tính chất ba đường trung trực của tam giác

21 298 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2015, 16:00

ThÓ hiÖn: nguyÔn ThÞ liªn Gi¸o viªn trêng thcs hµ phong d¹y Líp : 7 trêng thcs hµ phong hµ trung– TiÕt 60 _ tÝnh chÊt ba ®êng trung trùc CñA tam gi¸c _ h×nh häc 7 KIỂM TRA BÀI CŨ Phát biểu tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng ? M ∈ d => MA=MB . M A B d I MA=MB => M ∈ d Với d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. d A B I . M VËy ®iÓm nµo c¸ch ®Òu ba ®Ønh cña mét tam gi¸c? TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC TAM GIÁC 1.§êng trung trùc cđa tam gi¸c A B D a C - a lµ ®êng trung trùc øng víi c¹nh BC cđa tam gi¸c ABC - VÏ tam gi¸c ABC, vÏ ®êng trung trùc cđa c¹nh BC . - Trong mét tam gi¸c ®êng trung trùc cđa mçi c¹nh gäi lµ ®êng trung trùc cđa tam gi¸c ®ã. Mçi tam gi¸c cã mÊy ®êng trung trùc? - Mỗi tam giác có ba đường trung trực * NhËn xÐt Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC TAM GIAC 1.Đờng trung trực của tam giác ?1 Trong một tam giác cân , đờng trung trực của cạnh đáy đồng thời là đờng trung tuyến ứng với cạnh này Chứng minh: A B C d M Giải: Tam giác ABC, AB=AC d vuông góc với BC tại M; MB =MC A thuộc d (hay d là đờng trung tuyến) GT KL Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC TAM GIAC 1.Đờng trung trực của tam giác ?1 Trong một tam giác cân , đờng trung trực của cạnh đáy đồng thời là đờng trung tuyến ứng với cạnh này Chứng minh: A B C d M Giải: - Vì d là đờng trung trực của cạnh BC do đó d là tập hợp tất cả các điểm cách đều B và C => A thuộc d hay d là đờng trung tuyến của cạnh BC của ABC. - Vì ABC có AB = AC (gt) TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC TAM GIÁC 1.§êng trung trùc cđa tam gi¸c - Trong mét tam gi¸c c©n , ®êng trung trùc cđa c¹nh ®¸y ®ång thêi lµ đường phân giác, đường trung tuyến øng víi c¹nh nµy. * Lu ý: Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC TAM GIAC 2.Tính chất ba đờng trung trực của tam giác ?2 Dùng thớc và compa, dựng ba đờng trung trực của tam giác ABC. Rút ra nhận xét a/ Định lí: O M b A B C . . N c Ba đờng trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó . d E 2.Tính chất ba đờng trung trực của tam giác a/ Định lí: O M b A B C . . N c Ba đờng trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó Tam giác ABC b là đờng trung trực của AC c là đờng trung trực của AB b và c cắt nhau tại O O nằm trên đờng trung trực của BC OA = OB = OC. GT KL b/ Bài toán: Cho tam giác ABC. Vẽ hai trung trực của cạnh AB, AC. Hai trung trực này cắt nhau tại O. Chứng minh rằng: a. O nằm trên đờng trung trực của BC b. OA = OB = OC. Cho tam giác ABC. Vẽ hai trung trực của cạnh AB, AC. Hai trung trực này cắt nhau tại O. Chứng minh rằng: a. O nằm trên đờng trung trực của BC b. OA = OB = OC. [...]... giác a/ Định lí: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC Vậy điểm nào cách đều ba đỉnh của một tam giác? Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác đó Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC ba đường trung trực của tam giác 2.Tính... b) Tam giỏc nhn c) Tam giỏc vuụng a) Tam giỏc tự F N b b b B R O R c A R R c R R C O c O R R M P R E K - Giao điểm của ba đường trung trực gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác - Đường tròn ngoại tiếp tam giác: Là đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác Tiết 60 2.Tính chất Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC ba đường trung trực của tam giác 1/ Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam. .. tam giác là giao điểm của ba đường: A trung tuyến B trung trực C phân giác Tiết 60 2.Tính chất Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC ba đường trung trực của tam giác 2/ Nếu tam giác ABC vuông thì tâm của đường tròn ngoại tiếp nằm ở vị trí nào ? A Bên trong tam giác B Bên ngoài tam giác C Trên cạnh huyền Nếu tam giác ABC vuông thì tâm của đường tròn ngoại tiếp Nằm trên trung điểm của cạnh huyền...2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác Chứng minh: -Vì O nằm trên đường trung trực c của đoạn thẳng AC nên OA =OC (1) - Vì O nằm trên đường trung trực b của đoạn thẳng AB nên OA = OB (2) B O M c A N C b - Từ (1) và (2) => OB = OC ( = OA) => O nằm trên trung trực của BC Vậy ba đường trung trực của tam giác ABC cùng đi qua điểm O Ta có : OA = OB = OC 2.Tính chất ba đường trung trực của tam giác... 3/ củng cố Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC Bi tp 53/ trang80 Ba gia ỡnh quyt nh o chung mt cỏi ging Phi chn v trớ ca ging õu cỏc khong cỏch t ging n cỏc nh bng nhau ? Bài 53 (sgk/80) A B C Coi địa điểm ba gia đình là ba đỉnh của tam giác ABC Vị trí chọn để đào giếng là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC 4/ Hướng dẫn... điểm các đường trung trực của tam giác ABC Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC 4/ Hướng dẫn về nhà - Ôn tập các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác ,cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và com pa - Bài tập về nhà : Bài 52 (sgk/t79), bài 54 ->57 (sgk/t80) n cm m nh ce h n t v cỏ chõ cụ Xin thy inh cs . ®êng trung trùc cđa tam gi¸c ®ã. Mçi tam gi¸c cã mÊy ®êng trung trùc? - Mỗi tam giác có ba đường trung trực * NhËn xÐt Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG. đờng trung tuyến) GT KL Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC TAM GIAC 1.Đờng trung trực của tam giác ?1 Trong một tam giác cân , đờng trung. đờng trung trực của tam giác ABC A B C Coi địa điểm ba gia đình là ba đỉnh của tam giác ABC Tiết 60 Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA Đ8 TNH CHAT BA ẹệễỉNG TRUNG TRệẽC CUA TAM GIAC TAM
- Xem thêm -

Xem thêm: tính chất ba đường trung trực của tam giác, tính chất ba đường trung trực của tam giác, tính chất ba đường trung trực của tam giác

Từ khóa liên quan