Giáo án Tự chọn Toán lớp 10 theo chủ đề (hay)

130 2,661 17
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 08:48

Trường Tuần: 01 Ngày soạn: 06/08/2012 Tiết: 1 - 2 Ngày dạy: Từ 13/08 đến 18/08/2012 ÔN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI - HỆ PHƯƠNG TRÌNH I. Mục tiêu: Thông qua bài học này học sinh cần: 1. Về kiến thức: - Củng cố lại kiến thức về phương trình bậc hai, hệ phương trình. - Nhắc lại cách giải phương trình bậc hai, hệ phương trình. 2. Về kỹ năng: - Giải thành thạo phương trình bậc hai và hệ phương trình. - Biết cách giải và biện luận nghiệm phương trình bậc hai. - Biết cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 3. Về tư duy: Phát triển tư duy trừu tượng, tư duy khái quát hóa, tư duy lôgic,… 4. Về thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác. II. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Giáo án, bài tập, … - HS: Đọc và xem lại bài trước khi đến lớp,… III. Phương pháp dạy học: Gợi mở, vấn đáp đan xen các hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học: Bài học tiến hành trong 2 tiết Ổn định lớp: Lớp: 10A2 Sĩ số: 32 Vắng: HS vắng: Tiết 1 Hoạt động 1: Giải phương trình bậc hai Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 1: Giải các phương trình sau a/ x 2 – 3x + 1 = 0 b/ x 2 + 5x + 10 = 0 a/ 2 b 4ac 9 4 5∆ = − = − = ⇒ 5 0∆ = > Do ∆ > 0 nên phương trình có hai nghiệm: 1 2 3 5 3 5 x ; x 2 2 + − = = Vậy pt có hai nghiệm: 3 5 3 5 S ; 2 2   − + =  ÷  ÷   b/ 25 4.10 15 0∆ = − = − < Do ∆ < 0 nên phương trình vô nghiệm Vậy nghiệm của phương trình là: S = ∅ Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 1 Trường c/ x 2 – 6x + 9 = 0 c/ ' 9 9 0∆ = − = Do ∆ = 0 nên phương trình có nghiệm kép: 1 2 b' x x 3 a = = − = Vậy nghiệm của phương trình là: { } S 3= Hoạt động 2: Giải và biện luận phương trình – Hệ thức Viét Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 2: Với giá trị nào của k thì: a/ 2x 2 + kx – k 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt? b/ 25x 2 + kx + 2 = 0 có nghiệm kép? c/ 5x 2 + 18x + k = 0 vô nghiệm? Bài 3: Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là 2 4 và 3 3 Bài 2 a/ 2 2 2 k 4.( k ).2 9k∆ = − − = Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi ∆ > 0 ⇔ 9k 2 > 0, ∀k ≠ 0 b/ 2 2 k 4.25.2 k 200∆ = − = − Phương trình có nghiệm kép khi ∆ = 0 ⇔ 2 k 200 0− = ⇔ k 10 2= ± c/ ∆’ = 9 2 – 5.k = 81 – 5k Phương trình vô nghiệm khi ∆’ < 0 ⇔ 81 – 5k < 0 ⇔ 81 m 5 > Bài 3 Ta có: 1 2 2 4 x x 2 3 3 + = + = và 1 2 2 4 8 x .x . 3 3 9 = = Vậy chúng là nghiệm của phương trình bậc hai: 2 2 8 x 2x 0 hay 9x 18x 8 0 9 − + = − + = Hoạt động 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 4: Giải các phương trình sau: a/ 2 2 2 2 (2x x 1) (x 7x 6) 0− − − − + = (1) b/ 2x 4 – 7x 2 – 4 = 0 (2) a/ 2 2 2 2 (1) (2x - x - 1 - x + 7x - 6)(2x - x - 1 +x - 7x + 6) = 0 ⇔ ⇔ (x 2 + 6x – 7)(3x 2 – 8x + 5) = 0 2 2 x 6x 7 0 3x 8x 5 0  + − = ⇔  − + =  1 2 3 x 1 x 7 5 x 3   =  ⇔ = −   =   Vậy (1) có nghiệm: 5 S 7;1; 3   = −     b/ Đặt x 2 = t ≥ 0 (2) ⇔ 2t 2 – 7t – 4 = 0, giải ra ta được: t 1 = 4, 2 t 0.5= − (loại) Với t = 4, vậy x = ± 2 Vậy (2) có nghiệm: S = {-2 ; 2} Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 2 Trường c/ 1 1 1 x 1 x 1 − = − + (3) c/ Điều kiện: x ≠ ±1 (3) ⇔ x 1 x 1 (x 1)(x 1) (x 1)(x 1) (x 1)(x 1) + − + − + = − + − + ⇒ 2 = x 2 – 1 ⇔ x 2 = 1 ⇔ x = ±1 (loại) Vậy phương trình vô nghiệm Tiết 2 Hoạt động 4: Giải hệ phương trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 5: Giải các hệ phương trình sau a/ 2x y 4 x 2y 5 + =   + =  (bằng phương pháp thế) b/ 2x 3y 1 3x 2y 8 − =   + =  (bằng phương pháp cộng) c/ Tìm a, b để hệ có nghiệm x = 2 , y = 5 3x by a bx ay 3 + =   − =  (1) a/ 2x y 4 x 2y 5 + =   + =  2x y 4 2(5 2y) y 4 x 5 2y x 5 2y + = − + =   ⇔ ⇔   = − = −   10 3y 4 y 2 x 1 x 5 2y x 5 2.2 1 y 2 − = = =    ⇔ ⇔ ⇔    = − = − = =    Vậy nghiệm của hệ là: (1 ; 2) b/ 2x 3y 1 4x 6y 2 13x 26 3x 2y 8 9x 6y 24 4x 6y 2 − = − = =    ⇔ ⇔    + = + = − =    x 2 x 2 4.2 6y 2 y 1 = =   ⇔ ⇔   − = =   Vậy nghiệm của hệ là: (2 ; 1) c/ Hệ (1) có nghiệm (2 ; 5) ⇔ 3.2 b.5 3 b.2 a.5 3 + =   − =  3 b 5b 3 5 2b 5a 3 21 a 25  = −  = −   ⇔ ⇔   − =   = −   Vậy với 21 a 25 = − , 3 b 5 = − thì hệ có nghiệm (2 ; 5) Hoạt động 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5m, diện tích bằng 150m 2 . Tìm kích thước của mảnh vườn? Gọi x (m) là chiều dài của mảnh vườn (x > 0) Chiều rộng của mảnh vườn là: x – 5 Theo đề bài ta có phương trình: x(x – 5) = 150 Giải ra ta được: x 1 = -10 (loại), x 2 = 15 (nhận) Chiều dài của mảnh vườn là: 15m Chiều rộng của mảnh vườn là: 15 – 5 = 10m Củng cố - Hướng dẫn về nhà: - Xem lại các bài tập. Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 3 Trường - Làm bài tập về nhà 1. Giải hệ phương trình: a/ y 4 x x y 4 = +   + =  b/ 1 1 1 x y 3 4 5 x y  − =     + =   2. Giải phương trình: a/ 2 2 2 (y 2y) 3(y 2y) 2 0+ − + + = b/ 2 2 y 2y 2 y 2y 1 0+ − + + = 3. Một ca nô đi từ bến A đến bến B cách nhau 60km. Cả đi và về mất 12,5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 2km/h. Tính vận tốc thực của ca nô?  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 4 Trường Tuần: 02 Ngày soạn: 12/08/2012 Tiết: 3 Ngày dạy: Từ 20/08 đến 25/08/2012 BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ I. Mục tiêu: Qua bài học HS cần: 1. Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản của: Mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương. 2. Về kỹ năng: Biết áp dụng kiến thức cơ bản đã học vào giải toán, xét được tính đúng sai của mệnh đề, suy ra được mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, phát biểu được mệnh đề dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ, sử dụng các ký hiệu ,∀ ∃ để viết các mệnh đề và ngược lại. 3. Về tư duy và thái độ: Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quan sát phán đoán chính xác. II.Chuẩn bị của GV HS: - GV: SGK, bảng phụ. - HS: Ôn tập kiến thức và làm bài tập trước ở nhà. III.Phương pháp dạy học: Về cơ bản là gợi mở, vấn đáp và đan xen hoạt động nhóm. IV.Tiến trình bài học: Ổn định lớp: Lớp: 10A2 Sĩ số: 32 Vắng: HS vắng: Hoạt động 1: Xét tính đúng – sai của mệnh đề Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 1: Hãy xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau a/ Thanh Hóa là một tỉnh thuộc Việt Nam b/ 99 là số nguyên tố c/ 1025 chia hết cho 5 d/ 5 là số hữu tỉ e/ Nếu a là số nguyên tố thì a 3 là số nguyên tố f/ a chia hết cho 4 khi và chỉ khi a chia hết cho 2 Bài 2: Cho mệnh đề chứa biến P(n): “2n + 3 là một số chia hết cho 3” Hãy xét tính đúng sai của mệnh đề khi: a/ n = 3 b/ n = 4 c/ n = 5 d/ n = 6 Bài 1 a/ đúng b/ sai c/ đúng d/ sai e/ sai f/ sai Bài 2 a/ Khi n = 3 thì P(3) = 2.3 + 3 = 9 chia hết cho 3 ⇒ mệnh đề đúng b/ Khi n = 4 thì P(4) = 2.4 + 3 = 11 không chia hết cho 3 ⇒ mệnh đề sai c/ Khi n = 5 thì P(5) = 2.5 + 3 = 13 không chia hết cho 3 ⇒ mệnh đề sai Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 5 Trường d/ Khi n = 6 thì P(6) = 2.6 + 3 = 21 chia hết cho 3 ⇒ mệnh đề đúng Hoạt động 2: Mệnh đề phủ định Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 3: Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau a/ 2 x , x 2x 2 1∀ ∈ − + >¡ b/ m ,∀ ∈¡ phương trình x 2 – 2x – m 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt c/ 2 x : x x 1∃ + + là số nguyên tố d/ x 2 + x + 1 > 0 với mọi x e/ 2 x , x x 2 0∃ ∈ − + <¡ Bài 4: Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau a/ P: “ Tứ giác ABCD đã cho một tiếp được trong đường tròn” b/ Q: “Tam giác ABC đã cho là tam giác cân” c/ R: “13 có thể biểu diễn thành tổng của hai số chính phương” d/ H: “ 2 13 – 1 là một số nguyên tố” Bài 3 a/ 2 x , x 2x 2 1∃ ∈ − + ≤¡ b/ m∃ ∈¡ , phương trình x 2 – 2x – m 2 = 0 vô nghiệm c/ 2 x : x x 1∀ + + là hợp số d/ Tồn tại x sao cho x 2 + x + 1 ≤ 0 e/ 2 x , x x 2 0∀ ∈ − + ≤¡ Bài 4 a/ P : “Tứ giác ABCD đã cho không nội tiếp được trong đường tròn” b/ Q : “Tam giác ABC đã cho không là tam giác cân” c/ R : “13 không thể biểu diễn thành tổng của hai số chính phương” d/ H : “2 13 – 1 không là số nguyên tố” Hoạt động 3: Mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 5: Cho hai mệnh đề: P: “Tam giác ABC vuông tại A” Q: “Trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC” a/ Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai? b/ Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai? a/ Nếu tam giác ABC vuông tại A thì trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC. Mệnh đề này đúng b/ Tam giác ABC vuông tại A nếu và chỉ nếu AM bằng nửa cạnh BC. Mệnh đề này đúng Hoạt động 4: Điều kiện cần, điều kiện đủ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 6: Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu định lí sau a/ Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng b/ Nếu một hình thang có hai đường chép bằng nhau thì nó là hình thang cân Bài 7: Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu định lí sau Nếu một số nguyên dương lẻ được biểu diễn thành tổng của hai số chính phương thì số đó phải có dạng 4k + 1 (k ∈ ) Bài 6 a/ Điều kiện đủ để hai tam giác đồng dạng là chúng bằng nhau b/ Để một hình thang là hình thang cân, điều kiện đủ là hai đường chéo của nó bằng nhau Bài 7 Để một số nguyên dương lẻ biểu diễn thành tổng của hai số chính phương điều kiện cần là số đó có dạng 4k + 1 Củng cố toàn bài và hướng dẫn học ở nhà: Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 6 Trường - Xem lại các bài tập đã giải. - Đọc và soạn trước bài mới: Tập hợp  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 7 Trường Tuần: 02 Ngày soạn: 12/08/2012 Tiết: 4 Ngày dạy: Từ 20/08 đến 25/08/2012 BÀI TẬP VỀ VECTƠ I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Giúp học sinh là một vectơ và các yếu tố xác định một vectơ - Nắm được hai vectơ cùng phương, cùng hướng và bằng nhau. 2. Về kỹ năng: Học sinh có cái nhìn mới về hình học để chứng minh 1 bài toán hình học bằng phương pháp vectơ → trình bày lời giải bằng phương pháp vectơ 3. Về thái độ: Rèn luyện tính chẩn thận, chính xác khi giải toán cho học sinh 4. Về tư duy: Rèn luyện tư duy lôgic cho học sinh II. Chuẩn bị: - GV: chuẩn bị sẵn một số bài tập để đưa ra câu hỏi cho học sinh - HS: ôn lại kiến thức đã học về vectơ III.Phương pháp dạy học: Dùng phương pháp gợi mở - vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen kết hợp nhóm. IV. Tiến trình bài học: Ổn định lớp: Lớp: 10A2 Sĩ số: 32 Vắng: HS vắng: Hoạt động 1: Xác định vectơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 1: Cho tam giác ABC và điểm M tùy ý trên cạnh BC. Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) từ 4 điểm A, B, C, M. (Giao nhiệm vụ cho học sinh. - Nhận xét phần trả lời của học sinh. - Thông qua phần trả lời nhắc lại định nghĩa vectơ (khác vectơ không) là một đoạn thẳng có định hướng) Bài 2: Cho hình vuông ABCD tâm O. Liệt kê tất cả các vectơ bằng nhau (khác 0 r ) nhận đỉnh và tâm của hình vuông làm điển đầu và điểm cuối Bài 1 Điểm đầu là A: AB,AC,AM uuur uuur uuuur Điểm đầu là B: BA,BM,BC uuur uuuur uuur Điểm đầu là C: CA,CM,CB uuur uuuur uuur Điểm đầu là M: MA,MB,MC uuuur uuur uuur Bài 2 BC AD,CB DA,AB CD,BA CD= = = = uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur OB DO,BO OD,AO OC,CO OA= = = = uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur Hoạt động 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 3: Cho tam giác ABC có D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh: EF CD= uur uuur Cách 1: Vì EF là đường trung bình của tam giác ABC nên 1 EF= BC 2 và AF // BC. Do đó tứ giác EFDC là hình bình hành, nên: EF CD= uur uuur Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 8 Trường Cách 2: tứ giác FECD là hình bình hành vì có cặp cạnh đối song song. Suy ra EF CD= uur uuur Hoạt động 3: Vectơ cùng phương, cùng hướng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 4: Cho điểm A và vectơ a r khác 0 r . Tìm điểm M sao cho: a/ AM uuuur cùng phương với a r b/ AM uuuur cùng hướng với a r Bài 5: Cho tam giác ABC. Các điểm M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC. So sánh độ dài của hai vectơ NM và BC uuuur uuur . Vì sao có thể nói hai vectơ này cùng phương? Bài 4 Gọi ∆ là giác của a r a/ Nếu AM uuuur cùng phương với a r thì đường thẳng AM song song với ∆. Do đó M thuộc đường thẳng m đi qua A và song song với ∆ Ngược lại, mọi điểm M thuộc đường thẳng m thì AM uuuur cùng phương với a r Nếu A thuộc đường thẳng ∆ thì m trùng với ∆ b/ Tương tự như trên, ta thấy các điểm M thuộc một nửa đường thẳng gốc A của đường thẳng m. Cụ thể, đó là nửa đường thẳng có chứa điểm E sao cho AE uuur và a r cùng hướng Bài 5 MN // BC và 1 MN BC 2 = , hay 1 NM BC 2 = uuuur uuur Vì MN // BC nên NM và BC uuuur uuur cùng phương. Củng cố: - Nhắc lại khái niệm hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau. - Nhắc lại khái niệm độ dài vectơ là độ dài đoạn thẳng.  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 9 Trường Tuần: 03 Ngày soạn: 17/08/2012 Tiết: 5 - 6 Ngày dạy: Từ 27/08 đến 01/09/2012 TẬP HỢP – CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Củng cố khái niệm tập hợp, tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau - Củng cố các phép toán giao cảu hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con 2. Về kỹ năng: - Sử dụng đúng các ký hiệu , , , , . ∈∉ ⊂ ⊄ ∅ - Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp đó. - Vận dụng được các khái niệm tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau vào giải bài tập. Sử dụng đúng các ký hiệu: , , \ , , E A B A B A B C A∪ ∩ - Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con. - Biết dùng biểu đồ Ven để biễu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp. 3. Về thái độ: Rèn luyện tính chẩn thận, chính xác khi giải toán cho học sinh 4. Về tư duy: Rèn luyện tư duy lôgic cho học sinh II. Chuẩn bị: - GV: chuẩn bị sẵn một số bài tập để đưa ra câu hỏi cho học sinh - HS: ôn lại kiến thức đã học III.Phương pháp dạy học: Dùng phương pháp gợi mở - vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy đan xen kết hợp nhóm. IV. Tiến trình bài học: Ổn định lớp: Lớp: 10A2 Sĩ số: 32 Vắng: HS vắng: Tiết 5 Hoạt động 1: Xác định tập hợp Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Phương pháp: - Liệt kê các phần tử của nó. - Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chú ý: Ta thường sử dụng phương pháp liệt kê khi số phần tử của tập là hữu hạn. Bài 1. a. A = {1; 3; 5; 15} b. B = {2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23} Bài 2. Bài 1. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp a. A = {x ∈ N / x là ước của 15} b. B = {x ∈ N / x là số nguyên tố và x < 26} Bài 2. Tìm tính chất đặc trưng xác định các phần tử của tập Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 10 [...]... số bài toán 3 Về tư duy và thái độ: Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen II Chuẩn bị của GV - HS: - GV: Giáo án, phiếu học tập - HS : Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm III Phương pháp dạy học: Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Lớp: 10A2 Sĩ... ( A ∩ C ) Vậy: A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) Hướng dẫn về nhà: Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 11 Trường - Làm bài tập SBT Chứng minh rằng: Với A, B, C là các tập hợp (A \ B) \ C ⊂ A \ C Xem trước bài: Tổng và hiệu hai vectơ  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 12 Trường Tuần: 05 Tiết: 7 - 8 Ngày soạn: 25/08/2012 Ngày dạy: Từ 10/ 09 đến 15/09/2012 TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ I Mục tiêu: 1 Về kiến... B Tiết 6 Hoạt động 3: Thực hiện các phép toán trên hai tập hợp cho trước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Phương pháp: Dùng định Bài 5 Bài 5 Xác định A ∩ B, A ∪ B, nghĩa các phép toán A ∩ B = {2 ; 4} A \ B, B \ A, biết: A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; A = {1; 2; 3; 4; 5} B = {2; 4; 6; 8; 10; 12} 12} A \ B = {1; 3; 5} B \ A = {6; 8; 10; 12} Hoạt động 4: Chứng minh một số tính... (P0) qua Oy thì (P) = (P’0) ∪ (P0) Hướng dẫn về nhà: - Xem lại các bài tập đã làm 2 - Bài tập về nhà: Vẽ đồ thị hàm số y = − x + 2 x + 3  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 29 Trường Tuần: 10 Tiết: 17 Ngày soạn: 05 /10/ 2012 Ngày dạy: Từ 15 /10 đến 20 /10/ 2012 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ I Mục tiêu: 1 Về kiến thức: - Hiểu khái niệm trục tọa độ, tọa đồ của vectơ và của điểm trên trục; - Biết độ dài đại số của vectơ... cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen II Chuẩn bị của GV - HS: - GV: Giáo án, phiếu học tập - HS: Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm III Phương pháp dạy học: Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Lớp: 10A2 Sĩ số: 32 Vắng: HS vắng: Tiết 17 r Hoạt động... 0), N(2 ; 2) và P(-1 ; 3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC - Xem lại các bài tập đã giải  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 31 Trường Tuần: 10 Tiết: 18 Ngày soạn: 05 /10/ 2012 Ngày dạy: Từ 15 /10 đến 20 /10/ 2012 ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ I Mục tiêu: 1 Về kiến thức: - Ôn tập và củng cố kiến thức cơ bản trong chương: - Hàm số Tập xác định của một hàm số - Tính... y = m cắt (C’) tại 4 điểm phân biệt 2 Suy ra: 0 < m < 3 Hướng dẫn về nhà: - Xem lại các bài tập đã sửa - Học bài, chuẩn bị kiểm tra  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 34 Trường Tuần: 11 Tiết: 19 - 20 Ngày soạn: 10/ 10/2012 Ngày dạy: Từ 22 /10 đến 27 /10/ 2012 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT – BẬC HAI I Mục tiêu: 1 Về kiến thức: - Biết giải và biện luận phương trình ax + b = 0; phương... số bài toán đơn giản như: tìm phương trình của hàm số bậc 2 khi biết 1 số yếu tố 3 Về tư duy và thái độ: Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen II Chuẩn bị của GV - HS: - GV: Giáo án, phiếu học tập - HS : Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm III Phương pháp dạy học: Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan... số bài toán đơn giản như: tìm phương trình của hàm số bậc 2 khi biết 1 số yếu tố 3 Về tư duy và thái độ: Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen II Chuẩn bị của GV - HS: - GV: Giáo án, phiếu học tập - HS : Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm III Phương pháp dạy học: Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan...  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 15 Trường Tuần: 06 Tiết: 9 - 10 Ngày soạn: 07/09/2012 Ngày dạy: Từ 17/09 đến 22/09/2012 HÀM SỐ I Mục tiêu: 1 Về kiến thức: Củng cố được khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số 2 Về kỹ năng: Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản 3 Về tư duy và thái độ: Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đoán chính xác, biết . Mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương. 2. Về kỹ năng: Biết áp dụng kiến thức cơ bản đã học vào giải toán, xét được tính đúng sai của mệnh đề, . toàn bài và hướng dẫn học ở nhà: Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 6 Trường - Xem lại các bài tập đã giải. - Đọc và soạn trước bài mới: Tập hợp  Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 7 Trường Tuần: 02. nhà: Giáo viên: Tự chọn 10 – Trang 11 Trường - Làm bài tập SBT. - Chứng minh rằng: Với A, B, C là các tập hợp (A B) C ⊂ A C - Xem trước bài: Tổng và hiệu hai vectơ  Giáo viên: Tự chọn 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự chọn Toán lớp 10 theo chủ đề (hay), Giáo án Tự chọn Toán lớp 10 theo chủ đề (hay), Giáo án Tự chọn Toán lớp 10 theo chủ đề (hay)