Bản công bố thông tin tổ chức phát hành Vietcombank.pdf

64 582 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:57

Bản công bố thông tin tổ chức phát hành Vietcombank. 0 NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BBẢẢNN CCÔÔNNGG BBỐỐ TTHHÔÔNNGG TTIINN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NNGGÂÂNN HHÀÀNNGG TTHHƯƯƠƠNNGG MMẠẠII CCỔỔ PPHHẦẦNN NNGGOOẠẠII TTHHƯƯƠƠNNGG VVIIỆỆTT NNAAMM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SSỞỞ GGIIAAOO DDỊỊCCHH CCHHỨỨNNGG KKHHOOÁÁNN TTPP HHCCMM Hà Nội, tháng 12 năm 2007 1MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG 7 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ . 7 II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH . 7 1. Tổ chức phát hành 7 2. Tổ chức thực hiện đấu giá 8 3. Tổ chức tư vấn 8 3.1. Tổ chức tư vấn tài chính 8 3.2. Tổ chức kiểm toán 8 3.3. Tổ chức tư vấn pháp lý 9 3.4. Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước 9 III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN . 9 1. Tổ chức lập Bản công bố thông tin 9 2. Tổ chức tư vấn 9 2.1. Tổ chức tư vấn pháp lý 9 2.2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước 9 IV. CÁC KHÁI NIỆM . 10 V. CÁC TUYÊN BỐ CÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI 11 TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA 13 I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ 13 1. Thông tin chung về doanh nghiệp cổ phần hóa 13 2. Quá trình hình thành và phát triển 13 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển: 13 2.2. Các mốc lịch sử chính và thành tựu được ghi nhận: . 16 3. Ngành nghề kinh doanh . 17 3.1. Huy động vốn . 17 3.2. Hoạt động tín dụng 18 3.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 18 3.4. Các hoạt động khác . 18 4. Sản phẩm và dịch vụ cung cấp . 18 5. Cơ cấu tổ chức 18 6. Bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp 20 6.1. Bộ máy quản lý, điều hành 20 6.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 20 7. Cơ cấu lao động 23 7.1. Theo trình độ lao động 23 7.2. Theo loại hợp đồng lao động . 23 7.3. Theo độ tuổi lao động 23 7.4. Theo đơn vị kinh doanh . 23 8. Đánh giá nguồn nhân lực 24  28.1. Chất lượng lao động 24 8.2. Số lượng lao động 24 9. Danh sách các cơng ty NHNT đang nắm giữ tồn bộ vốn, quyền kiểm sốt hoặc cổ phần chi phối 24 9.1. Danh sách cơng ty mà NHNT đang nắm giữ tồn bộ vốn 24 9.2. Danh sách các Cơng ty mà NHNT nắm giữ quyền kiểm sốt và cổ phần chi phối . 25 II. GIÁ TRỊ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HĨA . 25 1. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm định giá 25 2. Giá trị phần Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo sổ sách kế tốn đã được điều chỉnh theo kiến nghị của NHNT: . 26 III. TÀI SẢN NHNT TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HỐ 27 1. Tài sản cố định theo sổ sách kế tốn tại thời điểm 31/12/2006 27 1.1. Tài sản cố định hữu hình: 27 1.2. Tài sản cố định vơ hình: 27 2. Tình hình quản lý và sử dụng đất 28 2.1. Tình hình quản lý đất đai: . 28 2.2. Tình hình sử dụng đất: . 28 IV. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BA NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HĨA . 29 1. Hoạt động kinh doanh 29 1.1. Tình hình huy động vốn . 29 1.2. Hoạt động tín dụng 30 1.3. Hoạt động thanh tốn quốc tế . 32 1.4. Hoạt động kinh doanh thẻ 33 1.5. Kinh doanh ngoại tệ . 34 1.6. Hoạt động ngân hàng đại lý 34 1.7. Hoạt động kinh doanh chứng khốn (VCBS) 35 1.8. Hoạt động cho th tài chính (VCBLeaCo) . 35 1.9. Hoạt động mua bán nợ và khai thác tài sản 36 1.10. Hoạt động đầu tư góp vốn, liên doanh tại thời điểm 31/12/2006 36 2. Thuận lợi . 37 2.1. Diễn biến thuận lợi chung của nền kinh tế 37 2.2. Thương hiệu mạnh (Vietcombank) được nhiều người biết đến . 39 3. Khó khăn . 40 3.1. Cơ chế hoạt động . 40 3.2. Sự chuyển dịch nhanh chóng nguồn lực lao động . 41 3.3. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt 41 4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh các năm 2004-2006 42 4.1. Tình hình tài sản nguồn vốn 42 4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 43 4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chủ yếu 43 5. Xử lý tài chính các khoản tồn đọng với các nước xã hội chủ nghĩa cũ . 44 THƠNG TIN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HĨA 45 I. TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ . 45  3II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HĨA . 45 1. Mơ hình tổ chức NHTMCP NTVN cùng với các cơng ty con (Cơng ty mẹ/Cơng ty con) sau cổ phần hóa 46 1.1. Mơ hình tổ chức NHTMCP NTVN (Cơng ty mẹ/Cơng ty con) sau cổ phần hố: 46 1.2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 47 2. Mơ hình tổ chức của phần NHTM trong NHTMCP NTVN 47 3. Xây dựng mơ hình tổ chức, quản trị và hoạt động của Tập đồn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng 48 4. Áp dụng các chuẩn mực về tổ chức và quản trị doanh nghiệp 50 III. CẤU TRÚC VỐN NHTMCP NTVN . 50 1. Cấu trúc vốn 50 1.1. Căn cứ xác định quy mơ và cơ cấu vốn điều lệ . 50 1.2. Cơ cấu vốn phát hành 50 2. Mức vốn điều lệ sau cổ phần hóa 51 IV. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG CÁC NĂM TỚI 51 1. Tầm nhìn . 51 2. Chiến lược . 52 3. Mục tiêu cụ thể . 52 4. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 2007-2010 . 53 5. Giải pháp thực hiện 54 5.1. Tái cơ cấu mơ hình tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành 54 5.2. Tiếp tục tăng năng lực tài chính, nâng quy mơ vốn tự có và tỷ lệ an tồn vốn . 55 5.3. Phát triển, mở rộng hoạt động để trở thành Tập đồn đầu tư tài chính ngân hàng đa năng . 55 5.4. Các giải pháp khác 56 6. Các rủi ro dự kiến . 56 6.1. Rủi ro về lãi suất 56 6.2. Rủi ro về tín dụng 56 6.3. Rủi ro về ngoại hối 57 6.4. Rủi ro về thanh khoản 57 6.5. Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng 57 6.6. Rủi ro hoạt động 58 6.7. Rủi ro hệ thống thơng tin . 58 6.8. Rủi ro luật pháp . 59 6.9. Rủi ro khác . 59 V. KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN . 59 VI. CAM KẾT CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 59 1. Trái phiếu tăng vốn . 59 2. Các cam kết ngoại bảng 61 3. Giải thể Cơng ty Quản lý Nơ và khai thác Tài sản (VCB-AMC) 61 VII. THƠNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH . 62 1. Cổ phần phát hành . 62 2. Đối tượng phát hành 62  43. Phương thức phát hành . 63 4. Tổ chức thực hiện đấu giá 63 5. Chi tiết các nội dung có liên quan đến đợt phát hành 63 VIII. KẾT LUẬN . 63  5LỜI NÓI ĐẦU Bản công bố thông tin này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc phát hành cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, là một nội dung của quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Các nhà đầu tư chỉ nên dựa vào các thông tin được trình bày trong Bản công bố thông tin này, trong mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổ phần và Quy chế đấu giá được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ban hành để đưa ra quyết định đầu tư của mình. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chưa ủy quyền cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin khác các thông tin được trình bày trong Bản công bố thông tin này. Các nhà đầu tư không được dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố nào không được trình bày hoặc đưa ra trong Bản công bố thông tin này, trong mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổ phần và Quy chế đấu giá được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. Bản công bố thông tin này được chia làm hai phần chính:  Phần 1: Trình bày các thông tinbản về doanh nghiệp cổ phần hóa – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với các thông tin như lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức và hoạt động, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây và các thông tin khác; và  Phần 2: Trình bày các thông tinbản về doanh nghiệp được hình thành sau cổ phần hóa – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam với các thông tin như mô hình tổ chức, cơ cấu vốn cổ phần lần đầu, chiến lược kinh doanh trong một số năm tới, các kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và thông tin về đợt phát hành. Bản công bố thông tin này được lập bởi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với tư cách là doanh nghiệp cổ phần hóa và thay mặt cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – tổ chức công bố thông tin, hiện nay đang thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước và đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên phần vốn Nhà nước và phát hành thêm cổ phần mới để huy động vốn, dự kiến cổ phần mới chiếm 30% vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – tổ chức hình thành từ việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Là kết quả của quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, sau khi được thành lập, sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam sẽ có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam được áp dụng mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất nếu không có xung đột với luật pháp Việt Nam. 6Việc phát hành cổ phần theo hình thức đấu giá theo Bản công bố thông tin này là một phần của quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, góp phần hình thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Cổ phần được phát hành theo Bản công bố thông tin này là cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Các nhà đầu tư mua cổ phần theo Bản công bố thông tin này sẽ trở thành cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và pháp luật Việt Nam có liên quan. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 7THÔNG TIN CHUNG I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Nghị định số 109);  Quyết định số 230/2005/QĐ-TTg ngày 21/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNT);  Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04/01/2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước;  Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 26/01/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc chọn tư vấn cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long;  Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 20/04/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;  Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;  Công văn số 1693/TTg-ĐMDN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn đối tác chiến lược của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;  Quyết định số 2900/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công bố giá trị doanh nghiệp và bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.;  Công văn số 6991/VPCP-ĐMDN ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc giá khởi điểm cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 1. Tổ chức phát hành Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là tổ chức công bố thông tin liên quan đến đợt phát hành cổ phần được trình bày trong Bản công bố thông tin này với tư cách là doanh nghiệp được cổ phần hóa và là tổ chức tiền thân của tổ chức có cổ phần được bán phát hành theo Bản công bố thông tin này – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Dưới đây là các thông tinbản dự kiến về tổ chức phát hành:  Tên Tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  Tên Tiếng Anh : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam  Tên viết tắt tiếng Anh : Vietcombank - VCB  Trụ sở chính : 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại : (84.4) 9.343.137 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 8 Fax : (84.4) 8.241.395  Telex : 411504/411209 VCB VT  SWIFT : BFTVVNVX  Website : www.vietcombank.com.vn  Biểu trưng (logo): 2. Tổ chức thực hiện đấu giá  Tên : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  Địa chỉ : 45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại : (84.8) 8217713  Fax : (84.8) 8217452  Website : www.vse.org.vn  E-mail : market_infor@vse.org.vn  Biểu trưng (logo): 3. Tổ chức tư vấn 3.1. Tổ chức tư vấn tài chính  Tên: Credit Suisse (Singapore) Limited  Địa chỉ: 1 Raffles Link, #03/ #04-01 South Lobby, Singapore 039393  Điện thoại: 65 6212 2000/65 6212 3356  Vai trò, nhiệm vụ: tư vấn tài chính đối với giao dịch cổ phần hoá NHNT. 3.2. Tổ chức kiểm toán  Tên: Ernst & Young Vietnam Limited  Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 9 Điện thoại: 84-8-8245252  Giấy phép Đầu tư: số 448/GP do Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp ngày 03/11/1992 và được điều chỉnh lại theo Giấy phép số 448/GPĐC1 ngày 23/01/2002 của Bộ Kế họach và Đầu tư.  Vai trò, nhiệm vụ: tư vấn về kế toán và kiểm toán đối với giao dịch cổ phần hoá NHNT. 3.3. Tổ chức tư vấn pháp lý  Tên: Văn phòng Luật sư YKVN  Địa chỉ: Phòng 1602, Toà nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: 84-8-223155  Vai trò, nhiệm vụ: tư vấn pháp lý đối với giao dịch cổ phần hoá NHNT. 3.4. Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước  Tên: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS)  Địa chỉ: tầng 12 & 17 Toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  Điện thoại: 84-4-9343137  Webssite: http://www.vcbs.com.vn III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tổ chức lập Bản công bố thông tin Ông: Nguyễn Hòa Bình Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông: Nguyễn Phước Thanh Chức vụ: Tổng giám đốc Ông: Nguyễn Hữu Đức Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Bà: Nguyễn Thị Hoa Chức vụ: Kế toán trưởng Những người có tên được nêu trên đây bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần. 2. Tổ chức tư vấn 2.1. Tổ chức tư vấn pháp lý Thông tin về Tổ chức tư vấn pháp lý được trình bày tại Mục II.3.3 trên đây. 2.2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước Thông tin về Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước được trình bày tại Mục II.3.4 trên đây. [...]... ĐỢT PHÁT HÀNH 1. Tổ chức phát hành Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là tổ chức công bố thông tin liên quan đến đợt phát hành cổ phần được trình bày trong Bản công bố thông tin này với tư cách là doanh nghiệp được cổ phần hóa và là tổ chức tiền thân của tổ chức có cổ phần được bán phát hành theo Bản công bố thông tin này – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Dưới đây là các thông tin. .. LỤC THÔNG TIN CHUNG 7 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 7 II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 7 1.  Tổ chức phát hành 7 2.  Tổ chức thực hiện đấu giá 8 3.  Tổ chức tư vấn 8 3.1.  Tổ chức tư vấn tài chính 8 3.2.  Tổ chức kiểm toán 8 3.3.  Tổ chức tư vấn pháp lý 9 3.4.  Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước 9 III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ... 6Việc phát hành cổ phần theo hình thức đấu giá theo Bản công bố thông tin này là một phần của q trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, góp phần hình thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Cổ phần được phát hành theo Bản công bố thông tin này là cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Các nhà đầu tư mua cổ phần theo Bản công bố thông tin này... DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN 9 1.  Tổ chức lập Bản cơng bố thơng tin 9 2.  Tổ chức tư vấn 9 2.1.  Tổ chức tư vấn pháp lý 9 2.2.  Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước 9 IV. CÁC KHÁI NIỆM 10 V. CÁC TUN BỐ CĨ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI 11 TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA 13 I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HỐ 13 1. Thơng tin chung về doanh nghiệp... ngoại bảng. NHNT đã chủ động làm việc với Bộ Tài chính và thống nhất phương thức xử lý cụ thể. NHNT sẽ tiếp tục làm việc chi tiết với Bộ Tài chính xử lý dứt điểm số tài sản này. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 7THÔNG TIN CHUNG I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công. .. Dưới đây là các thông tinbản dự kiến về tổ chức phát hành:  Tên Tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  Tên Tiếng Anh : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam  Tên viết tắt tiếng Anh : Vietcombank - VCB  Trụ sở chính : 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại : (84.4) 9.343.137 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG... ngân hàng độc quyền phát hành và thanh toán thẻ Amex tại Việt Nam.  NHNT là ngân hàng tiên phong và dẫn đầu tại Việt Nam trong việc phát triển các tiện ích gia tăng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại như dịch vụ thẻ Connect 24 và BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 42tính phù hợp nhắm đến các đối tượng sử dụng khác nhau, mà vẫn mang tính đơn điệu, chung... nghề, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: 3.1. Huy động vốn Bao gồm nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn; vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngồi nước, vay vốn của NHNN và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 29Đất do NHNT quản lý và sử dụng... lý, điều hành 20 6.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 20 7. Cơ cấu lao động 23 7.1. Theo trình độ lao động 23 7.2. Theo loại hợp đồng lao động 23 7.3. Theo độ tuổi lao động 23 7.4. Theo đơn vị kinh doanh 23 8. Đánh giá nguồn nhân lực 24  BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 43 Chỉ tiêu 2004 2005 2006 TỔNG NGUỒN... phát triển cho mình một mơ hình tổ chức và mô thức quản trị theo các thông lệ và tập quán quốc tế tốt nhất. NHTMCP NTVN dự kiến sẽ kế thừa mơ hình tổ chức và mơ thức quản trị này. Trên thực tế, NHNT đang từng bước triển khai áp dụng mơ hình tổ chức như trình bày ở Hình 11 dưới đây (ngoại trừ việc khơng có Đại hội đồng cổ đơng) cũng như các mô thức quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực và thông . LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 1. Tổ chức phát hành Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là tổ chức công bố thông tin liên quan đến đợt phát hành cổ phần được. 5LỜI NÓI ĐẦU Bản công bố thông tin này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc phát hành cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, là
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản công bố thông tin tổ chức phát hành Vietcombank.pdf, Bản công bố thông tin tổ chức phát hành Vietcombank.pdf, Bản công bố thông tin tổ chức phát hành Vietcombank.pdf, Tổ chức phát hành Tổ chức thực hiện đấu giá Tổ chức tư vấn, Tổ chức tư vấn pháp lý Tổ chức tư vấn bán đấu giá trong nước, CĂN CỨ PHÁP LÝ CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TUN BỐ CĨ TÍNH CHẤT TƯƠNG LAI, Lịch sử hình thành và phát triển:, Các mốc lịch sử chính và thành tựu được ghi nhận:, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban Điều hành, Chất lượng lao động Số lượng lao động Danh sách cơng ty mà NHNT đang nắm giữ tồn bộ vốn, Thơng tin chung về doanh nghiệp cổ phần hóa Sản phẩm và dịch vụ cung cấp Cơ cấu tổ chức Vốn chủ sở hữu tại thời điểm định giá, Tình hình quản lý đất đai: Tình hình sử dụng đất:, Chính sách tín dụng, Diễn biến tăng trưởng tín dụng, Hoạt động thanh toán quốc tế Hoạt động kinh doanh thẻ, Kinh doanh ngoại tệ Hoạt động ngân hàng đại lý, Hoạt động kinh doanh chứng khốn VCBS Hoạt động cho th tài chính VCBLeaCo, Diễn biến thuận lợi chung của nền kinh tế, Cơ chế hoạt động Sự chuyển dịch nhanh chóng nguồn lực lao động, Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, Tình hình tài sản nguồn vốn, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chủ yếu, Xử lý tài chính các khoản tồn đọng với các nước xã hội chủ nghĩa cũ, Tầm nhìn Chiến lược Mục tiêu cụ thể, Tái cơ cấu mơ hình tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành, Rủi ro về lãi suất Rủi ro về tín dụng, Rủi ro về ngoại hối Rủi ro về thanh khoản Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng, Rủi ro hoạt động Rủi ro hệ thống thông tin, Góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức đầu tư dài hạn 476.970 TÊN GỌI VÀ ĐỊA CHỈ THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUẦN CHI PHÍ DỰ PHỊNG RỦI RO TÍN DỤNG 1.115.523 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 720.982 KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN, Trái phiếu tăng vốn, Cổ phần phát hành Đối tượng phát hành Phương thức phát hành Tổ chức thực hiện đấu giá