DE THI HOC SINH GIOI TOAN LOP 2- NH 2010-2011

9 283 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 22:00

Đề thi học sinh giỏi lớp 2- Năm học 2010-2011 Đề số 1 Bài 1: (4đ) a).Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4: b)Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết: c)Viết tiếp 3 số vào dãy: 19, 16, 13, , , Bài 2: ( 4đ) a) Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: b) Điền số thích hợp vào ô trống: 6 + = 25 80 - = 5 6 - 9 + = 92 Bài 3: (3đ) a. Em học bài lúc 7 giờ tối. Lúc đó là giờ trong ngày. b.Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là 17.Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày Bài 4:(3đ) An và Bình chia nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11. Vậy An đã lấy nhãn vở Bình đã lấy nhãn vở Bài 5 : (4đ) Lan và Hà đi câu cá. Lan câu đợc số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu đợc mấy con cá? Bài 6: (2đ) Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác. biểu điểm Toán 2 đề số 1 Bài 1: 4đ - Câu a: 1đ(14,24,34,44,54,64,74,84,94) - Câu b: 2đ(14 + 94 =108) - Câu c:1đ( 19,16,13,10,7,4) Bài 2: 4đ - Câu a: 1đ( 102 ) -Câu b: 3đ Bài 3: 3đ - Câu a: 1đ(19 giờ) -Câu b: 2đ(mùng 3) Bài 4:2đ. Mỗi ý đúng 1đ( An có 10 viên bi, Bình có 8 viên bi) Bài 5: 4đ - Tóm tắt: 1đ - Số cá của Lan: ( 1con) 1đ - Tổng số cá của hai bạn( 9con): 1đ - Số cá của Hà : ( 9- 1 = 8 con) 0,5đ -Đáp số: 0,5 đ Bài 6: 2đ Đề số 2 Bài 1: 1/ Số bé nhất có hai chữ số là: 2/ Số lớn nhất có hai chữ sốlà: 3/ Viết số thích hợp vào ô trống: 4 8 12 24 Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống Cho các chữ số: 0, 1, 2, 3 a/ Có thể viết đợc . số khác nhau, mỗi số gồm 2 chữ số (Trong mỗi số chỉ dùng một lần) b/ Tổng của 3 số lớn nhất trong các số trên, có chữ số hàng chục lần lợt là 1, 2, 3 là: . + . + . = c/ Tổng của 3 số bé nhất trong các số trên, có chữ số hàng chục lần lợt là 1, 2, 3 là: . + . + . = Bài 3: a/ Điền Đ vào câu trả lời đúng, S vào câu trả lời sai Từ 12 giờ tra đến 12 giờ đêm có số giờ là A. 16 giờ B. 24 giờ C. 12 giờ D. 21 giờ b/ Tổ của Nga trực nhật 30 tháng 3 năm 2007 là ngày thứ sáu, tổ của Tùng trực nhật sau đó 3 ngày. Ngày đó là ngày nào? Thứ mấy? Bài 4: Cho đờng gấp khúc ABCD. Biết đoạn thẳng AB bằng 2 1 đoạn thẳng BC và bằng 3 cm. Độ dài đờng gấp khúc BCD dài hơn độ dài đờng gấp khúc ABC là 5cm. Tính độ dài đờng gấp khúc ABCD? Tóm tắt . . . . Bài giải . . đáp án, biểu điểm đề số 2 (Chữ viết đúng chính tả, trình bày đẹp đúng yêu cầu mới cho điểm tối đa ở từng bài. Chấm theo thang điểm 20, điểm toàn bài là tổng số điểm thành phần, không làm tròn) Bài 1: (4đ) 1/ (1đ) Số bé nhất có hai chữ số là: 10 2/ (1đ) Số lớn nhất có hai chữ sốlà: 99 3/ (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống : 4 8 12 16 20 24 28 32 Bài 2: (5đ) a/ Điền đúng "Có thể viết đợc 9 số khác nhau, mỗi số gồm 2 chữ số (Trong mỗi số chỉ dùng một lần) (1đ) b/ Xác định 3 số lớn nhất trong các số trên, có chữ số hàng chục lần lợt là 1, 2, 3 là: 13, 23, 32 Tính tổng bằng: 13 + 23 + 32 = 68 (2đ) c/ Xác định 3 số lớn nhất trong các số trên, có chữ số hàng chục lần lợt là 1, 2, 3 là: 10, 20, 30 Tính tổng bằng: 10 + 20 + 30 = 60 (2đ) Bài 3: a/ Điền đúng mỗi ý đợc 0,5đ Từ 12 giờ tra đến 12 giờ đêm có số giờ là A. 16 giờ S B. 24 giờ Đ C. 12 giờ S D. 21 giờ S b/ (1đ) Ngày tổ của Tùng trực nhật là: Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2007 Bài 4: Giải toán (4đ) Tóm tắt (1đ) D B 3 cm 5cm A C Bài giải Số phần bằng nhau trên đờng gấp khúc là: 0,5đ 1 + 2 + 1 = 4 (phần) 0,5đ Độ dài đờng gấp khúc ABCD là: 0,5đ 3 x 4 + 5 = 17 (cm) 1đ Đáp số: 17 cm 0,5đ Đề số 3 Bài 1(6 điểm). 1. Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 13: . 2. Viết số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị: 3. Viết tiếp vào ô trống: 0,1,1,2,4,7, , , Bài 2: (4 điểm) Cho các chữ số: 0,1,2,3; 1. Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên và sắp xếp các số đó theo thứ tự lớn dần: 2. Viết số lớn nhất ở trên dới dạng tích của một số với 4: Bài 3: (3 điểm). 1. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau lần. 2. Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 4. Còn 8 ngày nữa là sinh nhật của Lan. Vậy Lan sinh nhật vào thứ ngày tháng 4. Bài 4: (4 điểm). Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi ngời. Tóm tắt Bài giải Bài 5: ( 3 điểm). Hình vẽ bên có: .hình tam giác. .hình tứ giác. biểu điểm môn toán lớp 2 đề số 3 Bài 1: (6 điểm). 1) 2) 3) 94 31 13, 24, 44 (2 điểm) (2 điểm) (2 điểm; mỗi ô điền đúng 0,7 điểm) Bài 2: (4 điểm). 1) 10, 12, 13, 20, 21, 23, 30, 31, 32 2) 32 = 4 x 8 (2 điểm) (2 điểm) Bài 3: (3 điểm). 1) 2) 3 lần Thứ 3 ngày 22 (1,5 điểm) (1,5 điểm) Bài 4: (4 điểm). Tóm tắt: 1,5 điểm 50 tuổi Tuổi con + mẹ Tuổi con 27 tuổi Tuổi mẹ ? Bài giải: (2,5 điểm) Nhìn vào sơ đồ ta thấy tuổi mẹ là 50 tuổi (1 điểm). Tuổi của con là: (0,5 điểm). 50 27 = 23 (tuổi). (0,5 điểm). Đáp số: 50 tuổi 23 tuổi (0,5 điểm). Bài 5: (3 điểm). - 16 tam giác (1,5 điểm). - 18 tứ giác (1,5 điểm). Đề số 4 Bài 1: (6 điểm) 1, Cho các chữ số 0, 1, 3, 5. a. Các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là: . b. Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số vừa tìm đợc. 2, Viết tiếp 3 số thích hợp vào ô trống. 1; 2; 3; 5; 8; ; ; Bài 2: (4 điểm). 1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số bằng 11. . 2, Điền dấu +; - ; = thích hợp vào ô trống. 37 28 5 4 37 28 5 4 37 28 5 4 Bài 3: (3 điểm) Có hai thùng dầu đựng dầu, thùng thứ nhất cha 51 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 15 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bài nhiêu lít dầu? Tóm tắt Bài giải . . . . Bài 4: (4 điểm) Hình vuông có 9 ô, mỗi ô viết một trong các số từ 0 đến 8. Hãy điền các ô bị xoá, biết rằng tổng các số trên 4 cùng một hàng, một cột, một đờng chéo đều có kết quả bằng nhau. Bài 5: (3 điểm) Cho hình vẽ sau: A a, Hình vẽ bên có:.tứ giác. K b, Hãy kể tên các hình tứ giác đó. I E . H G B D C Đáp án và biểu điểm toán 2 đề số 4 Bài 1: (6 điểm) Câu 1: (4 điểm). a. 2 điểm : - Viết đủ các số: 10; 13; 15; 30; 31; 35; 50; 51; 53. - Nếu viết 7- 8 số cho 1 điểm; 5- 6 số cho 0,5 điểm. Viết đợc 3- 4 cho 0,2 đỉêm. b. 2 điểm: - Tính đúng đợc 53 + 10 = 63 cho 2 điểm. - Nếu chỉ viết phép tính đúng, kết quả sai cho 1 điểm. Câu 2: (2 điểm): Viết đủ các số: 13; 21; 34 vào dáy sô cho 2 điểm. Viết đợc 2 số đúng cho 1 điểm. Bài 2: (4 điểm). Câu 1: (2 điểm): Viết đủ các số: 29; 38; 47; 56; 65; 74; 83; 92 cho 2 điểm. Viết đúng mỗi số cho 0,25 điểm. Câu 2: (2 điểm): Điền sai mỗi phép tính trừ 0,7 điểm. Bài 3: (3 điểm): - Tóm tắt đúng cho 1 điểm. - Đặt lời giải đúng: Lúc đầu thùng thứ hai chứa số lít dầu là: Cho 1 điểm. Ghi và tính đúng phép tính: 51- 15 = 36 (l) cho 0, 75 điểm Đáp số đúng cho 0, 25 điểm. Bài 4: (4 điểm0. Điền mỗi chữ số đúng vào ô trống cho 0, 5 điểm. Bài 5: (3 điểm). a, 1,5 điểm: Ghi đủ 11 tứ giác cho 1,5 điểm. Ghi đợc 8- 9 tứ giác cho 1 điểm, 7- 8 tứ giác cho 0,5 điểm. b, 1,5 điểm: Viết đúng mỗi tên tứ giác cho 0, 1 điểm. Đề số 5 Bài 1: (3 điểm) Cho các chữ số: 0,2,3,5. a) Viết các số chẵn có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên. b) Viết các số lẻ có hai chữ số từ các chữ số trên. Bài 2: (5 điểm) 1) Hai số có tổng là 73. Nếu thêm vào một số hạng 27 đơn vị và giữ nguyên số hạng kia thì tổng mới là bao nhiêu? ( Viết cả phép tính). 2) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 chữ số hàng đơn vị. 3) Điền số thích hợp vào ô trống để khi cộng 4 số ở 4 ô liền nhau bất kì đều có tổng là 35. 7 11 8 Bài 3: (5 điểm) 1) Tính nhanh: 19 + 27 + 21 17 2 4 + 6 - 8 + 10 12 + 14 = . = = . = = . = . 2) Thứ ba đầu tiên của tháng t là ngày mồng 3. Hỏi các ngày thứ ba tiếp theo của tháng t là những ngày nào? Bài 4: (3 điểm) Mẹ mua về 25 quả trứng gà và một chục quả trứng vịt. Mẹ biếu bà 13 quả. Hỏi cả hai loại mẹ còn bao nhiêu quả trứng ? Tóm tắt Bài giải . . . Bài 5: Hình bên có: đoạn thẳng. Tam giác. Tứ giác. Hớng dẫn chấm môn toán lớp 2 Đề số 5 Bài 1: 3 điểm. a) (1,5 điểm): Viết đợc các số: 20,30,50,32,52. Viết đúng mỗi số cho 0,3 điểm. b) (1,5 điểm): Viết đợc các số: 23, 33, 53, 25, 35, 55. Viết đúng mỗi số cho 0,25 điểm. Bài 2: (5 điểm). 1) (1 điểm) : 73 + 27 = 100 2) (1,5 điểm): Viết đợc các số: 31, 62, 93. Viết đúng mỗi số cho 0,5 điểm. 3) (2,5 điểm) : Điền đúng mỗi số cho 0,5 điểm. 7 9 11 8 7 9 11 8 Bài 3: (5 điểm): 1) (4 điểm): Mỗi biểu thức đúng cho 2 điểm. 19 + 27 + 21 17 2 4 + 6 - 8 + 10 12 + 14 = ( 19 + 21) + ( 27 17)( 1 điểm) = (14 -12) + (10 8) + (6 4) + 2 ( 1 điểm) = 40 + 10 ( 0,5 điểm) = 2 + 2 + 2 + 2 (0,5 điểm) = 50 (0,5 điểm) = 8 (0,5 điểm) 2) (1 điểm) Điền đúng các ngày tiếp theo là: 10, 17, 24. Điền đúng mỗi số cho 0,3 điểm. Bài 4: (3 điểm) - Tóm tắt đúng ( có thể bằng lời hoặc sơ đồ) cho 0,5 điểm. - Đổi đúng cho 0,25 điểm. - Tìm đúng số trứng mẹ mua về cho 1 điểm. - Tìm đúng số trứng còn lại cho 1 điểm. - Ghi đúng đáp số cho 0,25 điểm. Bài 5: ( 4 điểm)Tìm đủ 14 đoạn thẳng cho 1 điểm. - Tìm đủ 6 tam giác cho 1 điểm. - Tìm đủ 7 tứ giác cho 2 điểm. Lu ý: HS có thể giải bằng cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. . chủ nh t là 17.Vậy ngày chủ nh t đầu tiên của tháng đó là ngày Bài 4:(3đ) An và B nh chia nhau 18 nh n vở. An lấy số nh n vở nhiều hơn B nh và số nh n vở của An nh hơn 11. Vậy An đã lấy nh n. Đề thi học sinh giỏi lớp 2- Năm học 2010-2011 Đề số 1 Bài 1: (4đ) a).Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4: b)T nh tổng của số lớn nh t và số bé nh t trong các số. đồng hồ gặp nhau lần. 2. Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 4. Còn 8 ngày nữa là sinh nh t của Lan. Vậy Lan sinh nh t vào thứ ngày tháng 4. Bài 4: (4 điểm). Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC SINH GIOI TOAN LOP 2- NH 2010-2011, DE THI HOC SINH GIOI TOAN LOP 2- NH 2010-2011, DE THI HOC SINH GIOI TOAN LOP 2- NH 2010-2011

Từ khóa liên quan