Hoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thương mại.DOC

78 657 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

Hoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thương mại. Chuyên đề tốt nghiệpChơng IHoạt Động Tín Dụng Trung Dài Hạn Của Ngân Hàng Thơng mại1.1 Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng. Tín dụng đã ra đời từ lâu trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nhiều hình thức khác nhau. vậy tín dụng là gì ? Tín dụng là một khái niệm đã tồn tại từ rất lâu đời trong xã hội loài ngời. Tín dụng theo nghĩa la tinh là creditim, sự tín nhiệm, tin tởng tên gọi này xuất phát từ bản chất của quan hệ tín dụng. Trong quan hệ tín dụng ngời cho vay sẽ cho ngời cần vốn vay theo các điều kiện đã đợc thoả thuận trớc nh thời gian cho vay, thời gian hoàn trả, lãi suất tín dụng vv. Trong quan hệ đó ngời cho vay tin tởng rằng ngời đi vay sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng các thoả thuận, làm ăn có lãi có khả năng hoàn trả đủ cả gốc lãi đúng thời hạn . Mặc dù có thể diễn giải tín dụng bằng những từ ngữ khác nhau, song chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản nhất, tín dụng là quan hệ vay mợn trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn lẫn lãi giữa ngời đi vay ngời cho vay .Có thể định nghĩa tín dụng nh sau : Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng, một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là các tổ chức, cá nhân trong xã hội, trong đó ngân hàng đóng vai trò vừa là ngời đi vay vừa là ngời cho vay. Hiện nay, ngân hàng thơng mại là ngời cho vay lớn nhất đối với các tổ chức kinh tế, dân c. Với t cách là tổ chức huy động để cho vay, ngân hàng đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của các tổ chức kinh tế, các thơng nhân giúp họ có thêm vốn để bổ sung vào hạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng đợc cơ hội làm ăn tăng lợi nhuận cho chính mình . Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 1Chuyên đề tốt nghiệp Là ngời huy động vốn, ngân hàng sẽ thực hiện việc tìm kiếm, thu hút vốn từ các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn xã hội, là ngời cho vay, ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thiếu vốn cần đợc bổ sung trong hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Với vai trò này, tín dụng ngân hàng đã thực hiện chức năng phân phối lại vốn tiền tệ để đáp ứng yêu cầu tái sản xuất xã hội - cơ sở khách quan để hình thành chức năng phân phối lại vốn tiền tệ cuả tín dụng ngân hàng là do đặc điểm tuần hoàn vốn trong quá trình tái sản xuất xã hội đã thờng xuyên xuất hiện hiện tợng tạm thời thừa vốn ở các tổ chức cá nhân này, trong khi các tổ chức cá nhân khác lại có nhu cầu vốn. Hiện tợng thừa thiếu vốn phát sinh do có sự chênh lệch về thời gian, số lợng giữa các khoản thu nhập chi tiêu ở tất cả các tổ chức cá nhân trong quá trình tái sản xuất đòi hỏi phải đợc tiến hành liên tục. Tín dụng thơng mại đã không giải quyết đợc vấn đề này, chỉ có ngân hàng là tổ chức chuyên kinh doanh tiền tệ mới có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó khi ngân hàng giữ vai trò vừa là ngời đi vay vừa là ngời cho vay Có ba loại quan hệ chủ yếu trong quan hệ tín dụng ngân hàng, bao gồm : + Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp. + Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với dân c. + Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các ngân hàng khác trong ngoài nớc. Ngày nay, tín dụng ngân hàng đã đang là nhân tố thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển, điều tiết di chuyển vốn, tăng thêm tính hiệu quả của vốn tiền tệ trong nền kinh tế thị trờng. .1.1.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng a, Vai trò của tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng - Hoạt động tín dụnghoạt động chủ yếu của ngân hàng thơng mại, nó quyết định sự tồn tại phát triển của một ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng. Hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho một ngân hàng thơng mại. Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 2Chuyên đề tốt nghiệpTrong nền kinh tế thị trờng, ngân hàng thơng mại đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, là trung gian chuyển vốn từ ngời có vốn tạm thờ nhàn rỗi sang ngời thiếu vốn để đầu t, Ngay từ buổi ban đầu, hoạt động của ngân hàng thợng mại đã tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ nhận tiền gửi cho vay để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt về vốn của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc nhu càu tiêu dùng cá nhân. Trong quá trình phát triển, mặc dù môi trờng kinh doanh có nhiều thay đổi, nhiều phơng pháp, sản phẩm mới, công cụ kinh doanh mới xuất hiện đợc ứng dụng vào kinh doanh song hoạt động tín dụng vẫn luôn là hoạt động cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ các hoạt động của ngân hàng thơng mại. Hoạt động cho vay thờng chiếm trên 70% tổng tài sản có. Lợi nhuận thu đợc từ hoạt động tín dụng thờng chiếm tỷ lệ cao, ở các nớc phát triển khoảng 60% trên tổng lợi nhuận của ngân hàng. ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay chiếm khoảng 90% lợi nhuận. Điều này thể hiện rõ hoạt động tín dụnghoạt động quan trong bậc nhất của một ngân hàng thơng mại.Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trờng, hoạt động tín dụng ngày càng đợc phát triển một cách đa dạng với sự tham gia của nhiều chủ thể kinh tế, theo đó quan hệ tín dụng cũng đợc mở rộng cả về đối tợng quy mô làm cho hoạt động tín dụng ngân hàng càng đa dạng phức tạp hơn. Hiện nay, các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trờng cạnh tranh hết sức gay gắt, ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế đó .Để ngân hàng thơng mại có thể đứng vững trong điều kiện cạnh tranh thị trờng gay gắt phục vụ nền kinh tế ngày càng tốt hơn, đòi hỏi các ngân hàng thơng mại phải đa dạng hoá hoạt động kinh doanh của mình, mở rộng phạm vi hoạt động , nghiên cứu đa nhiều sản phẩm mới vào phục vụ khách hàng , đặc biệt là nầng cao chất lợng tín dụng của ngân hàng thích ứng tốt với tình hình mới.b. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng Tín dụng ngân hàng huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong tất cả các thành phần kinh tế để cho các doanh nghiệp, cá nhân vay, góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Vốn là yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động của mỗi tổ chức kinh tế, Khi có đủ vốn ho có thể dễ dàng hơn trong việc thực hiện các kế hoạch đầu t sản xuất hay xây dựng cơ bản của mình , ngợc lại khi thiếu vốn họ sẽ luôn gặp Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 3Chuyên đề tốt nghiệpkhó khăn trong các quyết định kinh tế, khi có vốn tạm thời nhàn rỗi ho cũng mất chi phí cơ hội của vốn, trớc tình hình đó các doanh nghiệp cần vốn phải tìm kiếm nguồn vốn để bù đắp, ngững doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi lại muốn cho vay . Tuy nhiên việc các tổ chức thiếu vốn tìm đợc chủ thể khác thừa vốn tạm thời trong nền kinh tế là hết sức khó khăn tốn kém. Sự có mặt của tín dụng ngân hàng đợc coi nh là một công cụ để kết lối nhu cầu của ngời có vốn tạm thời nhàn rỗi ngời thiếu vốn. Lợi tức đi vay cho vay của ngân hàng luôn là công cụ điều chỉnh các quan hệ cung cầu vốn tín dụng. Nhờ có ngân hàng mà vốn tiền tệ đợc vận động một cách liên tục, điều đó vừa làm tăng khả năng tích luỹ t bản của các ngân hàng, vừa thúc đẩy quá trình tăng trởng kinh tế nhờ vào nguồn thu từ việc cấp tín dụng của ngân hàng. Tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển với các ngành kinh tế mũi nhọn. Trong nền kinh tế thờng tồn tại các ngành có trạng thái phát triển đối lập nhau, một số ngành do có điều kiện thuận lợi cò lịch sử lâu dài có thể phát triển tốt với nhiều thế mạnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngợc lại một số ngành do nhiều nguyên nhân khác nhau nên kém phát triển. Trong chiến lợc phát triển kinh tế lâu dài của quốc gia, nhiều quốc gia đã thực hiện phân loại những ngành kinh tế mũi nhọn những ngành kinh tế kếm phát triển để có kế hoạch đầu t nhằm cân đối lại cơ cấu kinh tế công nghiệp -nông nghiệp - dịch vụ. Muốn thực hiện đợc kế hoạch đó cần phải có vốn. Tín dụng ngân hàng góp phần đáp ứng điều đó. Ngân hàng cung cấp cho các ngành thực hiện đầu t theo cả chiều rộng chiều sâu, hình thành các ngành sản xuất mũi nhọn, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý khai thác triệt để các nguồn lực, điều này thể hiện qua việc cấp tín dụng cho các dự án, ch-ơng trình phát triển để khuyến khích đẩy nhanh tốc độ dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Tín dụng ngân hàng tác động có hiệu quả tới sản xuất, thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ, doanh nghiệp cần vốn đầu t máy móc thiết bị luôn phải đổi mới công nghệ . tín dụng ngân hàng đáp ứng đợc yêu cầu đó với điều kiện phải hoàn trả cả vốn vay lãi ; nếu vi phạm hợp đồng tín dụng, doanh nghiệp phải chịu phạt nh chịu lãi suất nợ quá hạn cao, Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 4Chuyên đề tốt nghiệpmất quyền sử dụng tài sản thế chấp .do vậy, doanh nghiệp luôn phải nâng cao hiệu quả sản xuất, cạnh tranh trên thị trờng để kinh doanh có lãi, thu hồi vốn đầu t trả nợ cho ngân hàng. Tín dụng ngân hàng góp phần tích cực vào sự phát triển các công ty cổ phần. Để thành lập công ty cổ phần đòi hỏi phải có một số vốn ban đầu do các cổ đông đóng góp ngân hàng có thể là một cổ đông lớn. Trong quá trình hoạt động việc phát hành cổ phần mới thông qua ngân hàng là một biện pháp hữu hiệu tiết kiệm đợc một phần chi phí thời gian .Hiện nay, nhà nớc ta đang có chủ chơng cổ phần hoá doanh nghiệp , ngân hàng cần phải có kế hoạch để tham gia nhiều hơn vào các công ty cổ phần nhằm thực hiện chính sách vĩ mô của nhà nớc đa dang hoá các hoạt động giảm rủi ro. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho việc phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại. Trong điều kiện hiện nay, các nớc đều thực hiện nền kinh tế mở, nên nhu cầu giao lu kinh tế với các nớc khác là rất cần thiết. Tín dụng ngân hàng là một phơng tiện nối liền kinh tế các nớc với nhau thông qua hoạt động đầu t vốn xuyên quốc gia. Ngoài ra , muốn thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu thì phải có vốn vốn tín dụng ngân hàng sẽ đáp ứng nhu cầu này kịp thời. Ngày nay, xuất phát từ nhu cầu vốn để hỗ trợ xuất nhập khẩu nhiều ngân hàng đã đang xúc tiến quá trình xây dựng các ngân hàng hỗ trợ xuất nhập khẩu nh ngân hàng hỗ trợ xuất nhập khẩu Excimbank vv.Tín dụng ngân hàng có một vai trò rất lớn, không chỉ đối với ngân hàng mà còn đối với xã hội. Xã hội càng phát triển thì tín dụng ngân hàng càng trở nên cần thiết1.1.3 Quy trình tín dụng của ngân hàng thợng mại. Quy trình nghiệp vụ cho vay trung daì hạn đối với các doanh nghiệp đợc mở đầu bằng việc xem xét hồ sơ xin vay quyết định cho vay, sau đó là giải ngân, theo dõi các khoản tín dụng kết thúc bằng việc thu nợ cả gốc lãi hoặc ra những quyết định khác. Quy trình nh sau :Khách hàng gửi hồ sơ xin vay gửi cho ngân hàng : Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 5Chuyên đề tốt nghiệp Hồ sơ xin vay của khách hàng bao gồm: Đơn xin vay, hồ sơ pháp lý chứng minh t cách pháp nhân, vốn điều lệ ban đầu, hồ sơ tình hình tài chính của doanh nghiệp, các tài liệu khác có liên quan đến dự án đầu t xin vay vốn vv. Trên cơ sở các tài liệu khách hàng cung cấp kết hợp với thông tin thu thập đợc ngân hàng sẽ phân tích để đa ra quyết định của mình.Ngân hàng xét duyệt cho vay : + Trớc tiên ngân hàng kiểm tra các điều kiện cho vay: T cách pháp nhân, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình d nợ của doanh nghiệp, mức vốn tham gia của đơn vị vay vốn, xem xét mục tiêu kinh tế xã hội, khả năng thực thi, nguồn cung cấp nguyên vật liệu, nguồn nhân lực, hớng tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn trả vốn vay của khách hàng vv. + Thẩm định dự án xin vay: Đây là một mắt xích quan trọng trong quá trình cho vay. Thực chất của quá trình này là dùng một số kỹ thuật phân tích, đánh giá toàn bộ các vấn đề, các phơng tiện đợc trình bầy trong dự án theo một số tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật theo một trình tự hợp lý, chặt chẽ nhằm rút ra những kết luận chính xác về giá trị của dự án. Từ đó ngân hàng sẽ có quyết định cho vay đúng mức, phù hợp với các dự tính của mình. Muốn đạt đợc kết quả nh mong muốn về thẩm định một dự án xin vay vốn thì phải tuân thủ quy trình thẩm định, nghĩa là phải đi từ khâu thu thập thông tin cần thiết cho việc đánh giá dự án xin vay vốn, xử lý thông tin bằng nhng phơng pháp thẩm định thích hợp đi đến những kết lụân cụ thể, xác đáng đợc ghi trong tờ trình thẩm định dự án xin vay vốn . xác định mức cho vay : để xác định định mức tổng số tiền cho vay đối với một dự án, ngân hàng cho vay phải căn cứ vào các toán đầu t, nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng cung cấp vốn của ngân hàng, giá trị đảm bảo của tài sản cho vốn vay hoặc khả năng tài chính của bên bảo lãnh vốn vay Tổng số tiền cho vay tối đa = Nhu cầu đầu t - Các nguồn khác tham gia tài trợ Ký hợp đồng tín dụng : Hợp đồng tín dụng là một văn bản đợc ký kết giữa ngân hàng với khách hàng, ghi nhận những thoả thuận giữa ngân hàng ngời đi vay về đối tợng cho vay, điều kiện cho vay, hình thức cho vay, số tiền cho vay, lãi Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 6Chuyên đề tốt nghiệpsuất cho vay, thời hạn cho vay (bao gồm thời gian giải ngân, thời hạn trả nợ,thời gian ân hạn ), tài sản đảm bảo cho vốn vay, các hình thức trả nợ các cam kết khác . Giải ngân : Việc giải ngân phải đợc thực hiện theo tiến độ của dự án đầu t của đơn vị vay vốn phải căn cứ vào các nhu cầu chi trả thực tế mức cho vay đã đợc thông báo. Việc giải ngân có thể đợc thực hiện bằng nhiều cách nh: chuyển vào tài khoản các đơn vị thụ hởng, bằng tiền mặt, ngân phiếu cho chủ đầu t, chuyển vào tài khoản của ban quản lý dự án vv. Thu nợ : Đây là khâu chiếm vị trí rất quan trọng. Dựa vào thời hạn đã thoả thuận, đơn vị vay vốn chủ động trả nợ khi đến hạn (trả cả gốc lẫn lãi ). Tuy nhiên trong thực tế có nhiều trờng hợp, các khoản nợ đã đến hạn nhng khách hàng không trả đợc nợ, trong trờng hợp này ngân hàng có thể tuỳ thuộc vào tình hình thực tế của khách hàng để đa ra các cách giải quyết phù hợp. Nếu khách hàng có khó khăn nh-ng do điều kiện khách quan, họ có cố gắng trả nợ thì có thể giãn nợ, gia hạn nợ, giảm lãi suất vv giúp cho khách hàng có thể vợt qua khó khăn trả nợ cho ngân hàng. Còn trong trờng hợp khách hàng cố ý dây da kéo dài không trả nợ, hoặc chủ ý lừa đảo chiếm đoạt vốn của ngân hàng thì ngân hàng tìm mọi cách để thu nợ.1.2 Chất lợng tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm chất lợng tín dụng ngân hàng Trong nền kinh tế thị trờng, doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển thì cạnh tranh là một tất yếu khách quan, sản xuất hàng hoá càng phát triển thì cạnh tranh càng gay gắt. Cạnh tranh diễn ra trên 3 phơng diện chủ yếu: chất lợng, giá cả số lợng, trong đó chất lợng là yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo điều kiện nâng cao tỷ lệ chiếm lĩnh thị trờng. Có nhiều quan niệm về chất lợng sản phẩm nh chất lợng là phù hợp với mục đích sử dụng hoặc là một trình độ dự kiến trớc về độ đồng đều độ tin cậy với chi phí thấp phù hợp với thị trờng. Theo hiệp hội tiêu chuẩn Pháp thì chất lợng là năng lực của một sản phẩm hoặc một dịch vụ nhằm thoả mãn những nhu cầu của ngời sử dụng. Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 7Chuyên đề tốt nghiệpTrên cơ sở đó ta có thể hiểu : chất lợng tín dụng ngân hàng là sự đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng (ngời gửi tiền ngời vay tiền) trong quan hệ tín dụng, đảm bảo an toàn hay hạn chế rủi ro về vốn, tăng lợi nhuận của ngân hàng, phù hợp phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội. * Xét trên góc độ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì chất lợng tín dụng là khoản tín dụng đợc bảo đảm an toàn, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng, hoàn trả gốc lãi đúng thời hạn, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng với chi phí nghiệp vụ thấp, tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trờng, làm lành mạnh các quan hệ kinh tế, phục vụ tăng trởng phát triển. * Xét trên góc độ lợi ích của khách hàng thì khoản tín dụng có chất lợng là phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng với lãi suất kỳ hạn hợp lý, thủ tục tín dụng đơn giản, thuận tiện, thu hút đợc nhiều khách hàng nhng vẫn đảm bảo đợc nguyên tắc tín dụng. * Đối với nền kinh tế, khoản tín dụng có chất lợng phải hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, tiêu dùng hợp pháp, góp phần phục vụ sản xuất, lu thông hàng hoá, giải quyết công ăn việc làm, xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, khai thác khả năng tiềm tàng trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung vốn cho sản xuất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trởng tín dụng tăng trởng kinh tế. Chất lợng tín dụng là một khái niệm tơng đối, nó vừa cụ thể ( thể hiện thông qua một số chỉ tiêu định lợng đợc nh d nợ, nợ quá hạn .) vừa trừu tợng (thể hiện qua khả năng thu hút khách hàng, tác động đến nền kinh tế .)Hơn nữa chất lợng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp, nó phản ánh mức độ thích nghi của NHTM với sự thay đổi của môi trờng bên ngoài, nó thể hiện sức mạnh của ngân hàng trong quá trình cạnh tranh để tồn tại.Chất lợng tín dụng trung dài hạn cũng không nằm ngoài khái niệm chất lợng tín dụng chung. Có thể hiểu chất lợng tín dụng trung dài hạn là vốn cho vay trung dài hạn của Ngân hàng đợc khách hàng đa vào quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ . tạo ra một số tiền lớn hơn vừa đủ để hoàn trả gốc lãi, trang trải Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 8Chuyên đề tốt nghiệpchi phí khác có lợi nhuận, phù hợp với các điều kiện của ngân hàng của kinh tế xã hội nói chung. Vậy thì để đánh giá xem xét chất lợng của khoản tín dụng, gồm có những chỉ tiêu nào. Phần sau đây là một số chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng sẽ là cơ sở cho sự phân tích thực trạng chất lợng tín dụng trung dài hạn tại sở I NHĐT & PTVN.1.2.2 Các chỉ tiêu biểu hiện chất lợng tín dụng Ngân hànga, Nhóm chỉ tiêu chung đánh giá chất lợng tín dụng Ngân hàng Tổng vốn huy động đợc của ngân hàng trong một khoảng thời gian: Chỉ tiêu này cho biết tổng nguồn tiền NHTM huy động đợc trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian. Nguồn này sẽ cho ta biết rất nhiều điều về ngân hàng trong quá trình hoạt động vốn nh uy tín, khả năng tổ chức các hoạt động, năng lực đội ngũ nhân viên ngân hàng vv. Về phía khách hàng, chúng ta có thể đoán biết đợc một phần nào đó sự tín nhiệm, sự hài lòng của khách đối với các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp đồng thời cho thấy ngân hàng có tham gia vào nhiều hình thức huy động vốn các dịch vụ ngân hàng hay không. Tỷ trọng từng loại tiền gửi trên tổng nguồn vốn huy động: Trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng gồm nhiều khoản đợc hình thành từ các nguồn tiền gửi khác nhau. Mỗi loại tiền gửi có các mức lãi suất khác nhau, Chỉ tiêu này xác định kết cấu của nguồn vốn huy động hình thành nên chi phí vốn bình quân. Ngân hàng sẽ dựa trên cơ sở lãi suất từng nguồn huy động để phát hiện mặt mạnh, mặt yếu của ngân hàng trong kinh doanh. Nếu ngân hàng có tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao, ngân hàng đó sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tạo ra lợi nhuận vì tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi suất thấp. Ngợc lại ngân hàng nào có tỉ lệ tiền gửi với lãi suất cao chiếm tỷ trọng lớn sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết đầu ra của nguồn vốn do chi phí vốn tăng cao . Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 9Chuyên đề tốt nghiệp Tổng d nợ: Đây là chỉ tiêu hết sức quan trọng. Nếu tổng vốn huy động phản ánh đầu vào thì tổng d nợ của ngân hàng phản ánh đầu ra của vốn huy động. Nó cho biết ngân hàng cho vay đợc nhiều hay ít. Khoản tiền ngân hàng cho các tổ chức kinh tế các chủ thể khác vay mà lớn chứng tỏ ngân hàng đã tạo đợc uy tín với khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú, phù hợp đợc khách hàng a dùng, tham gia vào nhiều nghiệp vụ thanh toán. Ngợc lại chứng tỏ ngân hàng hoạt động kém, khả năng cho vay thấp, vốn ứ đọng nhiều. Khi nghiên cứu mối liên hệ giữa đầu vào đầu ra về mặt vốn của một ngân hàng ngời ta đa ra chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn vay. Tổng d nợ Hiêu suất sử dụng vốn vay = ------------------------- Tổng vốn huy độngChỉ tiêu này giúp các nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với khả năng huy động vốn, đồng thời xác định hiệu quả của một đồng vốn huy động. Cha thể nói đợc chỉ tiêu này càng lớn hay càng thấp là tốt, vì nếu tiền gửi ít hơn tiền vay thì ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn có chi phí cao hơn, nếu tiền gửi nhiều hơn tiền vay, ngân hàng sẽ thừa vốn, số vốn thừa coi nh lỗ. Tuy nhiên nếu mọi khoản vay đều có hiệu quả thì tỉ lệ này >= 1 là tốt nhất.Ngoài chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn, khi phân tích ngời ta còn sử dụng chỉ tiêu nữa là mức độ luân chuyển của vốn . Doanh số cho vay trong kỳVòng quay vốn tín dụng = --------------------------------- D nợ trong kỳChỉ tiêu này thể hiện khả năng tổ chức, quản lý, khai thác vốn tín dụng, đồng thời thể hiện chất lợng tín dụng của ngân hàng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Để có thể đánh giá chính xác chất l-ợng tín dụng, các tiêu chuẩn tính toán cần phải đồng nhất trong việc áp dụng đối với Ninh Xuân Điệp Lớp: Tài chính doanh nghiệp 41D 10[...]... 2001, Trong đó tín dụng trung dài hạn tăng khá mạnh đạt 7.791 tû ®ång b»ng 132,92% so víi tÝn dơng trung dài hạn năm 2001, đây là mức tăng trởng rất lớn, chứng tỏ tín dụng trung dài hạn của sở I ngày càng có cơ hội phát triển. Bên cạnh tín dụng trung dài hạn tín dụng ngắn hạn cho vay uỷ thác cũng tăng trởng khá mạnh, tín dụng ngắn hạn năm 2002 là 5.063 tỷ đồng, tín dụng uỷ thác là... trò, vị trí của tín dụng trung dài hạn đối với hoạt động tín dụng ngân hàng. Chất lợng tín dụng cao thì lợi nhuận thu đợc càng cao ngợc lại.Trên đây là những chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá chất lợng tín dụng ngân hàng, tiếp theo đây sẽ xem xét những nhân tố nào tác động đến chất lợng tín dụng ngân hàng. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng Có rất nhiều nhân tố tác động đến... biệt là tín dụng trung dài hạn, trong năm này d nợ tín dụng nói chung (gồm tín dụng ngắn, trung dài cho vay uỷ thác) đều tăng, d nợ tín dụng là 11.812 tỷ đồng bằng 118,07% so với năm 2000, trong đó tín dụng ngắn hạn là 4.038 tỷ đồng bằng123,82% so với tín dụng năm trớc, tín dụng trung dài hạn tăng với mức ®é lín, sè d lµ 5.861 tû ®ång b»ng 118,52% so với năm 2000, tín dụng uỷ thác trong... điểm nổi bật trong hoạt động tín dụng trung dài hạn của sở I trong ba năm qua:* Năm 2000: Đây là năm có nhiều diễn biến khó khăn cho nền kinh tế trong nớc kinh tế thế giới nói chung, vì vây hoạt động của ngành ngân hàng có phần chậm lại, nhiều vụ bê bối kinh tế liên quan đến tín dụng ngân hàng xây ra làm họat động tín dụng rất khó khăn. Tuy nhiên sở I ngân hàng đầu t phát triển việt nam... vay ngân hàng cả gốc lÃi, nên hoạt động tín dụng của ngân hàng phát triển, chất lợng tín dụng đợc nâng cao. Ngợc lại trong thời kỳ suy thoái kinh tế, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, đầu t, tiêu dùng giảm sút, lạm phát cao, nhu cầu tín dụng giảm, vốn tín dơng ®· thùc hiƯn cịng khã cã thĨ sư dơng có hiệu quả hoặc trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng ngân hàng giảm sút về quy mô và. .. phí kinh doanh trả nợ ngân hàng cả gốc lÃi đúng hạn, qua đó giảm rủi ro nâng cao chất lợng tín dụng. Trình độ năng lực cán bộ của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng đợc ngân hàng xem xét kỹ trớc khi cấp tín dụng. Ninh Xuân Điệp Lớp: Tµi chÝnh doanh nghiƯp 41D 18 Chuyên đề tốt nghiệpChơng II Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại sở giao dịch I ngân hàng đầu t phát triển... vón tín dụng của ngân hàng chủ yếu tập trung vào tài trợ cho các ngàng công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 69%, đây là tỷ lệ cao trong các ngân hàng, các ngành khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn tín dụng mà ngân hàng cho vay. Điều này cũng thể hiện rõ nét đặc thù của sở I ngân hàng đầu t phát triển việt nam đó là ngân hàng chuyên phục vụ lĩnh vực đầu t phát triển. Trong hoạt động tín. .. phát huy tốt truyền thống có mức tăng trởng khá cao. D nợ tín dụng đạt 10.004 tỷ đồng trong đó cho vay trung dài hạn là 4.945 tỷ đồng, vay ngắn hạn đạt 3.261 tỷ đồng, cho vay uỷ thác tài trợ phát triển là 1.798 tỷ. Trong năm này ngân hàng cũng tập trung đầu t cho 26 dự án, tài trợ cho hoạt động XNK đạt 200 tỷ đồng . Trong hoạt động tín dụng của mình ngân hàng tập trung đầu t cho các ngành... nhập khẩu nh ngân hàng hỗ trợ xuất nhập khẩu Excimbank vv. Tín dụng ngân hàng có một vai trò rất lớn, không chỉ đối với ngân hàng mà còn đối với xà hội. Xà hội càng phát triển thì tín dụng ngân hàng càng trở nên cần thiết1.1.3 Quy trình tín dụng của ngân hàng thợng mại. Quy trình nghiệp vụ cho vay trung daì hạn đối với các doanh nghiệp đợc mở đầu bằng việc xem xét hồ sơ xin vay quyết định... Trong thời gian vừa qua hoạt động của sở I NHĐT&PTVN đà đạt đợc những kết quả đáng khích lệ, tổng tài sản thờng xuyên tăng trởng qua các năm, hoạt động tín dụng an toàn, chất lợng hiệu quả, trong đó tỷ lệ tín dụng trung dài hạn luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng d nợ, chất lợng tín dụng đà từng bớc đợc nâng cao dần khẳng định vị thế của sở trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên bên cạnh . IHoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thơng mại1 .1 Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng. Tín. trò của tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng - Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của ngân hàng thơng mại, nó quyết định sự tồn tại và
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thương mại.DOC, Hoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thương mại.DOC, Hoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thương mại.DOC, Quy trình tín dụng của ngân hàng thợng mại., Chất lợng tín dụng ngân hàng .1 Khái niệm chất lợng tín dụng ngân hàng, Nhóm nhân tố thuộc về môi trờng kinh tế Nhóm nhân tố thuộc về môi trờng pháp lý, Những nhân tố về phía ngân hàng, Các nhân tố thuộc về phía khách hàng, C¬ cÊu tỉ chøc., Tình hình sử dụng vốn tại sở giao dịch I NHĐTPTVN., Những kết quả đạt đợc, Khó khăn trong huy động vốn:, Về công tác tín dụng của ngân hàng:, Rủi ro của các khoản tín dụng: Về công tác thẩm định và xét duyệt cho vay vốn., Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý., Nâng cao chất lợng thẩm định dự án đầu t:, Các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế nợ quá hạn., Các biện pháp xử lý các khoản nợ quá hạn .