bài 28; Luyen tu va cau lop 3

13 389 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2015, 19:00

Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Câu 1: Đặt một câu có hình ảnh nhân hoá. Câu 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao? trong câu: Trẻ em thích đi xem hội vì đ ợc biết nhiều điều lạ. !"#$%& '( )! ! )*+,-& ./0/1& 234& 2 !" %/%!5/ 6// *,789!:; <*& * =/ *>/ ?:@&,>/A!B" C/ ! 6/ DE,C :$% *>/FG!BEE H;F!B/0I JK" Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B: Bài 2: Tìm các từ ngữ chỉ: !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Tên một số lễ hội Tên một số hội Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội M: lễ hội đền Hùng M: hội bơi trải M: đua thuyền đền Gióng, Chử Đồng Tử, Cổ Loa, Kiếp Bạc, chùa H ơng, chùa Keo, núi Bà, Phủ Giầy, đền Trần Hội khoẻ Phù Đổng, hội vật, chọi trâu, chọi gà, đập niêu, thả diều, đua voi, hội Lim cúng Phật, lễ Phật, thắp h ơng, t ởng niệm đánh đu, đua ngựa, đua xe đạp, chơi cờ ng ời, đánh võ, thả diều, nấu cơm !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Lễ hội chùa keo Đấu vật Lễ hội chọi trâu Thả diều !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Lễ hội Lồng Tồng Đánh đu Hội đập niêu Ném còn   !"#$%& '( Thø n¨m, ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2010 LÔ héi cång chiªng Héi ®ua voi Héi hoa LÔ héi ®©m tr©u   !"#$%& '( Thø n¨m, ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2010 LÔ héi Nghinh ¤ng LÔ héi tr¸i c©y Héi Bµ §en !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Bài 2: Tìm các từ ngữ chỉ: Tên một số lễ hội Tên một số hội Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội M: Lễ hội đền Hùng M: hội bơi trải M: đua thuyền đền Gióng, Chử Đồng Tử , Cổ Loa, Kiếp Bạc, chùa H ơng, chùa Keo, núi Bà, Phủ Giầy, đền Trần Hội khoẻ Phù Đổng, hội vật, chọi trâu, chọi gà, đập niêu, thả diều, đua voi, hội Lim Cúng Phật, lễ Phật, thắp h ơng, t ởng niệm đánh đu, đua ngựa, đua xe đạp, chơi cờ ng ời, đánh võ, thả diều, nấu cơm Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu d ới đây? a. Vì thng dõn Ch ng T v cụng chỳa i khp ni dy dõn cỏch trng lỳa nuụi tm dt vi. b. Vì nh li m dn khụng c lm phin ngi khỏc ch em Xụ-phi ó v ngay. c. Tại thiu kinh nghim nụn núng v coi thng i th Qum en ó b thua. d. Vì ham hc ham hiu bit v mun em hiu bit ca mỡnh ra giỳp i Lờ Quý ụn ó tr thnh nh bỏc hc ln nht ca nc ta thi xa. !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 , , , , , , , , Bài 3: [...]...Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 LUYN T VA CU: M rng vn t: L hi Du phy Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B: Bài 2: Tìm các từ ngữ: Bài 3: Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu dới đây? . 04 tháng 3 năm 2010 , , , , , , , , Bài 3: !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B: Bài 2: Tìm các từ ngữ: Bài 3: Em đặt. ./0/1& 234 & 2 !" %/%!5/ 6// *,789!:; <*& * =/ *>/ ?:@&,>/A!B" C/ ! 6/ DE,C :$% *>/FG!BEE H;F!B/0I JK" Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Bài 1: Nối từ. !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Lễ hội chùa keo Đấu vật Lễ hội chọi trâu Thả diều !"#$%& '( Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010 Lễ hội Lồng Tồng Đánh đu Hội
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 28; Luyen tu va cau lop 3, bài 28; Luyen tu va cau lop 3, bài 28; Luyen tu va cau lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn