các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.doc

6 848 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ MỤC LỤCLời mở đầuChương 1: các vấn đề thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa nhỏ1.1. Tín dụng Ngân hàng1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Đặc điểm1.1.3. ưu điểm hạn chế của tín dụng ngân hàng1.2. Vị trí vai trò của Doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế1.2.1. Khái niệm1.2.2. Đặc điểm1.2.3. Vai trò của Doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế thị trường1.2.4. Điều kiện để phát triển các Doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế thị trường1.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển các Doanh nghiệp vừa nhỏ1.3.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế1.3.2. Các hình thức tín dụng Ngân hàng cấp cho Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.3.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển các Doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế1.4. Các nhân tố tác động đến tín dụng Ngân hàng dành cho Doanh nghiệp vừa nhỏ1.4.1. Các nhân tố chủ quan1.4.2. Các nhân tố khách quanChương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội2.1. Lịch sử hình thành quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng Quân đội2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Quân đội2.2. Hoạt động của Ngân hàng Quân đội trong những năm qua2.2.1. Hoạt động huy động vốn2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn2.2.3. Các hoạt động khác2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Quân đội2.3.1. Điều kiện vay vốn quy trình cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ của Ngân hàng Quân đội2.3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ2.4. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội2.4.1. Những thành tựu đã đạt được2.4.2. Những hạn chế nguyên nhânChương 3: Giải pháp phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội3.1. Chủ trương phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ của thành phố Hà Nội3.2. Định hướng phát triển tín dụng đối với Doanh nghiêpj vừa nhỏ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội3.3. Một số giải pháp phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội3.3.1. Tổ chức tốt công tác huy động vốn3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng3.3.3. Hoàn thiện qui trình nghiệp vụ cho vay3.3.4. Các chính sách về lãi suất vay3.3.5. Đa dạng hoá phương thức cho vay3.3.6. Thực hiện tốt cơ chế bảo đảm tín dụng trích lập dự phòng rủi ro3.3.7. Đẩy mạnh hoạt động Markettinh3.3.8. Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát trước sau khi cho vay3.3.9. Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng3.4. Một số kiến nghị 3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Quân đội3.4.3. Kiến nghị với chính quyền Thành phốKết luận: Tài liệu tham khảo:LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của chuyên đề:Trong nền kinh tế hiện nay, các DNVVN là một tế bào không thể thiếu bởi nó ngày càng tạo ra nhiều của cải đóng góp cho xã hội. Kinh nghiệm thực tế của một số nước trên thế giới cho thấy việc phát triển DNVVN sẽ tạo điều kiện khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, nguồn công nghệ . Tạo ra nhiều của cải vật chất, phân phối lưu thông giúp nền kinh tế ổn định, đứng vững khi mà chu kì khủng khoảng suy thoái trên thế giới đang ngày càng có xu hướng ngắn lại.Những nước có nền kinh tế phát triển mạnh thì tỉ lệ DNVVN chiếm phần lớn trong tổng số các doanh nghiệp. Cụ thể như ở Mỹ, DNVVN chiếm 90% tổng số hãng kinh doanh có thuê công nhân, thu hút 52% lao động, chiếm 31% kim nghạch xuất khẩu hàng hoá (năm 2005). Còn ở Nhật theo số liệu năm 1998 DNVVN chiếm 99.7% tổng số doanh nghiệp cả nước, sử dụng 70% lao động, tạo ra 40% doanh thu 60% giá trị gia tăng toàn khu vực nông nghiệp .Như vậy loại hình DNVVN đã rất phổ biến ở tất cả các nước trên thế giới, ở Việt Nam trước đây loại hình doanh nghiệp này chưa thực sự được đầu tư quan tâm. Nhưng trước nhu cầu phát triển của đất nước cũng như quá trình hội nhập với trong khu vực trên thế giới thì vai trò của DNVVN đã phát huy tác dụng. Nhận thức được tầm quan trọng đó Đảng Nhà nước ta đã chủ trương tạo điều kiện cho DNVVN phát triển. Hiện nay nước ta có khoảng 96% DNVVN trong tổng số các doanh nghiệp hàng năm các doanh nghiệp này đóng góp khoảng 25% GDP cho ngân sách Nhà Nước, thu hút một lực lượng lao động đáng kể, tạo công ăn việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác những tiềm năng trong dân chúng.Với đường lối đổi mới kinh tế định hướng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản của Nhà Nước đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là DNVVN. Do xuất phát điểm của nước ta là nước nông nghiệp lạc hậu thị trường vốn kém phát triển nên gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các nguồn vốn mở rộng phát triển sản xuất. Bên cạnh đó nhiều DNVVN chưa đủ uy tín để vay vốn, lại chưa có chính sách hỗ trợ hợp cho các doanh nghiệp này. Vì thế Nhà Nước cũng như bản thân các doanh nghiệp phải tìm ra những giải pháp thích hợp để đẩy lùi khó khăn. Một trong những yếu tố đầu tiên để cho DNVVN phát triển là nhu cầu vốn, ngoài nguồn vốn tự có nhỏ bé doanh nghiệp cần được hỗ trợ từ các nguồn bên ngoài nhất là nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng. Nhưng có một thực tế là có những doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng song lại sử dụng không có hiệu quả, vì thế mà việc tìm ra giải pháp tín dụng đối với DNVVN đang là mối quan tâm đặc biệt của các NHTM. Xuất phát từ quan điểm đó thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay, sau một thời gian tìm hiểu về Ngân hàng TMCP Quân đội em đã chọn chuyên đề: ‘‘Giải pháp phát triển tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội ” 2. Mục đích nghiên cứuMục đích nghiên cứu của chuyên đềđánh giá một cách tổng quát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNVVN tại Hà Nội hoạt động đầu tư tín dụng của NHTMCP Quân đội cho loại hình doanh nghiệp này. Đồng thời chuyên đề cũng đưa ra một số giải pháp tín dụng nhằm góp phần phát triển DNVVN trên địa bàn. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của chuyên đề là hoạt động tín dụng cho các DNVVN của NHTMCPQĐ, phạm vi nghiên cứu số liệu thu thập từ NHTMCP Quân đội trong thời gian năm 2005, 2006, 2007. 4. Phương pháp nghiên cứuTrong quá trình nghiên cứu, chuyên đề sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích luận giải thích thực tiễn như: phương pháp so sánh, thống kê các số liệu lịch sử, phương pháp phân tích hoạt động kinh tế. 5. Kết cấu chuyên đề Tên chuyên đề: “Giải pháp phát triển tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân đội”- Phần mở đầu - Phần nội dung.Trong phần nội dung gồm có 3 chương:Chương 1: Các vấn đề thuyết về tín dụng Ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa nhỏ.Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân đội . - Phần kết luận . 1: Các vấn đề lý thuyết về tín dụng Ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1: các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ1 .1. Tín dụng Ngân hàng1 .1.1. Khái niệm 1.1.2. Đặc điểm1.1.3. ưu điểm và
- Xem thêm -

Xem thêm: các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.doc, các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.doc, các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.doc

Từ khóa liên quan