Tổng hợp kiến thức lớp 11

46 10,306 23
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:23

Tổng hợp kiến thức lớp 11 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 1 CHƢƠNG 1: PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC Phương trình lượng giác là một phần rất quan trọng của chương trình THPT,nó liên quan đến rất nhiều vấn đề sau này mà trước mắt là bạn thấy trong các đề thi tốt nghiệp và đại học lúc nào cũng có câu:” Giải phương trình lượng giác” Vậy chúng ta bắt đầu nghiên cứu vấn đề này nhé ( rất hay đó) TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 2 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 3 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 4 BÀI TẬP TƢƠNG TỰ TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 5 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 6 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 7 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 8 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 9 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 10 [...]... -2; x0ylimx= 2x0ylimxx0ylimx  hàm số khơng có đạo hàm tại x0 = 0 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 3 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 11 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 44 Bài 9: Giải phương trình f‟(x) = 0 biết rằng: f(x) = 3x+60x364x+5;... x=-π6. Và thế là Lời giải: Đặt x=-π6+t phương trình trở thành sin3t+2sint=0⇔5sint-3sin3t=0. …………………………………………………………… TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 13 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 6 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 27  Thí dụ 21. Tìm m để hàm số sau liên tục tại điểm 3x tanx 3cot3( )... 641xx f‟(x) = 0 2420 641xx= 0x4-20x2+64 = 0 (x 0)  … 2; 4 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 10 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 2 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 42 30) y = f(x) = xxtan cot22x; Đs: y‟ = 222(xcosx sin x)x sin x 31)... TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 14 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 36 P/S: Trên đây là toàn bộ những kiến thức cơ bản và dạng bài tập của giới hạn hàm số đủ để em có thể làm tất cả các bài về giới hạn chỉ cần em tự học và chịu khó làm bài tập thơi là có thể làm tốt bài thi Đại học đƣợc thôi.hihi.thân ái!! .Anh Sơn TỔNG HỢP... & TT ) Lời giải. Chúng ta biến đổi như sau 22232 2 2 2 222332 2 2 20 0 0ln(1 ) ln(1 ) 1lim lim . 1:lim 11 xxxx x xx x x e xTxxe x e x           TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 35 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 24 o 332 2 2 2300332 2 2 2 2 2331 1 ( 1) 1 11lim lim 0sinx(... x x x x       2333lim 1331 1 1xxx    o 221lim ( 1 ) lim1xxxDu x x xx x x       2111lim2 11 11xxxx   TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 37 CHƢƠNG 3: ĐẠO HÀM Lý thuyết đạo hàm I Định nghĩa đạo hàm 1) Đạo hàm tại 1 điểm Cho hàm số y = f(x) xác định trong một lân cận của... phân của f tại x0). Ký hiệu : df(x0) = f'(x0).Δx Nếu lấy f(x) = x thì df = dx = (x)'.Δx = Δx. Do đó ta thay Δx = dx và có : df(x0) = f(x0)dx Tổng quát : df(x) = f'(x)dx III- Một số bài tốn về tính đạo hàm TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 32 ………………………………………………………………………………………………………………………… Phần 3. Ứng dụng định lí lagrange trong việc giải phƣơng trình (... hơn nhiều rồi! – 3h30, 3.4.2009 Phần 4. Sử dụng đạo hàm để tính giới hạn của hàm số ( bom nguyên tử )  Thí dụ 33. Tính giới hạn sau 35301 2 1lim3 8 2 1xxxTxx     TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 38 Ví dụ 1:Tính đạo hàm cấp 1 của Riêng về những dạng đạo hàm thì khơng thể dùng những phương pháp thông thường được ,Ta cần ln hai vế Sau đó đạo hàm... đường thẳng (d) - Bất phương trình f(x) < m thỏa với mọi x thuộc D ↔ toàn bộ đồ thị (C) nằm dưới đường thẳng (d) ** Tương tự với các bất phương trình : f(x) > m , f(x) ≤ m, f(x) ≥ m TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 43 Bài 4 : Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm khơng phụ thuộc x: a) y = sin6x + cos6x +3sin2xcos2x; HD: Cách 1: y = (sin2x)3+(cos2x)3+3sin2xcos2x=... f‟(x) và f”(x), từ đó tính f‟(0) và f”(). 2/. Giải phương trình f”(x) = 0. Bài 8: Cho hàm số y = f(x) = x12cos2x a) Tính f'(x) b) Giải phương trình f(x) -(x-1)f'(x) = 0 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 23 Tiếp nè:  1 1 1cos os cos 1x x c x x x xx x x        0 0 01lim lim cos lim 0x x xx x xx      01lim cos . TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 2 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 3 TỔNG HỢP KIẾN THỨC. TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 9 TỔNG HỢP KIẾN THỨC LỚP 11 Email: anhson.duong@gmail.com 10 TỔNG HỢP KIẾN THỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức lớp 11, Tổng hợp kiến thức lớp 11, Tổng hợp kiến thức lớp 11, PHƢƠNG PHÁP GIẢI TỐN: Các dạng vơ định: 1. Giới hạn của hàm số dạng: CÁC VÍ DỤ