Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM Việt Nam.doc

39 408 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM Việt Nam Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43ALI NểI U thc hin mc tiờu Cụng nghip hoỏ - Hin i hoỏ t nc, cn phi cú s vn rt ln. Ngun vn ú cú th khai thỏc c bao gm ngun trong nc v ngun t bờn ngoi. Mun i lờn bng chớnh sc mỡnh, phi coi ngun vn tớch lu t bn thõn nn kinh t trong nc l ch yu. Tuy nhiờn, do im xut phỏt t nn kinh t cũn thp, cn cú s h tr t ngun vn bờn ngoi. To dng c vn cho yờu cu phỏt trin ny, ũi hi ton b h thng Ti chớnh Quc gia phi n lc vt bc. H thng ngõn hng vi nhng ngõn hng ngy mt ln mnh, l lc lng ch yu trong vic thu hỳt ngun vn. Cỏch õy gn mt th k, V.I.Lờ Nin ó a ra mt lun im v i, ỏnh giỏ vai trũ ca ngõn hng nh : .Khụng cú nhng ngõn hng ln thỡ s khụng th thc hin c Ch ngha xó hi . V ngi ó vớ h thng ngõn hng .ú l cỏi gỡ ging b xng ca xó hi Xó hi ch ngha . To vn cho Cụng nghip hoỏ - Hin i hoỏ t nc chớnh l mt trong nhng gii phỏp khc phc nguy c tt hu so vi cỏc nc, trc ht l cỏc nc trong khu vc. Vi vai trũ l trung gian ti chớnh, ngõn hng l ngnh ch yu lm cho cung cu tin t gp nhau.Cỏc ngõn hng thng mi (NHTM) mun tn ti phỏt trin v úng gúp cho s nghip i mi t nc, khụng cú cỏch no khỏc l phi bng mi bin phỏp thu hỳt ngun vn nhn ri trong dõn c. Tuy trong h thng ngõn hng ó cú nhiu i mi v mi phng din song nú ch úng mt vai trũ khỏ khiờm tn trong vic tp trung ngun vn tit kim phõn phi vo cỏc hot ng tng trng kinh t. Vy lm th no ngi dõn gi tin vo ngõn hng?. Cỏch tt nht huy ng vn, c bit l vn trung v Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43Adi hn?. õy l vn m tt c cỏc ngõn hng u quan tõm. Vỡ vy em ó chn ti nghiờn cu ca mỡnh l: Bin phỏp nõng cao hiu qu huy ng vn ca NHTM Vit Nam.Vi ti ny, ch nghiờn cu phm vi: +Phm vi khụng gian: Nghiờn cu h thng ngõn hng thng mi Vit Nam. +Phm vi ni dung: Gii phỏp huy ng vn trong nc.Kt cu ca ỏn gm: Chng I : Nhng vn lớ lun c bn. Chng II : Thc trng v huy ng vn ca h thng NHTM Vit Nam Chng III: Mt s gii phỏp tng cng kh nng huy ng vn ca NHTMDo kin thc v chuyờn mụn cũn cú hn nờn bi vit chc chn s khụng trỏnh khi nhng sai sút, em rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy cụ .V em xin chõn thnh cỏm n thy giỏo Hong ỡnh Quang ó hng dn em hon thnh ỏn ny Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43ACHNG I : NHNG VN L LUN C BNI. KHI QUT V NGN HNG THNG MI:1. Khỏi niờm Ngõn hng thng mi: NHTM l mt t chc kinh doanh trờn lnh vc tin t, tớn dng v ngõn hng, m hot ng ch yu v thng xuyờn ca nú l nhn tin gi ca khỏch hng vi trỏch nhim hon tr v s dng s tin ú cho vay, u t, chit khu v lm phng tin thanh toỏn.2. Ngõn hng ra i l mt tt yu khỏch quan:Ngõn hng thng mi hỡnh thnh v ra i ln u tiờn Chõu u. K t khong gia th k 14, Chõu u tn ti cỏc lónh a riờng bit. Cỏc lónh a ny din tớch v dõn s khụng ln lm. Trong s tn ti v phỏt trin ca chỳng khụng th thiu c s trao i, giao thng buụn bỏn vi cỏc lónh a khỏc. Tuy nhiờn, cỏc lónh a khỏc nhau li s dng cỏc loi tin t khỏc nhau v cng cú tim lc kinh t khỏc nhau. Trc tỡnh hỡnh ú, cỏc hot ng giao thng c din ra nhanh chúng v thun li. ó hỡnh thnh nờn cỏc t chc thu i tin. Hỡnh thc ny l khi cỏc thng gia vo lónh a h s i tin ca mỡnh ly tin lu hnh trong lónh a, v chu mt phn chi phớ thu i. Vic i tin ny ly tin khỏc da vo tim lc kinh t ca nhng lónh a cú ng tin ú. Dn dn t chc thu i ny ln mnh v kiờm luụn vic gi h tin v thanh toỏn h. Trong khi gi s tin nhn ri (do cha n thi hn thanh toỏn h) nhm thu li, h tin hnh cho vay ly lói. Vic cho vay ny cú cn c trờn c tớnh "vụ danh" ca ng tin. Tc l h hon ton cú th ly s tin ngi gi cha n thi hn thanh toỏn v thanh toỏn cho ngi rỳt tin. Cựng vi thi gian, hot ng sn xut kinh doanh giao thng ngy cng phỏt trin, t chc ny cng ngy cng ln mnh v hỡnh thnh cỏc loi hỡnh thng mi u tiờn.Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43ATúm li, Ngõn hng thng mi l mt trung gian ti chớnh ra i da trờn c s ca s phỏt trin sn xut v trao i hng húa v da trờn s khỏc bit v tin t gia cỏc vựng, cỏc khu vc.3.Cỏc chc nng ca NHTM:Ngõn hng thng mi ra i do yờu cu ca s phỏt trin ca nn kinh t. C s nn sn xut v lu thụng hng húa, v nn kinh t ngy cng phỏt trin cng cn n hot ng ca cỏc Ngõn hng thng mi. Thụng qua vic thc hin cỏc chc nng, vai trũ ca mỡnh nht l chc nng trung gian tớn dng Ngõn hng thng mi ó tr thnh mt b phn thỳc y nn kinh t phỏt trin. S úng gúp ny th hin nh sau:* Th nht: Ngõn hng l ni cung cp vn cho nn kinh t:Nn kinh t phỏt trin cng cao, thỡ nhu cu v vn cng ln. Vn úng vai trũ rt quan trng trong vic u t m rng hot ng sn xut kinh doanh cng nh duy trỡ chớnh hot ng ú nhm m bo hiu qu ca doanh nghip.Chu trỏch nhim vi nhim v ny. Ngõn hng thng mi ó ng ra huy ng cỏc ngun vn tm thi nhn ri ca mi t chc, cỏ nhõn mi thnh phn kinh t (vn tm thi nhn ri c gii phúng t quỏ trỡnh sn xut, t ngun tit kim ca dõn c .). Thụng qua nghip v tớn dng ngõn hng thng mi ó cung cp vn cho nn kinh t, ỏp ng y , kp thi cho quỏ trỡnh tỏi sn xut. Nh ú cỏc doanh nghip s nõng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca mỡnh, gúp phn nõng cao hiu qu ca c nn kinh t.* Th hai: Ngõn hng l cu ni gia doanh nghip vi th trng. Nn kinh t th trng l nn kinh t m trong quỏ trỡnh vn ng chu tỏc ng ca rt nhiu cỏc quy lut kinh t khỏch quan nh quy lut cung, cu, cnh tranh. Cỏc doanh nghip hot ng trong nn kinh t ny cng khụng thoỏt khi s tỏc ng mnh m ca cỏc quy lut kinh t khỏch quan ú. Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43AMun tn ti cỏc doanh nghip buc phi tha món cỏc yờu cu ca th trng v: phng din giỏ c, khi lng, cht lng, mu mó, ci tin mỏy múc, trang thit b, tỡm tũi nghiờn cu, u t . Tuy nhiờn tt c nhng hot ng ny u cn cú phi cú lng vn nht nh (thng vt quỏ kh nng vn t cú ca doanh nghip). Gii quyt khú khn ny, doanh nghip cú th tỡm n vi Ngõn hng xin vay vn. Vỡ vy Ngõn hng chớnh l cu ni gia doanh nghip v th trng.* Th ba: Ngõn hng thng mi l cụng c Nh nc iu tit v mụ nn kinh t.Thụng qua hot ng tớn dng v thanh toỏn gia cỏc Ngõn hng trong h thng, cỏc Ngõn hng thng mi ó gúp phn m rng hay thu hp lng tin trong lu thụng. Hn na, bng vic cp cỏc khon tớn dng cho nn kinh t, Ngõn hng thng mi thc hin vic dn dt cỏc lung tin, tp hp, phõn chia vn ca th trng iu khin chỳng mt cỏch cú hiu qu, thc thi vai trũ iu tit v mụ ỳng theo phng chõm" Nh nc iu tit Ngõn hng, Ngõn hng dn dt th trng" * Th t: Ngõn hng thng mi l cu ni gia nn ktc quc gia vi nn ti chớnh quc t.Xu th liờn kt, hp tỏc, khu vc húa, ton cu húa ó l xu th chung trờn th gii hin nay. Xu th ny cú nh hng ti mi quc gia. Chớnh xu th ú ó khin cỏc quc gia tuy cỏch xa nhau v mt a lý vn xớch li gn nhau hn. Bi s phỏt trin ca nn kinh t mi quc gia luụn gn vi s phỏt trin ca nn kinh t th gii v l mt b phn khụng th thiu, cu thnh nờn s phỏt trin ú. Ngõn hng thng mi vi cỏc hot ng nhn tin gi, cho vay, nghip v thanh toỏn, nghip v hi oỏi v cỏc nghip v khỏc ó gúp phn thỳc y ngoi thng m rng. Cng thụng qua cỏc hot ng thanh toỏn, buụn bỏn ngoi hi, quan h tớn dng vi Ngõn hng nc ngoi, Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43Ah thng Ngõn hng ó thc hin vai trũ iu tit nn ti chớnh trong nc phự hp vi s vn ng ca nn ti chớnh quc t4. Cỏc loi hỡnh Ngõn hng thng mi.a. Chia theo tớnh cht hot ng.* Ngõn hng chuyờn doanh v a nng.- Ngõn hng chuyờn doanh: l Ngõn hng ngy ch tp trung cung cp mt s dch v Ngõn hng. Vớ d nh ch cho vay i vi xõy dng c bn, hoc i vi nụng nghip, hoc ch cho vay (khụng bo lónh hoc cho thuờ) . Tớnh chuyờn mụn húa cao cho phộp Ngõn hng cú c i ng cỏn b giu kinh nghim, tinh thụng nghip v. Tuy nhiờn, loi Ngõn hng ny thng gp ri ro ln khi ngng hoc lnh vc hot ng m Ngõn hng phc v sa sỳt.- Ngõn hng a nng: l Ngõn hng cung cp mi dch v Ngõn hng cho mi i tng. õy l xu hng hot ng ch yu hin nay ca cỏc Ngõn hng thng mi. Ngõn hng a nng thng l Ngõn hng ln (hoc s hu Cụng ty). Tớnh a dng s giỳp Ngõn hng tng thu nhp v hn ch ri ro.* Ngõn hng bỏn buụn v ngõn hng bỏn l.- Ngõn hng bỏn buụn l Ngõn hng ch yu cung cp cỏc dch v cho cỏc Ngõn hng, cỏc Cụng ty ti chớnh, cho Nh nc, cho cỏc doanh nghip ln. Ngõn hng bỏn buụn thng l Ngõn hng ln hot ng ti cỏc trung tõm ti chớnh quc t, cung cp cỏc khon tớn dng ln.- Ngõn hng bỏn l l Ngõn hng ch yu cung cp cỏc dch v trc tip cho doanh nghip, h gia ỡnh v cỏ nhõn, vi cỏc khon tớn dng nh.Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43AVi xu hng phỏt trin hin nay, rt ớt Ngõn hng ch cú bỏn l hoc bỏn buụn. Cỏc Ngõn hng nh thng l Ngõn hng bỏn l. Cỏc Ngõn hng ln kt hp c hai.b. Cỏc loi hỡnh Ngõn hng thng mi chia theo c cu t chc.- ú l Ngõn hng s hu Cụng ty v Ngõn hng khụng s hu Cụng ty. Ngõn hng s hu Cụng ty l Ngõn hng nm gi phn ln vn ca Cụng ty, cho phộp Ngõn hng c quyn tham gia quyt nh cỏc hot ng c bn ca Cụng ty.- Ngõn hng n nht v Ngõn hng cú chi nhỏnh: Ngõn hng n nht c hiu l Ngõn hng khụng cú chi nhỏnh, tc l cỏc dch v Ngõn hng ch do mt hi s Ngõn hng cung cp.Ngõn hng cú chi nhỏnh thng l Ngõn hng cú vn tng i ln, cung cp dch v Ngõn hng thụng qua nhiu n v Ngõn hng. Vic thnh lp chi nhỏnh thng b kim soỏt cht ch bi Ngõn hng Nh nc thụng qua cỏc quy nh v mc vn s hu, v chuyờn mụn ca i ng cỏn b, v s cn thit ca dch v Ngõn hng trong vựng.5. Vai trũ c bn v h thng Ngõn hng Vit Nam a. Ngõn hng trong c ch k hoch húa.T chc tớn dng u tiờn ca nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa l Nha tớn dng, c thnh lp 1951. L tin thõn ca Ngõn hng Nh nc Vit Nam. Trong c ch k hoch tp trung v trong iu kin chin tranh, Ngõn hng Nh nc phi thc hin cỏc k hoch tin t tớn dng c giao. Lói sut, t giỏ, t l cho vay . phi hng vo phc v cỏc doanh nghip Nh nc, cỏc HTX v phc v quc phũng hon thnh cỏc k hoch 5 nm, phỏt trin kinh t min Bc ng thi chi vin cho tin tuyn. Ngõn hng Nh nc ó úng vai trũ quan trng trong cụng cuc khỏng chin chng Phỏp, chng M cu nc, xõy dng ch ngha xó hi min Bc, kin thit t nc sau nm 1975.Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43ASau nm 1975, nn kinh t nc ta phi i u vi th thỏch ln: vin tr b gim sỳt, t nc ó chu s tn phỏ khc lit ca chin tranh, chuyn i sang mt c ch kinh t mi khi chin tranh kt thỳc . Ngõn hng Nh nc phi in tin ti tr cho nhu cu chi tiờu ca cỏc doanh nghip, cỏc n v hnh chớnh s nghip. Lng tin cung ng gia tng trong iu kin sn lng khụng tng kp ó y lm phỏt lờn cao trong nhng nm 80. Lm phỏt gia tng lm xúi mũn tit kim, khuyn khớch tớch tr v u c dn n gia tng mnh nhu cu vay vn t Ngõn hng. Lói sut thc õm, t giỏ b búp mộo, tin lng khụng trang tri cỏc chi phớ ti thiu . nờn Ngõn hng cng phi in nhiu tin. Ngõn hng ó khụng bo m c vn, khụng tớnh toỏn c hiu qu kinh t, b kộo vo vũng xoỏy ca siờu lm phỏt.b. H thng Ngõn hng trong chuyn i c ch kinh t.Mụ hỡnh t chc ó c thay i cn bn tỏch chc nng qun lý hot ng tin t, tớn dng i vi chc nng kinh doanh tin t, a dng cỏc loi hỡnh Ngõn hng, tng bc xúa b c quyn, chuyn sang cnh tranh cú s qun lý ca Nh nc.Thỏng 5/1990, hai phỏp lnh Ngõn hng (phỏp lnh Ngõn hng Nh nc, phỏp lnh Ngõn hng HTX tớn dng v Cụng ty ti chớnh) ra i l bc ngot quan trng trong hot ng ca ton h thng Ngõn hng l h thng Ngõn hng hai cp bao gm Ngõn hng Nh nc v cỏc Ngõn hng thng mi, HTX tớn dng, Cụng ty ti chớnh . phỏp lnh ó khng nh tớnh a hỡnh thc s hu, a loi hỡnh, a thnh phn v kinh doanh a nng ca h thng Ngõn hng thng mi. Phỏp lnh ó m ng cho quỏ trỡnh phỏt trin cỏc loi hỡnh Ngõn hng ti Vit Nam, bao gm Ngõn hng quc doanh Ngõn hng thng mi c phn, Ngõn hng liờn doanh gia Vit Nam v nc ngoi, chi nhỏnh Ngõn hng nc ngoi ti Vit Nam.Đề án môn học Đinh Hải Anh Tuấn Lớp Ngân hàng 43AHin nay, Quc hi ó thụng qua Lut v Ngõn hng Nh nc v Lut v cỏc t chc tớn dng. Lut cỏc t chc tớn dng ó to mụi trng phỏp lý mi cho s phỏt trin ca cỏc Ngõn hng.6.Cỏc nghip v c bn ca Ngõn hng thng mi.6.1. Nghip v huy ng vn.õy l nghip v c bn, u tiờn quan trng nht ca mt Ngõn hng thng mi. Vn c Ngõn hng huy ng di nhiu hỡnh thc khỏc nhau v s dng (sau khi m bo mt t l d tr bt buc) vi trỏch nhim hon tr gc v lói. Ngun vn ca Ngõn hng thng mi gm vn t cú (vn ch s hu), vn vay, vn khỏc. Ngõn hng thng s dng cỏc nghip v huy ng vn sau:* Vn t cú ca Ngõn hng: õy l ngun vn thuc s hu ca riờng cỏc Ngõn hng thng mi. Trong thc t ngun vn ny khụng ngng tng lờn t kt qu hot ng kinh doanh ca bn thõn Ngõn hng thng mi mang li, nú úng gúp mt phn ỏng k vo hot ng kinh doanh ca cỏc Ngõn hng thng mi.* Nghip v tin gi: õy l nghip v phn ỏnh cỏc khon tin gi t cỏc doanh nghip vo thanh toỏn hoc nhm mc ớch bo qun ti sn m t ú Ngõn hng thng mi cú th huy ng c. Ngoi ra cỏc Ngõn hng cũn huy ng cỏc khon tin nhn ri ca cỏc cỏ nhõn hay h gia ỡnh gi vo Ngõn hng vi mc ớch hng lói.* Nghip v tin vay: phn ỏnh quỏ trỡnh to ra ngun vn bng cỏch vay cỏc t chc tớn dng trờn th trng tin t v vay Ngõn hng Trung ng di cỏc hỡnh thc tỏi chit khu, vay cú bo m . mc ớch to s cõn i trong iu hnh vn ca bn thõn Ngõn hng thng mi khi h khụng t cõn i c trờn c s khai thỏc ti ch.* Nghip v huy ng vn khỏc: thụng qua nghip v Ngõn hng thng mi cú th to vn cho mỡnh thụng qua vic nhn lm i lý hay y thỏc vn cho cỏc t chc cỏ nhõn trong v ngoi nc.§Ị ¸n m«n häc §inh H¶i Anh Tn Líp Ng©n hµng 43A6.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn.Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian "đi vay để cho vay". Do vậy mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng sau khi đã huy động được một lượng vốn là làm sao sử dụng nguồn vốn mà khơng bị rơi vào tình trạng kẹt vốn. Ngân hàng cần phải nghiên cứu và đưa ra chiến lược sử dụng vốn của mình.* Một là, Ngân hàng tiến hành cho vay.Cho vay là một hoạt động quan trọng bậc nhất của Ngân hàng thương mại. theo thống kê, khoảng 60 - 70% thu nhập của Ngân hàng là từ các hoạt động cho vay. Thành cơng hay thất bại của một Ngân hàng tuy thuộc chủ yếu vào thực hiện, kế hoạch tín dụng và thành cơng của tín dụng xuất phát từ chính sách cho vay của Ngân hàng. Các loại cho vay có thể phân loại bằng nhiều cách, bao gồm: mục đích, hình thức bảo đảm, kỳ hạn, nguồn gốc và phương pháp hồn trả .* Hai là tiến hành đầu tư.Đi đơi với sự phát triển của xã hội là sự xuất hiện hàng loạt những nhu cầu khác nhau. Với tư cách là chủ thể hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, đòi hỏi Ngân hàng phỉa ln nắm bắt được thơng tin, đa dạng các nghiệp vụ đẻ cung cấp đầy đủ kịp thời nguồn vốn cho nền kinh tế. Ngồi hình thức phổ biến là cho vay, Ngân hàng còn sử dụng vốn để đầu tư. Có hai hình thức chủ yếu mà các Ngân hàng thương mại có thể tiến hành là: - Đầu tư vào mua bán kinh doanh các chứng khốn hoặc đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp, các Cơng ty khác.- Đầu tư vào trang thiết bị TSCĐ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.* Ba là nghiệp vụ ngân quỹ.Lợi nhuận ln là mục tiêu cuối cùng mà các chủ thể khi tham gia tiến hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đằng sau mục tiêu lớn lao ấy là hàng [...]... định của nguồn vốn 182. Chi phí huy động vốn 193. Lãi suất huy động 194. Các hiệu quả huy động vốn 205. Khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 21CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM 22I. Thực trạng huy động vốn của NHTM Việt Nam hiện nay 221. Về các hình thức huy động 222. Về khối lượng huy động vốn 233. Về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động. .. hoạt động chủ yếu khơng phải bằng nguồn vốn tự có mà chủ yếu bằng nguồn vốn huy động, vì vậy hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh của mọi NHTM. 1. Về các hình thức huy động. Nguồn vốn huy động là số vốn chủ yếu trong tổng nguồn vốn của các NHTM, các NHTM Việt Nam đã xây dựng chiến lược huy động vốn bằng nhiều hình thức: Nhận tiền gửi,... tiền vốn vào Ngân hàng nên nguồn vốn từ tiền gửi của người dân lại tăng lên.Như vậy nó đã tạo điều kiện cho NHTM trong việc huy động vốn của mình, giúp cho các NHTM thực hiện huy động vốn để đầu tư với khối lượng lớn.3. Về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn. Ta có một số chỉ tiêu về huy động vốn của một số ngân hàng thông qua các bảng số liệu sau:BẢNG 1: TỶ TRỌNG VỐN HUY ĐỘNG... phí huy động vốn. Chi phí huy động vốn là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn của Ngân hàng thương mại. chi phí huy động vốn bao gồm chi phí trả lãi và các chi phí có liên quan khác.Một Ngân hàng không thê coi là thành công trong việc huy động vốn nếu để có được một khối lượng vốn lớn nó phải bỏ ra chi phí huy động vốn q lớn. Bởi cũng giống như các doanh nghiệp hoạt động. .. thức huy động vốn của mình, các NHTM nước ta đã huy động được một số lượng vốn lớn để đáp ứng cho các nhu cầu hoạt động kinh doanh của mình. Số lượng vốn huy động ngày một tăng lên chiếm 60% tổng nguồn vốn. Đây là một số trong số kết quả huy động vốncủa các NHTM. Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội đến hết quí I/2001 tổng nguồn vốn huy động của các NHTM là 58.000... có hiệu quả đó là công tác huy động vốn của Ngân hàng. Như phần trước đã đề cập, huy động vốn và hoạt động cơ bản của Ngân hàng, tạo điều kiện để Ngân hàng thực hiện các hoạt động khác, mặt khác vốn được huy động từ nhiều nguồn khác nhau và Ngân hàng sử dụng số huy động này với trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi, đồng thời phải đảm bảo một tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Cho nên hiệu quả của công tác huy động. .. chuyển nhượng.- Thực hiện bảo hiểm trách nhiệm về tiền gửi là tài sản của người gửi tiền, là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng.- Có các dịch vụ khuyến mại, đa dạng hố loại hình huy động vốn. II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.Đối với việc huy động vốn của các Ngân hàng thương mại thì vấn đề huy động vốn. .. sung vốn cho xây dựng nhà ở. + Tiền gửi có kì hạn và tiền gửi tiết kiệm được gọi chung là tiền gửi phi giao dịch.Khi nguồn vốn huy động và nguồn vốn tự có khơng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn của mình thì các NHTM cịn được phép huy động phát hành kì phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ tiền gửi có kì hạn để bổ sung nguồn vốn huy động của mình.2. Về khối lượng huy động vốn :Bằng các hình thức huy động. .. loại cơng cụ huy động. Vì thực tế, số lượng các cơng cụ huy động càng nhiều thì Ngân hàng càng có nhiều điều kiện thu hút được vốn, tuy nhiên số lượng các công cụ vốn lại bị hạn chế bởi khả năng quản lý của Ngân hàng. Một Ngân hàng sử dụng nhiều công cụ huy động vốn khơng hồn tồn đồng nghĩa với việc cơng tác huy động vốn của Ngân hàng đó có hiệu quả tốt, mà nó chỉ được coi là có hiệu quả khi những... vi: +Phạm vi không gian: Nghiên cứu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. +Phạm vi nội dung: Giải pháp huy động vốn trong nước.Kết cấu của đề án gồm: Chương I : Những vấn đề lí luận cơ bản. Chương II : Thực trạng về huy động vốn của hệ thống NHTM Việt Nam Chương III: Một số giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn của NHTM Do kiến thức về chun mơn cịn có hạn nên bài viết chắc chắn sẽ . phỏp nõng cao hiu qu huy ng vn ca NHTM Vit Nam. Vi ti ny, ch nghiờn cu phm vi: +Phm vi khụng gian: Nghiờn cu h thng ngõn hng thng mi Vit Nam. +Phm. một lượng vốn là làm sao sử dụng nguồn vốn mà khơng bị rơi vào tình trạng kẹt vốn. Ngân hàng cần phải nghiên cứu và đưa ra chiến lược sử dụng vốn của mình.*
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM Việt Nam.doc, Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM Việt Nam.doc, Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM Việt Nam.doc, Một số giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn của NHTM KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI:, LÝ LUẬN CƠ BẢN CHỨC NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG, THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY.

Từ khóa liên quan