Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng Thương Mại.pdf

75 721 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng Thương Mại Mục lục Chương I: Một số vấn đề bản về tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. 1.1 Một số vấn đề bản về hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu. 1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu 1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu. 1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 1.2.1. Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu . 1.2.1.1. Khái niệm. 1.2.1.2. Vai trò. 1.2.2. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. 1.3. Các yếu tố ảnh hưỡng tới hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM ở Việt Nam. Chương II : Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội . 2.1. Khái quát về NHNT Hà Nội . 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội . 2.1.2. cấu tổ chức của NHNT Hà Nội . 2.1.3. Tình hình 1 số hoạt động kinh doanh chính của NHNT Hà Nội . 2.1.3.1. Về huy động vốn. 2.1.3.2. Về cho vay. 2.1.3.3. Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội . 2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội 2.3.1 Những mặt đạt được 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân Lª TuÊn Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2 Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội 3.1 Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ công tác năm 2003 của NHNT Hà Nội 3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại NHNT Hà Nội 3.2.1. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành 3.2.2 Giải pháp về nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK 3.2.3. Chiến lược con người và công nghệ ngân hàng 3.2.4. Chính sách khách hàng 3.3. Kiến nghị 3.3.1 Đối với các quan quản lý vĩ mô 3.3.2. Đối với NHNT Việt Nam 3.3.3. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh XNK Lª TuÊn Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ TÀI TRỢ CHO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu . Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào nền sản xuất trong nước mà còn phải quan hệ với các nước bên ngoài. Do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên như tài nguyên, khí hậu .mà mỗi quốc gia thế mạnh trong việc sản xuất một số mặt hàng nhất định. Để đạt được hiệu quả kinh tế đồng thời đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng ở trong nước, các quốc gia đều mong muốn được những sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ hơn từ các nước khác đồng thời mở rộng được thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm thế mạnh của mình. Chính từ mong muốn đó đã làm nảy sinh hoạt động thương mại quốc tế. Hoạt động thương mại quốc tế thông qua mối quan hệ rộng rãi vượt ra ngoài biên giới quốc gia sẽ là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước với nền kinh tế bên ngoài, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế ở mỗi khu vực và trên toàn thế giới. Thương mại quốc tế được cấu thành bởi hai bộ phận bản xuất khẩunhập khẩu. Do vậy, xác định được vai trò quan trọng cũng như sự quan tâm thích đáng đến hoạt động xuất nhập khẩu là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động thương mại quốc tế. Đối với Việt Nam, ngoài những đặc điểm nêu trên chúng ta còn những nét đặc thù riêng đó là nền kinh tế xuất phát điểm thấp, sở hạ tầng kĩ thuật lạc hậu, công nghệ thủ công . đang rất cần được đổi mới, bên cạnh đó tiềm lực xuất khẩu lại lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tất cả những điều này cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu đối với nước ta càng quan trọng hơn. Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 4 Vai trũ ca xut nhp khu i vi s phỏt trin kinh t c th hin qua mt s khớa cnh c bn sau: Xut khu - Xut khu em li ngun thu ngoi t ch yu cho t nc to iu kin y nhanh quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ- hin i hoỏ t nc. - Xut khu gúp phn chuyn dch c cu kinh t, thỳc y sn xut phỏt trin. Thụng qua vic y mnh xut khu, Nh nc s khuyn khớch cỏc ngnh, ngh phỏt trin bi h phn no cú c th trng tiờu th n nh v m rng hn. ng thi, s cnh tranh gay gt trờn th trng quc t s to cho cỏc nh sn xut s nng ng v sỏng to trong kinh doanh, s quan tõm ỳng n n vic nõng cao hiu qu qun lớ, i mi cụng ngh cng nh nõng cao cht lng ca sn phm. - Xut khu to iu kin cho vic nhp khu cú th din ra thun li hn nh ngun ngoi t thu c v mi quan h quc t m nú to ra. Nhp khu Song song vi hot ng xut khu, nhp khu cng úng mt vai trũ vụ cựng quan trng trong nn kinh t. C th: - Nhp khu to ra hng hoỏ b sung cho hng hoỏ thiu ht trong nc v thay th nhng sn phm trong nc khụng sn xut c hay sn xut vi chi phớ cao hn ỏp ng nhu cu sn xut tiờu dựng ni a mt cỏch tt nht, t ú to s n nh v cung-cu trong nc v cao hn l s n nh kinh t v mụ. - Nhp khu cú tỏc ng y nhanh quỏ trỡnh xõy dng c s h tng k thut, i mi cụng ngh to tin thun li cho sn xut. - Ngoi ra, nhp khu cũn cú vai trũ thỳc y xut khu thụng qua vic cung cp cỏc nguyờn vt liu, mỏy múc thit b u vo cho xut khu cng nh gúp phn nh hng sn phm, nh hng th trng cho xut khu. Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 5 Cui cựng, mt vai trũ ht sc quan trng ca c xut v nhp khu i vi s phỏt trin kinh t-xó hi ú l to cụng n vic lm, ci thin i sng nhõn dõn v m rng hp tỏc quc t. 1.1.2. Nhu cu ti tr xut nhp khu. Nh ó núi trờn, trong nn kinh t m cỏc doanh nghip luụn phi i u vi s cnh tranh gay gt. H khụng ch phi cnh tranh vi cỏc nh sn xut trong nc m cũn phi cnh tranh vi cỏc i th nc ngoi. chin thng trong cnh tranh, ngoi vic cn thit phi cú s h tr ca Nh nc nh s u ói v thu, s iu chnh t giỏ hi oỏi phự hp . cỏc doanh nghip cũn cn phi cú mt tim lc ti chớnh mnh thc hin cỏc hot ng nh i mi dõy chuyn cụng ngh, mua sm mỏy múc hin i, mua sm nguyờn vt liu, ci tin nõng cao cht lng sn phm, h giỏ thnh . Song trờn thc t do kh nng ti chớnh cú hn nờn hu ht cỏc doanh nghip u cn cú s h tr t bờn ngoi. Nhu cu ti tr cho hot ng xut nhp khu ny sinh t nhng ũi hi ú v nú gn lin vi cỏc giai on ca hot ng ny. Do hot ng thng mi quc t hin nay l rt a dng v vỡ th cng ht sc phc tp (nú bao gm nhiu mi quan h nh: thng mi gia cỏc nc phỏt trin, thng mi gia cỏc nc ang phỏt trin, thng mi gia cỏc nc phỏt trin v ang phỏt trin .) nờn phự hp vi iu kin Vit Nam cng nh vi ti nghiờn cu, õy tụi ch xin cp n hot ng thng mi quc t gia cỏc nc phỏt trin v ang phỏt trin. - Xut khu hng hoỏ t cỏc nc phỏt trin sang cỏc nc ang phỏt trin ch yu l hng hoỏ t liu sn xut nh mỏy múc thit b, k thut, cụng ngh. õy l nhng hng hoỏ m hon thnh hot ng xut khu cn phi tri qua nhiu giai on khỏc nhau t phõn tớch nhu cu, kớ kt hp ng, sn xut cung ng, lp rỏp chy th . n thanh toỏn tin hng. Nhu cu ti tr thng ỏp ng cỏc chi phớ cho qung cỏo, thit k mu mó, sn xut v cung cp cụng trỡnh. Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 6 - Xut khu hng hoỏ t cỏc nc ang phỏt trin sang cỏc nc phỏt trin ch yu l cỏc mt nh nụng, lõm, thu hi sn, hng thụ hay mi qua s ch . V nhu cu ti tr thng l thu mua ch bin xut khu, ỏp ng nhu cu vn tm thi. cú cỏi nhỡn tng quỏt v nhu cu ti tr ny sinh trong hot ng xut nhp khu ta s xem xột nhu cu ti tr ca cỏc nh xut khu v nhp khu hỡnh thnh trong cựng mt hot ng xut nhp khu hng hoỏ mỏy múc, thit b k thut, cụng ngh. Nhu cu ti tr cho xut khu Vic thc hin hot ng xut khu hng hoỏ mỏy múc thit b thng kộo di t nhiu thỏng cho ti vi nm, do ú thụng thng nhu cu ti tr thng ny sinh nhiu giai on khỏc nhau. C th: + Giai on phõn tớch nhu cu, thit k, tỡm kim khỏch hng, i din ti cỏc hi ch, m phỏn s b, lp k hoch: hon thnh tt giai on ny cỏc chuyờn gia phi thc hin cỏc chuyn i di ngy v tin hnh nhiu cuc m phỏn, phi lm ra hng mu v mụ hỡnh trng by, gii thiu. Sau ú h cũn phi hon tt cỏc ti liu thit k v tớnh toỏn chớnh xỏc cho m phỏn hp ng. Chi phớ cho nhng hot ng ny khụng phi nh, c bit vi cỏc c s kinh doanh tim lc ti chớnh cũn hn hp. + Giai on ký kt hp ng: Trong trng hp nh xut khu cha cú uy tớn cao nc ngoi, i tỏc cú th yờu cu mt bo m giao hng hoc bo m hon thnh cụng trỡnh. m bo ny s cú hiu lc nu vic giao hng hoc hon thnh cụng trỡnh khụng ỳng nh tho thun. Trng hp khỏc, nu nh xut khu cn tin t cc m nh nhp khu l ngi nc ngoi ang gp khú khn v ti chớnh, nh xut khu cú th ngh ngõn hng ca mỡnh cung cp tớn dng tng ng vi s tin t cc v nh nhp khu cú ngha v chi tr cho khon tớn dng ú Lª TuÊn Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 7 + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất: Sau khi đã kí hợp đồng, nhà xuất khẩu sẽ tiến hành chuẩn bị sản xuất. Nhất là việc xây dựng các công trình lớn như, nhà máy, xí nghiệp . việc này thường đi kèm với chi phí lớn vượt quá mức đặt cọc. + Giai đoạn sản xuất: Mặc dù đã những thoả thuận về việc thanh toán tiếp theo của người mua, trong thời gian này thường nảy sinh các nhu cầu tài chính cao về vật tư và chi phí liên quan khác vượt qua các khoản thanh toán giữa chừng. + Giai đoạn cung ứng: Ngay cả trong giai đoạn cung ứng cũng thể nảy sinh các chi phí cần được tài trợ như chi phí vận tải, bảo hiểm . tuỳ theo điều kiện cung ứng. + Giai đoạn lắp ráp, chạy thử, bàn giao công trình: Sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm qui định, nhà xuất khẩu còn cần chi phí cho lắp ráp chạy thử cho tới khi được người mua thu nhận và chấp nhận thanh toán. + Giai đoạn bảo hành: Trong giai đoạn này người mua quyền yêu cầu được bảo hành ở ngân hàng của nhà xuất khẩu trước khi thanh toán. +Giai đoạn thanh toán: Hiện nay, để việc cung cấp hàng hoá xuất khẩu được thuận lợi người xuất khẩu thường phải dành cho người mua một ưu đãi thanh toán trong nhiều năm mà người xuất khẩungân hàng của họ thể chấp nhận được. Trong thời gian chờ được thanh toán nhà xuất khẩu thường nhu cầu được tài trợ để đảm bảo vốn cho quá trình tái sản xuất tiếp theo.  Nhu cầu tài trợ nhập khẩu Với hoạt động nhập khẩu, nếu như nhà xuất khẩu nhu cầu tài trợ để đẩy mạnh hoạt động bán hàng thì các nhà nhập khẩu cũng nảy sinh nhu cầu tài trợ để mua hàng khi khả năng tài chính không đáp ứng được. Vì vậy về phía nhà nhập khẩu cũng hình thành nhu cầu tài trợ trên nhiều mặt. Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 8 - Giai on trc khi kớ kt hp ng: giai on ny cỏc nh nhp khu cn cú nhng chi phớ cho vic thuờ cỏc chuyờn gia phõn tớch chớnh xỏc nhu cu ca mỡnh tin hnh u thu mt cỏch phự hp. -Giai on sau khi kớ kt hp ng: Sau khi kớ kt c hp ng, nh nhp khu cn c ti tr t cc, tm ng cho nh xut khu -Giai on sn xut v hon thnh cụng trỡnh: Trong giai on ny nh nhp khu cú th phi thc hin nhng khon thanh toỏn gia chng cho nh xut khu hay ti tr cho cỏc cụng vic i phng chun b cho u t. - Giai on cung ng v vn chuyn hng hoỏ: Tu theo iu kin cung ng hng hoỏ cú th ny sinh nhiu phớ tn v vn chuyn v bo him i vi cỏc nh nhp khu. - Nhn hng hoỏ: Nu tin hnh thanh toỏn cung ng hng hoỏ khi xut trỡnh chng t (cú th tớn dng kốm theo hoc theo iu kin D/P) thỡ thng nh nhp khu ch cú th nhn c hng khi giỏ tr trờn hoỏ n ó ghi rừ hoc cú th ti tr c. - X lớ tip, bỏn tip, ti tr tiờu th: i vi hng hoỏ ch nh bỏn tip thỡ nh nhp khu cũn cú nhu cu ti tr gia chng cho khong thi gian t khi nhp hng v ti khi hng hoỏ c tiờu th. Nu sn phm l nhng dõy chuyn cụng ngh sn xut thỡ nh nhp khu s cú nhu cu c ti tr cho giai on t khi sn xut sn phm mi ti khi tiờu th c cỏc sn phm lm ra v thu c tin hng. Qua vic xem xột nhu cu ti tr cho xut nhp khu trờn ta cú th khng nh rng hot ng kinh doanh xut nhp khu cú mt nhu cu ti tr rt ln. Vy thỡ ỏp ng cho nhu cu ú cú nhng ngun ti tr no. Di õy l mt s ngun ti tr thng dựng cho xut nhp khu. 1.1.3. Cỏc ngun ti tr cho hot ng xut nhp khu. Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 9 Hot ng xut nhp khu l mt trong nhng hot ng kinh t c bn, do vy nú cng c ti tr t rt nhiu ngun khỏc nhau. Trong ú, nhng ngun ti tr thng c s dng l: Tớn dng thng mi (hay tớn dng nh cung cp): l ngun ti tr c thc hin thụng qua hỡnh thc mua bỏn chu hng hoỏ, dch v vi cỏc cụng c ch yờỳ l k phiu v hi phiu. õy l ngun ti tr ngn hn c a dựng vỡ d thc hin, kh nng chuyn thnh tin mt cao (thụng qua chit khu ti cỏc ngõn hng), linh hot v thi hn. Tuy nhiờn, cỏc cụng c nh hi phiu thng c s dng trờn c s cú ngõn hng ng ra chp nhn hay bo m. Vn t cú: Tu theo loi hỡnh doanh nghip khỏc nhau m vn t cú cú th l vn Ngõn sỏch cp, vn c phn ca cỏc sỏng lp viờn cụng ty c phn hay vn ca ch doanh nghip t nhõn. Vn t cú ch yu bao gm vn khi thnh lp doanh nghip nh núi trờn v phn li nhun li + khu hao. S dng vn t cú doanh nghip cú th gim c h s n, to s ch ng trong kinh doanh. Tuy vy, ngun ti tr ny cú hn ch l qui mụ khụng ln v nhiu khi chi phớ c hi ca vic gi li li nhun cao. Phỏt hnh c phiu: Vi cỏc doanh nghip trong iu kin hin nay h cú th phỏt hnh c phiu cụng ty huy ng ngun vn trung v di hn. Hỡnh thc ny cú u im l doanh nghip cú c s ch ng trong vic huy ng v s dng vn, gim c nguy c phỏ sn khi gp khú khn (vỡ cú th khụng phi phõn chia li tc c phn hoc cú th hoón tr li tc khi b l hoc khụng cú nhiu lói) hay lm tng vn ch s hu, gim h s n ca doanh nghip .Tuy nhiờn, ch cú cỏc doanh nghip tha món nhng iu kin nht nh mi c s dng hỡnh thc ny. Vi nc ta, do th trng ti chớnh cũn cha phỏt trin nờn hỡnh thc ti tr ny cũn ớt c s dng hoc nu cú s dng thỡ hiu qu cha cao. Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 10 Phỏt hnh trỏi phiu cụng ty: õy cng l mt hỡnh thc ti tr khỏ ph bin trong nn kinh t th trng gn nh c phiu. Trỏi phiu l mt giy chng nhn n ca doanh nghip. S dng phỏt hnh trỏi phiu doanh nghip cú th huy ng vn cho hot ng kinh doanh m khụng dn n phi chia quyn kim soỏt doanh nghip nh khi s dng c phiu thng. Tuy nhiờn, vi trỏi phiu doanh nghip thng phi tr li tc c nh cho dự hot ng kinh doanh cú lói hay khụng. iu ny d lm tng kh nng phỏ sn i vi doanh nghip khi gp khú khn v ti chớnh. Ngoi ra, vi th trng ti chớnh cha phỏt trin nh ó núi trờn thỡ hỡnh thc ny cng khú phỏt huy tt c u th ca nú. Tớn dng ngõn hng: Ngõn hng cú th ti tr cho cỏc doanh nghip thụng qua nhiu hỡnh thc v vi nhng mc ớch s dng khỏc nhau nh: cho vay ngn hn theo hn mc tớn dng, cho vay theo hp ng, cho vay cú m bo . thu mua d tr, sn xut, nhp khu nguyờn vt liu, ỏp ng nhu cu vn lu ng. Hoc cho vay di hn u t d ỏn, mua sm mỏy múc thit b, dõy chuyn cụng ngh . Tu vo tng doanh nghip m Ngõn hng cú th ỏp dng nhng hỡnh thc nht nh sao cho thun li vi c hai bờn. Mt c im khỏ ni bt ca tớn dng ngõn hng l cú kh nng linh hot v lói sut cng nh thi hn. Cỏc ngun ti tr khỏc: Ngoi cỏc ngun ti tr trờn cỏc doanh nghip xut nhp khu cũn cú th c ti tr bng cỏc ngun nh u t nc ngoi, vay n vin tr ca nc ngoi, h tr ca Chớnh ph .Hin nay cỏc ngun ny thng cng c s dng thụng qua cỏc Ngõn hng. Nh vy, ngun ti tr cho xut nhp khu rt a dng nhng trong ú ngun tớn dng ngõn hng nh cú nhng u th riờng nờn vn nm gi mt v trớ c bit i vi s phỏt trin ca t nc núi chung vỏ hot ng xut nhp khu núi riờng [...]... Chương I: Một số vấn đề bản về tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. 1.1 Một số vấn đề bản về hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu. 1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu 1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu. 1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 1.2.1. Khái niệm, vai trị của tín... của ngân hàng. Nếu Nhà nước khơng có chiến lược hướng về xuất khẩu thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp XNK rất hạn chế. Từ đó dẫn đến hoạt động cho vay của ngân hàng sẽ ít đi lợi nhuận của ngân hàng sẽ giảm xuống. Khi Nhà nước áp đặt một hàng rào Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 3 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ TÀI TRỢ CHO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. MỘT SỐ... sản xuất tiếp theo.  Nhu cầu tài trợ nhập khẩu Với hoạt động nhập khẩu, nếu như nhà xuất khẩu nhu cầu tài trợ để đẩy mạnh hoạt động bán hàng thì các nhà nhập khẩu cũng nảy sinh nhu cầu tài trợ để mua hàng khi khả năng tài chính khơng đáp ứng được. Vì vậy về phía nhà nhập khẩu cũng hình thành nhu cầu tài trợ trên nhiều mặt. Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp 14 cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu. .. nguồn tín dụng của ngân hàng nhà nhập khẩu thực hiện được những nhập khẩu quan trọng trong khi khả năng tài chính của họ chưa đáp ứng được. Thứ năm, ngân hàngmột đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ của nước ngoài cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bởi vì hiện nay phần lớn các nguồn tài trợ của các tổ chức tài chính- tiền tệ quốc tế cho một quốc gia nào đó được thực hiện qua các ngân hàng nước sở... niệm, vai trị của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu . 1.2.1.1. Khái niệm. 1.2.1.2. Vai trị. 1.2.2. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. 1.3. Các yếu tố ảnh hưỡng tới hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM ở Việt Nam. Chương II : Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội . 2.1. Khái quát về NHNT Hà Nội . 2.1.1.... thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. Thương mại quốc tế bao gồm những mối quan hệ rất đa dạng,phức tạp. Với tư cách là trung gian tài chính ,ngân hàng đóng vai trị quan trọng trong việc đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra liên tục nhanh chóng,thuận lợi cho cả nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Dựa trên các tiêu chí ta thể chia tín dụng xuất nhập khẩu ra thành... sở tại. Vai trị của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu càng ý nghĩa hơn khi ngân hàng thực hiện các chính sách của Nhà nước, trong đó chính sách hướng về xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Ngân hàng sẽ cung cấp cho các nhà xuất nhập khẩu những khoản tín dụng lớn với lãi xuất ưu đãi mà nhờ đó họ thể giải quyết vấn đề thiếu vốn trong hoạt động kinh doanh của mình. 1.2.2.... Anh Chuyên đề tốt nghiệp 23 nhập khẩu khơng đủ khả năng thanh tốn, thì cần phải làm thủ tục xin vay tại ngân hàng. Như vậy, mục đích bảo lãnh đã được thực hiện, nghĩa là ngân hàng bảo lãnh muốn khách hàng của mình vay nhằm thu thêm được một khoản lãi, khách hàng mới về mặt tín dụng và chi phí bảo lãnh. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng. .. một ngân hàng khác để đáp ứng nhu cầu vốn của mình. - Đối với ngân hàng bảo lãnh: với bất kì ngân hàng nào, khi tiến hành bảo lãnh, nghĩa là được sự tín nhiệm, được sự tin tưởng về phía bên xuất khẩu, bên nhập khẩu. Khi bảo lãnh cho khách hàng, ngân hàng chỉ cho vay trừu tượng nghĩa là ngân hàng không bỏ ra một khoản vốn nào cả, mà chỉ lấy uy tín, danh dự của ngân hàng ra cho vay, làm sở cho... Chuyên đề tốt nghiệp 44 Một nhiệm vụ quan trọng của chi nhánh NHNT Hà Nội là phục vụ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hố xuất nhập khẩu. Do đó, Ngân hàng rất chú trọng đến hình thức cho vay theo mặt hàng. Các mặt hàng chủ yếu mà ngân hàng tài trợ là: - Về xuất khẩu: chi nhánh chú trọng cho vay đối với các ngành thế mạnh của nền kinh tế như hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, giầy . CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI TRỢ CHO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1.1.. lục Chương I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. 1.1.. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu trong nền
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng Thương Mại.pdf, Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng Thương Mại.pdf, Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Của Ngân Hàng Thương Mại.pdf, Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu ., Căn cứ vào phương thức thanh toán:, Căn cứ v ào thời hạn cho vay: Căn cứ v ào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng: Một số hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu khác, Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội . Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội . 1. Cơ cấu tổ chức:, Về huy động vốn. Về công tác sữ dụng vốn., Về cơng tác thanh tốn xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ. Về cơng tác Kế tốn,Thanh tốn Ngân hàng., Về dịch vụ kiều hối,thẻ và bảo lãnh Ngân Hàng., Về hoạt động ngân quỹ., Những mặt đạt được, Những tồn tại và nguyên nhân, Nhóm giải pháp về quản trị điều hành, Chính sách khách hàng

Từ khóa liên quan