những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

21 1,946 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 11:02

luận văn về những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Mục lục a-lời mở đầu .3 B-NộI DUNG .4 B.1- Lý LUậN .4 i- tính tất yếu khách quan về thời kỳ quá độ lên cnxh việt nam 4 1) Tính tất yếu khách quan 4 2) Khả năng lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ t bản Việt Nam. .5 II. những nhiệm vụ kinh tế bản của thờiquá độ việt nam 6 1. Phát triển lực lợng sản xuất .6 2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng XHCN 7 3. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 12 4. không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân .13 B.2- THựC TRạNG Và GIảI PHáP .15 I- THựC TRạNG 15 1. Vấn đề phát triển lực lợng sản xuất .15 2. Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng hội chủ nghĩa .16 3. Vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại .16 4. Vấn đề cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân 17 II. Giải pháp .18 1. Vấn đề phát triển lực lợng sản xuất .18 2. Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng hội chủ nghiã .18 3. Vấn đề mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại .19 4. Vấn đề nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân. 19 B.3 Kết Luận .20 Tài liệu tham khảo .21 2 a-lời mở đầu Đất nớc ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nhiệm vụ quan trọng của thời kỳ này là tạo nên lực lợng sản xuất phát triển, xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng XHCN, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân. Tạo nền tảng vững chắc đa đất nớc tiến lên CNXH. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới diễn ra mạnh mẽ, kinh tế các nớc trên thế giới phát triển nh bão và đã những bớc nhảy thần kỳ. Đất n- ớc ta với nền kinh tế xuất phát điểm thấp, nông nghiệp là chủ yếu, sở vật chất nghèo nàn lạc hậu để theo kịp các nớc phát triển trớc chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn về quá trình hội nhập, toàn cầu hoá nền kinh tế. Đa nớc ta hoà nhập vào sự phát triển của toàn thế giới. Tuy nhiên để đứng vững trong sự vận động của nền kinh tế thế giới chúng ta phải biết tận dụng mặt tích cực, kế thừa thành quả của hội và hạn chế mặt trái của nó, đi đôi với phát triển kinh tế nâng cao lực lợng sản xuất thì còn cần xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp nhanh chóng nâng cao mức sống nhân dân, tạo ra công bằng hội thực hiện tốt những nhiệm vụ căn bản trong thời kỳ này thì Việt Nam mới thể thực hiện tốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa. Sống trong giai đoạn nền kinh tế đang sôi sục phát triển tạo tiền đề căn bản cho CNXH. Mỗi chúng ta cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm nặng lề đối với đất nớc góp phần đa đất nớc hoàn thành thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Nghiên cứu và hoàn thành đề tài: "Những nhiệm vụ kinh tế bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam" đã cho em hiểu biết rõ hơn về định hớng kinh tế của Nhà nớc và xác định nhiệm vụ bản thân mình. 3 Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Việt Tiến đã hớng dẫn em hoàn thành đề án này. B-NộI DUNG B.1- Lý LUậN i- tính tất yếu khách quan về thời kỳ quá độ lên cnxh việt nam 1) Tính tất yếu khách quan Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin mới chỉ dự đoán khả năng đi lên chủ nghĩa hội các nớc lạc hậu, không qua giai đoạn phát triển t bản chủ nghĩa và chỉ ra điều kiện chung để biến khả năng đó thành hiện thực Quá độ đi lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ t bản là một tất yếu khách quan vì nhữngdo sau đây : Một là,đặc điểm thời đại ngày nay-thời đại quá độ từ chủ nghĩa t bản lên chủ nghĩa hội.Quá trình cải biến hội cũ,xây dựng hội mới-xã hội chủ nghĩa không phải là quá trình cải lơng duy ý chí,mà là quá trình cách mạng sôi động trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Nhng xu thế phát triển đi lên là phù hợp với xu thế phát khách quan, là phù hợp với quy luật của lịch sử.Chủ nghĩa hội khoa học,tự do,dân chủ và nhân đạo mà chúng ta và loài ngời tiến bộ đang vơn tới luôn đại diện cho tất cả những giá trị tiến bộ của nhân loại,đại diện cho lợi ích ng- ời lao động, là hình thái kinh tế-xã hội cao hơn chủ nghĩa t bản. Nó vì sự nghiệp cao cả là giải phóng con ngời, sự phát triển tự do và toàn diện của con ngời và vì tiến bộ chung của loài ngời. Hai là, đối với nớc ta mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc dân chủ với cách mạng hội chủ nghĩa sở cho việc lựa chọn con đờng hội chủ nghĩa. 4 Mục tiêu của con đờng hội chủ nghĩa là hoà bình độc lập dân tộc, tự do, dân chủ, chống áp bức, bóc lột, bình đẳng phồn thịnh văn minh 2) Khả năng lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ t bản Việt Nam Đặc điểm nổi bật nhất trong thời đại ngày nay là cách mạng kỹ thuật gắn với cách mạng khoa học , tạo thành cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển hết sức mạnh mẽ, ảnh hởng sâu sắc đến tốc độ phát triển kinh tế của các nớc. Khoa học đã trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, khoa công nghệ cho phép cải tạo điều kiện phát triển con ngời, chuyển từ lao động bắp sang lao động trí tuệ. Cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm đổi thay cấu các ngành nh công nghiệp nguyên tử, công nghiệp hoá dầu, công nghiệp điện tử, công nghiệp trụ, công nghiệp khai thác đại dơng, sự phát triển của máy tính điện tử, ngời máy, kỹ thuật vi điện tử, vi sinh học .Tất cả điều đó làm thay đổi cấu kinh tế, cấu tổ chức doanh các doanh nghiệp, nâng cao trình độ hội hoá và chi phối sự biến đổi bản về quan hệ sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế. Trong điều kiện đó nó cho phép và buộc chúng ta phải tận dụng , khai thác , sử dụng tất cả những thành tựu mà nhân loại đã đạt đợc để rút ngắn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nớc ta. Sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác của các nớc, các tổ chức phi chính phủ về vốn, công nghệ, quản lý .Tạo điều kiện sớm đổi mới sở kỹ thuật, cấu kinh tế, phân công lao động,tạo thêm việc làm, chuyên môn hoá sản xuất . Sự giúp đỡ và hợp tác hiệu quả bằng nhiều hình thức trong cá ngành, các lĩnh vực. Nguồn lao động dồi dào, truyền thống lao động cần cù, chịu khó, thông minh sáng tạo của dân tộc ta, tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí địa lý thuận lợi, tiềm lực ban đầu về sở vật chất kĩ thuật, đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật, công nhân lành nghề,kết cấu hạ tầng . là những yếu tố hết sức quan trọng để mở rộng sự hợp tác , tạo điều kiện cho nớc ngoài đầu t là thế mạnh cho tăng chởng kinh tế nhanh.Để khai thác, phát huy thế mạnh đó đòi hỏi phải đờng lối chính sách đúng đắn cùng với chế quản lý thích hợp. Nhân dân ta hiểu đợc xu thế phát triển của hội loài ngời đã từng bị áp bức bóc lột, khát vọng giải phóng và vơn tới chế độ tốt đẹp hơn. Công cuộc đổi mới của đất nớc sự lãnh đạo của 5 đảng cộng sản Việt Nam( bao gồm chiến lợc, sách lợc, tổ chức thực tiễn, chính sách) định hớng đúng đắn, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trờng và điều kiện hợp tác đầu t và phát triển kinh tế . giữ vững vị trí quyết định. Cuối cùng, kết quả bớc đầu của sự đổi mới từ đại hội đảng lần thứ VI đến nay đã củng cố và khảng định con đờng lựa chọn lên chủ nghĩa hội của chúng ta là hoàn toàn đúng đắn Trong những nhân tố chủ quan và khách quan phân tích trên, thì nhân tố chủ quan ý nghĩa quyết định. Hơn nữa biến những khả năng thành hiện thực là một quá trình, nó tác động và đòi hỏi công dân, cũng nh tập thể, từ sở đế trung ơng, trong tấtcả các lĩnh vực các nghành của đới sống kinh tế hội nớc ta. II. những nhiệm vụ kinh tế bản của thờiquá độ việt nam Nớc ta quá độ lên CNXH từ điểm xuất phát thấp: nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp còn tình trạng phổ biến của tái sản xuất giản đơn, lực l- ớng sản xuất lạc hậu, năng xuất lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu kém, gây khó khăn, cản chở cho sự phát triển và tăng trởng; thu nhập quốc dân bình quân đầu ngời còn thấp là một trong các quôc gia nghèo đang phát triển. Vì vậy, những nhiệm vụ kinh tế chủ yếu trong thời kỳ quá độ cần phải thực hiện là: 1. Phát triển lực lợng sản xuất. Phát triển lực lợng sản xuất sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa hội trên sở thực hiện khí hoá nền sản xuất hội và áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trớc hết là quá trình cải biến lao động thủ công, lạc hậu trong nền kinh tế quốc dân.Đó là bớc chuyển căn bản từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, trong đó then chốt là nghành chế tạo t liệu sản xuất sở dĩ nh vậy là vì : theo quan điểm của chủ nghĩa 6 Mac Lênin tái sản xuất mở rộng của khu vực sản xuất TLSX, quyết định quy mô tái sản xuất mở rộng của toàn bộ nền kinh tế,sự phát triển của các nghành chế tạo t liếu sản xuất là sở phát triển của nền kinh tế quốc dân. Phát triển khoa học công nghệ trong điều kiện Việt Nam hiện nay cần làm tốt những vấn đề bản sau: Một là, phải xác định đợc những phơng hớng đúng đắn cho sự phát triển khoa học công nghệ. Sở dĩ nh vậy là vì, khoa học công nghệ là lĩnh vực hết sức rộng lớn, trong khi đó đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ nớc ta còn nhỏ bé chất l- ợng còn thấp, khả năng của chúng ta về vốn, phơng tiện nghiên cứu còn rất hạn hẹp. Vậy phơng pháp chung cho sự phát triển khoa học công nghệ nớc ta : phát huy những lợi thế đất nớc, tận dụng mói khả năng để dạt trình độ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng nhiều nghành khoa học hơn, mức cao hơn, và phổ biến hơn những thành tựu khoa học công nghệ, từng bớc phát triển nền kinh tế tri thức. Hai là, phải tạo đợc một điều kiện cần thiết cho sự phát triển khoa học công nghệ, việc xác định những phơng hớng đúng đắn cho sự phát triển khoa học - công nghệ chỉ phát triển đợc khi đảm bảo điều kiện kinh tế hội cần thiết. Những điều kiện đó là : đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ số lợng đủ lớn, chất lợng cao, đầu t mức cần thiết, các chính sách kinh tế hội phù hợp. Trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngời lao động lực lợng sản xuất không chỉ phải nâng cao trình độ văn hoá và khoa học công nghệ mà còn phải trang bị sở vật chất kỹ thuật tiên tiến. Họ vừa là kết quả của sự phát triển của lực lợng sản xuất đồng thời là ngời tạo ra sự phát triển đó. 2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng XHCN Xây dựng và hoàn thiện QHSX trong nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam suy cho cùng là tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế(TPKT)đều phát triển,từ đó phát huy tốt nhất vai trò của mỗi thành phần kinh tế 7 Xử lý hài hoà mối quan hệ hợp tác và cạnh tranh giữa các TPKT, từng bớc phát huy vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nớc. Phơng hớng bản đó đòi hỏi việc xây dựng và hoàn thiện QHSX phải tuân thủ theo quan điểm chỉ đạo sau đây: a. Xây dựng và hoàn thiện QHSX theo định hớng XHCN phải làm cho QHSX phù hợp hơn với các thành phần kinh tế, đồng thời thúc đẩy cải cách môi trờng thể chế nhằm thực hiện các mục tiêu của sự nghịêp CNH, HĐH đất nớc Trớc hết, cần nhận thức rõ bản chất, nội dung, phạm vi và các hình thức và các hình thức biểu hịên của từng thành phần kinh tế. Cần thấy rằng đặc trng kinh tế nớc ta trong thời kỳ chuyển đổi là một cấu động. Do vậy trong quá trình phát triển phải thừa nhận sự chuyển đổi giữa các thành phần cũng nh những bớc tiến hoặc bớc lùi trong việc hoàn thiện QHSX mỗi một thành phần kinh tế là một tất yếu khách quan. Theo hớng đó việc phát triển các thành phần kinh tế cần chú ýtới các vấn đề nh: Đối với kinh tế tự nhiên phải chuyển sang kinh tế hàng hoá. Đối với sản hàng hoá nhỏ cần đẩy mạnh các hình thức liên kết, tổ chức quản lý và định hớng sự phát triển nhằm phục vụ sự phát triển chung. Đối với kinh tế tiểu chủ và t bản t nhân cần tạo điều kiện để thể phát huy hết tiềm lực của họ. Đối với kinh tế nhà nớc cần sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nớc cho phù hợp với lực lợng sản xuất hiện và vai trò của nó trong n nền kinh tế thị trờng sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN Đối với thành phần kinh tế t bản vốn đầu t nớc ngoài cần tạo môi trờng đầu t thông thoáng và cần bình đẳng đối sử với các doanh nghiệp trong nớc Đồng thời với việc đổi mới sở hữu, muốn hoàn thiện đồng bộ các mặt của QHSX , phải chú ý nâng cao trình độ tổ chức quản lý và hoàn thiện các quan hệ phân phối một cách thích ứng trong các thành phần phù hợp với điều kiện của nền kinh tế vận hành theo chế mới. 8 b. Xây dựng và hoàn thiện QHSX đòi hỏi phải nâng cao hiệu lực điều tiết của nhà nớc, thực hiện phân phối theo nguyên tắc kinh tế thị trờng, đẩy mạnh phúc lợi hội Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đa hình thức sở hữu đang làm nảy sinh những quan điểm mới về quan hệ phân phối. Quan hệ phân phối trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải kết hợp phân phối theo lao động và hởng lợi theo tài. Phấn đấu để tạo điều kiện để mỗi ngời lao động đều một phần tài sả, vốn đóng góp cổ phần của mình vào các sở sản xuất, dịch vụ để tạo điều kiện phát huy vai trò của họ trong quá trình phát triển kinh tế hội. Mục tiêu là phải đảm bảo đời sống của ngời lao động từng bớc đợc nâng cao góp phần xoá đói giảm nghèo. Chấp nhận sự phân hoá giầu nghoè trong từng tầng lớp dân c và giữa các vùng nhng giới hạn. Khuyến khích mọi ngời tạo việc làm chính đáng. Nghiêm cấm những hành vi bất chính, bòn rút của công, hà hiếp quần chúng lao động làm mất lòng tin của nhân dân và triệt tiêu động lực của ngời lao động. Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu độc lập và đan xen sẽ tạo ra nhiều hình thức phân phối, tỷ lệ phân phối khác nhau về nguồn lực sản phẩm Quan hệ đối với tài sản bao gồm nhiều quyền khác nhau. Do vậy, cần phân biệt rõ các quyền này và gắn chúng với việc hởng lợi trong phân phối kết quả sản xuất kinh doanh Phân phối vật phẩm vật phẩm tiêu dùng phải căn cứ vào lao động giản đơn và lao động phức tạp, khuyến khích nâng cao tay nghề lao động giản đơn, chú ý tới lao động của các nhà khoa học và quản lý. Phân phối dựa theo nguyên tắc thị trờng không tránh khỏi sự bất bình đẳng trong thu nhập , mà hậu quả của nó là sự mất ổn định kinh tế, chính trị, hội nh nhiều nớc phát triển theo con đờng kinh tế thị trờng đã trải qua.Vì vậy phải sự điều tiết của nhà nớc thông qua thuế thu nhập và phúc lợi hội. Vì vậy cần tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính theo hớng tăng cờng khả năng điều tiết Vĩ 9 mô của nhà nớc nhằm điều hoà thu nhập, đảm bảo phúc lợi giữa các tầng lớp dân c. c. Xây dựng và hoàn thiện QHSX, một mặt phải tạo điều kiện để các thành phần kinh tế nhà nớc vơn lên nắm vai trò chủ đạo, mặt khác phải đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế Trong bất cứ hình thái kinh tế hội nào cũng phơng thức sản xuất tiêu biểu cho chế độ kinh tế hội đơng thời,giữ vị trí thống trị chi phối còn trong thời kỳ quá độ cha thành phần kinh tế nào đủ mạnh để giữ vai trò thống trị chi phối các thành phần kinh tế khác.V.I.Lênin đã chỉ ra, các thành phần kinh tế chỉ là những mảng , những bộ phận hợp thành kết cấu kinh tế hội, vừa tính độc lập tơng đối , vừa tác động lẫn nhau. Nền kinh tế nớc ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần,đang trong quá trình chuyển đổi. Các thành phần kinh tế vừa đan xen vừa cạnh tranh nhau, luôn vận động và chuyển đổi trong quá trình phát triển.Định hớng XHCN là phải tạo điều kiện cho thành phần kinh tế nhà nớc vơn lên nắm vai trò chủ đạo. Thực tế các DNNN nớc ta cha đáp ứng đợc vai trò này kể cả về hiệu quả sản xuất kinh doanh,trình độ tổ chức quản lý và phơng thức phân phối. Vì vậy, muốn Việt Nam cần phải tiếp tục sắp xếp lại , phát triển doanh nghiệp nhà nớc một mặt phải đặt trong tơng quan với nguồn lực nhà nớc , một mặt phải đặt trong quan với các thành phần kinh tế khác. Về tổ chức quản lý phải chặt chẽ hơn, phải chế độ phân phối hợp lý để vừa nâng cao mức sống ngời lao động, vừa đảm bảo tái sản xuất cho doanh nghiệp, củng cố và nâng cao chất lợng hoạt động các DNNN cũng nghĩa là nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nớc. Điều đó nghĩa là củng cố tính chất hội chủ nghĩa trong thành phần kinh tế này trên tất cả các mặt của QHSX để tạo cho nó nhanh chóng giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần của Việt Nam. Đồng thời với việc thiết lập vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nớc, hoàn thiện QHSX phải bảo đảm tính dân chủ và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế (TPKT) tạo điều kịên phát huy đầy đủ năng lực và vị trí của mỗi TPKT, 10 [...]... rộng hoạt động kinh tế đối ngoại trớc hết chúng ta cần quán triệt những nguyên tắc bản sau nhằm đảm bảo bình đẳng và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ, kinh tế, chính trị: + Bình đẳng + Tôn trọng độc lập chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau + Giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc và củng cố định hớng hội chủ nghĩa đã trọn b Những hình thức chủ yếu của kinh tế đối ngoại Việt nam cần... ứng kịp thời các nhu cầu phát triển của nền kinh tế 3 Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Kinh tế đối ngoại của mỗi quôc gia là một bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế khoa học, kỹ thuật, công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn lại hoặc các tổ chức kinh tế quốc tế khác, đợc thể hiện với nhiếu hình thức, hình thành và phát triển trên sở phát triển của lực... hội chủ nghĩa Trong thời gian qua, đảng và nhà nớc ta đã nhiều chính sách khuyến khích, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển Tuy nhiên, 3 Vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Trong những năm qua, từ sau khi dành độc lập đến nay Nớc ta không ngừng mở rộng quan hệ ngoại giao với các nớc trên thế giới trên sở bình đẳng tôn trọng độc lập chủ quền của nhau không can thiệp vào nội bộ của. .. THựC TRạNG 1 Vấn đề phát triển lực lợng sản xuất Việt Nam đã phát triển lực lợng sản xuất cỏ sở vật chất kĩ thuật trong thờiquá độ trên sở thực hiện cỏ khí hoá nền sản xuất hội áp dụng những thành tựu khoa học hiện đại tuy nhiên về lực lợng sản xuất đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật còn thiếu trình độ thực tếnhững bài học kinh nghiêm Đội ngũ những công nhân, thợ lành nghề còn thiếu kém Cha... trong nớc 11 Quan niệm về kinh tế mở để hội nhập không nghĩa là chỉ mở cửa với bên ngoài mà còn mở cửa thị trờng bên trong Điều này nghĩa là phát triển sản xuất kinh doanh cần tuân theo tiêu chuẩn của thị trờng thế giới hàng hoá của Việt Nam phải không đợc thua trên sân nhà Việc mở cửa bên trong nh vậy cũng đòi hỏi sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong các quan hệ sở hữu, phân phối và điều... và trung tâm khoa học của nớc ngoài, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám nh hiện nay Thực hiện tổng thể hơn nữa các biện pháp để nâng cao chất lợng lực lợng sản xuất đáp ứng nhu cầu cho một nền sản xuất lớn trong thờiquá độ lên chủ nghĩa hội nớc ta 2 Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng hội chủ nghiã Việt nam cần thúc đẩy tất cả các thành phần kinh tế trong giai đoạn hiện... phát triển của nền kinh tế quốc dân 3 Vấn đề mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại Trong quân hệ kinh tế đối ngoại phải đa dạng hoá các lĩnh vực, các nghành, các bên và các hình thức Yêu cầu đó đòi hỏi bức thiết hình thành luật pháp, sự ổn định và nhất quán luật pháp, sự ổn định kinh tế, chính trị, hội, đặc biệt nâng cao vai trò của tài chính ngân hàng, sở hạ tầng và dịch vụ cũng nh... trì và p hát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 19 B.3 Kết Luận Từ những phân tích đánh giá trên cũng nh thực tiễn Việt Nam hiện nay Để chúng ta thể thực hiện thờiquá độ thành công thì việc đầu tiên chúng ta phải xây dựng cho mình một nền tảng lý luận vững chắc, Lấy chủ nghĩa MacLênin và t tởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, ngoài ra tuỳ thuộc vào điều... lao động quốc tế a kinh tế đối ngoại vai trò to lớn: - Góp phần nối liền sản xuất và trao đổi trong nớc với sản xuất và trao đổi quốc tế , nối liền thị trờng trong nớc với thị trờng quốc tế và khu vực 12 - Hoạt động kinh tế đối ngoại góp phần thu hút vốn đầu t - Góp phần tích luỹ vốn phục vụ quá trình CNH-HĐH - Góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công cuộc mở rộng... hành trong quản lý tầm vĩ mô của nhà nớc Đó là điều kiện cần thiết để tạo ra sự cạnh tranh trong nền kinh tế để các chủ thể kinh tế điều kiện phát huy những tiềm năng và lợi thế của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chất sản phẩm đợc nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế Việc mở cửa, hội nhập với bên ngoài theo phơng châm đa dạng hoá, đa phơng hoá các hình thức và quan hệ kinh tế đối ngoại đòi . thành thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Nghiên cứu và hoàn thành đề tài: " ;Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam& quot;. ..............4 2) Khả năng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản ở Việt Nam. .5 II. những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ ở việt nam. .................................................................................................6
- Xem thêm -

Xem thêm: những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Phát triển lực lợng sản xuất., Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng XHCN, Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, Vấn đề phát triển lực lợng sản xuất, Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng xã hội chủ nghĩa Vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Vấn đề cải thiện nâng cao đời sống cho nhân dân., Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hớng xã hội chủ nghiã. Vấn đề mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

Từ khóa liên quan