Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội.pdf

89 1,431 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC THĂNG LONG ---o0o--- Lun vn tt nghip Đề TI: GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG CHO VAY ĐốI VớI DOANH NGHIệP NHỏ V VừA TạI CHI NHáNH NGÂN HNG ĐầU V PHáT TRIểN H NộI Sinh viên thực hiện : Phan Hồng Nhung Mã sinh viên : A09837 Lớp : QB19C2 Chuyên ngnh : Ti chính - Ngân hng H Nội - 2010Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC THĂNG LONG ---o0o--- Lun vn tt nghip Đề TI: GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG cho vay ĐốI VớI DOANH NGHIệP NHỏ V VừA TạI CHI NHáNH NGÂN HNG ĐầU V PHáT TRIểN H NộI Giáo viên hớng dẫn : TS Phan Văn Tính Sinh viên thực hiện : Phan Hồng Nhung Mã sinh viên : A09837 Lớp : QB19C2 Chuyên ngnh : Ti chính - Ngân hng Luận văn đợc bảo vệ tại hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp trờng Đại học Thăng Long ngày tháng năm 2010 Điểm bảo vệ: H Nội - 2010 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY CÁC .3 DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA Ở VIỆT NAM .3 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 3 1.1.1. Quá trình hình thành 3 1.1.1.1. Điều kiện chính trị, xã hội 3 1.1.1.2. Điều kiện kinh tế .5 1.1.2. Tình hình phát triển của DNNVV ở Việt Nam .9 1.2. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DNNVV 11 1.2.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 11 1.2.1.1. Phân loại cho vay 11 1.2.1.2. Quy trình cho vay của NHTM .13 1.2.2. Đặc thù cho vay của Ngân hàng đầu phát triển đối với các DNNVV 15 1.2.2.1. Vai trò ý nghĩa của của cho vay các DNNVV đối với ngân hàng 15 1.2.2.2. Chủ trương chính sách của Ngân hàng đối với cho vay các DNNVV 15 1.2.2.3. Những đặc thù cơ bản trong cho vay các DNNVV .16 1.3. CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV .17 1.3.1. Khái niệm về chất lượng cho vay các DNNVV 17 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay đối với DNNVV 18 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay các DNNVV .21 1.3.2.1. Các nhân tố chủ quan từ phía Ngân hàng 21 1.3.2.2. Các nhân tố khách quan .25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NỘI 28 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –.28 CHI NHÁNH NỘI 28 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển .28 2.1.2. Mô hình tổ chức .28 2.1.2.1 Sơ đồ mô hình tổ chức: 28 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng 29 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh 32 2.2. THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NỘI .33 2.2.1. Thực trạng về hoạt động kinh doanh của chi nhánh 33 2.2.1.1. Hoạt động huy động vốn .33 2.2.1.2. Sử dụng vốn .37 2.2.1.3. Hoạt động kinh doanh khác .42 2.2.2. Thực trạng về cho vay DNNVV 43 2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV có quan hệ cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Nội 43 2.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển Nội 46 2.2.2.3. Dư nợ cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh ngân hàng đầu phát triển Nội 47 2.2.2.4. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay đối với các DNNVV 47 2.2.2.5. Hệ số thu nợ .50 2.2.2.6. Nợ cần chú ý 51 2.2.2.7 Nợ dưới tiêu chuẩn .52 2.2.2.8 Chính sách khách hàng đối với DNNVV .53 2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NỘI ĐỐI VỚI DNNVV .54 2.3.1. Những mặt được 54 2.3.2. Những hạn chế .55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY .61 DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NỘI .61 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VỀ TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA .61 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NỘI .62 3.2.1. Giải pháp về chính sách cho vay đối với DNNVV .62 3.2.2. Nhóm giải pháp về nhân sự .64 3.2.3. Nhóm giải pháp về công nghệ .65 3.2.4. Nhóm giải pháp về các công tác kiểm soát sau khi cấp cho vay .67 3.2.5. Phát triển hoạt động Marketing hướng tới DNNVV .69 3.2.6. Nhóm giải pháp bổ trợ .70 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ ATM Máy rút tiền tự động AUD Đô la Australia BIDV Ngân hàng Đầu Phát triển Cty Công ty CHF Franc Thụy Sỹ DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh DVNVV Doanh nghiệp vừa nhỏ EUR Đồng tiền chung Châu Âu GBP Bảng Anh GDP Tổng thu nhập quốc dân KH Kỳ hạn KKH Không kỳ hạn L/C Thư cho vay LN Lợi nhuận NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TD Cho vay TCTD Tổ chức cho vay TG Tiền gửi TCKT- XH Tổ chức kinh tế xã hội TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Số lượng Doanh nghiệp 7 Biểu đồ 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo nguồn hình thành 32 Biểu đồ 3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 34 Biểu đồ 4: Tình hình sử dụng vốn của chi nhánh 36 Biểu đồ 5: Cơ cấu dư nợ theo thời gian 37 Biểu đồ 6: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 39 Biểu đồ 7: Cơ cấu DVNVV có quan hệ cho vay với 45 Biểu đồ 8: Lãi thu được từ họat động cho vay đối với DVNVV 47 Biểu đồ 9: Nợ gia hạn trong cho vay DVNVV 50 Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức của BIDV Nội hiện nay 27 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Hoạt động huy động vốn qua 3 năm 2006, 2007, 2008 32 Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 33 Bảng 3: Tình hình sử dụng vốn của chi nhánh qua các năm 35 Bảng 4: Dư nợ cho vay theo thời gian 37 Bảng 5: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 39 Bảng 6: Dư nợ cho vay theo thành phần knh tế 42 Bảng 7: Cơ cấu DVNVV có quan hệ cho vay với Chi nhánh 44 Bảng 8: Doanh số cho vay đối với DVNVV tại Chi nhánh 46 Bảng 9: Dư nợ đối với DVNVV tại Chi nhánh 47 Bảng 10: Lợi nhuận thu từ hoạt động cho vay DVNVV 48 Bảng 11: Tỷ lệ lãi thu được từ hoạt động cho vay DVNVV 48 Bảng 12: Hệ số thu nợ trong cho vay DVNVV 50 Bảng 13: Nợ cần chú ý trong cho vay DVNVV 51 Bảng 14: Nợ dưới tiêu chuẩn trong cho vay DVNVV 52 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, số lượng các DVNVV không ngừng tăng lên đang dần khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân. Hằng năm các DVNVV đóng góp khoảng 40% GDP, thu hút 50,13% lực lượng lao động. DVNVV chiếm 97% tỷ trọng số lượng doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 23/11/2002 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DVNVV đã nêu: “Phát triển DVNVV là một nhiệm vụ chiến lược phát triển KT – XH, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các DVNVV phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển khoa học công nghệ nguồn lực…” Nhận thức được điều này, trong thời gian qua các NHTM đã giành sự quan tâm đặc biệt tới loại hình doanh nghiệp này, nhất là khi môi trường kinh doanh giữa các ngân hàng này càng trở nên khốc liệt thì việc nhắm tới các DNNNV như là một đối tượng khách hàng đầy tiềm năng là chiến lược phát triển tất yếu của các NHTM. Nắm được chủ trương của Đảng Nhà nước cũng như để bắt kịp với xu hướng vận động của nền kinh tế, Ngân hàng Đầu phát triển chi nhánh Nội trong thời gian qua đã đẩy mạnh cho vay đối với DVNVV. Hoạt động này đã thu được nhiều kết quả khả quan nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế đòi hỏi ngân hàng phải nỗ lực tìm cách giải quyết để có thể phát triển hơn nữa tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, trong họat động kinh doanh của NHTM, hoạt động cho vay mang lại 80-90 % thu nhập cho mỗi ngân hàng song rủi ro cũng rất lớn. Rủi ro cho vay cao quá mức sẽ hủy hoại giá trị của ngân hàng có thể dẫn đến phá sản. Do đó, đứng trước những thời cơ thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thì nâng cao khả năng cạnh tranh của các NHTM Việt Nam mà trước hết là nâng cao chất lượng cho vay, giảm thiểu rủi ro là rất cần thiết đối với hệ thống NHTM Việt Nam. Vì vậy sau một thời gian thực tập tại ngân hàng, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DVNVV tại chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay chất lượng hoạt động cho vay trong ngân hàng, trên cơ sở đó tìm hiểu phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động cho vay ngân hàng - Phân tích đánh giá thực trạng cho vay tại Ngân hàng Đầu phát triển chi nhánh Nội nói chung của DVNVV tại chi nhánh nói riêng. - Quy chế, quy trình cho vay của Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam. - Đưa ra một số giải pháp tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động cho vay đối với DVNVV tại chi nhánh 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các quy định của luật pháp liên quan đến hoạt động của NHTM nói chung hoạt động cho vay nói riêng, chính sách của Nhà nước đối với DNNVV. - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay của Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam nói chung của chi nhánh Nội trong 3 năm gần đây. 4. Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu, tài liệu về tình hình huy động vốn cho vay trong những năm gần đây tại BIDV Nội. Đưa ra những nhận xét, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay thông qua một số chỉ tiêu. Tham khảo các tài liệu, sách báo liên quan đến hoạt động cho vay để có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với DVNVV. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cho vay các Doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng về chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Đầu Phát triển Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Nội ư+và+phát+triển+bắc+hà+nội+133+trang.htm' target='_blank' alt='nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước tại chi nhánh ngân hàng đầu phát triển bắc nội 133 trang' title='nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước tại chi nhánh ngân hàng đầu phát triển bắc nội 133 trang'>nâng cao chất lượng cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Nội [...]... TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NỘI 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NỘI 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh ngân hàng Đầu phát triển Nội (tiền thân của Đầu phát triển Thành phố Nội ngày nay) là chi nhánh đầu tiên của ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam được thành lập ngày 27/5/1957 với tên gọi chi nhánh ngân hàng. .. Đầu phát triển Việt Nam nói chung, Chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Thành phố Nội nói riêng thực sự hoạt động như một Ngân hàng Thương mại. - Hiện nay, Chi nhánh ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam là chi nhánh cấp I, có trụ sở đặt tại 93 Lị Đúc – Nội. 2.1.2. Mơ hình tổ chức 2.1.2.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức: Chi nhánh ngân hàng Đầu phát triển nội hiện có 23 đầu. .. Kiến thiết Nội. Năm 1982, Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết Nội đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Nội thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến năm 1995, chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Thành phố Nội trải qua 3 giai đoạn phát triển: - Giai đoạn 1957-1960: phục vụ công cuộc khôi phục kinh tế sau chi n tranh chống Pháp kế hoạch... tập tại ngân hàng, em đã chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DVNVV tại chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình. của bản thân ngân hàng, đồng thời tận dụng được sự thuận lợi hạn chế tối đa bất lợi từ mơi trường kinh doanh. Điều đó cũng có nghĩa là chất lượng cho vay phụ thuộc vào sự đúng đắn của chính sách cho vay. ... Bất cứ ngân hàng nào muốn hoạt động cho vaychất lượng đều phải có chính sách cho vay thích hợp cho ngân hàng của mình.  Cơng nghệ Sau q trình tập trung đầu phát triển cơng nghệ ngân hàng lõi (corebanking), các NHTM đặc biệt là ngân hàng Đầu phát triển bắt đầu chuyển hướng sang đầu các hạ tầng công nghệ khác để mở rộng hoạt động nâng cao tính cạnh tranh. Cơng nghệ ngân hàng mở... vốn lãi theo hợp đồng cho vay đã ký giữa ngân hàng doanh nghiệp thì khoản cho vay đó được xem là có chất lượng tốt đối với cả ngân hàng hàng cả bản thân doanh nghiệp. 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay đối với DNNVV Các chỉ tiêu định tính nói chung là khá phức tạp, khó xác định chính xác đồng thời cũng chỉ đem lại cái nhìn khái quát về chất lượng cho vay. Để đánh giá chất lượng. .. nhiều mặt, nhưng doanh số cho vay lớn cùng tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay đối với doanh nghiệp là cơ sở cho một chất lượng cho vay tốt. (2) Doanh số thu nợ DNNVV Doanh số thu nợ là toàn bộ số tiền vốn lãi mà ngân hàng đã thu về từ khoản cho vay. Doanh số thu nợ thể hiện khả năng phân tích đánh giá, kiểm tra khách hàng của ngân hàng có chính xác khơng, vì nếu cho vay đúng đối ng, người... vay đúng mục đích có hiệu quả người vay đã tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc trả đầy đủ gốc lãi đúng hạn. Đồng thời cũng phản ánh khả năng của ngân hàng trong việc thu hồi các khoản nợ. Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC THĂNG LONG o0o Luận văn tốt nghiệp Đề TI: GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG cho vay ĐốI VớI DOANH NGHIệP NHỏ V VừA TạI CHI NHáNH NGÂN HNG ĐầU TƯ... - Cho vay trả góp: Ngân hàng cho phép doanh nghiệp vay vốn trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn cho vay đã thỏa thuận. Phương thức cho vay này áp dụng đối Hoạt động cho vay rất đa dạng, gắn với nó là chất lượng cho vay của các khoản cho vay trung, dài hạn hay ngắn hạn; chất lượng cho vay xem xét đến đối ng cho vay; xem xét theo mục đích tài trợ là thương mại, sản xuất hay tiêu dùng… Chất. .. từ phía Ngân hàng  Chính sách cho vay Chính sách cho vay phản ánh cương lĩnh tài trợ của ngân hàng, đảm bảo hoạt động cho vay của ngân hàng đi đúng quỹ đạo. Nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của 1 ngân hàng. Căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi thời kỳ mà ngân hàng hoạch định cho mình 1 chính sách cho vay phù hợp. Một chính sách cho vay đúng đắn sẽ giúp ngân hàng thu hút . tư và Phát triển Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội CHƯƠNG. về cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng về chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội.pdf, Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội.pdf, Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội.pdf, Mục đích nghiên cứu của đề tài, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Điều kiện chính trị, xã hội, Tình hình phát triển của DNNVV ở Việt Nam, Chủ trương chính sách của Ngân hàng đối với cho vay các DNNVV, Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay đối với DNNVV, Mơ hình tổ chức 1 Sơ đồ mơ hình tổ chức:, Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh, Sử dụng vốn, Hoạt động kinh doanh khác, 21.52 DN tư nhân 8, Những mặt được, Những hạn chế, Giải pháp về chính sách cho vay đối với DNNVV, Nhóm giải pháp về nhân sự, Nhóm giải pháp về cơng nghệ, Nhóm giải pháp về các cơng tác kiểm sốt sau khi cấp cho vay, Phát triển hoạt động Marketing hướng tới DNNVV

Từ khóa liên quan