Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 7

144 442 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:09

Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Ngày soạn: 20/08/2010 CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN GỮ LẬP TRÌNH Tiết 1 Tªn bµi gi¶ng KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. Mục đích, yêu cầu. • Hiểu được khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ. • Hiểu ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch. Phân biệt được thông dịch và biên dịch. • Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa. • Hiểu và phân biệt được các thành phần này. II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phươn pháp đặt vấn đề, hướng dẫn, gợi ý. III. Chuẩn bị 1-Chuẩn bị của giáo viên:- Bảng viết, sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 2-Chuẩn bị của học sinh:- Sách giáo khoa, vở ghi chép và các đồ dùng học tập III. Nội dung lên lớp: 1. Ổn định tình hình lớp. • Giới thiệu làm quen với HS của lớp. • Tạo tâm lý và quan hệ tốt với HS trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên 2. Bài mới HĐ của GV HĐ của HS Ho¹t ®éng 1: * Môc tiªu: Giới thiệu để học sinh nắm được khái niệm lập trình và chương trình dịch. * C¸ch tiÕn hµnh ĐVĐ: Về lập trình các em chỉ mới được tìm hiểu qua bài các bước để giải bài toán trên máy tính chta chưa có khái niệm cụ thể. Còn ngôn ngữ lập trình chúng ta cũng đã tìm hiểu tất cả ở lớp 10. - HS chú ý. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 - GV đưa ra ví dụ: Giải PT bậc nhất 1 ẩn: ax + b=0. H?: Em hãy xác định Input, Output và viết thuật toán để giải bài toán trên? - GV giải thích: Việc sử dụng một ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán đưa vào máy tính giải gọi là lập trình. H?: Lập trình là gì? H?: Vậy có những loại ngôn ngữ lập trình nào? H?: Hãy phân biệt ngôn ngữ bậc cao với các loại ngôn ngữ khác? Phân biệt ngôn ngữ bậc cao: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không phụ thuộc vào loại máy và phải dùng chương trình dịch để chuyển về ngôn ngữ máy. . Dẫn dắt: Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy sẽ thực hiện được ngay, còn chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao thì phải chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được. Công cụ thực hiện chuyển đổi đó gọi là chương trình dịch H?: Input, Output của chương trình dịch là gì? - HS lên bảng: + Input: a, b + Output: nghiệm x * Thuật toán: +B1: Nhập a, b; +B2: Nếu a<>0 PT có nghiệm x=-b/a +B3: Nếu a=0, b=0 PT có vô số nghiệm; +B4: Nếu a=0, b<>0 PT vô nghiệm. HS trả lời theo SGK HS: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao. HS: (1-2 hs) Nghe giảng và tự ghi chép HS: + In: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao. + Out: Chương trình trên ngôn ngữ máy. Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 H?: Nhim v quan trng nht ca chng trỡnh dch l gỡ? Hoạt động 2: Mục tiêu: Hc sinh phõn bit thụng dch v biờn dch Cách tiến hành: - Yờu cu HS c vớ d SGK. - Gi HS khỏc phõn tớch vớ d. H?: Phõn bit hai cỏch dch trong vớ d trờn? H?: Phõn bit thông dch v biờn dch? - GV cũng cố lại vấn đề: - HS: Dch cỏc chng trỡnh vit bng ngụn ng bc cao sang chng trỡnh vit bng ngụn ng mỏy. - HS thc hin yờu cu ca GV. - HS tr li. - HS tr li. 3. Cng c: * Ba lp ca ngụn ng lp trỡnh v cỏc mc ca nú. * Vai trũ ca chngtrỡnh dch * Khỏi nim biờn dch v thụng dch * Li cỳ phỏp, li ng ngha 4. V nh: * c Bi c thờm 1 tỡm hiu s v 1 s ng 2 lp trỡnh * Son trc phn cũn li ca bi 2. Trong ú chỳ ý cỏc khỏi nim mi: tờn, hng, bin. Cỏch s dng nú trong lp trỡnh Ngày soạn: 24/08/2010 Tên bài giảng: Các thành phần của ngôn ngữ lập trìnH Tiết 2 I. Mục tiêu: Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 1. Kiến thức: - Nắm đợc các thành phần của một ngôn ngữ lập trình nói chung - Biết đợc một số khái niệm nh: tên, tên chuẩn, tên dành riêng. 2. Kỹ năng - Phân biệt đợc tên chuẩn với tên dành riêng và tên tự đặt. - Nhớ các qui định về tên, hằng và biến. - Biết đặt tên đúng, nhận biết tên sai. 3. Thái độ - ý thức đợc tầm quan trọng của môn học và có thái độ học tập nghiêm túc, luôn từ tìm hiểu học tập. II. Phần chuẩn bị 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo án, SGK, sách giáo viên, sách bài tập, 2. Chuẩn bị của học sinh: - Vở ghi, sách giáo khoa, sách bài tập , đồ dùng học tập. III. Nội dung lên lớp 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi: Em hãy phân biệt thông dịch và biên dịch? HS lên bảng trả lời. 3. Nội dung bài mới Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Hoạt động1 - Mục tiêu: Giới thiệu các thành phần của NNLT - Cách tiến hành: Đặt vấn đề : Có những yếu tố nào dùng để xây dựng nên ngôn ngữ tiếng Việt? * Diễn giải : Trong ngôn ngữ lập trình cũng tơng tự nh vậy, nó gồm có các thành phần : Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. * Chia lớp thành 3 nhóm, phát bìa trong và bút cho mỗi nhóm và yêu cầu mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ : - H?: Hãy nêu các chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh? *HS độc lập suy nghĩ và trả lời. - Bảng chữ cái tiếng Việt, số, dấu. -Cách ghép các kí tự thành từ, phép từ thành câu. - Ngữ nghĩa của từ thành câu. * HS lắng nghe và ghi nhớ. * Nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận theo nhóm và điền phiếu học tập : Bảng chữ cái : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . a b c d e f h g i j k l m n o p q r s t u v w x y z . Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 -H?: Nêu các kí số trong hệ đếm thập phân? -H?: Nêu một số kí hiệu đặc biệt khác? - Thu phiếu trả lời, chiếu kết quả lên bảng, gọi đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Treo tranh giáo viên đã chuẩn bị để tiểu kết hoạt động này. 2 Hoạt động 2 - Mục tiêu: Tìm hiểu tên trong NNLT - Cách tiến hành: * Đặt vấn đề : Mọi đối tợng trong chơng trình đều phải đợc đặt tên. H?: Hãy nghiên cứu sách giáo khoa, trang 10, để nêu quy cách đặt tên trong Turbo Pascal? * Treo tranh chứa các tên đúng sai, yêu cầu học sinh chọn tên đúng . A A BC 6Pq R12 X#y 45 . * Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK (trang 10 11 ) để biết các khái niệm về tên giành riêng, tên chuẩn và tên do ngời lập trình đặt . - Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm trình bày hiểu biết của mình về một loại tên và cho ví dụ . Hệ đếm : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Kí hiệu đặc biệt : + - * / = < > [ ] . , _ ; # ^ $ & ( ) { } : - Theo dõi kết quả của các nhóm khác và bổ sung những thiếu sót . - Tập trung xem tranh và ghi nhớ . * Nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời . - Gồm chữ số, chữ cái, dấu gách dới. - Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dới. - Độ dài không quá 127 . * HS quan sát tranh và trả lời . A R12 45 * HS nghiên cứu sách giáo khoa để trả lời . - HS thảo luận theo nhóm và điền phiếu học tập . + Tên dành riêng : Là những tên đợc ngôn ngữ lập trình quy định dùng với nghĩa xác định, ngời lập trình không đ- ợc dùng với ý nghĩa khác . + Tên chuẩn : Là những tên đợc ngôn ngữ lập trình quy định dùng với một ý nghĩa nào đó, ngời lập trình có thể định nghĩa lại để dùng nó với ý nghĩa khác. + Tên do ngời lập trình đặt : Là tên đợc dùng theo ý Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 - Treo tranh chứa một số tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal đã đợc chuẩn bị sẵn : Program Abs Interger Type Xyx Byte tong - Phát bìa trong và bút cho mỗi nhóm và yêu cầu học sinh mỗi nhóm thực hiện : + Xác định tên giành riêng. + Xác định tên chuẩn . + Xác định tên tự đặt . - Thu phiếu học tập của ba nhóm, chiếu kết quả lên bảng, gọi học sinh nhóm khác nhận xét bổ sung . - Tiểu kết cho vấn đề này bằng cách bổ sung thêm cho mỗi nhóm để đa ra trả lời đúng . 3. Hoạt động 3 - Mục tiêu: Giới thiệu về hằng và biến - Cách tiến hành: * Yêu cầu học sinh cho một số ví dụ về hằng số, hằng xâu và hằng logic. -H?: Em hãy trình bày khái niệm về hằng số, hằng xâu và hằng logic? * Ghi bảng : Xác định hằng số và hằng xâu trong các hằng sau : - 32767 QB 50 nghĩa riêng của từng ngời lập trình, tên này đợc khai báo trớc khi sử dụng. Các tên dành riêng. - HS quan sát tranh và điền phiếu học tập . Tên dành riêng : Program type Tên chuẩn : Abs Interger Byte Tên tự đặt : Xyx Tong - HS quan sát kết quả của nhóm khác và nhận xét, đánh giá và bổ sung. - Theo dõi bổ sung của giáo viên để hoàn thiện kiến thức . * HS độc lập suy nghĩ và trả lời . - Hằng số : 50 60.5 - Hằng xâu : Ha Noi A - Hằng logic : False - Hằng số học là các số nguyên và số thực, có dấu hoặc không dấu . - Hằng xâu : Là chuỗi kí tự trong bộ mã ASCII, đợc đặt trong cặp dấu nháy. - Hằng logic : Là giá trị đúng (true) Hoặc sai ( False) . * Quan sát bẳng và trả lời . - Hằng số : - 32767, 1.5E+2 - Hằng xâu : QB 50 *HS nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời . Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 1.5E+2 * Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, cho biết khái niệm biến . -H?: Cho ví dụ một biến . * Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và hco biết chức năng của chú thích trong chơng trình. - H?: Cho một ví dụ về một dòngchú thích . - H?: Tên biến và tên hằng là tên giành riêng hay tên chuẩn hay tên do ngời lập trình đặt ? - H?: Các lệnh đợc viết trong cặp dấu {} có đợc TP thực hiện không? Vì sao? - Biến là đại lợng đợc đặt tên dùng để lu trữ giá trị. Giá trị này có thể đợc thay đổi trong quá trình thực hiện chơng trình đều phải đợc khai báo . - Ví dụ hai tên biến là : Tong, xyz . * Độc lập tham khảo sách giáo khoa để trả lời . - Cú thích đợc đặt giữa cặp dấu { } hoặc (* *) dùng để giải thích cho chơng trình rõ ràng dễ hiểu . - {Lenh xuat du lieu} HS: Là tên do ngời lập trình đặt . HS: Không. Vì đó là dòng chú thích . IV. Tổng kết bài học 1. Những nội dung đã học . - Thành phần của ngôn ngữ lập trình : Bảng chữ, cú pháp và ngữ nghĩa. - Khái niệm : Tên, tên chuẩn, tên dành riêng, tên do ngời lập trình đặt, hằng, biến và chú thích. 2. Câu hỏi và bài tập về nhà . - Làm bài tập 4, 5, 6, sách giáo khoa, trang 13 . - Xem bài đọc thêm : Ngôn ngữ Pascal, sách giáo khoa, trang 14, 15, 16 . - Xem trớc bài : Cấu trúc chơng trình, sách giáo khoa, trang 18. - Xem nội dung phụ lục B, sách giáo khoa trang 128 : Một số tên giành riêng. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Ngày soạn: 25/08/2010 Tªn bµi gi¶ng BÀI TẬP Tiết 3 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết có 3 lớp ngôn ngữ lập trình và các mức của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. - Biết vai trò của chương trình dịch. - Biết khái niệm biên dịch và thông dịch. - Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. - Biết các thành phần cơ sở của Pascal: bảng chữ cái, tên, tên chuẩn, tên riêng (từ khóa), hằng và biến. 2. Kĩ năng: Biết viết hằng và tên đúng trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể. 3. Về tư duy và thái độ: Nhận thức được quá trình phát triển của ngôn ngữ lập trình gắn liền với quá trình phát triển của tin học nhằm giải các bài toán thực tiễn ngày càng phức tạp. Ham muốn học một ngôn ngữ lập trình cụ thể để có khả năng giải các bài toán bằng máy tính điện tử. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên: chuẩn bị nội dung để giải bài tập cuối chương và một số câu hỏi trắc nghiệm của chương. 2. Học sinh: Ôn lại kiến thức của chương, chuẩn bị bài tập cuối chương. III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: SD phương pháp nêu vấn đề, hướng dẫn, gợi mở. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp. 2. Nội dung bài mới Hoạt động 1: Hđ của GV Hđ của HS ĐVĐ: Trước khi giải bài tập trong SGK, các em tự ôn lại một số kiến thức mà chúng ta đã học ở các bài trước dựa trên - Đọc yêu cầu của câu hỏi và bài tập cuối chương trang 13 SGK. Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 yêu cầu của câu hỏi trang 13 SGK. H?: Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao? - Nhận xét, đánh giá và bổ sung hướng dẫn cho học sinh trả lời câu hỏi số 1: H?: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? Phân tích câu trả lời của học sinh. - Suy nghĩ để đưa ra phương án trả lời. - Suy nghĩ, trả lời câu hỏi. - Suy nghĩ, trả lời câu hỏi. Hoạt động 2: Hđ của GV Hđ của HS H?: Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn? Viết 3 tên đúng quy tắctrong Pascal? - Gọi hs trả lời và cho ví dụ - Phân tích câu trả lời của học sinh. H?: Nêu lại quy tắc đặt tên trong Pascal? - Gọi 3 học sinh lên bảng cho ví dụ về tên do người lập trình đặt. *Nhận xét, sửa chữa, góp ý. Suy nghĩ, trả lời, giải thích Trả lời Lên bảng Chú ý, ghi nhớ Hoạt động 3: Hđ của GV Hđ của HS H?: Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal và chỉ rõ trong từng trường hợp: - Nhận xét, giải thích Trả lời giải thích từng câu một Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI Câu hỏi, bài tập về nhà Xem trước Chương 3 gồm các bài: Cấu trúc chương trình và Một số kiểu dữ liệu chuẩn. Xem trước nội dung phụ lục B phần 3: Một số kiểu dữ liệu chuẩn. (trang 129 Sgk) Bài tập kiểm tra trắc nghiệm cuối chương Câu 1:Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau: A. Ngắn gọn hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao. B. Tốc độ thực hiện nhanh hơn so với chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao. C. Diễn đạt gần với ngôn ngữ tự nhiên. D. Sử dụng trọn vẹn các khả năng của máy tính Câu 2: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau: A. Không phụ thuộc vào loại máy, chương trình có thể thực hiện trên nhiều loại máy. B. Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và nâng cấp. C. Kiểu dữ liệu cà cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán. D. Máy tính có thể hiểu và thực hiện trực tiếp chương trình này. Câu 3: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau? A. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa. C. Phát hiện được lỗi cú pháp. B. Thông báo lỗi cú pháp. D. Tạo được chương trình dịch. Câu 4: Nhận biết đúng/sai trong Pascal? STT Tên biến Đúng(Đ)/Sai(S) 1 1hoten S 2 Hoten Đ 3 Ho ten S 4 Ho_ten Đ 5 Ho-ten1 S 6 Hoten1 Đ Câu 5: Ghép mỗi câu ở cột 1 với một câu thích hợp ở cột 2 trong bảng sau: Cột 1 Cột 2 (1) Biên dịch (A) là các đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình. [...]... (Enter) thc hin nh th no? Vớ d: nhp cỏc giỏ tr 2, -1.5, 7 cho cỏc - HS quan sỏt vớ d ca gv bin A, B, C ta cú th gừ: Cỏch1: 2 1.5 7 Enter Cỏch2: 2 1.5 Enter Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 7 Enter H?: Lnh Read v Readln khỏc nhau nh - Suy ngh, tr li th no? Read: Readln: 3 Hot ng 3 Mc tiờu: Giỳp hc sinh bit v hiu th tc a d liu ra mn hỡnh Cỏc bc tin hnh: H ca GV - GV nờu vn : H ca HS 1 Sau khi x lớ xong,... Nhap vao hai so: 5-6 -5 -6 11 Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 - HS tr li: Vit ra mn hỡnh dũng ch v a con tr xung dũng H?: chc nng cõu lnh writeln(); GV: Khi cỏc tham s trong lnh write() thuc kiu Char hoc Real thỡ qui nh v trớ - Dnh 6 v trớ trờn mn hỡnh vit s x, 6 v trớ tip nh th no? vit s y, Vd1: vi c = E v x = 145 -E -145 Vd2: n = 54 v r = 24 .7 -54 24 .70 0 79 83.000 5 N/cu sgk, suy ngh v... Hs lm quen vi Turbo Pascal 7. 0 Cỏc bc tin hnh: H ca GV - GV V: H ca HS 1 Tham kho sgk v tr li s dng c Pascal trờn mỏy phi cú Turbo.exe cỏc file chtrỡnh cn thit Y/cu hs tham kho Graph.tpu Turbo.tpl egavga.bgi Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 Sgk v cho bit tờn cỏc file ú V cỏc file *.chr 2 Hc sinh quan sỏt v ghi nh - GV gii thiu cỏch khi ng TP: Bm vo biu tng Turbo Pascal 7. 0 trờn mn hỡnh - Gii thiu... v hiu chnh chng trỡnh Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 Ngy son: 20/09/2010 Tên bài giảng CC TH TC CHUN VO RA N GIN SON THO, DCH, THC HIN V HIU CHNH CHNG TRèNH Tit 7 I MC TIấU 1 Kin thc - Bit c ý ngha ca cỏc th tc vo/ ra chun i vi lp trỡnh - Bit c cỏc cu trỳc chung ca th tc vo/ ra trong NNLT Pascal - Bit c cỏc bc hon chnh mt chtrỡnh - Bit c cỏc file c bn ca Turbo Pascal 7. 0 2 K nng - Vit ỳng lnh vo /ra... i(1byte), c(1byte) 2+2+6+1+1=12byte IV NH GI CUI BI 1 Ni dung ó hc Cỏc kiu d liu chun: nguyờn, thc, kớ t, lụgic Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 Cỏch khai bỏo bin 2 Cõu hi, bi tp v nh Lm bi tp 1,2,3,4,5 sgk trang 35 Xem trc bi: Phộp toỏn, biu thc, lnh gỏn sgk trang 24 Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 Ngy son: 15/09/2010 Tên bài giảng PHẫP TON, BIU THC, CU LNH GN Tit 6 I MC TIấU 1 Kin thc Bit c khỏi nim:... sỏnh (Pi l hng cú sn trong Pascal cú giỏ tr 3.1415926536) Chy th chtrỡnh Nu a=2 thỡ kqu: 6.2832 IV NH GI CUI BI Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 1 Ni dung ó hc 2 Cõu hi, bi tp v nh: Hon thnh cỏc bi tp cũn li trong SGK v SBT Xem trc bi: Cu trỳc r nhỏnh, sgk trang 38 Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 Ngy son: 10/10/2009 Tên bài giảng BI TP THC HNH S 1 Tit 09 - 10 I MC TIấU 1 Kin thc - Bit c mt chng trỡnh... Cho chng trỡnh sau: ); Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 Program Giai_pt; Uses crt; Var a, b, c, d, x1, x2: real; Begin Clrscr; Write(nhap a b c ); Readln(a, b, c); D:= b*b-4*a*c; X1:= (-b-sqrt(d))/(2*a); X2:= (-b+sqrt(d))/(2*a); Writeln(x1=,x1:6:2, x2=,x2:6:2); Readln End b Cỏc bc tin hnh: Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1 Chiu chng trỡnh lờn bng Y/cu hs thc 1 Quan sỏt chng trỡnh, tin hnh son hin cỏc nhim v:... quan h thuc HS: kiu logic kiu d liu no? 3 Hot ng 3: Tỡm hiu v biu thc a Mc tiờu: Hs bit khỏi nim v biu thc s hc, quan h, lụgic bit cỏch xõy dng cỏc biu thc ú Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 Bit c mt s hm s hc chun trong lp trỡnh b Cỏc bc tin hnh: H ca GV 1 V: Trong toỏn hc ta ó lm quen vi 1 Suy ngh, tr li H ca HS khỏi nim biu thc Hóy cho bit cỏc yu t - Gm 2 phn: toỏn hng, toỏn t c bn xõy dng nờn biu... th - HS cha tr li c Giỏo ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 GV: Tớnh cỏc giỏ tr ú mt cỏch n gin ngi ta ó xõy dng sn mt s n v Nghiờn cu SGK - 26 v quan sỏt tranh v, lờn bng chng trỡnh trong cỏc th vin chng trỡnh in tranh giỳp ngi lp trỡnh tớnh toỏn nhanh hn - Treo tranh cha bng mt s hm chun - Suy ngh v tr li: * GV yờu cu: (abs(x) - sqrt(2*x+1)) / (sqr(x)-1) Hc sinh in thờm mt s thụng tin vi cỏc chc nng ca hm -... ỏn tin hc 11: 2013 - 2014 - Kiu logic - Kt qu m biu thc lụgic thuc kiu d liu no? Treo tranh cú cha bng chõn tr ca A v B, y/cu hs in giỏ tr cho A and B, A or B, not B Suy ngh v tr li bng cỏch in vo bng A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A and B 0 0 0 1 A or B 0 1 1 1 Not A 1 1 0 0 4 Hot ng 4: Cõu lnh gỏn(:=) a Mc tiờu: HS bit c chc nng cu trỳc chung ca lnh gỏn trong NN Pascal, vit lnh ỳng khi lp trỡnh b Cỏc bc tin . lụgic Giáo án tin học 11: 2013 - 2014 Cách khai báo biến 2. Câu hỏi, bài tập về nhà Làm bài tập 1,2,3,4,5 sgk trang 35 Xem trước bài: Phép toán, biểu thức, lệnh gán. sgk trang 24. Giáo án tin học 11: . tìm hiểu học tập. II. Phần chuẩn bị 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo án, SGK, sách giáo viên, sách bài tập, 2. Chuẩn bị của học sinh: - Vở ghi, sách giáo khoa, sách bài tập , đồ dùng học tập. III dẫn, gợi ý. III. Chuẩn bị 1 -Chuẩn bị của giáo viên:- Bảng viết, sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập. 2 -Chuẩn bị của học sinh:- Sách giáo khoa, vở ghi chép và các đồ dùng học tập III. Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 7, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 7, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 7, CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN GỮ LẬP TRÌNH, CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN, II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI, V. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI

Mục lục

Xem thêm