De thi 24 tuan tieng anh 6

1 695 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2015, 01:00

Phòng GD & ĐT huyện kim sơn Trờng THCS Lai Thành Đề thi bán kì II năm học 2010 -2011 Môn tiếng anh Lớp 6 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) I.Odd one out.( Hãy tìm một từ khác với các từ còn lại rồi khoanh tròn A, B, C hoặc D). 1 A. body B. black C. blue D. brown 2 A. nose B. weak C. mouth D. eye 3 A. book B. pen C. television D. ruler 4 A. street B. town C. bicycle D. city 5 A. teacher B. worker C. board D. doctor II. Circle the correct answer .( Hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B , C hoặc D ) 1. She brown eyes. A. have B. has C.to have D. had 2. John is thirsty. Hed like a A. drink B. food C. cake D. cabbage 3. My sister always goes to school Monday. A. on B. in C. at D. from 4. color are your eyes? A. How B. What C. Which D. When 5. What do you in your time? A. hot B. free C. cold D. cool 6. She has a face. A. strong B. round C. weak D.heavy 7. What you doing now? A. are B. is C. am D. go 8. Peter never to the park by bus. A. going B. goes C. went D. gone. III. Read the passge then decide whether the following sentences are True (T) or False (F) ( Hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn câu trả lời đúng hoặc sai, đúng chọn T, sai chọn F) This is my friend . His name is Hung. He is tall , big and heavy. He has a round face. He has short black hair . He has brown eyes . His nose is big . He has thin lips. He always goes to school every afternon , he likes learning maths and music, informatic T F 1. Hung is light. 2. He has small nose. 3. His hair is short and black. 4. He has got blue eyes. 5. His lips are thin. . Thành Đề thi bán kì II năm học 2010 -2011 Môn tiếng anh Lớp 6 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) I.Odd one out.( Hãy tìm một từ khác với các từ còn lại rồi khoanh tròn A,. Read the passge then decide whether the following sentences are True (T) or False (F) ( Hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn câu trả lời đúng hoặc sai, đúng chọn T, sai chọn F) This is my friend . His. doctor II. Circle the correct answer .( Hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B , C hoặc D ) 1. She brown eyes. A. have B. has C.to have D. had 2. John is thirsty. Hed like a A. drink B. food C. cake
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi 24 tuan tieng anh 6, De thi 24 tuan tieng anh 6, De thi 24 tuan tieng anh 6