Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 19 full

129 380 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:15

Giỏo viờn: Bựi Vn Huy Tiết 1 Các khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình Các thành phần của ngôn ngữ lập trình Ngày soạn: 15/02/2014 I. Mục tiêu bài giảng 1. Về kiến thức - Biết có lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. - Biết vai trò của chơng trình dịch. - Biết khái niệm về thông dịch và biên dịch. - Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. 2. Về thái độ - Tích cực nghe giảng và ôn lại kiến thức lớp 10. II. Chuẩn bị: GV: Chuẩn bị tài liệu giảng dạy và tài liệu mở rộng. HS: Nhớ lại kiến thức lớp 10 về: Các loại ngôn ngữ lập trình, phân biệt ngôn ngữ bậc cao với các ngôn ngữ khác. III. Ph ơng pháp - Ph ơng tiện 1. Phơng pháp - Sử dụng kết hợp nhiều phơng pháp: Diễn giải, hỏi đáp, 2. Phơng tiện - Sử dụng sgk và tài liệu tham khảo. IV. Tiến trình bài giảng 1. ổn định lớp - Lớp báo cáo sỹ số - Cho HS ổn định chỗ ngồi 2. Nội dung bài Nội dung Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình 1. Ngôn ngữ lập trình và phân loại ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ dùng để viết chơng trình đợc gọi là ngôn ngữ lập trình. - Ngôn ngữ lập trình gồm 3 loại: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. - Máy tính không hiểu trực tiếp đợc ngôn ngữ bậc cao. - Chơng trình dịch: Là chơng trình đặc biệt có chức năng chuyển đổi các chơng trình đợc viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy. - Chơng trình dịch nhận đầu vào là chơng trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao (Chơng trình nguồn) thực hiện chuyển đổi sang ngôn ngữ máy (Chơng trình đích). - Chơng trình dịch có 2 loại: Thông dịch và biên dịch. GV: Chúng ta đã tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. Vậy, ngôn ngữ lập trình? HS trả lời: Ngôn ngữ dùng để viết ch- ơng trình gọi là ngôn ngữ lập trình. GV: Ngôn ngữ lập trình gồm những loại nào? HS trả lời: Ngôn ngữ lập trình đợc chia làm 3 loại: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. GV: Em hãy kể một số ngôn ngữ lập trình mà em biết? HS trả lời: Pascal, C, C++, GV: Tại sao ngời ta đa ra ngôn ngữ bậc cao? HS trả lời: Ngời ta đa ra ngôn ngữ bậc cao nhằm giải quyết những hạn chế của ngôn ngữ máy và hợp ngữ: Ngôn ngữ gần với tự nhiên hơn, gần nh không phụ thuộc vào các loại máy tính. GV: Máy tính có thể hiểu trực tiếp đ- ợc ngôn ngữ bậc cao không? Giáo án tin học 11 - 1 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy + Thông dịch: Đợc thực hiện bằng cách lặp lại dãy các bớc: 1. Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chơng trình nguồn. 2. Chuyển đổi dãy câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh tơng ứng trong ngôn ngữ máy. 3. Thực hiện câu lệnh vừa chuyển đổi đợc. Các ngôn ngữ khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ đối thoại đều sử dụng trình thông dịch. + Biên dịch: Biên dịch đợc thực hiện qua 2 bớc: 1. Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh của chơng trình nguồn. 2. Dịch toàn bộ chơng trình nguồn thành một chơng trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lu trữ để sử dụng lại khi cần thiết. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình 1. Các thành phần cơ bản - Mỗi ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái: Bảng chữ là tập hợp các kí tự dùng để viết chơng trình. Không đợc dùng bất kỳ kí tự nào ngoài các kí tự qui định trong bản chữ cái. - 26 chữ cái thờng và chữ cái in hoa. - 10 chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. - Kí tự gạch nối: _ - Các kí hiệu toán học thông dụng: +, -, *, /, =, >, <, <> - Các kí tự đặc biệt: . , : { } [ ] @ % ! | & # $ () b. Cú pháp: Là bộ quitắc để viết chơng trình. c. Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp bộ kí0 tự dựa vào ngữ cảnh của nó. HS trả lời: Máy không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ bậc cao. GV: Vậy, làm thế nào để máy có thể hiểu đợc ngôn ngữ bậc cao? HS trả lời: Để máy hiểu đợc ngôn ngữ bậc cao cần phải có chơng trình dịch. GV: Chơng trình dịch là gì và có chức năng gì? HS trả lời: Chơng trình dịch là chơng trình dùng để dịch các chơng trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy. GV: Chơng trình dịch nhận đầu vào là chơng trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao (Chơng trình nguồn) thực hiện chuyển đổi sang ngôn ngữ máy (Ch- ơng trình đích). GV: Đa ra ví dụ, khi 1 HS nhận nhiệm vụ giới thiệu với đoàn khách ngời Nhật về làng của mình, có 2 cách. Cách thứ nhất, em HS này giới thiệu một phần, hoặc một ý thì ngời phiên dịch sẽ dịch cho đoàn khách, cứ nh vậy đến khi HS này giới thiệu hết về làng của mình. Cách thứ 2: Em HS này viết toàn bộ những điều cần giới thiệu về làng ra giấy sau đó đa cho ngời phiên dịch để dịch ra giấy, rồi họ đa cho đoàn khách bản dịch bằng tiếng Nhật cho đoàn khách đọc. GV: Một chơng không còn lỗi về cú pháp thì mới có thể dịch sang ngôn ngữ máy. Các lỗi về ngữ nghĩa thì khó phát hiện hơn, thông thờng chỉ phát hiện khi thực hiện chơng trình với dữ liệu cụ thể. V. Củng cố bài. - Nắm đợc ngôn ngữ lập trình có 3 dạng: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. - Phân biệt đợc ngôn ngữ bậc cao với các ngôn ngữ khác. Giáo án tin học 11 - 2 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy Tiết 2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình Ngày soạn: 15/02/2014 I. Mục tiêu bài giảng 1. Về kiến thức - Biết một số khái niệm: Tên chuẩn, tên dành riêng (Từ khoá), tên do ngời lập trình đặt, hằng và biến. 2, Về kỹ năng - Phân biệt đợc giữa các khái niệm: Tên, tên chuẩn, tên dành riêng và tên do ngời lập trình đặt. - Phân biệt đợc hằng và biến - Nhớ đợc các quy định về tên và hằng, biến. - Biết đặt đúng tên và nhận biết đợc tên sai quy định. - Sử dụng đúng chú thích. II. Ph ơng tiện dạy học - Máy chiếu, máy tính, giáo án Powerpoint. III. Hoạt động dạy học 1. Tổ chức lớp: ổn định và kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: - GV đa ra câu hỏi và gọi HS lên bảng trả lời Câu 1: Phân biệt thông dịch và biên dịch? Câu 2: Nêu các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình? - 2 HS lần lợt lên bảng trả lời từng câu hỏi. 3. Tiến trình tiết dạy Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Tiết trớc chúng ta đã tìm hiểu về các thành phần của ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình gồm bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. Chúng ta tìm hiểu tiếp một số khái niệm của ngôn ngữ lập trình. I. Các thành phân cơ bản của ngôn ngữ lập trình - Bảng chữ cái - Cú pháp - Ngữ nghĩa II. Các khái niệm - Trình chiếu Slide chứa một chơng trình ví dụ đơn giản, có liên kết với turbo Pascal. Program vi_du1; Uses crt; Const pi=3.1416; Var R, Dtich: Real; Begin Write(Nhap ban kinh duong tron R= ); Readln(R); Dtich:=pi*sqr(r); Writeln(Dien tich hinh tron la,Dtich); Readln; End. - GV ghi lên bảng: + Mọi đối tợng trong chơng trình đều phải đợc đặt tên theo qui tắc của ngôn ngữ lập trình và từng chơng trình dịch cụ thể. 1,Tên + Trong Pascal, tên là một dãy liên tiếp không quá 127 kí tự - Theo dõi ví dụ trên màn hình. - Ghi bài vào vở. Giáo án tin học 11 - 3 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dới, nhng không đợc bắt đầu bằng chữ số. - Trình chiếu slide chứa ví dụ về các tên đúng và sai, cho HS xác định tên đúng và tên sai. Ví dụ: A, AC de, 1fe, _12d, d12, h_2, + Chú ý: Đối với Pascal không phân biệt chữ hoa và chữ thờng nhng một số ngôn ngữ khác thì có phân biệt chữ hoa và chữ thờng nh C,C++ + Trong ngôn ngữ Pascal có ba loại tên: Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do ngời lập trình đặt. a, Tên danh riêng (Từ khoá) - Quay lại slide chứa chơng trình ví dụ. - Mở kết nối sang pascal chơng trình đó. - Trong chơng trình trên màn hình soạn thảo của Pascal, tên dành riêng đó là: Program, uses, const, type, var, begin, end. Em nào đa ra nhận xét gì khi nhìn trên màn hình soạn thảo của pascal, có gì khác trong chơng trình? + Từ khoá là những tên đợc ngôn ngữ lập trình qui định đúng với một ý nghĩa xác định, ngời lập trình không đợc dùng với ý nghĩa khác. - Dựa vào tên các từ khoá trên, em nào có thể dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt để thấy ý nghĩa của các từ khoá này? - Ngời sử dụng không đợc phép dùng từ khoá với ý nghĩa khác, ví dụ dùng để đặt tên cho biến là không đợc hoặc khi soạn thảo chỉ cần sai một kí tự là chơng trình báo lỗi. GV lấy ví dụ ngay trên màn hình soạn thảo Pascal các trờng hợp để HS thấy đợc từ khoá là từ dành riêng. - Mỗi tên dành riêng nó cũng phản ánh chức năng của nó bằng cách dùng các từ hoặc từ viết tắt bằng tiếng Anh, nh Program: chơng trình, uses: Th viện hỗ trợ, const: Hằng; Type: Định nghĩa, var là từ viết tắt của variable: Biến, Begin: Bắt đầu, end: Kết thúc b, Tên chuẩn - Trình chiếu ví dụ một chơng trình pascal hoàn chỉnh. GV chỉ cho HS thấy tên chuẩn trong chơng trìh đó: Real, sqr. + Tên chuẩn là những tên đợc ngôn ngữ lập trình quy định dùng với một ý nghĩa nào đó, ngời lập trình có thể định nghĩa lại để dùng nó với ý nghĩa khác. - ý nghĩa của các tên chuẩn đợc quy định trong các th viện của ngôn ngữ lập trình, nh real: kiểu số thực, hàm sqr là hàm trả về bình pơng của một số. c. Tên do ng ời lập trình đặt - Trình chiếu lại ví dụ. + Tên do ngời lập trình là những tên đợc đặt với ý nghĩa riêng của từng ngời lập trình, tên này đợc khai báo trớc khi sử dụng. Các tên này không đợc trùng với tên dành riêng. Trong ví dụ, tên do ngời sử dụng đặt: Vi_du_1, R, Dtich - Trình chiếu ví dụ 2 có liên kết với môi trờng pascal và cho HS xác định tên riêng, tên chuẩn và tên do ngời lập trình đặt: Program vi_du_2; {Chuong trinh giai và bien luan pt bac nhat 1 an} Uses crt; Var a, b: Real; - Cả lớp theo dõi ví dụ trên màn hình và suy nghĩ. - Một HS đứng tại chỗ xác định tên đúng và tên sai qui định. - Cả lớp theo dõi trên màn hình chiếu. - Một HS trả lời: Trong chơng trình, các từ khoá có màu trắng. - Cả lớp theo dõi trên màn hình ví dụ. - Một em đứng tại chỗ trả lời: Program: chơng trình, uses: Th viện hỗ trợ, const: Hằng; Type: Định nghĩa, var là từ viết tắt của variable: Biến, Begin: Bắt đầu, end: Kết thúc. - Cr lớp theo dõi ví dụ - Ghi bài vào vở. - Cả lớp theo dõi vào ví dụ - HS ghi bài vào vở. - HS theo dõi ví dụ 2 - Một HS đứng tại chỗ trả lời: + Tên dành riêng: Program, uses, Giáo án tin học 11 - 4 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy Begin Write(Nhap vao a va b :); readln (a,b); {a, b la he so cua pt bac nhat co dang: ax+b=0} If a <> 0 then write(pt co nghiem duy nhat: , -b/a) Else If b <> 0 then write(pt vo nghiem) Else write(pt co vo so nghiem); Readln; End. - Trên ví dụ 1 và 2 sau từ khoá Var là tên biến, sau từ khoá Const là hằng. Vậy, em nào cho biết trong toán học hằng là gì và biến là gì? Cho ví dụ? 2. Hằng và biến - Quay lại ví dụ 1, trong đó pi là hằng có giá trị 3.1416 a. Hằng + Hằng là đại lợng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chơng trình. + Trong ngôn ngữ lập trình Pascal có hằng số học, hằng kí tự và hằng logic: . Hằng số học là các số nguyen và số thực (có dấu và không có dấu, dấu chấm tĩnh và dấu chấm động) . Hằng kí tự: Là một chuỗi kí tự và đợc đặt trong dấu nháy đơn. . Hằng logic là giá trị đúng (true) hoặc sai (flase). b. Biến + Biến là đại lợng đợc đặt tên dùng để lu giá trị và giá trị này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chơng trình. Các biến dùng trong chơng trình đều phải đợc khai báo. - Trong ví dụ 1 và 2 thì R, Dtich, a, b là biến. - Trình chiếu ví dụ 3 để HS xác định hằng và biến. c. Chú thích: Chú thích đợc đặt giữa { và }, hoặc (* và *) dùng để giải thích cho chơng trình rõ dàng và sễ hiểu. var, Begin, if, then, else, end. + Tên chuẩn: crt, write, readln + Tên do ngời lập trình đặt: vi_du_2; a, b. - Một HS trả lời: Hằng là một giá trị thực không đổi, ví dụ pi=3.1416, hàm số y=12. Biến là một ẩn số cần tìm giá trị, ví dụ: 3x+2=0, trong đó x là ẩn. - HS ghi bài vào vở. - HS theo dõi ví dụ và trả lời. 4. Củng cố bài - Trình chiếu ví dụ tổng hợp để HS xác định từ khoá, tên chuẩn, tên do ngời lập trình đặt, biến và hằng. Giáo án tin học 11 - 5 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy Tiết 3 Bài tập Ngày soạn: 20/02/2014 Ngày giảng: 21/02/2014 I. Mục tiêu bài giảng 1. Kiến thức - Biết đợc vì sao phải có chơng trình dịch. - Phân biệt đợc 2 chế độ thông dịch và biên dịch. - Nắm đợc các thành phần của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. - Nắm đợc khái niệm tên riêng, tên chuẩn và tên do ngời lập trình đặt. - Nắm đợc khái niệm hằng và biến. 2. Kỹ năng - Nắm đợc các thành phần của ngôn ngữ lập trình: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. - Phân biệt đợc tên riêng, tên chuẩn và tên do ngời lập trình đặt. - Biết và phân biệt đợc hằng và biến. 3. Thái độ - Nhận thức đợc quá trình phát triển của ngôn ngữ lập trình gắn liền với quá trình phát triển của tin học nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn ngày càng phức tạp. - Ham muốn học tập và tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. II. Ph ơng pháp - ph ơng tiện - Sử dụng kết hợp nhiều phơng pháp nh thảo luận, giáo viên gợi mở vấn đề để HS giải quyết. - Sử dụng bảng, sgk, máy chiếu projector, máy tính. III. Hoạt động giảng dạy 1. ổn định lớp: Lớp trởng báo cáo sỹ số và cho HS ổn định vị trí ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ (không ktra) 3. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Trình chiếu nội dung bài tập 1 với chơng trình có liên kết đến môi trờng làm việc của Pascal và đa ra câu hỏi. Bài tập 1: Cho chơng trình: Program Amlich; {Chuong trinh chuyen năm duong lich sang nam am lich dang can - chi} Uses crt; Const Can:array [0 9] of string [4]=('Nham','Quy','Giap','At','Binh','Dinh','Mau','Ky','Canh','Tan'); Chi:array [0 11] of string [4]=('Than','Dau','Tuat','Hoi','Ty','Suu','Dan','Mao','Thin','Ty','Ngo','Mui'); Var n:integer; kt:char; Function Du(a:integer;b:integer):integer; Begin if a>0 then while a>=b do a:=a-b else while a<0 do a:=a+b; Du:=a; End; Begin Clrscr; Repeat write('Ban Hay Cho Biet Nam Duong Lich: '); readln(n); writeln('Nam Am Lich tuong ung: ',Can[Du(n-1992,10)],' ',Chi[Du(n-1992,12)]); write('Ban co muon tiep tuc khong (C/K)? : '); - HS theo dõi lên ví dụ để trả lời câu hỏi. Giáo án tin học 11 - 6 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy readln(kt); Until upcase(kt)='K'; End. - Dựa vào chơng trình ví dụ của bài tập 1 trên màn hình có liên kết với môi trờng làm việc Pascal để trả lời các câu hỏi sau: 1. Xác định từ khoá, tên chuẩn và tên do ngời lập trình đặt? 2. Xác định hằng, biến và đoạn chú thích trong chơng trình? 3. Nếu thay tên biến n bằng một trong các tên sau: begin; 1ab; do; can chi;namd; abs; crt. Tên nào có thể dùng để thay thế đợc?Tên nào không thể thay thế đợc, vì sao? - GV chiếu lại ví dụ trên môi trờng soạn thảo pascal và thay thế trực tiếp trên môi trờng pascal, kiểm tra với từng tên để HS thấy đợc tên nào thài chờng trình báo lỗi. - Từ đó rút ra kết luận cho việc đặt tên biến: Không đợc trùng với từ khoá, không chứa kí tự trắng, không nên đặt tên trùng với tên chuẩn và nên đặt tên có ý nghĩa dễ gợi nhớ, dễ đọc, dễ kiểm tra lỗi của ch- ơng trình. - GV yêu cầu HS làm bài tập: Bài 1.6 sgk tr.13; bài 1.9; 1.10; 1.11; 1.16 sbt tr.7. - 1 HS trả lời câu hỏi 1: Trong ch- ơng trình, từ khoá: Program, uses, var, const, begin, end, function, repeat, until, while, do, if, then. Tên chuẩn: read, readln, write, writeln, integer, char, upcase, crt và tên do ngời lập trình đặt: Amlich, du, can, chi, n, kt. - Một HS trả lời câu hỏi 2: Trong chơng trình hằng: Can, chi . Biến: n, kt và đoạn chú thích {Chuong trinh chuyen năm duong lich sang nam am lich dang can - chi} - Cả lớp suy nghĩ. - 1 HS trả lời câu hỏi: Tên có thể thay thế: 1ab, namd. Tên crt, abs không nên đặt và các tên còn lại không thể dùng để thay thế đợc vì trùng tên với từ khoá và có chứa kí tự trắng. - HS cả lớp làm bài và chuẩn bị lên bảng. - 5 HS lên bảng làm, mỗi HS 1 bài. Giáo án tin học 11 - 7 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy Tiết 4 Chơng II: chơng trình đơn giản cấu trúc chơng trình Ngày soạn: Ngày giảng: I. Mục tiêu bài giảng 1. Kiến thức - Hiểu đợc chơng trình là sự mô tả đợc của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình. - Biết đợc cấu trúc của một chơng trình đơn giản: Cờu trúc chung và các thành phần. - Biết đợc cấu trúc chung của một chơng trình viết trên ngôn ngữ pascal. 2. Kỹ năng - Nhận biết đợc các thành phần của một chơng trình đơn giản viết bằng ngôn ngữ pascal. II. Ph ơng pháp - ph ơng tiện - Sử dụng kết hợp nhiều phơng pháp nh thuyết trình và đặt câu hỏi gợi mở vấn đề. - Sử dụng bảng, sgk, máy chiếu projector, máy tính. III. Hoạt động giảng dạy 1. ổn định lớp: Lớp trởng báo cáo sỹ số và cho HS ổn định vị trí ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ (không ktra) 3. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV: Các em nhớ lại kiến thức về viết văn cho biết bố cục một bài văn gồm mấy phần và vì sao lại chia nh vậy? i3 cấu trúc chơng trình - GV cho chiếu chơng trình và liên kết đến môi trờng soạn thảo Pascal để chạy chơng trình ví dụ lên màn hình để HS theo dõi. Program hoan_vi; uses crt; type mang_hv = array [1 20] of byte; mang_kt = array [1 20] of boolean; Var i, n,dem: byte; x: mang_hv; kt: mang_kt; Procedure try(j:byte); Var k,t:byte; Begin for t:=1 to n do if kt[t] then begin x[j]:=t; kt[t]:=false; if j = n then begin for k:=1 to n do write (x[k]); dem:=dem+1; writeln; end else try(j+1); kt[t]:= true; end; End; BEGIN dem:=0; write('Nhap n:'); readln(n); for i:=1 to n do kt[i]:= true; try(1); writeln('Tong so hoan vi la: ',dem); Readln; END. - Một HS trả lời: Bố cục một bài văn gồm 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Chia ra nh vậy để dễ đọc, dễ hiểu nội dung. - HS cả lớp theo dõi ví dụ trên màn hình chiếu. Giáo án tin học 11 - 8 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy 1. Cấu trúc ch ơng trình + Một chơng trình có cấu trúc gồm 2 phần: [<Phần khai báo >] <Phần thân> - GV: Trong đó, qui ớc các thành phần trong dấu ngoặc vuông [ ] là không bắt buộc phải có, nhng phần trong dấu ngoặc nhọn thì bắt buộc. + Phần khai báo có thể có hoặc không, phần thân thì bắt buộc phải có. - GV: Trong chơng trình ví dụ thì phần khai báo từ Program đến END; và phần thân từ BEGIN đến END. 2. Các thành phần của ch ơng trình a. Phần khai báo + Có thể có các khai báo cho: Tên chơng trình, th viện, hằng, định nghĩa kiểu dữ liệu , biến và chơng trình con. - GV: Chúng ta có thể dựa vào vốn từ vựng của tiếng Anh, trên ch- ơng trình ví dụ, em nào xác định phần tên chơng trình, th viện, hằng, định nghĩa kiểu, biến và chơng trình con? - GV: Program? - GV: uses? - GV: Type? - GV var (viết tắt của từ variable)? - GV: Procedure? - GV: Begin, end? - Dựa vào nghĩa tiếng Anh của các từ khoá trên, em nào cho biết khai báo tên chơng trình, khai báo th viện, định kiểu, biến, chơng trình con? + Khai báo tên chơng trình: Phần này có thể có hoặc không. Với Pascal, nếu có, phần tên chơng trình bắt đầu bằng từ khoá program, tiếp đến là tên chơng trình do ngời lập trình đặt theo qui tắc đặt tên. ví dụ: program hoan_vi; + Khai báo th viện: Mỗi ngôn ngữ lập trình có sẵn một số chơng trình thông dụng để hỗ trợ cho ngời lập trình. Trong Pascal,nếu có, khai báo th viện bằng từ khoá Uses, tiếp đến là tên th viện. Nếu có nhiều th viện thì sử dụng dấu , để ngăn cách. Ví dụ: Uses crt, graph; + Trong pascal, nếu khai báo th viện crt (cung cấp chơng trình để làm việc với màn hình và bàn phím), thì đầu tiên của thân chơng trình dùng câu lệnh clrscr; + Khai báo hằng: Hằng là những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chơng trình mà không bị thay đổi giá trị.Một hằng có thể là số, kí tự hoặc kiểu logic. Trong Pascal, nếu có, hằng đợc khai báo bằng từ khoá Const, theo cú pháp: Const ten_hang1= gia_tri1; Ten_hang2= gia_tri2; + Định nghĩa kiểu dữ liệu của ngời dùng: Ngoài những kiểu dữ liệu chuẩn, ngời lập trình có thể định nghĩa kiểu dữ liệu cho mình. Trong Pascal, nếu có, định nghĩa kiểu bằng từ khoá Type, khai báo theo cú pháp: Type ten_kieu=định nghĩa kiểu cụ thể cho từng kiểu; Ví dụ: type mang_hv = array [1 20] of byte; - HS ghi bài. - HS ghi bài - HS theo dõi trên ví dụ và suy câu hỏi. - Một HS trả lời: - Program: Chơng trình. - Uses: sử dụng, th viện. - Type: Định nghĩa - Variable: Biến - Procedure: Thủ tục - Begin: Bắt đầu, end: Kết thúc. - 1HS trả lời: Ten chơng trình khai báo bởi từ khoá program (hoan_vi); kháo th viện bởi từ khoá uses (crt), định kiểu bởi từ khoá Type (can, chi), khai báo biến bằng từ khoá Var (i, n, dem, x, kt) và chơng trình con đợc khai báo sau từ khoá procedure (try). - HS ghi bài. - HS ghi bài Giáo án tin học 11 - 9 - Nm hc 2013-20114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy mang_kt = array [1 20] of boolean; - GV: Xét ví dụ: Gải và biện luận pt: ax+b=0, trong toán học thì đâu là biến? - Trong toán học, giải và biện luận pt này thì x là biến, nhng trong tin học, biến là đại lợng nào đó có chứa giá trị trong khi thực hiện chơng trìnhơng trình (giá trị input, output). Giải bài toán này bằng máy tính thì sẽ có các biến: a, b, x kiểu số thực. + Khai báo biến: Biến là một đại lợng nào đó. Nó có thể thay đổi giá trị trong khi chơng trình đợc thực hiện. Trong Pascal, nếu có, khai báo biến bằng từ khoá VAR, theo cấu trúc: Var ten_bien1, ten_bien2, ten_bien3: kieu 1; Ten_bien4 : kieu 2; Ví dụ: Var i, n,dem: byte; x: mang_hv; kt: mang_kt; - GV: Vậy hằng và biến có gì giống và khác nhau? + Chú ý: . Khi đặt tên chơng trìnhơng trình, tên hằng, tên biến hoặc các đối tợng khác, ngời lập trình không đợc đặt trùng với từ khoá (Begin, end, program, var, if, the, while, do ), có thể đặt trùng với tên chuẩn (read, readln. Write, integer, real, true, false ) nhng không nên vì dễ nhầm lẫn. Nên đặt tên gợi nhớ. . Trong Pascal, không phân biệt chơng trìnhữ hoa và chữ hoa và chữ thờng (trừ trong các hằng lí tự và xâu kí tự), nên có thể dùng chữ hoa hoặc chữ thờng tuỳ ý sao cho chơng trình dễ đọc. b. Thân ch ơng trình trình - Ví dụ trên thấy, phần thân chơng trình trình từ BEGIN đến END. + Dãy lệnh đợc giới hạn trong phạm vi của từ khoá Begin và End, sau end có dấu chấm - HS ghi bài - 1 HS trả lời: x là biến. - HS ghi bài - HS trả lời: Hằng thì có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chơng trìnhơng trình thực hiện, còn biến thì có giá trị thay đổi. 4. Củng cố bài - Một chơng trình trình gồm 2 phần: Phần khai báo và phần thân chơng trình trình. Trong đó phần khai báo là không bắt buộc phải có nhng bắt buộc phải có phần thân. Giáo án tin học 11 - 10 - Nm hc 2013-20114 [...]... của phép toán quan hệ thuộc kiểu dữ -Thuộc kiểu Logic liệu nào? 2.Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu thức T Giáo án tin học 11 Hoạt động của giáo viên - 13 - Hoạt động của học sinh Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy 1.Trong toán học ta đã làm quen với khái niệm biểu thức, 1.Suy nghĩ trả lời hãy cho biết yếu tố cơ bản xây dựng nên biểu thức -Gồm hai phần: Toán hạng và -Nếu trong một bài toán mà toán hạng là... trình T Giáo án tin học 11 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - 18 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy 1.Định hớng để học sinh phân tích bài toán tính diện tích 1.Phân tích theo yêu cầu của giáo hình tròn khi biết bán kính là a viên -Dữ liệu vào -Dữ liệu ra -Dữ liệu vào a -Cách tính -Dữ liệu ra S 2.Yêu cầu học sinh soạn và lu chơng trình vào đĩa S:=3.14*a*a; -Quan sát hớng dẫn từng học. .. trình T Giáo án tin học 11 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - 20 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy 1.Định hớng để học sinh phân tích bài toán tính diện tích 1.Phân tích theo yêu cầu của giáo hình tròn khi biết bán kính là a viên -Dữ liệu vào -Dữ liệu ra -Dữ liệu vào a -Cách tính -Dữ liệu ra S 2.Yêu cầu học sinh soạn và lu chơng trình vào đĩa S:=3.14*a*a; -Quan sát hớng dẫn từng học. .. trình Giáo án tin học 11 - 22 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy T Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Định hớng để học sinh phân tích bài toán tính diện tích 1.Phân tích theo yêu cầu của giáo hình tròn khi biết bán kính là a viên -Dữ liệu vào -Dữ liệu ra -Dữ liệu vào a -Cách tính -Dữ liệu ra S 2.Yêu cầu học sinh soạn và lu chơng trình vào đĩa S:=3.14*a*a; -Quan sát hớng dẫn từng học. .. tr.51) v bi 3.1; bi 3.2; 3.3; 3.5; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3 .19; 3.20; 3.21 (sbt) Giáo án tin học 11 - 27 Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy - GV: Hng dn HS bi 3.18 v 3 .19: + 3 s a, b, c th t lp thnh cp s nhõn cú tớnh cht: b2=c*a + 3 s a, b, c th t lp thnh cp s cng cú tớnh cht: b=(c+a)/2 Giáo án tin học 11 - 28 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy Tiết 12: Bài tập và thực hành 2 (tiết 1)... rẽ nhánh trong TP (Dạng thiếu và dạng đủ) - Hiểu đợc câu lệnh ghép 2.Kỹ năng: - Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản - Viết đợc các câu lệnh rẽ nhánh dạng thiéu và đủ và áp dụng để thể hiện đợc thuật toán của một số bài toán đơn giản II-Đồ dùng dạy học: 1 .Chuẩn bị của giáo viên: -Máy tính, máy chiếu prôjector -Một số chơng trình mẫu viết sẵn 2 .Chuẩn bị của học. .. sẵn 2 .Chuẩn bị của học sinh: -Sách giáo khoa, vở ghi III-Hoạt động dạy và học: 1.Hoạt động 1: Tìm hiểu một số phép toán T Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Đặt vấn đề: Để mô tả các thao tác trong 1.Chú ý lắng nghe thuật toán, mỗi ngôn ngữ lập trình đều sử dụng một số khái niệm cơ bản: phép toán, biểu thức, gán giá trị 2.Phát vấn: Hãy kể các phép toán em đã đợc 2.Suy nghĩa và trả lời học. .. để lập trình giải quyết đợc một số bài toán đơn giản II Đồ dùng dạy học 1 Chuẩn bị của giáo viên Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa và sách giáo viên 2 Chuẩn bị của học sinh Sách giáo khoa III Hoạt động dạy - học 1 Hoạt động 1(15p): Tìm hiểu ý nghĩa của cấu trúc lặp a Mục tiêu - Học sinh thấy đợc sự cần thiết của cấu trúc lặp trong lập trình b Nội dung Bài toán 1: Viết chơng trình in ra màn hình dãy... chơng trình để nhập và thu kết quả II-Đồ dùng dạy học: 1 .Chuẩn bị của giáo viên: -Máy tính, máy chiếu prôjector -Một số chơng trình mẫu viết sẵn 2 .Chuẩn bị của học sinh: -Sách giáo khoa, vở ghi III-Hoạt động dạy và học: 1.Hoạt động 1: Tìm hiểu thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím T Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết thủ tục nhập dữ liệu từ... học sinh trong lúc thực hành IV-Đánh giá cuối bài: 1.Những nội dung chính: -Các bớc hoàn thành một chơng trình: Xác định bài toán, thuật toán, soạn chơng trình, lu, biên dịch, thực hiện và hiệu chỉnh Giáo án tin học 11 - 23 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy Tiết 11: Bài 9 CU TRC R NHNH Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: I-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu đợc khái niệm rẽ nhánh trong lập trình -Biết sử dụng . động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo án tin học 11 - 18 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy 1.Định hớng để học sinh phân tích bài toán tính diện tích hình tròn khi biết bán kính. lời (-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) Giáo án tin học 11 - 14 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy 3.Hoạt động 3: Tìm hiểu lệnh gán. T Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Giới thiệu một ví dụ về lệnh gán trong. 2: Tìm hiểu biểu thức. T Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo án tin học 11 - 13 - Nm hc 2013-2 0114 Giỏo viờn: Bựi Vn Huy 1.Trong toán học ta đã làm quen với khái niệm biểu thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 19 full, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 19 full, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 19 full