Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 2

130 539 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:16

Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Tuần: 1, tiết: 1. Ngày soạn: 19/08/2012. Ngày dạy: 21/08/2012. Bài dạy: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Biết được khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình. - Hiểu khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ. - Biết được khái niệm chương trình dòch. - Hiểu ý nghóa và nhiệm vụ của chương trình dòch. Phân biệt được biên dòch và thông dòch. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Thầy: SGK + Giáo n. - Trò: SGK. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Ổn đònh lớp. 2. Vào bài mới: NỘI DUNG CẦN ĐẠT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ - Lập trình: là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán. - Ngôn ngữ lập trình: là một phần mềm dùng để diễn đạt thuật toán thành một chương trình giúp cho máy hiểu được thuật toán đó. GV: Có mấy cách mô tả thuật toán? HS: Có 3 cách mô tả thuật toán: - Mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. - Mô tả bằng sơ đồ khối. - Mô tả bằng ngôn ngữ lập trình. GV: Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và bằng sơ đồ khối thì máy có thể hiểu và thực hiện được không? HS: Máy không thể hiểu và thực hiện được. GV: Để máy có thể hiểu và thực hiện được thì chúng ta phải mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào đó. GV: Hoạt động để diễn đạt thuật toán thông qua một ngôn ngữ lập trình được gọi là lập trình. GV: Hãy phát biểu đầy đủ khái niệm lập trình. HS: Xem SGK trả lời câu hỏi. GV: Hãy phát biểu đầy đủ khái niệm ngôn ngữ lập trình. HS: Dựa vào SGK trả lời câu hỏi. GV: Có những loại ngôn ngữ lập trình nào? HS: Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: - Ngôn ngữ máy. - Hợp ngữ. - Ngôn ngữ bậc cao. GV: Cho biết ưu điểm nổi bật của ngôn ngữ lập Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 1 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức - Chương trình dòch: là chương trình có chức năng chuyển đổi một chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao thành một chương trình có thể thực hiện được trên máy. *) Thông dòch: Lần lượt dòch và thực hiện từng câu lệnh. *) Biên dòch: Kiểm tra, phát hiện lỗi và dòch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình thực hiện trên máy. trinh bậc cao? HS: - Gần gủi với ngôn ngữ tự nhiên. - Có thể thực hiện được trên nhiều loại máy. GV: Máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao hay không? HS: Không. GV: Vậy làm thế nào để máy tính có thể hiểu và thực hiện được chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao? HS: Cần có một chương trình dòch để dòch chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy sao cho máy có thể hiểu và thực hiện được. GV: Chương trình dòch là gì? HS: Dựa vào SGK khái niệm chương trình dòch. GV: Bạn chỉ biết tiếng Việt, người khách du lòch chỉ biết tiếng Anh, vậy thì để giới thiệu về trường mình cho người khách đó biết bạn có thể thực hiện bằng cách nào? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Thông dòch là gì? HS: Dựa vào SGK trả lời câu hỏi. GV: Biên dòch là gì? HS: Dựa vào SGK trả lời câu hỏi. 3. Củng cố: - Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình. - Có ba loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ lập trình bậc cao. - Khái niệm chương trình dòch. - Có 2 loại chương trình dòch: Thông dòch và biên dòch. 4. Dặn dò và BTVN: Học bài và làm bài tập ở cuối bài học. Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 2 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 3 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Tuần: 2, tiết: 2. Ngày soạn: 26/08/2012. Ngày day:27/08/2012. Bài dạy: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Biết ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghóa. Hiểu và phân biệt ba thành phần này. - Biết một số khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng (từ khoá), hằng và biến. - Yêu cầu học sinh ghi nhớ các quy đònh về tên, hằng và biến trong một ngôn ngữ lập trình. Biết cách đặt tên đúng và nhận biết được tên sai quy đònh. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Thầy: SGK + Giáo n. - Trò: SGK. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Ổn đònh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Khái niệm lập trình, ngôn ngữ lập trình? Câu trả lời: - Lập trình: là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán. - Ngôn ngữ lập trình: là một phần mềm dùng để diễn đạt thuật toán thành một chương trình giúp cho máy hiểu được thuật toán đó. 3. Vào bài mới: NỘI DUNG CẦN ĐẠT HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Các thành phần cơ bản : Mỗi ngôn ngữ lập trình có ba thành phần cơ bản là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghóa. a) Bảng chữ cái: Bảng chữ cái các ngôn ngữ lập trình nói chung không khác nhau nhiều. Sau đây là bảng chữ cái của ngôn ngữ Pascal: • Các chữ cái thường và chữ cái hoa của bảng chữ cái tiếng Anh: a b c d ….z và A B C D … Z. • 10 chữ số thập phân: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. • Các kí tự đặc biệt: + - * / = > < [ ] . , ; # ^ $ @ & ( ) { } : ‘ _ (dấu cách). b) Cú pháp: là bộ quy tắc để viết chương trình. c) Ngữ nghóa xác đònh ý nghóa thao tác cần phải GV: Có những yếu tố nào dùng để xây dựng nên ngôn ngữ tiếng Việt? - Bảng chữ cái tiếng Việt, số, dấu. - Cách ghép các kí tự thành từ, ghép các từ thành câu. - Ngữ nghóa của từ và câu. GV: Trong ngôn ngữ lập trình cũng vậy, nó cũng gồm 3 thành phần: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghóa. GV: Bảng chữ cái tiếng Anh gồm những kí tự nào? HS: Thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi. GV: Hệ thập phân cần bao nhiêu chữ số để biểu diễn các số và đó là những số nào? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Kể ra một số kí tự đặc biêt khác. GV: Hầu hết các ngôn ngữ đều sử dụng dấu cộng Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 4 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó. * Ghi chú: - Các lỗi cú pháp được chương trình dòch phát hiện và thông báo cho người lập trình biết. Chỉ có các chương trình không còn lỗi cú pháp mới được dòch sang ngôn ngữ máy. - Các lỗi ngữ nghóa khó phát hiện hơn. Chương trình dòch chỉ phát hiện được lỗi cú pháp chứ không phát hiện được lỗi ngữ nghóa. Phần lớn các lỗi ngữ nghóa chỉ phát hiện khi thực hiện chương trình trên dữ liệu cụ thể. 2. Một số khái niệm: a) Tên: +) Tên dành riêng: là những tên được ngôn ngữ lập trình quy đònh với ý nghóa riêng xác đònh (còn gọi là từ khoá), người dùng không được dùng với ý nghóa khác. +) Tên chuẩn: là tên được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghóa riêng nào đó, người lập trình có thể đònh nghóa lại để dùng với ý nghóa khác. +) Tên do người lập trình tự đặt: Tên được đặt tuỳ ý, nhưng phải tuân thủ các quy tắc sau: - Không được dài quá 127 kí tự (Turbo pascal) và không dài quá 255 kí tự (Free Pascal). - Không được chứa khoảng trắng (dấu cách). - Không được bắt đầu bằng chữ số. - Không được chứa các kí tự đặc biệt. - Không được trùng với tên dành riêng. b) Hằng và biến: - Hằng là đại lượng có giá trò không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, gồm có hằng số học, hằng logic, hằng chuỗi. - Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trò và giá trò có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. c) Ghi chú: Phần chú thích không ảnh hưởng đến nội dung của chương trình và giúp người đọc hiểu chương trình dễ hơn. Pascal đoạn chú thích được đặt trong cặp dấu {} hoặc cặp dấu (* *). C++ được đặt trong cặp dấu /* */. (+) để chỉ phép cộng. Giã thiết A, B là đại lượng nhân giá trò nguyên và X, Y là đại lượng nhận giá trò thực. Khi đó dấu “+” trong biểu thức A+B là cộng 2 số nguyên, còn trong biểu thức X+Y là cộng 2 số thực. GV: Hãy cho biết phát biểu sau đây đúng hay sai? Vì sao? “Chương trình nguồn bò lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng bò lỗi cú pháp”. HS: Trả lời câu hỏi. GV: Một chương trình mà chương trình dòch không còn báo lỗi thì chương trình đó đã đảm bảo hoàn toàn đúng hay chưa? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Trình bày những hiểu biết của em về tên dành riêng, cho ví dụ. HS: Tham khảo sách giáo khoa trả lời câu hỏi. GV: Trình bày những hiểu biết của em về tên chuẩn, cho ví dụ. HS: Tham khảo sách giáo khoa trả lời câu hỏi. GV: Trình bày những hiểu biết của em về tên do người lập trình tự đặt, cho ví dụ. HS: Tham khảo sách giáo khoa trả lời câu hỏi. GV: Cho biết các tên do người lập trình tự đặt sau đây tên nào đúng và tên nào sai: A; A BC, 6AB, X!Y. HS: Trả lời câu hỏi. GV: Hằng là gì? Biến là gì? HS: Tham khảo SGK trả lời câu hỏi. GV: Cho ví dụ về hằng số học, logic, chuỗi. GV: Phần chú thích có ảnh hưởng đến nội dung của chương trình không? Và có phần chú thích để làm gì? HS: Trả lời câu hỏi. 3. Củng cố: Tên do người lập trình tự đặt phải tuân thủ những quy tắc nào? Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 5 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức 4. Dặn dò và BTVN: Học bài và làm bài tập ở cuối bài học. Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 6 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Tuần: 3, tiết: 3. Ngày soạn: 02/09/2012. Ngày day:03/09/2012. Bài dạy: BÀI TẬP CHƯƠNG I I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Hệ thống lại các kiến thức đã học ở chương 1. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Thầy: SGK + Giáo n. - Trò: SGK. III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Ổn đònh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Hằng là gì? Biến là gì? Có những đại lượng hằng nào? Trả lời: - Hằng là đại lượng có giá trò không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Gồm hằng số học, hằng logic và hằng xâu. - Biến là đại lượng được đặt tên và giá trò có thể bò thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. 3. Vào bài mới: Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò Câu 1: Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao? Đáp án: - Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó thuận tiện cho đông đảo người lập trình. - Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao chạy được trên nhiều loại máy. - Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao dễ đọc hiểu, dễ hiệu chỉnh và dễ nâng cấp. - Ngôn ngữ bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán. Câu 2: Chương trình dòch là gì? Tại sao phải có chương trình dòch? Đáp án: - Chương trình dòch là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình viết bằng ngông ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy. - Vì máy tính không thể hiểu và thực hiện được chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao, vì vậy cần có chương trình dòch để dòch chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang chương trình thực hiện được trên máy. Câu 3: Thông dòch và biên dòch khác nhau như thế nào? Đáp án: - Trình biên dòch duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, xác đònh chương trình nguồn có dòch được không, dòch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích có thể thực GV: Ghi câu hỏi lên bảng và gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi. HS: Lên bảng trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, đánh giá và cho điểm. GV: Ghi câu hỏi lên bảng và gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi. HS: Lên bảng trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, đánh giá và cho điểm. GV: Hãy cho biết Input và Output của chương trình dòch? HS: Tra lời câu hỏi. GV: Ghi câu hỏi lên bảng và gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi. HS: Lên bảng trả lời câu hỏi. Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 7 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức hiện trên máy và có thể lưu trữ lại để sử dụng về sau khi cần thiết. - Trình thông dòch lần lượt dòch từng câu lệnh ra ngôn ngữ máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừa dòch được hoặc báo lỗi nếu không dòch được. Câu 4: Hãy cho biết điểm khác nhau giữa tên chuẩn và tên dành riêng? Kể ra 3 tên chuẩn và 3 tên dành riêng trong ngôn ngữ Pascal. Đáp án: - Tên dành riêng không được dùng với ý nghóa đã xác đònh, tên chuẩn có thể đònh nghóa lại và dùng với ý nghóa khác. - 3 tên chuẩn: real, integer, sqrt. - 3 tên dành riêng: Program, BEGIN, End. Câu 5: Hãy nêu quy tắc đặt tên trong Pascal và cho biết các tên sau tên nào đúng tên nào sai? Tại sao? (theo quy tắc đặt tên trong Pascal). A45; A BC; 6ABC, A#BC Đáp án: - Quy tắc đăt tên trong ngôn ngữ Pascal: + Không được dài quá 127 kí tự (Turbo Pascal) và không dài quá 255 kí tự (Free Pascal). + Không được trùng tên với tên chuẩn. + Không được chứa dấu cách và các kí tự đặc biệt. + Không được bắt đầu bằng chữ số. - A45 đúng. - A BC là tên sai, vì có chứa khoảng trắng. - 6ABC là tên sai, vì chứa chữ số đầu tiên. - A#BC là tên sai, vì chứa kí tự đặc biệt. Câu 6: Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal và chi rõ lỗi trong từng trường hợp: a)150.0 b) -22 c) 6,23 d) ‘43’ e)A20 f) 1.06E-15 g) 4+6 h) ‘C i) ‘TRUE”. Đáp án: c, e, h GV: Nhận xét, đánh giá và cho điểm. GV: Ghi câu hỏi lên bảng và gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi. HS: Lên bảng trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, đánh giá và cho điểm. GV: Ghi câu hỏi lên bảng và gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi. HS: Lên bảng trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, đánh giá và cho điểm. GV: Ghi câu hỏi lên bảng và gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi. HS: Lên bảng trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, đánh giá và cho điểm. 4. Củng cố: Ghép một câu ở cột 1 và một câu thích hợp ở cột 2 ở bảng sau: (1) Biên dòch. (A) là đại lượng có giá trò không đổi trong quá trình thực hiện chương trình. (2) Thông dòch. (B) dòch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục. (3) Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao. (C) là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưư trử giá trò và giá trò có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. (4) Biến. (D) Dòch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết. (5) Hằng. (E) Phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được. Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 8 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức 5. Dặn dò: Làm các bài tập trong sách bài tập và xem trước bài 3-Chương 2. Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 9 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Tuần 4 tiết 4. Ngày soạn: 09/09/2012. Ngày dạy: 11/09/2012. Đề bài dạy: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH I. Mục đích yêu cầu: - Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình. - Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản: Cấu trúc chung, các thành phần. - Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản. II. Chuẩn bò của thầy và trò: Thầy: SGK + Giáo n. Trò: SGK. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Trả lời: - Không được dài quá 127 kí tự (Turbo pascal) và không dài quá 255 kí tự (Free Pascal). - Không được chứa khoảng trắng (dấu cách). - Không được bắt đầu bằng chữ số. - Không được chứa các kí tự đặc biệt. - Không được trùng với tên dành riêng 3. Vào bài mới: Nội dung cần đạt Hoạt động của thầy và trò 1. Cấu trúc của một chương trình: [<phần khai báo>] <Phần thân chương trình> 2. Các thành phần của chương trình: a) Phần khai báo: - Khai báo tên chương trình: Program <Tên chương trình>; VD: Program Vi_du1; Program Giai_phuong_trinh; - Khai báo thư viện: Uses < DS Tên thư viên>; VD: Pascal: Uses Crt, Graph; C++: #Iclude <Stdio.h>; #Inclde <Conio.h>; GV: Cấu trúc của một chương trình bao gồm mấy phần? Đó là những thành phần nào? HS: Gồm 2 phần: Phần khai báo và phấn thân chương trình. GV: Phần nào bắt buộc phải có, phần nào có thể có hoặc không? HS: Phần khai báo có thể có hoặc không, phần thân chương trình bắt buộc phải có. GV: Tên chương trình không bắt buộc phải có, nếu có thì phải bắt đầu bằng từ khoá Program, còn tên chương trình phải được đặt theo đúng quy tắc của ngôn ngữ lập trình. GV: Mỗi ngôn ngữ lập trình có sẵn một số thư viện, mỗi thư viện cung cấp cho chúng ta một số chương trình thông dụng. Chúng ta phải khai báo sử dụng thư viện trước khi sử dụng các chương trình trong thư viện đó. Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 10 [...]... Thế Vinh Trang 25 Giá o á n tin họ c 11 GV: Bù i Hả i Đứ c Tuần 11 tiết 12 Ngày soạn: 23 /10 /2 011 Đề bài dạy: Ngày dạy: 25 /10 /2 011 BÀI TẬP CHƯƠNG II (T2) I Mục đích, yêu cầu: - Ôn tập các kiến thức đã học: Hằng, biến, các kiểu dữ liệu chuẩn, biểu thức số học, biểu thức quan hệ, biểu thức logic - Viết được một chương trình hoàn chỉnh đơn giản II Chuẩn bò của thầy và trò: - Thầy: SGK + Giáo án - Trò: SGK... Tim_max; Ví dụ 2: Program Giai_PTB1; 3 Củng cố: Cấu trúc, ý nghóa của câu lệnh rẽ nhánh, ý nghóa 4 Dặn dò: Viết chương trình giải và biện luận PTB2: ax2+bx+c=0 (a≠0) Trườ n g THPT Lương Thế Vinh Trang 31 Giá o á n tin họ c 11 GV: Bù i Hả i Đứ c Tuần 12 tiết 15 Ngày soạn: 30/10 /2 011 Đề bài dạy: Ngày dạy: 02 /11/ 2 011 BÀI TẬP I Mục đích yêu cầu: II Chuẩn bò của thầy và trò: - Thầy: SGK + Giáo án - Trò: SGK... a,b:byte; Trườ n g THPT Lương Thế Vinh Trang 14 Giá o á n tin họ c 11 Trườ n g THPT Lương Thế Vinh GV: Bù i Hả i Đứ c Trang 15 Giá o á n tin họ c 11 GV: Bù i Hả i Đứ c Tuần 6,7 tiết 6,7 Ngày soạn: 23 /09 /20 12 Đề bài dạy: Ngày dạy: 24 /09 /2 011, 01/10 /20 12 PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN I Mục đích, yêu cầu: - Kiến thức: + Biết được các phép toán thông dụng trong ngôn ngữ lập trình + Biết diễn đạt một... h='); readln(h); v:=Sqrt (2* g*h); Write('Van toc cua vat khi cham dat la=',v:6 :2) ; Readln; END 4 Củng cố: Hằng, biến, các kiểu dữ liệu chuẩn 5 Dặn dò: Xem lại các bài toán đã giải và xem trước Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh Trườ n g THPT Lương Thế Vinh Trang 29 Giá o á n tin họ c 11 GV: Bù i Hả i Đứ c Tuần 12 tiết 14 Ngày soạn: 30/10 /2 011 Đề bài dạy: Ngày dạy: 01 /11/ 2 011 CẤU TRÚC RẼ NHÁNH I Mục đích yêu cầu:... cầu học sinh gõ chương trình Giai_PTB2 trong SGK - Quan sát và hướng dẫn việc soạn thảo chương trình của học sinh Trườ n g THPT Lương Thế Vinh a) Gõ chương trình: Program Giai_PTB2; Uses Crt; Var a,b,c,d:real; x1,x2:real; BEGIN Clrscr; Write('Nhap a, b, c, d:'); readln(a,b,c,d); d:=b*b-4*a*c; x1:=(-b-sqrt(d))/ (2* a); x2:=-b/a-x1; Write('X1=',x1:6 :2, 'X2:=',x2:6 :2) ; Readln; Trang 22 Giá o á n tin họ c 11. .. bài học số 4 và chuẩn bò một số kiến thức về thuật toán sau: - Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn: ax+b=0 - Giải phương trình bậc hai 1 ẩn: ax2+bx+c=0 (a≠0) - Tìm USCLN(a,b); BSCLN(a,b) Trườ n g THPT Lương Thế Vinh Trang 11 Giá o á n tin họ c 11 Trườ n g THPT Lương Thế Vinh GV: Bù i Hả i Đứ c Trang 12 Giá o á n tin họ c 11 Tuần 5 tiết 5 Ngày soạn: 17/09 /20 12 GV: Bù i Hả i Đứ c Ngày dạy: 19/09 /20 12 Đề... Thế Vinh Trang 35 Giá o á n tin họ c 11 Tuần 13 tiết 17 Ngày soạn: 06 /11/ 2 011 Đề bài dạy: GV: Bù i Hả i Đứ c Ngày dạy: 09 /11/ 2 011 BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ÔN TẬP (TT) I Mục đích yêu cầu: - Ôn tập lại cấu trúc rẽ nhánh - Rèn luyện kỹ năng viết chương trình sử dụng cấu trúc rẽ nhánh II Chuẩn bò của thầy và trò: - Thầy: SGK + Giáo án - Trò: SGK III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh lớp 2 Vào bài mới: Hoạt động... gán + Biết được cấu trúc của lệnh gán và một số hàm chuẩn thông dụng trong ngôn ngữ lập trình pascal - Kó năng: + Sử dụng được các phép toán để xây dựng biểu thức + Sử dụng được lệnh gán để viết chương trình II Chuẩn bò của thầy và trò: - Thầy: Sách giáo khoa, giáo án - Trò: Sách giáo khoa + vở ghi III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh lớp 2 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Kể tên các kiểu dữ liệu chuẩn đã học? ... THPT Lương Thế Vinh Trang 24 Giá o á n tin họ c 11 Câu 6: (Trang 35-SGK) Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal: y x+ z (a + z ) 1 a− 1 + x3 GV: Bù i Hả i Đứ c - Biểu thức trong Pascal: (1+z)(x+y/x)/(a-1/(1+x*x*x)) Câu 7: (Trang 36-SGK) Chuyển biểu thức Pascal - Biểu thức toán học tương ứng là: 2a abc thành biểu thức toán học tương ứng: a) b) b 2 a) a/b *2; b) a*b*c /2; b c) 1/a*b/c; d) b/sqrt(a*a+b);... False Nội dung cần đạt cần đạt 1 Phép toán: GV: Cho biết các phép toán đối với số nguyên - Các phép toán số học với số nguyên: +, -, *, div, mod trong toán học và kí hiệu của nó HS: Xem SGK trả lời câu hỏi GV: Cho biết các phép toán đối với số thực trong - Các phép toán số học với số thực: +, - , *, / Trườ n g THPT Lương Thế Vinh Trang 16 Giá o á n tin họ c 11 toán học và kí hiệu của nó HS: Xem SGK trả . Trang 14 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 15 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Tuần 6,7 tiết 6,7. Ngày soạn: 23 /09 /20 12. Ngày dạy: 24 /09 /2 011, 01/10 /20 12. Đề. Thế Vinh Trang 11 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 12 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Tuần 5 tiết 5. Ngày soạn: 17/09 /20 12. Ngày dạy: 19/09 /20 12. Đề bài dạy:. GV: Bùi Hải Đức Trường THPT Lương Thế Vinh Trang 3 Giáo án tin học 11 GV: Bùi Hải Đức Tuần: 2, tiết: 2. Ngày soạn: 26 /08 /20 12. Ngày day :27 /08 /20 12. Bài dạy: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 2, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 2, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 2