Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dịch Vụ vận tải Trường Sinh

77 497 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 21:44

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I. Lý Do Hình Thành Đề Tài Trong những năm gần nay, đất nước ta phát triển rất nhanh chóng trên con đường công nghiệp và hiện đại hóa, việc mở cửa thực hiện buôn bán thông thương với nước ngoài giúp cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất cấp thiết. Chính vì vậy nghành vận tải phát triển rất nhanh chóng, dòch vụ vận tải ngày càng đa dạng hơn. Trước đây hàng hóa đi từ người bán đến người mua thường dưới hình thức hàng lẻ phải qua tay người vận tải và nhiều phương thức vận tải khác nhau. Xác xuất, rủi ro mất hàng là rất lớn, người gửi hàng phải ký nhiều hợp đồng vận tải riêng biệt với từng người vận tải riêng biệt. Trách nhiệm của người vận tải theo đó chỉ giới hạn theo chặn đường hay dòch vụ do anh ta đảm nhiệm mà thôi. Cách mạng Container vào những năm 60 và 70 của thế kỷ đảm bảo an toàn và tin cậy cho việc vận chuyển hàng hóa. Nhiều công ty vận tải ra đời tập trung vào dòch vụ vận chuyển hàng hóa bằng Container vì dòch vụ này mang lại lợi ích cao và không cần trình độ cao.Chính vì vậy, việc cạnh tranh giữa các công ty là không tránh khỏi. Do vậy cần có một chiến lược kinh doanh để phát triển công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại - Dòch Vụ - Vận Tải Trường Sinh là công ty chuyên phục vụ trong lónh vực vận chuyển hàng hóa với số lượng xe chuyên chở nhiều, đa số tập trung vào việc vận chuyển hàng hóa từ các cảng Cát Lái, Khánh Hội, Tân Cảng, Vict khắp mọi miền đất nước. Báo cáo kết quả hoạt động công ty luôn cao hơn dự toán của công ty vì công ty luôn giành được những hợp đồng vận chuyển lớn. Bên cạnh những thuận lợi cũng có những khó khăn:  Vốn đầu tư để mua xe mới.  Mở rộng thò phần.  Mở rộng dòch vụ vận tải.  Duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng. - 1 - CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU II. Mục tiêu đề tài  Phân tích môi trường kinh doanh công ty.  Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cho công ty.  Phương pháp nguyên cứu: Sử dụng bảng tổng hợp ý kiến của các chuyên gia để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh công ty, ma trận SWOT để hình thành chiến lược và ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược. III. Phương pháp thu thập dữ liệu 1. Dữ liệu thứ cấp Thu thập từ tài liệu và các bảng báo cáo tài chính, kết quả hoạt động của công ty, các tập chí chuyên nghành và phương tiện thông tin đại chúng. 2. Dữ liệu sơ cấp Thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn và xin ý kiến của các chuyên gia và thành viên trong công ty. IV. Mô hình nguyên cứu p dụng mô hình Fred R.David có hiệu chỉnh. Hình 1.1: mô hình nguyên cứu - 2 - Xác đònh chức năng và nhiệm vụ Phân tích môi trường Đánh giá và kiểm tra Phân tích và lựa chọn phương án chiến lược Xác đònh lại chức năng và nhiệm vụ CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU V. ù nghóa thực tiễn đề tài Nhằm hoạch đònh chiến lược cho công ty, giúp cho công ty thấy rõ hướng đi và ban giám đốc làm gì để đạt mục tiêu đó. VI. Giới hạn đề tài Do giới hạn về thời gian cũng như tình hình thực tế nên luận văn chỉ nguyên cứu giai đoạn đầu của quá trình quản trò chiến lược là hoạch đònh chiến lược cho công ty. Bố cục luận văn Chương 1: Mở Đầu. Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết. Chương 3: Giới Thiệu Tổâng Quan Về Công Ty. Chương 4: Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh. Chương 5: Xây Dựng, Đánh Giá, Lựa Chọn Các Phương n Chiến Lược. Chương 6: Kết Luận Và Kiến Nghò. - 3 - CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Tầm quan trọng của quản lí chiến lược:  Các khái niệm chiến lược.  Chiến lược là gì?  Quản trò chiến lược là gì?  Lợi ích của quản trò chiến lược. 2. Mô hình quản trò chiến lược:  Theo Garry Smith.  Theo Fred R.David.  Mô hình 5 tác lực.  Mô hình Pest. 3. Qui trình hoạch đònh chiến lược cho công ty:  Các giai đoạn quản trò chiến lược.  Giai đoạn hình thành chiến lược.  Giai đoạn thực thi chiến lược.  Giai đoạn đánh giá chiến lược. 4. Các chiến lược đặc thù:  Chiến lược kết hợp.  Chiến lược chuyên sâu.  Chiến lược mở rộng hoạt động.  Chiến lược khác. 5. Một số công cụ hỗ trợ cho việc hoạch đònh chiến lược:  Ma trận SWOT.  Ma trận QSPM. CHƯƠNG III GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Phân tích môi trường bên ngoài  Mục tiêu: nhận diện các cơ hội, nguy cơ. - 4 - CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU  Phân tích nghành bằng mô hình 5 tác lực.  Phân tích các yếu tố vó mô bằng mô hình PEST.  Ma trận tổng hợp các yếu tố bên ngoài.  Ma trận hình ảnh cạnh tranh.  Phân tích nghành: (mô hình 5 tác lực).  Đối thủ cạnh tranh.  Nhà cung ứng.  Khách hàng.  Nguy cơ nhập cuộc.  Dòch vụ thay thế.  Phân tích các yếu vó mô bằng mô hình PEST.  Tác lực kinh tế.  Tác lực chính trò.  Tác lực tự nhiên xã hội.  Tác lực công nghệ. Phân tích môi trường bên trong  Mục đích:  Đánh giá những gì tổ chức có và không có.  Đánh giá những gì tổ chức có thể làm và không thể làm.  Nhận diện các điểm mạnh yếu công ty.  Phương pháp: áp dụng phương pháp kiểm toán nội bộ. CHƯƠNG V XÂY DỰNG LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯC.  Xây dựng chiến lược:  Ma trận SWOT.  Giải thích cơ sở hình thành chiến lược.  Lựa chọn chiến lựa cho công ty:  Ưu nhược các chiến lược.  Ma trận QSPM: - 5 - CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU  Xây dựng thang điểm ứng với mỗi chiến lược.  Phỏng vấn các chuyên gia và thành viên trong công ty.  Các chuyên gia và thành viên trong công ty cho điểm ứng với từng loại chiến lược.  Hình thành ma trận QSPM lựa chọn chiến lược có điểm số cao. CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 6 - CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Hiện nay phần lớn các công ty phải trực diện với môi trường kinh doanh đầy biến động, phức tạp và có nhiều rủi ro. Mặc dù hiệu quả hoạt động nội bộ vẫn còn rất quan trọng, việc làm cho thích nghi với điều kiện môi trường đã trở thành yếu tố hết sức cần thiết cho thành công. Quản lí chiến lược làm rõ tầm quan trọng của việc chú trọng nhiều hơn đến việc phân tích môi trường và hoạch đònh các chiến lược trực tiếp liên quan đến điều kiện môi trường. Quản lí chiến lược giúp tổ chức nâng cao kết quả của mình bằng cách tăng cường hiệu năng, hiệu quả làm việc. Các khái niệm chiến lược: 1. Chiến lược là gì? Theo Afred Chandler (thuộc đại học Harvard) đònh nghóa: chiến lược bao hàm ấn đònh các mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hoạt động và phân bố các tài nguyên thiết yếu để thực hiện mục tiêu đó. Theo đònh nghóa của Jame B. Quinn, thuộc đại học Dartmouth: chiến lược là một dạng thức hoặc một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, hoặc các chính sách và các trình tự hành động thành một tổng thể kết dính với nhau. Theo đònh nghóa của Micheal E. Potter: chiến lược là sự sáng tạo ra vò thế có giá trò và độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt là sự lựa chọn đánh đổi trong cạnh tranh và là sự tạo ra phù hợp trong các hoạt động của doanh nghiệp. 2. Quản trò chiến lược là gì? Theo Garry Smith: là các quá trình nghiên cứu môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch đònh các mục tiêu tổ chức đề ra và kiểm tra việc thực hiện các quyết đònh nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai. Theo Fred R. David: quản trò chiến lược có thể đònh nghóa như một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết đònh có liên quan nhiều chức năng cho phép tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. 3. Lợi ích của quản trò chiến lược - 7 - CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Quản trò chiến lược cho phép công ty năng động hơn là phản ứng lại trong việc đònh hình tương lai. Nó cho phép công ty sáng tạo và ảnh hưởng với môi trường do đó, kiểm soát được số phận mình. Quản trò chiến lược làm tăng khả năng phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề khó khăn của công ty vì nó khuyến khích tương hỗ giữa quản trò viên và chức năng. Điểm lợi ích của quản trò chiến lược là giúp công ty tạo ra những chiến lược tốt hơn thông qua việc sửõ dụng phương cách tiếp cận hệ thống hơn, hợp lí hơn và logic hơn đến sự lựa chọn chiến lược. Greenley nhấn mạnh đến 14 lợi ích của quản trò chiến lược:  Nó cho biết sự nhận biết ưu tiên và tận dụng các cơ hội.  Nó tạo ra cái nhìn khách quan về những vấn đề quản trò.  Nó biểu hiện cơ cấu của việc hợp tác và kiểm soát được cải thiện đối với các hoạt động.  Nó tối thiểu hóa tác động của những điều kiện và thay đổi có hại.  Nó cho phép có những quyết đònh chính yếu hỗ trợ tốt hơn các mục tiêu đã thiết lập.  Nó thể hiện phân phối hiệu quả thời gian và các nguồn tài nguyên cho các cơ hội đã xác đònh.  Nó cho phép tốn ít thời gian và tài nguyên hơn dành cho việc điều chỉnh lại các quyết đònh sai sót hoặc các quyết đònh đặc biệt.  Nó tạo ra cơ cấu cho việc thông tin nội bộ trong bộ phận nhân sự.  Giúp hòa hợp sự ứng xử các cá nhân vào trong nỗ lực chung.  Nó cung cấp cho việc làm rõ trách nhiệm cá nhân.  Khuyến khích suy nghó về tương lai.  Tạo ra phương cách hợp tác, hài hòa và nhiệt tình để xử lí các vấn đề và cơ hội phát sinh.  Nó khuyến khích thái độ tích cực và đổi mới.  Nó cho ta một mức độ kỷ luật và qui cách quản trò doanh nghiệp. II. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Các tác giả khác nhau đã đưa ra mô hình về quản trò chiến lược khác nhau nhưng nhìn chung đều thể hiện 3 giai đoạn quản trò chiến lược: Giai đoạn 1: Hình thành chiến lược. Giai đoạn 2: Thực thi chiến lược. - 8 - CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Giai đoạn 3: Đánh giá chiến lược. 1. Theo Garry Smith Hình 2.1 (Mô hình về quản trò chiến lược của Garry Smith) Mô hình của Garry Smith có đặc điểm là đề cập việc phân tích môi trường trước khi xác đònh nhiệm vụ và chức năng, mục tiêu công ty. Quan niệm này cho thấy rằng bối cảnh cạnh tranh ngày nay càng gay gắt mãnh liệt, đòi hỏi các nhà quản trò cần phân tích, tìm hiểu những lợi ích và khó khăn của môi trường vó mô trước, kế đó mới xét đến hoạt động vi mô trong quan hệ tác nghiệp nhằm xác đònh các nhiệm vụ và các mục tiêu công ty sao cho phù hợp và thích nghi nhất để tồn tại và phát triển trong môi trường đầy biến động và phức tạp. 2. Theo Fred R. David Đề cập việc xác đònh nhiệm vụ chức năng và các mục tiêu trước khi phân tích môi trường kinh doanh nhằm loại bõ một số chiến lược không phù hợp với mục tiêu công ty. Tuy nhiên việc xác đònh việc nhiệm vụ và mục tiêu trước nó ảnh hưởng đến tiến trình hoạch đònh chiến lược vì phát sinh tư tưởng chủ quan trong suy nghó. Do đó, sau khi phân tích môi trường cần xác đònh lại mục tiêu công ty. - 9 - Phân tích môi trường Phân tích và lựa chọn phương án chiến lược Đánh giá chiến lược Xác đònh chức năng nhiệm vụ và mục tiêu Thực hiện chiến lược CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Hình 2.2 (Mô hình Fred R. David) 3. Mô hình nguyên cứu Hình 2.3 (mô hình nguyên cứu) - 10 - Xác đònh nhiệm vụ chức năng và mục tiêu Phân tích môi trường Thực thi chiến lược Đánh giá và kiểm tra Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược Phân tích môi trường Phân tích và lựa chọn phương án chiến lược Xác đònh nhiệm vụ và chức năng Xác đònh lại mục tiêu và chức năng [...]... Bước 4: Xây dựng các phương án chiến lược Bước 5: Đánh giá và lựa chọn các phương án chiến lược Bước 6: Đưa ra biện pháp Quá trình quản trò chiến lược 3 giai đoạn: Hình thành chiến lược, thực thi chiến lược, đánh giá chiến lược Hoạch đònh chiến lược là giai đoạn đầu trong quản lí chiến lược 1 Giai đoạn hình thành chiến lược chiến lược là quá trình thiết lập các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện... dòch vụ vận tải hết trách nhiệm đối với hàng hóa - 34 - CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trên thương trường đều chòu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh của mình Một môi trường kinh doanh mà tổ chức gặp phải có thể chia làm 3 cấp độ: môi trường vó mô, môi trương tác nghiệp, hoàn cảnh nội bộ Trong đó môi trường. .. dụng thành công cho một số doanh nghiêp nhỏ 2 Hạn chế ma trận QSPM  Phán đoán bằng trực giác và dựa vào cơ sở kinh nghiệm  Cho điểm không chính xác - 19 - CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY CHƯƠNG III GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY I GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ CÔNG TY: Công ty trách nhiệm hữu hạn TRƯỜNG SINH là doanh nghiệp hoạt động trong lónh vực giao nhận vận tải tại Việt Nam Công ty chuyên cung... ĐỊNH CHIẾN LƯC CHO CÔNG TY Trên cơ sở phân tích 2 mô hình trên và các đặc điểm của công ty là công ty chủ yếu phục vụ vận tải nên qui trình hoạch đònh sẽ theo Fred Daviad có chỉnh sửa gồm các bước sau: Bước 1: Xác đònh nhiệm vụ, chức năng và mục tiêu công ty Bước 2: Phân tích môi trường kinh doanh và nhận đònh các cơ hội và nguy cơ, các điểm yếu và mạnh Bước 3: Xác đònh lại mục tiêu công ty Bước 4: Xây. .. trường vó mô và môi trường tác nghiệp chính môi trường bên ngoài tác động đến công ty A Môi trường bên ngoài I Môi trường vó mô Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nghành vận tải nói chung và hoạt động của công ty nói riêng: yếu tố kinh tế, chính trò, pháp luật, xã hội tự nhiên, công nghệ 1 Yếu tố kinh tế Thực trạng của nền kinh tế thể hiện sức khỏe và sự ổn đònh của nền kinh tế Thực trạng... CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY V BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH CÁC NĂM 1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2004 Bảng 3.2: báo cáo kinh doanh 2004(nguồn: tài liệu công ty) - 25 - CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY Danh mục Mã số Số liệu Doanh thu thuần vận tải Danh mục Chi phí vận tải Doanh thu thuần vận tải Lợi nhuận gộp Chi phí vận tải Chi phí quản lí doanh Lợi nhuận gộp nghiệp 10 Mã số 11... h) Người làm dòch vụ vận tải không chòu trách nhiệm về khoản được hưởng của khách hàng, về sự chậm trễ, giao hàng sai đòa chỉ mà không phải lỗi do mình gây ra - 33 - CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY 4 Giới hạn trách nhiệm người làm dòch vụ vận tải a) Trường hợp các bên thỏa thuận khác, trách nhiệm của người làm dòch vụ vận tải không vượt quá giá trò của hàng hóa b) Giá trò hàng hóa được tính... môi trường kinh doanh, các nhà chiến lược có nhiệm vụ sắp xếp yếu tố theo một thứ tự nào đó để đưa ra chiến lược khả thi và có lợi nhất, ma trận SWOT sẽ giúp họ làm điều đó Mô hình ma trận SWOT Các chiến lược điểm mạnh - cơ hội (S-O) Các chiến lược điểm yếu - cơ hội (W-O) Các chiến lược điểm mạnh - nguy cơ (S-T) Các chiến lược điểm yếu - cơ hội (W-T) Sự kết hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài là nhiệm. .. III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY 3 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2006 Bảng 3.4 (báo cáo kết quả kinh doanh 2006) Danh mục Mã số Số liệu Doanh thu thuần vận tải 10 4.100.000.000 Chi phí vận tải 11 2.450.000.000 Lợi nhuận gộp 20 2.650.000.000 Chi phí quản lí doanh 22 nghiệp 310.000.000 Lợi nhuận ròng từ hoạt 30 động vận tải 2340000000 Thu nhập thương mại Chi phí hoạt thương mại động 31 800.000.000 32... giá gởi ngược lại cho công ty công ty sẽ lên kế hoạch điều xe vận chuyển  Đặt hàng qua mạng: Khách hàng vào trang Web của công ty điền vào bảng báo giá công ty rồi gửi cho công ty công ty lên kế hoạch vận chuyển • Nhận xét:  Phương thức đặt hàng bằng điện thoại trực tiếp thông dụng và phổ biến nhất phù hợp cho những đơn hàng nhỏ lẻ đến trung bình Đối với những công ty lớn cần vận chuyển nhiều thì . các công ty là không tránh khỏi. Do vậy cần có một chiến lược kinh doanh để phát triển công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại - Dòch Vụ - Vận Tải Trường Sinh là công ty chuyên phục vụ. VỀ CÔNG TY I. GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ CÔNG TY: Công ty trách nhiệm hữu hạn TRƯỜNG SINH là doanh nghiệp hoạt động trong lónh vực giao nhận vận tải tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các dòch vụ. lược, đánh giá chiến lược. Hoạch đònh chiến lược là giai đoạn đầu trong quản lí chiến lược. 1. Giai đoạn hình thành chiến lược chiến lược là quá trình thiết lập các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dịch Vụ vận tải Trường Sinh, Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dịch Vụ vận tải Trường Sinh, Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Dịch Vụ vận tải Trường Sinh

Từ khóa liên quan