Đường thẳng và phương trình đường thẳng

2 7,428 24
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:45

Đường thẳng và phương trình đường thẳng CHUYÊN ĐỀ 2 ĐƯỜNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG Các bài toán về phần đường phương trình đường thường yêu cầu xác đònh quỹ tích các điểm trong mặt phẳng tọa độ theo những điều kiện cho trước, quỹ tích này là một đường mà ta phải tìm phương trình của nó dựa vào đònh nghóa: F(x, y) = 0 là phương trình của đường (L) nếu ta có : M(, ) ∈ (L) F( , ) = 0 MxMy ⇔MxMy Nếu M ∈ (L) M có tọa độ phụ thuộc tham số t: ( )()xftygt=⎧⎪⎨=⎪⎩ (t ∈ R) thì đó là phương trình tham số của đường (L). Từ phương trình tham số, ta khử t thì có thể trở về dạng F(x, y) = 0 Lưu ý việc giới hạn của quỹ tích tuỳ theo các điều kiện đã cho trong đầu bài. Ví du1: Trong mặt phẳng Oxy cho A(2, 1), B(–3, 2). Tìm quỹ tích điểm M để (MA + JJJJGMBJJJJG)ABJJJG = 1 Giải Gọi (L) là quỹ tích phải tìm. M(, ) ∈ (L) MxMy ⇔ (MAJJJJG + MBJJJJG)ABJJJG = 1 [ (2 – ) + (–3 – ) ] (–3 – 2) + (1 – + 2 – ) (2 – 1) = 1 ⇔MxMxMyMy 5 + 10 + 3 – 2 = 1 ⇔MxMy 10 – 2 + 7 = 0 ⇔MxMy M( , ) có tọa độ thỏa phương trình ⇔MxMy F(x, y) = 10x – 2y + 7 = 0 Vậy quỹ tích phải tìm là đường thẳng (L) có phương trình 10x – 2y + 7 = 0. 1Ví dụ 2: Lập phương trình quỹ tích tâm của những đường tròn tiếp xúc với trục Ox đi qua điểm A(1, 2). Giải Gọi (L) là quỹ tích những tâm đường tròn tiếp xúc với trục Ox đi qua điểm A(1, 2). I( , ) ∈ (L) I là tâm đường tròn qua A(1, 2) tiếp xúc với Ox tại M IxIy ⇔ ⇔IM Ox tại MIM = IA⊥⎧⎨⎩ ⇔()()()()22 200MI MMI MI AI AIx x yxx yy xx yy−= =⎧⎪⎨−+− = −+−⎪⎩2 – 2 – 4 + 5 = 0 ⇔2IxIxIy I( , ) có tọa độ thỏa phương trình ⇔IxIy F(x, y) = x2 – 2x – 4y + 5 = 0 Đó là phương trình của quỹ tích phải tìm (Parabol). * * * 2 . CHUYÊN ĐỀ 2 ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG Các bài toán về phần đường và phương trình đường thường yêu cầu xác đònh quỹ tích. trước, quỹ tích này là một đường mà ta phải tìm phương trình của nó dựa vào đònh nghóa: F(x, y) = 0 là phương trình của đường (L) nếu ta có : M(,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường thẳng và phương trình đường thẳng, Đường thẳng và phương trình đường thẳng, Đường thẳng và phương trình đường thẳng

Từ khóa liên quan