Slide Chương 11 Lọc (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

20 624 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 13:26

CHƯƠNG 11 LỌC Ưu điểm của lọc so với lắng  Phần riêng những hệ mà lắng không thực hiện được  Thời gian phân riêng nhanh  Độ ẩm của bã sau khi lọc nhỏ  Thiết bị lọc ít chiếm diện tích so với lắng trong cùng năng suất  Quá trình làm việc ổn định  Vận hành đơn giản, ít sự cố  Làm việc ở áp suất thường, áp suất dư, áp suất chân không. I) VẬT NGĂN I.1) Vách ngăn I.2) Bã II) ĐỘNG LỰC QUÁ TRÌNH LỌC ∆P= P 1 – P 2 ; N/m 2 Tạo thành ∆P bằng ba phương pháp sau • Áp suất thủy tĩnh • Áp suất dư • Áp suất chân không. III) PHÂN LOẠI QUÁ TRÌNH LỌCLọc thông dụng gồm có: lọc bề mặt ( hay lọc tạo bã) • Vi lọc : lọc tách các phần tử rất bé • Lọc phân tử gồm có : siêu lọc , thẩm thấu ngược, điện thẩm tách • Tương lai gần sẽ xuất hiện thêm phương pháp lọc nano , trong giáo trình này chỉ giới thiệu phương pháp lọc bề mặt . Hình (11.1) là nguyên lý lọc bề mặt IV) TÍNH VẬN TỐC LỌC  [ x 0 : Tỉ số giữa thể tích bã ẩm trên thể tích nước lọc ; m 3 /m 3 (%) • Xác định trở lực của bã R b Tính trở lực theo thể tích Tính trở lực theo khối lượng V) PHƯƠNG TRÌNH LỌC a) Tính theo lượng nước lọc riêng, q b) Tính theo phương pháp trở lực tương đương q tđ ; m 3 /m 2 VI) XÁC ĐỊNH, TÍNH TOÁN CÁC HẰNG SỐ VÀ CÁC THÔNG SỐ KHÁC Dưới đây là bảng tổng kết các thứ nguyên trong phương trình lọc VII) RỬA BÃ LỌC VIII) CHẤT TRỢ LỌC . phương trình lọc VII) RỬA BÃ LỌC VIII) CHẤT TRỢ LỌC IX) GIỚI THIỆU THIẾT BỊ LỌC BỤI IX.1) Các thiết bị lọc bụi IX.1.1) Thiết bị lọc ướt IX.1.2) Thiết bị lọc khô IX.2) Thiết bị lọc hệ lỏng. không. III) PHÂN LOẠI QUÁ TRÌNH LỌC • Lọc thông dụng gồm có: lọc bề mặt ( hay lọc tạo bã) • Vi lọc : lọc tách các phần tử rất bé • Lọc phân tử gồm có : siêu lọc , thẩm thấu ngược, điện thẩm. CHƯƠNG 11 LỌC Ưu điểm của lọc so với lắng  Phần riêng những hệ mà lắng không thực hiện được  Thời gian phân riêng nhanh  Độ ẩm của bã sau khi lọc nhỏ  Thiết bị lọc ít chiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Chương 11 Lọc (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 11 Lọc (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)