Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombank.pdf

74 822 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombank Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 1 MC LC Li núi u 1 Chng I: Nhng vn chung v cho vay tiờu dựng ca Ngõn hng Thng mi C phn K Thng . 5 1.1. Khỏi quỏt v hot ng cho vay ca Ngõn hng Thng mi C phn K thng. 5 1.1.1. Khỏi nim cho vay 5 1.1.2. c im . 5 1.1.3. Vai trũ ca hot ng cho vay ca Ngõn hng Thng mi C phn K thng. 5 1.1.4. Cỏc hỡnh thc cho vay ca NHTM. 6 1.2. Tng quan v hot ng cho vay tiờu dựng ca NHTM 9 1.2.1. Lý do hỡnh thnh hot ng cho vay tiờu dựng 9 1.2.2. Khỏi nim cho vay tiờu dựng. . 12 1.2.3. c im ca cho vay tiờu dựng. 12 1.2.4. Phõn loi cho vay tiờu dựng 13 1.2.5. Li ớch ca cho vay tiờu dựng. 17 1.2.6. Cỏc nhõn t nh hng ti kh nng m rng cho vay tiờu dựng ca NHTM . 18 Chng II: Thc trng hot ng cho vay tiờu dựng ti Hi s chớnh Ngõn hng thng mi C phn k thng Vit Nam . 22 2.1. Tng quan v Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam Techcombank. 22 2.1.1. Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Techcombank 22 2.1.2. C cu t chc ca Hi s chớnh Techcombank 25 2.1.3. Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Techcombank . 25 2.1.3. Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Techcombank . 26 2.2. Hot ng cho vay tiờu dựng Vit Nam . 28 2.3. Thc trng hot ng cho vay tiờu dựng ti Hi s chớnh Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam. 30 2.3.1. Khỏi quỏt v hot ng cho vay ti Hi s chớnh Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam. 30 Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 2 2.3.2. Thc trng hot ng cho vay tiờu dựng ti Hi s chớnh Techcombank. . 38 2.4. ỏnh giỏ v hot ng cho vay tiờu dựng ti Hi s chớnh Techcombank. . 43 Chng III: Gii phỏp y mnh hot ng cho vay tiờu dựng ti Ngõn hng Thng mi C phn k thng 49 3.1. nh hng phỏt trin hot ng cho vay tiờu dựng ti Hi s Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam . 49 3.2. Gii phỏp y mnh hot ng cho vay tiờu dựng ti Ngõn hng Thng mi C phn K thng. . 51 3.2.1. Tng cng chin lc marketing ngõn hng . 51 3.2.2. M rng mng li ca Ngõn hng 62 3.3. p dng h thng tớnh im tớn dng i vi khỏch hng. . 63 3.4. Khụng ngng phỏt trin cụng ngh Ngõn hng . 64 3.5. Nõng cao s lng cng nh cht lng ngun nhõn lc . 65 3.6. Mt s kin ngh . 67 3.6.1. Kin ngh i vi Nh nc. . 67 3.6.2. Kin ngh i vi Ngõn hng Nh nc . 69 Kt lun . 71 Ti liu tham kho . 73 Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 3 LI NểI U Ngõn hng l mt trung gian ti chớnh, l mt kờnh dn vn quan trng cho ton b nn kinh t. Trong mụi trng cnh tranh ngy cng gay gt, vic hon thin v m rng cỏc hot ng l hng i v phng chõm cho cỏc ngõn hng tn ti v phỏt trin. Trong cỏc hot ng ca ngõn hng cú hot ng cho vay, tuy nhiờn t xa ti nay, cỏc ngõn hng ch quan tõm ti cho vay cỏc nh sn xut kinh doanh m cha quan tõm ti giai on cui cựng ca quỏ trỡnh sn xut l tiờu dựng. Nu ch cho vay sn xut nhiu m khỏch hng khụng tiờu th c do ngi dõn khụng cú nhu cu v hng húa ú hoc cú nhu cu nhng li khụng cú kh nng thanh toỏn thỡ tt yu s dn ti cung vt quỏ cu, hng húa b tn kho v ng vn. T thc t ú cho thy khi xó hi ngy cng phỏt trin, khụng ch cú cỏc cụng ty, doanh nghip l cn vn sn xut kinh doanh, m rng th trng m hin nay, cỏc cỏ nhõn cng l nhng ngi cn vn hn bao gi ht. Cuc sng ngy cng hin i, mc sng ca ngi dõn cng c nõng cao, cuc sng gi õy khụng ch bú hp trong n no, mc m m ó dn chuyn sang n ngon, mc p v cng cũn bit bao nhu cu khỏc cn phi c ỏp ng. Gi dõy, tõm lý ca ngi dõn coi vic i vay l mun s dng hng húa trc khi cú kh nng thanh toỏn. ỏp ng lũng mong mi ca ngi dõn, cỏc ngõn hng ó phỏt trin mt hot ng cho vay mi, ú l cho vay tiờu dựng, mt mt va to thờm thu nhp cho chớnh ngõn hng, mt khỏc giỳp cho cỏc cỏ nhõn cú c ngun vn ci thin cuc sng ca mỡnh. Sau mt thi gian thc tp, tỡm tũi v hc hi ti Hi s chớnh Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam Techcombank, em nhn thy Ngõn hng ó bt u quan tõm ti hot ng cho vay tiờu dựng nhng hot ng ny vn cha thc s tr thnh hot ng ln ca Ngõn hng. Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 4 Chớnh vỡ vy, vic tip tc nghiờn cu v a ra cỏc gii phỏp phỏt trin nghip v cho vay tiờu dựng s cú ý ngha v phng din lý lun v thc tin i vi s a dng húa hot ng ca ngõn hng. Do ú, em ó la chn ti Gii phỏp y mnh hot ng cho vay tiờu dựng ti Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam lm ti nghiờn cu ca mỡnh. Ni dung ti bao gm ba chng: Chng I: Nhng vn chung v cho vay tiờu dựng ca Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam. Chng 2: Thc trng hot ng cho vay tiờu dựng ti Hi s chớnh Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam. Chng 3: Gii phỏp y mnh hot ng cho vay tiờu dựng ti Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam. Phm vi ca ti l nghiờn cu hot ng cho vay tiờu dựng ti Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam t nm 2001 ti nm 2004. Trờn c s lý lun v thc tin, bi vit a ra mt s ý kin nhm phỏt trin hot ng ny ti ngõn hng. hon thin ti ny, em ó nhn c s giỳp vụ cựng nhit tỡnh v quý bỏu ca cụ giỏo Th.S. Phm Hng Võn. Bờn cnh ú, trong thi gian thc tp, em cng c s giỳp tn tỡnh ca cỏc anh ch Ngõn hng Thng mi C phn K thng Vit Nam. Em xin chõn thnh cm n v mong tip tc nhn c s ch bo ca cỏc thy cụ v cỏc anh ch ngõn hng. Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 5 CHNG I NHNG VN CHUNG V CHO VAY TIấU DNG CA NGN HNG THNG MI C PHN K THNG 1.1. Khỏi quỏt v hot ng cho vay ca Ngõn hng Thng mi C phn K thng. 1.1.1. Khỏi nim cho vay Cho vay l phng thc ti tr cú tớnh truyn thng ca ngh Ngõn hng. Hỡnh thc biu hin c th l: Ngõn hng chuyn tin trc tip cho khỏch hng s dng theo yờu cu hoc mc ớch tiờu dựng ca khỏch hng khi khỏch hng ỏp ng c cỏc yờu cu ca Ngõn hng t ra. 1.1.2. c im Ngõn hng ỏp ng cho tt c cỏc khỏch hng s dng vn nhng khỏch hng phi ỏp ng c cỏc iu kin ca Ngõn hng t ra. - Qui mụ ca cỏc hp ng cho vay t nh n ln, vi nhu cu vay nh n cỏc d ỏn ln mc ri ro cao hay thp, mc thu hi vn nh th no, ti sn th chp v uy tớn ca khỏch hng ra sao s nh hng n mc lói sut ngõn hng qui nh c th. Ngoi ra vi thi gian s dng vn khỏc nhau thỡ lói sut cng s khỏc nhau. 1.1.3. Vai trũ ca hot ng cho vay ca Ngõn hng Thng mi C phn K thng. - i vi ngõn hng Cho vay l hot ng chớnh ca Ngõn hng, õy l hot ng mang li li nhun cho Ngõn hng. Cho vay ca Ngõn hng ln m mc d n thp chng t Ngõn hng lm n cú hiu qu, uy tớn ca Ngõn hng rt ln. Cho vay ca Ngõn hng cng ngy chng t nhiu ngi ó bit n Ngõn hng. Nh vy vn huy ng vn, hoc huy ng cỏc ngun tin nhn ri trong dõn c gi vo Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 6 ngõn hng nhiu hn. T ú to iu kin m rng mng li ca Ngõn hng nh ú ngy cng phỏt trin v s cng ngy cng a dng húa cỏc hỡnh thc cho vay t ú m nõng cao thu nhp cho ngõn hng. - i vi khỏch hng. Nh cú Ngõn hng cho vay m khỏch hng s cú th thc hin c nhng d nh, d ỏn ca mỡnh. Do vy mang li li nhun cho khỏch hng hay gii quyt c cỏc vn m khỏch hng gp phi trong vn t xut, cp bỏch. Tuy vt khỏch hng cn phi tớnh toỏn n kh nng chi tr vic chi tiờu s hp lý. - i vi nn kinh t Cho vay ca Ngõn hng s lm cho khỏch hng thc hin c cỏc d ỏn ca mỡnh, nh vy rt tt trong vic thỳc y nhanh tc tiờu th hng húa, to thờm cõy n vic lm cho xó hi to kh nng lu thụng vn nhanh, t ú thỳc y nn kinh t phỏt trin v tng trng. 1.1.4. Cỏc hỡnh thc cho vay ca NHTM. Phõn loi cho vay l vic sp xp cỏc khon cho vay theo tng nhúm da trờn mt s tiờu thc nht nh. Vic phõn loi cho vay cú c s khoa hc l tin thit lp cỏc quy trỡnh cho vay thớch hp v nõng cao hiu qu qun tr ri ro tớn dng. Phõn loi cho vay da vo cỏc cn c sau õy: 1.1.4.1. Theo thi hn cho vay - Cho vay ngn hn: Loi cho vay ny cú thi hn di 12 thỏng v c s dng bự p s thiu ht vn lu ng ca cỏc doanh nghip v cỏc nhu cu chi tiờu ngn hn ca cỏ nhõn. - Cho vay trung hn: L cỏc khon vay cú thi hn t mt nm n nm nm. Cho vay trung hn ch yu c s dng u t mua sm ti sn c nh, ci tin hoc i mi thit b, cụng ngh, m rng sn xut kinh doanh, xõy dng cỏc d ỏn mi cú quy mụ nh v thi gian thu hi Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 7 vn nhanh. Bờn cnh u t cho ti sn c nh, cho vay trugn hn cũn l ngun hỡnh thc vn lu ng thng xuyờn ca cỏc doanh nghip, c bit l nhng doanh nghip mi thnh lp. - Cho vay di hn: l loi cho vay cú thi hn trờn nm nm. õy l loi hỡnh c cung cp ỏp ng cỏc nhu cu di hn nh xõy dng nh , cỏc thit b, phng tin vn ti cú quy mụ ln, xõy dng cỏc xớ nghip mi. 1.1.4.2. Theo mc ớch vay - Cho vay kinh doanh: l loi tớn dng cp cho cỏc nh doanh nghip, cỏc ch th kinh doanh tin hnh sn xut v lu ng hng húa. - Cho vay tiờu dựng: l loi cho vay ỏp ng nhu cu tiờu dựng ca cỏc cỏ nhõn nh mua sm nh ca, xe c 1.1.4.3. Cho vay i vi ngi tiờu dựng Cho vay tiờu dựng c bt u t cỏc hóng bỏn l do nhu cu y mnh tiờu th hng hoỏ, hỡnh thc cho vay tiờu dựng ca cỏc hóng l bỏn tr gúp. - C s cho vay tiờu dựng Nhu cu vay tiờu dựng gia tng mnh m gn lin vi nhu cu v hng tiờu dựng lõu bn nh nh, xe, g sang trng, nhu cu du lch i vi lc lng khỏch hng rng ln. - Nhiu hóng ln t ti tr ch yu bng phỏt hnh c phiu v trỏi phiu. Nhiu cụng ty ti chớnh cnh tranh vi ngõn hng trong cho vay lm th phn cho vay cỏc doanh nghip ca ngõn hng b gim sỳt buc ngõn hng phi m rng th trng cho vay tiờu dựng gia tng thu nhp. - Ngi tiờu dựng cú thu nhp u n tr n ngõn hng mt s trng hp ngi tiờu dựng cú thu nhp khỏ hoc cao, thu nhp tng i n nh. Vay tiờu dựng giỳp h nõng cao mc sng, tỡm kim cụng vic cú mc thu nhp cao hn. Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 8 1.1.4.4. Theo mc tớn nhim i vi khỏch hng. - Cho vay khụng cú bo m: l loi cho vay khụng cú ti sn cm c, th chp hoc bo lónh ca ngi th ba, m vic cho vay ch da vo uy tớn ca bn thõn khỏch hng ú. i vi nhng khỏch hng tt, trung thc trong kinh doanh, cú kh ti chớnh mnh, qun tr hiu qu thỡ ngõn hng cú th cp tớn dng da vo uy tớn ca bn thõn k thut m khụng cn mt ngun thu n b sung th hai. - Cho vay cú bo m: l loi cho vay da trờn c s cỏc bo m nh th chp hoc cm c, hoc phi cú s bo lónh ca ngi th ba. S bo m ny l cn c phỏp lý ngõn hng cú thờm mt ngun th hai, b sung cho ngun thu n th nht thiu chc chn. 1.1.4.5. Theo i tng tham gia quy trỡnh cho vay - Cho vay trc tip: Ngõn hng cp vn trc tip cho ngi cú nhu cu, ng thi ngi i vay trc tip hon tr n vay cho ngõn hng. - Cho vay giỏn tip: l hỡnh thc cho vay thụng qua cỏc t chc trung gian. Ngõn hng cho vay qua cỏc t, i, hi, nhúm nh nhú sn xut, Hi nụng dõn, Hi cu chin binh, Hi ph n Cỏc t chc ny thng liờn kt cỏc thnh viờn theo mt mc ớch riờng, song ch yu u h tr ln nhau, bo v quyn li cho m thnh viờn. Ngõn hng cú th chuyn mt vi khõu ca hot ng cho vay sang cỏc t chc trung gian nh thu n, phỏt tin vay T chc trung gian cng cú th ng ra bo m cho cỏc thnh viờn vay, hoc cỏc thnh viờn trong nhúm bo lónh cho mt thnh viờn vay. iu ny rt thun tin khi ngi vay khụng cú hoc khụng ti sn th chp. Ngõn hng cng cú th cho vay thụng qua ngi bỏn l cỏc sn phm u vo ca quỏ trỡnh sn xut. Vic cho vay theo cỏch ny s hn ch ngi vay s dng tin sai mc ớch. Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 9 1.1.4.6. Theo phng thc cho vay - Cho vay tng ln: Cho vay tng ln l hỡnh thc cho vay tng i ph bin ca ngõn hng i vi cỏc khỏch hng khụng cú nhu cu vay thng xuyờn, khụng cú iu kin c cp hn mc thu chi. Mt s khỏch hng s dng vn ch s hu v tớn dng thng mi l ch yu, ch khi cú nhu cu thi v, hay m rng sn xut c bit mi vay ngõn hng, tc l vn t ngõn hng ch tham gia vo mt s giai on nht nh ca chu k sn xut kinh doanh. - Cho vay theo hn mc: õy l nghip v tớn dng theo ú ngõn hng tha thun cp cho khỏch hng hn mc tớn dng. Hn mc tớn dng cú th tớnh cho c k hoc cui k. ú l s d ti a ti thi im tớnh. Hn mc tớn dng c cp trờn c s k hoch sn xut kinh doanh, nhu cu vn v nhu cu vay vn ca khỏch hng. Trong k khỏch hng cú th vay tr nhiu ln, song d n khụng c vt quỏ hn mc tớn dng. Mt s trng hp ngõn hng quy nh hn mc cui k. D n trong k cú th ln hn hn mc. Tuy nhiờn n cui k, khỏch hng phi tr n gim d n sao cho d n cui k khụng c vt quỏ hn mc. - Cho vay thu chi: l nghip v cho vay qua ú ngõn hng cho phộp ngi vay c chi tri trờn s d tin gi thanh toỏn ca mỡnh n mt gii hn nht nh v trong khong thi gian xỏc nh. Gii hn ny c gi l hn mc thu chi. 1.2. Tng quan v hot ng cho vay tiờu dựng ca NHTM 1.2.1. Lý do hỡnh thnh hot ng cho vay tiờu dựng Cho vay l hot ng c bn ca cỏc Ngõn hng Thng mi. Tuy nhiờn, t xa ti nay, cỏc ngõn hng mi ch quan tõm n cho vay cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh hng húa m cha thc s chỳ ý ti nhu cu vay tiờu dựng ca ngi dõn. Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Nguyễn Thị Hà - Tài chính 33 10 Cuc sng ngy cng phỏt trin, nhu cu vay tiờu dựng gia tng mnh m gn lin vi nhu cu v hng tiờu dựng lõu bn nh nh, xe, g sang trng, nhu cu du lch i vi lc lng k thut rng ln. Nu ta lp mt bng thng kờ nhng nhu cu ca mt i ngi thỡ ú l mt con s vụ hn, ú l nhng nhu cu t n gin nh c n, mc, hc hnh n nhng nhu cu phc tp hn nh du lch, vui chi gii trớ, nhu cu c tn trng Tuy nhiờn, nhu cu c ỏp ng ỳng lỳc, ỳng thi im khụng phi lỳc no cng d dng thc hin c bi nú cũn ph thuc vo mt nhõn t rt quan trng, ú l kh nng thanh toỏn. ụi khi ch vỡ khụng cú kh nng thanh toỏn mun cú mt chic xe mỏy mua sm thỡ nhu cu i li bng xe mỏy li khụng nhiu na. hoc nh chỳng ta cn tin u t i hc, khi ra trng ta cú th d dng tỡm vic v kim tin. Nhng hin ti ta li khụng cú tin thỡ c m c i hc hay cú vic lm tt cng bay xa. Vy ti sao chỳng ta li khụng th cú c xe mỏy, chic nh mi hay l i hc trc khi chỳng ta cú th cú tin trong tng lai. õy thc s l mt vn quan trng, lm th no gii quyt mõu thun gia nhu cu tiờu dựng v kh nng thanh toỏn ny. Trờn thc t cú hai cỏch gii quyt. Cỏch th nht l mu bỏn chu. Tuy nhiờn cỏch ny ch cú li i vi ngi mua, cũn bt li i vi ngi bỏn. Ngi mua s c s dng hng húa trc khi cú s tin cn thit, nhng ngi bỏn s thu hi vn chm hoc thm chớ b ngi mua qut tin. Khi cn tin nhp hng hoc m rng sn xut kinh doanh thỡ n lt ngi bỏn d ri vo tỡnh trng thiu phng tin thanh toỏn. Vỡ vy, cỏch mua bỏn chu khụng ph bin v kh thi, li gp nhiu ri ro. Cỏch th hai l ngi mua vay i vay tin, h s cm giỏc l ó phng tin thanh toỏn. Cỏch ny va tha món nhu cu ca ngi tiờu dựng v nh sn xut cng bỏn c hng. [...]... với nhau trong cho vay làm cho thị phần cho vay các doanh nghiệp của ngân hàng bị giảm sút buộc ngân hàng phải mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng, hướng tới người tiêu dùng như là một khách hàng trung thành tiềm năng. Ngân hàng cho vay iêu dùng một mặt tăng thu nhập cho bản thân ngân hàng, mặt khác tạo ra uy tín cho ngân hàng. Một lý do khác góp phần vào sự hình thành cho vay tiêu dùng đó là đặc... vay tiêu dùng: là loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các cá nhân như mua sắm nhà cửa, xe cộ… 1.1.4.3. Cho vay đối với người tiêu dùng Cho vay tiêu dùng được bắt đầu từ các hãng bán lẻ do nhu cầu đẩy mạnh tiêu thụ hàng hố, hình thức cho vay tiêu dùng của các hãng là bán trả góp. - Cơ sở cho vay tiêu dùng Nhu cầu vay tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ gắn liền với nhu cầu về hàng tiêu dùng lâu... 1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương. - Đối với ngân hàng Cho vay là hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân hàng lớn mà mức dư nợ thấp chứng tỏ Ngân hàng làm ăn có hiệu quả, uy tín của Ngân hàng rất lớn. Cho vay của Ngân hàng càng ngày chứng tỏ nhiều người đã biết đến Ngân hàng. Như vậy vấn đề huy... động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank. 38 2.4. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Techcombank. 43 Chương III: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương 49 3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 49 3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay. .. hình thành cho vay tiêu dùng đã trở thành điều tất yếu. 1.2.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng là một trong những nghiệp vụ của ngân hàng. Cho vay tiêu dùng là một khái niệm chỉ mối quan hệ về kinh tế trong đó ngân hàng chuyển cho khách hàng quyền sử dụng một lượng giá trị (tiền) với những điều kiện mà hai bên đã thỏa thuận nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch... khách hàng được Ngân hàng cho phép vay và trả nợ nhiều kỳ một cách tuần hồn, theo một hạn mức tín dụng. 1.2.4.2. Căn cứ vào mục đích vay Căn cứ vào mục đích vay, ngân hàng sẽ xếp khoản vay đó là vay ô tô hay mua nhà, chi phí học hành, mua sắm đồ dùng gia đình… 1.2.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ * Cho vay tiêu dùng gián tiếp. Cho vay tiêu dùng gián tiếp là hình thức cho vay trong đó ngân hàng. .. Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ thƣơng. 1.1.1. Khái niệm cho vay Cho vay là phương thức tài trợ có tính truyền thống của nghề Ngân hàng. Hình thức biểu hiện cụ thể là: Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho khách hàng sử dụng theo yêu cầu hoặc mục đích tiêu dùng của khách hàng khi khách hàng đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng đặt ra. 1.1.2. Đặc điểm Ngân hàng đáp ứng cho tất cả các khách hàng. .. tiếp, ngân hàng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên hiểu rõ khách hàng. - Khi khách hàng có quan hệ trực tiếp với nâng hàng, có rất nhiều lợi thế có thể phát sinh, có khả năng làm thỏa mãn quyền lợi cho cả hai phía khách hàng lẫn ngân hàng. 1.2.5. Lợi ích của cho vay tiêu dùng. 1.2.5.1. Đối với ngân hàng Đối với ngân hàng ngoài những nhược điểm chính là rủi ro và chi phí cao, cho vay tiêu dùng. .. khách hàng rộng lớn. - Nhiều hãng lớn tự tài trợ chủ yếu bằng phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Nhiều cơng ty tài chính cạnh tranh với ngân hàng trong cho vay làm thị phần cho vay các doanh nghiệp của ngân hàng bị giảm sút buộc ngân hàng phải mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng để gia tăng thu nhập. - Người tiêu dùng có thu nhập đều đặn để trả nợ ngân hàng một số trường hợp người tiêu dùng có... Ngân hàng cho người tiêu dùng vay vốn đã tạo ra khả năng thanh toán cho họ trước khi họ tích lũy đủ số tiền cần thiết. Khách hàng có tiền sẽ tìm đến doanh nghiệp mua hàng và doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa. Từ đó doanh nghiệp có tiền sẽ trả được nợ cho ngân hàng. Khi đã tiêu thụ được hàng hóa, doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất và sẽ tìm tới ngân hàng để tiếp tục vay vốn. Như vậy, ngân hàng cho . trỡnh cho vay thớch hp v nõng cao hiu qu qun tr ri ro tớn dng. Phõn loi cho vay da vo cỏc cn c sau õy: 1.1.4.1. Theo thi hn cho vay - Cho vay ngn hn: Loi cho. cu, ng thi ngi i vay trc tip hon tr n vay cho ngõn hng. - Cho vay giỏn tip: l hỡnh thc cho vay thụng qua cỏc t chc trung gian. Ngõn hng cho vay qua cỏc t,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombank.pdf, Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombank.pdf, Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombank.pdf, Đặc điểm Các hình thức cho vay của NHTM., Khái niệm cho vay tiêu dùng. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng., Phân loại cho vay tiêu dùng, Lợi ích của cho vay tiêu dùng., Lịch sử hình thành và phát triển Techcombank, 90. Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank, 30 40 7 68.0 2 03 23 29 Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank, 52 65 Tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank, Cơ cấu tổ chức của Hội sở chính Techcombank Những kết quả mà Ngân hàng đã đạt được, Một số tồn tại và nguyên nhân, Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng, Áp dụng hệ thống tính điểm tín dụng đối với khách hàng., Không ngừng phát triển công nghệ Ngân hàng, Nâng cao số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan