễn ra trớc, bình đẳng diễn ra sau, chỉ trên cơ sở tăng trởng mới dẫn đến làm giảm bớt bất bình đẳng hội. Song sự bất bình đẳng không chỉ là kết quả của sự tăng trởng mà còn là điều kiện cần thiết của tăng trởng. Trong sự bất bình đẳng đó, những ngời có thu nhập cao sẽ giành một phần đáng kể thu nhập của mình cho tích luỹ, dẫn đến tăng đàu t, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh hơn. Vì vậy, các cố gắng để phân phối lại thu nhập một cách vội không đúng lúc sẽ dẫn đến nguy cơ bóp nghẹt sự tăng trởng kinh tế. 3. Quan điểm của Harry Oshima H.oshima là nhà kinh tế học Nhật Bản, dựa vào những luận điểm của Ricardo về mối quan hệ giữa khu vực nông nghiệp công nghiệp, ông đã đi sâu nghiên cứu mối quan hệ này trong điều kiện một nền nông nghiệp lúa nớc có tính thời vụ cao. Trong tác phẩm Tăng trởng kinh tế ở Châu á gió mùa, H.oshima đã đa ra một mô hình tăng trởng mới gắn liền với giải quyết vấn đề công bằng hội. Theo H.oshima, do nền nông nghiệp có tính thời vụ cao có lúc thiếu lao động, lại có lúc thừa lao động. Do đó trong thời kỳ đầu có thể tăng năng suất lao động bằng cách giảm tình trạng thiếu việc làm trong luc nông nhàn. Giải pháp cơ bản để giảm tình trạng thiếu việc làm là tăng vụ, đa dạng hoá cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, trồng cây công nghiệp cây lâm nghiệp. Vì có việc làm nhiều hơn, nên thu nhập của nông dân cũng sẽ đợc tăng lên, giảm bớt sự bất bình đẳng trong thu nhập giữa nông thôn thành thị. Khi thu nhập tăng lên nông dân bắt đầu có tích luỹ có thể tăng đầu t cho sản xuất, nhờ vậy nông nghiệp đợc tăng trởng nhanh hơn. Đồng thời nhà nớc phải có chính sách hỗ trợ nông nghiệp về cơ sở hạ tầng nh thuỷ lợi, giao thông, điện để nông nghiệp phát triển nhanh hơn. 10 [...]... Chơng II: Thực trạng về mối quan hệ tăng trởng kinh tế, công bằng hội đói nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới I Quan điểm của Đảng Nhà nớc về công bằng hội xoá đói giảm nghèo 1 Quan điểm về công bằng hội Quan điểm của Đảng ta là tăng trởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ công bằng hội ngay trong từng bớc trong suốt qúa trình phát triển Công bằng hội phải thể hiện ở cả... nông thôn với nông thôn cả giữa thành thị với thành thị, giữa các tầng lớp hội II Thực trạng về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế, công bằng hội xoá đói giảm nghèo 1 Tăng tr ởng kinh tế với công bằng hội 1.1 Tăng trởng kinh tế trong thời kỳ đổi mới 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thời kỳ 1976-1985 tốc độ tăng trởng kinh tế nớc ta bình quân... ta từng bớc đã xử lý đúng đắn mối quan hệ tăng trởng kinh tế công bằng hội Đảng ta coi vuệc giải quyết mối quan hệ này là một trong những nội dung cơ bản đảm bảo tính định hớng hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ: tăng trởng kinh tế phải luông gắn liền với tiến bộ công bằng hội Công bằng hội không chỉ đợc thực hiện trong... hớng hội chủ nghĩa đòi hỏi chúng ta phải quan tâm hơn tới tiến bộ hội công bằng hội trong quá trình tăng trởng kinh tế, nhất là trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trờng phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Công bằng hội trong phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa không chỉ là việc điều hoà lợi ích, điều tiết phân phối lại thu nhập của các giai tầng trong hội cho... bằng hội là phải gắn kiền nó với sự tăng trởng kinh tế Công bằng hội của nớc ta gắn liền với chủ nghĩa hội, là một trong những biểu hiện đặc trng của chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội ở Việt Nam là sự thống nhất phát triển biện chứng giữa giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng hội giải phóng con ngời Chủ nghĩa hội sẽ tiến tới xoá bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công mu... quan trọng hơn là phải bảo đảm cho mọi tầng lớp hội đợc hởng các quyền lợi hội nh giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, đào tạo nghề nghiệp, đựơc giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn Công bằng hội bảo đảm cho mọi thành viên trong hội không ngừng nâng cao mức sống tự khẳng định mình Công bằng ở đây không phải là sự công bằng, thực hiện chủ nghĩa bình quân, mà vấn đề mấu chốt để thực hiện công bằng xã. .. vực kinh tế t nhân, kinh tế hợp tác hợp tác thu hút khoảng 90% Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn ngay trong những năm kinh tế bị giảm sút, Việt Nam đã thực hiện mạnh mẽ hơn các chính sách bảo đảm hội, nhất là vấn đề xoá đói giảm nghèo, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ngời tàn tật, trẻ em lang thang cơ nhỡ, ổn định đời sống cho các đối tợng xã. .. Đảng ta đợc thể hiện qua các vấn đề sau: Tăng trởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ công bằng hội ngay trong từng bớc trong suốt quá trình phát triển Đảng ta cho rằng tăng trởng công bằng có sự thống nhất với nhau, do đó cần có các chơng trình, chính sách đồng thời giải quyết hai mục tiêu: tăng trởng công bằng Mỗi bớc tăng trởng kinh tế phải đa đến lợi ích cho đa số đại đa số dân c,... mọi ngời, mọi gia đình toàn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hội, đó là công bằng hội lớn nhất, triệt để nhất mà chúng ta phấn đấu Mục tiêu lâu dài đó đợc cụ thể hoá cho giai đoạn trớc mắt ở nớc ta bằng khẩu hiệu toàn dân đoàn kết phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nớc mạnh, hội công bằng hội, văn minh Bằng khẩu hiệu đó, Đảng Nhà nớc ta khuyến khích... cách khác, phần lớn dân c phải đợc hởng lợi ích từ kết quả tăng trởng thực hiện tốt điều này sẽ tạo ra động lực hội để thúc đẩy tăng trởng kinh tế nhanh hơn hiệu quả hơn Để phát triển kinh tế đi đôi với công bằng hội khắc phục tìn trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng mở rộng, quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam thể hiện trong Hội nghị Trung ơng lần thứ t (Khoá VIII) là Phải phân phối . giữa các tầng lớp xã hội. II. Thực trạng về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế, công bằng xã hội và xoá đói giảm nghèo. 1. Tăng trởng kinh tế với công. luận chung về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xoá đói giảm nghèo. I. Các khái niệm và thớc đo. 1. Tăng trởng kinh tế. 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xóa đói giảm nghèo, Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xóa đói giảm nghèo, Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xóa đói giảm nghèo, Khái niệm, bản chất và đặc trng của đói nghèo. Khái niệm:, Các quan điểm về mối quan hệ giữa tăng trởng kinh, Tăng trởng kinh tế trong thời kỳ đổi mới., Thu nhập và phân hoá giàu nghèo.

Từ khóa liên quan