lý thuyết chung về thị trường mở.doc

32 572 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

lý thuyết chung về thị trường mở Phần 1: thuyết chung về thị trờng mở1. Khái niệm chung về nghiệp vụ thị trờng mở Sau cuộc suy thoáI kinh tế năm 1920-1921, cục dự trữ liên bang Mĩ-NHTW (viết tắt là FED) thiếu vốn nghiêm trọng, nguồn thu nhập trớc đó của FED chủ yếu thu từ nghiệp vụ chiết khấu, nhng do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm lợng tiền vay chiết khấu giảm sút, dẫn tới giảm nguồn thu. FED bí tiền đành buôn bán chứng khoán kiếm lãi để tiếp tục hoạt động của mình. Trong khi thực hiện mua chứng khoán, bỗng nhiên các nhà điều hành thị trờng tiền tệ phát hiện thấy dự trữ trong các ngân hàng tăng lên còn các khoản cho vay và tiền gửi tăng lên gấp bội. Kết quả này đợc FED rút ra một bài học bổ ích từ thực tế vô tình là việc mua bán chứng khoán sinh lãi có thể làm thay đổi cơ số tiền tệ nhạy bén nhất. Thuật ngữ thị trờng mở lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ vào những năm 20 của thế kỷ XX khi nghiệp vụ này bắt đầu đợc thi hành. Các nghiệp vụ của ngân hàng trung ơng Mỹ về thị trờng mở so với các công cụ khác có phạm vi rộng nhất vì nớc này có thị trờng giấy tờ có giá lớn nhất . ở Anh nghiệp vụ TTM đóng vai trò quan trọng từ những năm 30. Ngân hàng Raykh Đức bắt đầu thi hành chính sách tiền tệ từ năm 1933.Nghiệp vụ thị trờng mở (NVTTM) là gì ? Mặc dù khái niệm TTM đã đợc chúng ta tiếp cận từ thời kỳ đổi mới hoạt động ngân hàng cho đến nay, song để trả lòi câu hỏi này vẫn không ít ngời mơ hồ. Để trả lời câu hỏi trên hãy tiếp cận với một số quan điểm vể NVTTM nh sau:Theo quan điểm của nớc Anh: NVTTM là việc NHTW mua bán trái phiếu dài hạn của Chính phủ trên thị trờng trái phiếu có bảo đảm để làm tăng hoặc giảm mức cho vay của ngân hàng. Khi mua trên thị trờng mở, NHTW sẽ thanh toán cho các cá nhân và tổ chức đã bán trái phiếu cho nó. NVTTM về chứng khoán ngắn hạn cũng đợc thực hiện trên thị trờng tín phiếu. Nơi mà NHTW bán và mua trái phiếu chính phủ và kỳ phiếu thơng mại để tác động đến lãi suất và duy trì sự ổn định của thị trờng.Theo quan điểm của Mỹ: NVTTM là việc mua và bán các loại chứng khoán trên thị trờng tài chính đợc thực hiện bởi FED Theo tài liệu ở trờng đại học VICTORIA NEWREALAND: Một NVTTM xảy ra khi NHTW thay đổi cơ số tiền tệ bằng việc mua hoặc bán chứng khoán trên thị trờng mởTheo các quan điểm trên thì TTM là thị trờng giao dịch các loại chứng khoán ngắn hạn và dài hạn. Tuỳ vào mỗi nớc mà các loại chứng khoán đợc giao dịch là khác nhau về loại hình và thời hạn đồng thời việc quyết định chủ thể tham gia rộng hơn gồm các tổ chức tín dụng, tổ chức phi tín dụng, doanh nghiệp và cả cá nhân Còn ở các n ớc NVTTM còn cha phát triển thì mới chỉ có các NVTTM và các tổ chức tín dụng khác tham gia ( ví dụ ở Việt Nam). Tuỳ thuộc vào điều kiện hiện tại của mỗi nớc mà chính phủ sẽ quy định khác nhau về hàng hoá, chủ thể tham gia, quy chế hoạt động của TTM. Chính sự khác nhau này sẽ quyết định khái niệm NVTTM ở mỗi nớc.Ví dụ: Đối với điều kiện hiện tại của Việt Nam Để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong điều hành CSTT, TTM ở Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/07/2000, đánh dấu một bớc phát triển quan trọng trong điều hành CSTT của NHTW theo phơng pháp gián tiếp phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế phát triển nền kinh tế đất nớc. Do vậy đây là công cụ rất mới cả về khái niệm và nội dung hoạt động. Trong điều kiện của Việt Nam , NVTTM đợc hiểu nh sau:NVTTM là nghiệp vụ NHTW thực hiện mua và bán ra các loại giấy tờ có giá ngắn hạn nhằm thay đổi cơ số tiền tệ trên cơ sở đó tác động đến lợng tiền cung ứng và lãi suất ngắn hạn ( Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ng - Đại học KTQD )Theo điều 8, quyết định số 85/200/QĐ -NHNN14 ngày 9/3/2000 của Thống Đốc ngân hàng Nhà nớc Việt Nam về ban hành quy chế NVTTM, có quy định giấy tờ có giá đợc giao dịch gồm:+ Tín phiếu kho Bạc + Tín phiếu NHTW + Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác do Thống Đốc NHNN quy định cụ thể trong từng thời kỳQuy định trên cho thấy trong từng thời kỳ cụ thể, các loại giấy tờ có giá đợc sử dụng trong NVTTM ở nớc ta có thể tăng thêm ngoài tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhng vẫn là giấy tờ có giá ngắn hạn.Tóm lại thì NVTTM là nghiệp vụ đợc thực hiện bởi NHTW mà nội dung cụ thể của nó là mua vào và bán ra các loại chứng khoán các loại chứng khoán này không bị giới hạn về thời hạn trên TTM, thông qua đó NHTW tác động trực tiếp đến lợng tiền cung ứng và gián tiếp tới lãi suất thị trờngDo tính chất thời hạn của công cụ sử dụng trong NVTTM nên NVTTM không chỉ đợc thực hiện trên thị trờng tiền tệ ( thị trờng của các công cụ tài chính ngắn hạn) mà còn đợc thực hiện trên cả thị trờng vốn (thị trờng của các công cụ tài chính dài hạn) hay nói cách khác là đợc thực hiện thị trờng tài chính.Trong khái niệm này cũng không có thời hạn về chủ thể tham gia TTM là cá nhân hay tổ chức. Vì bất kỳ đối tợng mà NHTW mua hoặc bán là ai thì NHTW vẫn thực hiện đợc chính sách tiền tệ (CSTT) tác động đến cơ số tiền tệ làm tăng giảm lợng tiền cung ứng trong nền kinh tế , mà cụ thể hoạt động của nó đợc hình trình bày ở phần tiếp theo.2. Hàng hoá và chủ thể tham gia NVTTM 2.1.Hàng hoá 2.1.1.Phạm vi hàng hoá đợc giao dịch trên TTM Về nguyên tắc, mọi tài sản có thể mua bán trên TTM vì chúng đều là tài sản thế chấp. Tuy nhiên, khác với tái cấp vốn thông qua hình thức cho vay có đảm bảo ở chỗ tài sản thế chấp trên NVTTM phải là tài sản có khả năng thanh khoản cao (tức khả năng chuyển sang tiền mặt của tài sản) đảm bảo quản dễ dàng đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành nghiệp vụ này nhanh nhạy, chính xác và đạt đợc ý mong muốn. Tài sản hội đủ các điều kiện nh vậy chỉ có thể là công cụ tài chính thuật ngữ gọi là giấy tờ có giá đợc sử dụng trên NVTTM mỗi nớc có thời hạn là khác nhau. 2.1.2. Một số hàng hoá đợc giao dịch trên TTM ở Việt Nam Theo điều 8, quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 các loại giấy tờ có giá đợc giao dịch thông qua TTM gồm:1. Tín phiếu kho bạc 2. Tín phiếu ngân hàng Nhà nớc 3. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn do Thống đốc NHNN quy định cụ thể trong từng thời kì.Nh vậy hiện nay chỉ có giấy tờ có giá ngắn hạn mới đợc sử dụng để giao dịch trên TTM . Thực tế đó ở Việt Nam và một số nớc khác là do thị trờng tài chính cha phát triển nên NVTTM cha có khả năng sử dụng các giấy tờ có giá dài hạn làm công cụ của mình. Về lâu dài, khi điều kiện pháp cho phép phạm vi giấy tờ có giá sẽ đợc mở rộng không chỉ gồm các loại ngắn hạn mà các loại trung và dài hạn có thể xem xét làm công cụ giao dịch, với điều kiện công cụ đó có khả năng thanh khoản cao.Vì sao nói giấy tờ có giá trung và dài hạn sẽ đợc sử dụng trên TTM khi điều kiện cho phép ? Ta biết rằng hành vi mua vào và bán ra giấy tờ có giá là hoạt động thờng xuyên trên TTM. Lúc này mua vào thì lúc khác bán ra, thậm chí NHTW có thể thực hiện hành vi mua lại ngay lập tức sau khi hành vi bán đ-ợc thực hiện nếu phát hiện ra mình đã mua quá nhiều và vì vậy đã đa tiền vào lu thông quá mức cần thiết. Và ngợc lại thay hành vi bán bằng hành vi mua khi cảm thấy sự ngột ngạt, nghẽn tắc của hoạt động kinh tế vì không đủ cần thiết trong lu thông mà nguyên nhân do NHTW bán ra một số lợng giấy tờ có giá quá lớn. Chính vì hành vi mua bán trao đổi thờng xuyên các giấy tờ có giá tạo ra khả năng kết nối nhiều nguồn vốn ngắn hạn thành vốn trung và dài hạn để thoả mãn nhu cầu của chủ thể kinh tế trên thị trờng vốn. Một nền kinh tế có thị tr-ờng chứng khoán, có thị trờng tài chính phát triển thì tính chất dài à hạn của nguồn vốn chỉ tồn tại ở phía ngời phát hành mà bản chất nguồn vốn dài hạn này là một chuỗi các nguồn ngắn hạn tạo thành. Chúng ta không e ngại khi mua chứng khoán trung và dài hạn thì vốn sẽ bị đọng lại một chỗ. Thời hạn của giấy tờ có giá sẽ không mâu thuẫn với yêu cầu nhanh nhạy của CSTT vì đã có phơng thức giao dịch theo hợp đồng mua lại trên TTM xử một cách thích hợp.Nh vậy có thể nói phạm vi hàng hoá trên TTM là không bị giới hạn. ở Việt Nam và các nớc khác cũng không nằm ngoài quy luật chung. Khi thị trờng tài chính phát triển thì giấy tờ có giá có giá trung và dài hạn sẽ đợc sử dụng làm công cụ của NVTTM ở Việt Nam.2.2. Chủ thể tham gia NVTTM2.2.1. Phạm vi thành viên tham gia NVTTMChủ thể tham gia NVTTM rất đa dạng và phong phú. Tuy vậy, cũng tuỳ thuộc vào quy định riêng của mỗi nớc mà các thành viên tham gia vào NVTTM là khác nhau. Thông thờng chủ thể tham gia bao gồm : NHTW, các tổ chức tín dụng, các tổ chức phi tín dung, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân nh ng không phải tất cả các chủ thể đều có thể tham gia mà phải có những điều kiện cần thiết. Có 3 điều kiện để xem xét phạm vi thành viên, đó là: - Thứ nhất : NHTW muốn can thiệp trực tiếp vào lợng tiền cung ứng bao gồm cả tiền mặt và tìên gửi , về mặt thuyết thành viên tham gia mua bán trong trờng hợp này đợc mở rộng không những chỉ gồm các tổ chức tín dụng mà còn cả các tổ chức khác, thậm chí có thể cả các cá nhân miễn là họ có tiền mặt và tiền gửi.- Thứ hai : nếu cơ sở pháp cho phép các tổ chức tín dụng hoạt động theo hớng đa năng nh hệ thống tổ chức tín dụng của Việt Nam hiện nay thì phạm vi thành viên tham gia mở rộng đến tổ chức tín dụng là đủ .- Thứ ba: khả năng chuyển tải của hệ thống thanh toán. nếu cá nhân không có séc hoặc tiền trên tài khoản gửi tại NHTW thì không thể tham gia mua bán đợc trên thị trờng mở, nếu tổ chức tín dụng(TCTD) không có mạng kết nối với NHTW trong điều kiện giao dịch trên mạng thì cũng không thể trở thành thành viên.2.2.2. Điều kiện tham gia thị trờng mở ở Việt NamChủ thể tham gia nghiệp vụ TTM ở Việt Nam, đợc quy định nh sau:+ NHTW tham gia với t cách vừa là ngời tổ chức vừa là ngời điều hành thị trờng, vừa là ngời trực tiếp mua bán trên thị trờng .+ Các thành viên khác là các TCTD đợc thành lập và hoạt động theo luật các TCTD bao gồm : TCTD Nhà nớc, TCTD cổ phần, TCTD hợp tác, TCTD phi ngân hàng, TCTD nớc ngoài đợc phép hoạt động ở Việt Nam.Theo điều 5, quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 9/3/2000 thì thành viên tham gia TTM phải có các điều kiện sau:- Có tài khoản tiền gửi tại NHTW - Có nối mạng máy tính với NHTW- Có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán - Chấp hành quy định NVTTM - Có đăng kí tham gia NVTTM Các tổ chức tín dụng khi đợcNHTW công nhận là thành viên tham gia NVTTM sẽ đợc cấp mã số chữ kí cho những ngời đại diện qua máy tính, máy Fax và mã số chữ kí cho những ngời đại diện tổ chức tín dụng cũng nh ngời tham gia giao dịch thực hiện chế độ bảo mật với các giao dịch3. Nội dung hoạt động thị trờng mởĐể hiểu đợc nội dung hoạt động thị trờng mở ta sẽ tìm hiểu nó trên các khía cạnh: phơng thức mua bán giấy tờ có giá và phơng thức đấu thầu .3.1.Phơng thức mua bán trên thị trờng mở Tuỳ thuộc vào trạng thái khối lợng thị trờng, NHTW tiếp cận NVTTM bằng một trong hai hớng :- Dự báo thấy cung tiền tệ cần đợc tiếp tục điều chỉnh thì NHTW ngay lập tức mua vào hoặc bán ra chứng khoán theo hình thức mua đứt bán đoạn(mua bán hẳn).- Nếu dấu hiệu yêu cầu chỉ cần tạm thời thay đổi dự trữ tiền tệ hoặc dự trữ trong thời gian tới là thiếu ổn định thì NHTW thực hiện các giao dịch tác động lên cung tiền tệ bằng các hợp đồng mua lại đối với trờng hợp muốn tăng dự trữ tạm thời hoặc bằng các giao dịch mua bán đảo ngợc khi muốn giảm dự trữ tam thời.Nh vậy có hai hình thức giao dịch chủ yếu là hình thức mua bán hẳn và hình thức mua bán có thời hạn.*. Mua - bán hẳn : là việc mua bán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá từ bên bán cho bên mua và không kèm theo thoả thuận mua, bán lại. Với phơng thức này, chỉ đợc thực hiện với các loại hàng hoá mà thời hạn còn lại (tức thời gian thanh toán còn lại của giấy tờ có giá ngắn hạn tính từ ngày giấy tờ có giá đợc mua, bán thông qua nghiệp vụ TTM đến hạn thanh toán ) tối đa theo quy định trong từng thời kỳ(ở Việt Nam hiện nay là 90 ngày).*. Mua bán có kỳ hạn(giao dịch có thời hạn): là việc bên bán bán và chuyển giao giấy tờ có giá cho bên mua đồng thời cam kết mua lại và nhận lại quyền sở hữu giấy tờ có giá đó sau thời gian nhất định. Theo cách chia này, thì hình thức mua bán có thời hạn bao gồm hai hình thức là hợp đồng mua lại và bán mua đảo ngợc mà các nớc thờng hay sử dụng. Trong đó, hợp đồng mua lại đợc sử dụng trong trờng hợp NHTW muốn tăng dự trữ tạm thời còn hình thức bán- mua đảo ngợc sử dụng trong trờng hợp NHTW muốn giảm dự trữ tạm thời. + Hợp đồng mua lại : khi cần bổ sung tăng dự trữ tạm thời NHTW tham gia trực tiếp vào việc ký hợp đồng mua lại chứng khoán của nhà môi giới, tức là NHTW mua chứng khoán của nhà môi giới; còn nhà môi giới đồng ý mua lại chứng khoán đó vào một ngày nhất định với một mức giá nhất định. Vì dự trữ bổ sung này sẽ dừng lại một cách tự động khi hợp đồng mua lại đến hạn nên nghiệp vụ này chỉ là cách bơm thêm dự trữ vào hệ thống tiền gửi tạm thời mà thôi. Thời gian thực hiện hợp đồng mua lại thờng là 7 ngày. + Bán- mua đảo ngợc: khi cần giảm khối lợng tiền tệ NHTW thực hiện giao dịch theo hình thức bán- mua đảo ngợc với các nhà môi giới, bằng một hợp đồng bán ngay chứng khoán cho nhà môi giới và một hợp đồng đảo ngợc để mua lại tiếp theo các chứng khoán từ nhà môi giới đó. Thời hạn thực hiện hợp đồng thờng là 7 ngày.3.2.Phơng thức đấu thầu trên thị trờng mở Các hình thức mua bán trên thị trờng mở là mua bán hẳn và mua bán có thời hạn đều đợc thực hiện trên phòng giao dịch thông qua phơng thức đấu thầu. Có hai phơng thức mà NHTW áp dụng để đấu thầu là đấu thầu lãi suất và đấu thầu khối lợng .3.2.1 Phơng thức đấu thầu khối lợng Là việc xác định khối lợng trúng thầu của các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ TTM trên cơ sở khối lợng dự thầu của các tổ chức tín dụng, khối lợng giấy tờ có giá mua hoặc bán và lãi suất do NHTW thông báo cụ thể nh sau :- NHTW thông báo cho các TCTD mức lãi suất và khối lợng các loại giấy tờ có giá cần mua hoặc cần bán (NHTW có thể không thông báo khối lợng cần mua hoặc cần bán).- Các đơn vị thành viên tham gia dự thầu khối lợng các loại giấy tờ cần mua hoặc cần bán theo mức lãi suất do NHTW công bố Sau khi mở thầu, NHTW xác định khối lợng trúng thầu của các đơn vị tham gia dự thầu theo nguyên tắc sau :+ Nếu tổng khối lợng dự thầu của các TCTD bằng hoặc thấp hơn khối lợng NHTW cần mua hoặc cần bán thì khối lợng trúng thầu của đơn vị chính là khồi lợng dự thầu.+ Nếu tổng khối lợng dự thầu của các TCTD lớn hơn khối lợng NHTW cần mua hoặc cần bán thì khối lợng trúng thầu của các TCTD sẽ đợc phân bổ theo tỷ lệ thuận với khối lợng dự thầu của các TCTD.3.2.2.Phơng thức đấu thầu lãi suất Là việc xác định lãi suất trúng thầu của các TCTD tham gia NVTTM trên cơ sở khối lợng dự thầu của các TCTD, khối lợng giấy tờ có giá mà NHTW cần mua hoặc cần bán.- NHTW có thể công bố hoặc không công bố khối lợng giấy tờ có giá cần mua hoặc cần bán.- Các đơn vị thành viên dự thầu theo mức lãi suất và khối lợng giấy tờ có giá cần mua hoặc cần bán ứng với mức lãi suất đó. Lãi suất dự thầu đợc tính theo tỷ lệ phần trăm và đợc làm tròn đến hai con số sau dấu phẩy. Lãi suất sẽ đợc sắp xếp theo thứ tự lãi suất dự thầu giảm dần, nếu NHTW là ngời mua và ng-ợc lại lãi suất sẽ đợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần nếu NHTW là ngời bán.- Lãi suất trúng thầu là lãi suất dự thầu cao nhất (trờng hợp NHTW bán) và lãi suất dự thầu thấp nhất (trờng hợp NHTW mua) mà tại đó đạt đợc khối lợng giấy tờ có giá NHTW cần mua hoặc cần bán.Có hai phơng thức xét thầu theo lãi suất là xét thầu theo lãi suất thống nhất hoặc theo lãi suất riêng lẻ:+ Lãi suất thống nhất : là toàn bộ khối lợng trúng thầu đợc tính theo một mức lãi suất trúng thầu để tính số tiền phải thanh toán.+ L ãi suất riêng lẻ : khối lợng trúng thầu đợc tính tơng ứng với từng mức lãi suất dự thầu đợc công bố trúng thầu để tính số tiền thanh toán. Khối lợng trúng thầu đợc tính theo nguyên tắc :[...]... tế đất nớc. Do vậy đây là công cụ rất mới cả về khái niệm và nội dung hoạt động. Trong điều kiện của Việt Nam , NVTTM đợc hiểu nh sau:NVTTM là nghiệp vụ NHTW thực hiện mua và bán ra các loại giấy tờ có giá ngắn hạn nhằm thay đổi cơ số tiền tệ trên cơ sở đó tác động đến lợng tiền Mục lụcPhần 1. thuyết chung về thị trờng mở1. Khái niệm chung về thị trờng mở2. Hàng hoá và chủ thể tham gia NVTTM2.1.... quản khả năng thanh khoản của các ngân hàng đó khó khăn hơn. Thứ ba : việc tăng dự trữ bắt buộc có thể gây nên vấn đề về khả năng thanh khoản ngay cả với ngân hàng có dự trữ quá mức thấp.Với nhiều quốc gia công cụ này đà bị hạ thấp và một vài trờng hợp đà bị loại bỏ, tuy nhiên dự trữ bắt buộc vẫn có vai trò nhất định của mình trong việc Phần 1: thuyết chung về thị trờng mở1. Khái niƯm chung. .. tr-ờng, thị trờng thứ cấp của thị trờng mở cha phát triển, các thị trờng liên Ngân hàng cha hoàn thiện gây ảnh hởng lớn đến nghiệp vụ thị tr-ờng mở. Vì vậy, những tác động và hiệu quả của nghiệp vụ thị trờng mở tới chính sách tiền tệ cha sâu rộng và thiết thực. 2.4. Thiếu nguồn thông tin đáng tin cậy.Rõ ràng là muốn hoạt động có hiệu quả cao, phải có một thị trờng minh bạch về thông tin và hoạt động... là do thị trờng tài chính cha phát triển nên NVTTM cha có khả năng sử dụng các giấy tờ có giá dài hạn làm công cụ của mình. Về lâu dài, khi điều kiện pháp cho phép phạm vi giấy tờ có giá sẽ đợc mở rộng không chỉ gồm các loại ngắn hạn mà các loại thầu lÃi suất có tính cạnh tranh cao nên các NHTM và TCTD nhỏ không đủ điều kiện tham gia, tạo ra tình trạng cha sôi động của thị tr-ờng, thị trờng... tế học với khả năng phân tích, dự đoán chính xác những công ty chuyên nghiên cứu thị trờng nói chung và TTM nói riêng. Trong khi đó, ở Mỹ hay các nớc EU có hẳn những hÃng thám tử kinh tế, những chuyên gia kinh tế chuyên nghiên cứu về vấn đề rủi ro, tình hình tài chính những thành viên tham gia thị trờng mở, nhu cầu về chứng khoán và xu hớng phát triển của kinh tế toàn cầu. Đó là cơ së cho NHTW... chẽ, cha thực sự phản ánh tín hiệu thị trờng. Do đó cần thiết phải có công cụ gián tiếp- NVTTM để có thể điều hành CSTT một cách linh hoạt và chủ động.ã Trong nỊn kinh tÕ thÞ trêng hiƯn nay, víi xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam phải có thị trờng tài chính phát triển mới có thể tham gia vào thị tr-ờng quốc tế. Công cụ NVTTM sẽ góp phần phát triển và hoàn thiện thị tr-ờng tài chính ViƯt Nam.•... nghiệp vụ này bắt đầu đợc thi hành. Các nghiệp vụ của ngân hàng trung ơng Mỹ về thị trờng mở so với các công cụ khác có phạm vi rộng nhất vì nớc này có thị trờng giấy tờ có giá lớn nhất . ở Anh nghiệp vụ TTM đóng vai trò quan trọng từ những năm 30. Ngân hàng Raykh Đức bắt đầu thi hành chính sách tiền tệ từ năm 1933.Nghiệp vụ thị trờng mở (NVTTM) là gì ? Mặc dù khái niệm TTM đà đợc chúng ta tiếp cận... Chính phủ trên thị trờng trái phiếu có bảo đảm để làm tăng hoặc giảm mức cho vay của ngân hàng. Khi mua trên thị trờng mở, NHTW sẽ thanh toán cho các cá nhân và tổ chức đà bán trái phiếu cho nó. NVTTM vÒ chứng khoán ngắn hạn cũng đợc thực hiện trên thị trờng tín phiếu. Nơi mà NHTW bán và mua trái phiếu chính phủ và kỳ phiếu thơng mại để tác động đến lÃi suất và duy trì sự ổn định của thị trờng.Theo... chứng khoán trên thị trờng tài chính đợc thực hiện bởi FED Theo tài liệu ở trờng đại học VICTORIA NEWREALAND: Một NVTTM xảy ra khi NHTW thay đổi cơ số tiền tệ bằng việc mua hoặc bán chứng khoán trên thị trờng mởTheo các quan điểm trên thì TTM là thị trờng giao dịch các loại chứng khoán ngắn hạn và dài hạn. Tuỳ vào mỗi nớc mà các loại chứng khoán đợc giao dịch là khác nhau về loại hình và thời... cụ linh hoạt của CSTT của NHTW Anh. ở đây, các loại hàng hoá giao dịch trên thị trờng không bị giới hạn về thời gian và các chủ thể tham gia cũng không phân biệt là cá nhân hay là tổ chức. Các loại trái phiếu dài hạn của chính phủ có đảm bảo và các tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu thơng mại đợc giao dịch.ở Anh các giao dịch về trái phiếu dài hạn đợc coi là quan trọng hơn trong việc kiểm soát tín dụng, . Phần 1: lý thuyết chung về thị trờng mở1 . Khái niệm chung về nghiệp vụ thị trờng mở Sau cuộc suy thoáI kinh tế năm 1920-1921,. nghiệp vụ của ngân hàng trung ơng Mỹ về thị trờng mở so với các công cụ khác có phạm vi rộng nhất vì nớc này có thị trờng giấy tờ có giá lớn nhất . ở
- Xem thêm -

Xem thêm: lý thuyết chung về thị trường mở.doc, lý thuyết chung về thị trường mở.doc, lý thuyết chung về thị trường mở.doc, Khái niệm chung về nghiệp vụ thị trờng mở, Cơ chế tác động của NVTTM, Ưu điểm của TTM so với các công cụ khác, Thực trạng hoạt động tại một số nớc trên thế giới