Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định

116 742 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 18:23

LỜI CẢM ƠN Đề tài “Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định” là kết quả từ quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện của tôi tại trường đại học. Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Nhân dịp hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ , tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người thân, quý thầy cô, các đồng nghiệp và tất cả bạn bè đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn thầy PGS.TS Nguyễn Hữu Huế đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đế n các thầy, cô giáo thuộc Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng - khoa Công trình cùng các thầy, cô giáo thuộc các Bộ môn khoa Kinh tế và Quản lý, phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học trường Đại học Thủy Lợi tất cả các thầy cô, những người đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong hai năm học vừa qua. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các đồng nghiệp tại các Công ty TNHH một thành viên KTCT thuỷ lợi Nghĩa Hưng; Công ty TNHH m ột thành viên KTCT thuỷ lợi Hưng Yên; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1; Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đại học Thuỷ lợi và các bạn bè cùng những người thân đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập tài liệu. Do trình độ, kinh nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên Luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Học viên Vũ Quang Thục LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, do tôi tự tìm tòi. Các số liệu điều tra, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, có cơ sở rõ ràng. Tác giả luận văn Vũ Quang Thục MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 5 1.1. Nội dung của hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 5 1.1.1. Khái quát về ISO, TCVN ISO 9000 và TCVN ISO 9001 5 1.1.2. Yêu cầu của Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 6 1.1.3. Ý nghĩa của việc áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 9 1.1.4. Nội dung của Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 9 1.2. Điều kiện áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp d ụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 21 1.2.1. Điều kiện áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 21 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 22 1.3. Thực trạng việc áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2008 trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam 23 Kết luận chương 1 28 Chương 2 ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰ NG ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCTTL Ở NAM ĐỊNH 29 2.1 Các mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng phổ biến tại Việt Nam 29 2.1.1 Một số mô hình quản lý chất lượng công trình ở Việt Nam. 29 2.1.2 Đánh giá những ưu điểm và hạn chế các mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng đang được áp dụng. 29 2.2 Các mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng thực tế đang được áp dụng tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam 32 2.2.1 Mô hình quản lý chất lương tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1. 33 2.2.2 Mô hình quản lý chất lượng tại Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đai học Thuỷ lợi 38 2.2.3 Mô hình quản lý chất lượng tại Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi Hưng Yên 41 2.3 Mô hình quản lý chất lượng công trình thuỷ lợi áp dụng cho các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi tại Nam Định. 44 2.3.1. Mô hình quản lý chất lượng áp dụng cho các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi tại Nam Định 44 2.4 Những định hướng khắc phục và hạn chế c ủa việc áp dụng quản lý chất lượng. 51 2.4.1 Những định hướng khắc phục của việc áp dụng quản lý chất lượng. 51 2.4.2 Những hạn chế của việc áp dụng quản lý chất lượng: 53 Kết luận chương 2 57 Chương 3 THỰC TRẠNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH 58 3.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định 58 3.1.1 Tên công ty và lĩnh vực hoạt động. 58 3.1.2 Mô hình quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định 59 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty: 60 3.1.4 Năng lực, kinh nghiệm của công ty. 65 3.2 Phân tích thực trạng mô hình quản lý chất lượng xây dựng các công trình thuỷ lợi trong Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định 66 3.2.1 Thự c trạng việc áp dụng mô hình quản lý chất lượng trong các Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi. 66 3.3 Đề xuất mô hình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định 76 3.3.1. Đề xuất mô hình quản lý chất lượng áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng Nam Định. 76 3.3.2 Quy trình quản lý chất lượng xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCTTL Nghĩa Hưng, Nam Định 79 Kết luận chương 3 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình1.1: Biểu đồ các quốc gia có số chứng chỉ ISO 9001 cao nhất 25 Hình 1.2: Biểu đồ các quốc gia được cấp chứng chỉ ISO 9001 nhiều nhất 25 Hình 2.1 Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 30 Hình 2.2 Mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án 30 Hình 2.3: Mô hình quản lý công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 34 Hình 2.4: Mô hình quản lý Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đai học Thuỷ l ợi 39 Hình 2.5: Mô hình quản lý Công ty Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi Hưng Yên 42 Hình 2.6 Mô hình quản lý Công ty Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi ở Nam Định 45 Hình 3.1: Mô hình quản lý Công ty TNHH MTV KTCT 59 thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định 59 Hình 3.2 : Mô hình Công ty trực tiếp quản lý dự án với việc thành lập Ban quản lý trực thuộc 66 Hình 3.2 : Đề xuất mô hình quản lý Công ty TNHH MTV KTCTTL Nghĩa Hưng, Nam Định 77 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Bảng các thiết bị, máy móc của Công ty 65 Bảng 3.2 Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 80 Bảng 3.3 Quy trình thực hiện dự án mua sắm thiết bị 81 Bảng 3.4. Quy trình kiểm soát quá trình thiết kế 89 Bảng 3.5 Quy trình đấu thầu 91 Bảng 3.6 Quy trình Khảo sát công trình 95 Bảng 3.7. Quy trình giám sát chất lượng thi công xây lắp 98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QLNN Quản lý nhà nước CĐT Chủ đầu tư TNHH MTV KTCT Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình QLCL Quản lý chất lượng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCN Tiêu chuẩn ngành NSNN Ngân sách nhà nước ISO TheInternational Organization for Standardizantion ASEAN Association of Southeast Asian Nations WTO Tổ chức thương mại thế giới UNIDO Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên hiệp quốc IAF Diễn đàn Công nhận quốc tế KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm QLDA Quản lý dự án UBND Uỷ ban nhân dân QLN & CT Quản lý nước và công trình KH & ĐT Kế hoạch & đầu tư KT – TK Kỹ thuật – thiết kế TC – KT Tài chính – kế toán TVGS Tư vấn giám sát 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác phát triển cơ sở hạ tầng, những sự quan tâm đó nếu hạ tầng phát triển thì sẽ kích thích nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, để việc đầu tư phát triển hạ tầng phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo hiệu quả và bền vững thì xuyên suố t quá trình từ bước quy hoạch, lập dự án, thiết kế, giám sát, quản lý dự án đến bước quyết toán công trình phải được quản lý chặt chẽ. Một trong những biện pháp khắc phục hậu quả của việc đầu tư không hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng là quản lý chặt chẽ có hệ thống chất lượng trong các doanh nghiệp xây dựng mà đặc biệt là trong việc xây dựng các công trình thuỷ lợi và đê điều. Đây là loại công trình có mức đầu tư lớn, ảnh hưởng trực tiếp gây ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống và ổn định cho việc sản xuất của nông thôn, góp phần ổn định và phát triển kinh tế. Bởi vì sản phẩm của một dự án hoàn thành trong lĩnh vực xây dựng là sản phẩm mang tính xã hội phục vụ lợi ích cho nhiều ngành nhiều lĩnh vực, sản phẩm của trí tuệ, không cho phép sản phẩm nào được kém chất lượng. Nếu trong công tác quản lý chất lượng này quản lý không đảm bảo dẫn đến chất lượng sản phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị quản lý công trình và đặc biệt là ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng công trình xây dựng. Hiện nay, trên thực tế hầu hết các đơn vị quản lý chất lượng các công trình xây dựng nói chung và đơn vị quản lý chất lượng công trình trong lĩnh vực thuỷ lợi nói riêng đang tập trung, chú trọng vào số lượng công trình, song trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới ngày nay, để một đơn vị quản lý chất lượng công trình tạo được uy tín và có một chỗ đứng của mình đối với nhà nước và xã hội đáp ứng với yêu cầu là một đơn vị quản lý chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn thì việc xây dựng một tổ chức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng nhằm duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng, đồng thời thoả mãn các yêu cầu của Nhà nước và các Chủ đầu tư về chất lượng các công 2 trình xây dựng cũng như các yêu cầu luật định. Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, thiết lập các qui trình để đảm bảo các đơn vị quản lý chất lượng công trình áp dụng luôn luôn đáp ứng những yêu cầu của Nhà nước vá các Chủ đầu tư đã cam kết trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là một vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới. ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng mới nhất được sửa đổi lần thứ 4 của tổ chức ISO. Đây là sự đúc kết các kinh nghiệm tốt nhất về hệ thống quản lý chất lượng trên thế giới. ISO 9001 cũng là tiêu chuẩn được thừa nhận và áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Trên thế giới tính đến hết năm 2007 đã có ít nhất 951.486 chứng chỉ ISO 9001:2000 tại 175 quốc gia và các nền kinh tế, trong đó tại Việt Nam có hơn 4000 tổ chức được cấp chứng chỉ này. Sự hội tụ của cơ sở lý luận khoa học và tính cấp thiết do yêu cầu thực tiễn đặt ra chính là lý do tác giả đã lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Áp dụ ng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định ". 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng theo TCVN ISO 9001-2008 cho Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định. .3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình quản lý chất lượng trong Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định. b. Phạm vi nghiên cứu: Mô hình quả n lý chất lượng xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định. 4. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu a. Cơ sở khoa học: - Các Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước. [...]... Đánh giá mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng đang được áp dụng tại Việt Nam và các Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi ở Nam Định Chương 3 Thực trạng mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và đề xuất mô hình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 áp dụng cho Công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 :2008.. . thành công mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Trên địa bàn tỉnh Nam Đinh hiện nay chưa có một Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi nào áp dụng và được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 (Do tổ chức Quacert công nhận) trên hơn 10 Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi hiện có của tỉnh Điều này chứng tỏ các Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi trên cả nước nói chung cũng như các Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi trong... dựng ở Việt Nam - Nghiên cứu đề xuất một mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho công tác quản lý chất lượng xây dựng các công trình thuỷ lợi trong Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định 7 Nội dung nghiên cứu của luận văn Luận văn bao gồm 3 chương nội dung chính sau: Chương 1 Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 4... tài a Ý nghĩa khoa học của đề tài Luận văn nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận và các giải pháp đồng bộ, khoa học làm căn cứ áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp b Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Những kết quả nghiên cứu của để tài là cơ sở để Công ty TNHH MTV Khai... Thực tế mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay - Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 về Hệ thống quản lý chất lượng b Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống kê: Thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu - Phương pháp dựa theo hướng dẫn của Bộ tiêu chuẩn ISO 9001-2008 - Phương pháp phân tích đánh giá và một số phương pháp khác 5 Ý nghĩa khoa... TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi Nghĩa Hưng, Nam Định xây dựng, thực hiện tốt và được công nhận là một mô hình QLCL đạt tiêu chuẩn ISO trong việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng thuỷ lợi nhằm áp ứng được yêu cầu phát triển của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định cũng như các yêu cầu của luật định 6 Kết quả dự kiến đạt được: - Đánh giá thực trạng mô hình quản lý chất lượng trong các doang... áp dụng trong công việc mà chỉ dựa trên các quy định hiện hành của nhà nước và kiểm tra, quản lý theo kiểu KCS Cho đến thời điểm hiện tại số lượng các doanh nghiệp xây dựng được cấp chứng chỉ TCVN ISO 9001 tại Việt Nam còn rất hạn chế chủ yếu tập trung ở các Tổng công ty và các doang nghiệp lớn Trong các Công ty TNHH MTV nói chung và Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi thì hầu hết chưa có công ty nào áp dụng. .. tế ISO đã chính thức ban hành phiên bản 2008 của tiêu chuẩn 9001 -Tiêu chuẩn đang được áp dụng tại hơn 1 triệu tổ chức trên toàn thế giới - Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Theo thông báo chung của ISO và diễn đàn công nhận Quốc tế (IAF) thì các tổ chức đã có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 sẽ có tối đa 24 tháng (đến 14/12/2010) để chuyển đổi giấy chứng nhận theo tiêu. .. KTCT thuỷ lợi trong tỉnh Nam Định nói riêng chưa nắm bắt được quy trình của ISO và chưa thực sự quan tâm đến mô hình quản lý chất lượng các công trình xây dựng mà trên thế giới đã áp dụng từ rất lâu, đây là một vấn đề cần đặt ra trong việc lựa chọn các Công ty TNHH MTV mà đặc biệt là đối các Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi 28 Kết luận chương 1 Nền kinh tế thế giới vận động theo xu hướng toàn cầu hoá,... các nghĩa vụ liên quan tới các yêu cầu của pháp luật, các qui định về quản lý 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 là một vấn đề mới, đòi hỏi phải được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, cán bộ, công chức phải thực sự am hiểu công việc Phải xây dựng các qui trình công . cam đoan đề tài Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định là công trình nghiên cứu của riêng tôi,. Chương 3 THỰC TRẠNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI NGHĨA HƯNG, NAM ĐỊNH 58 3.1 Giới. Định 66 3.2.1 Thự c trạng việc áp dụng mô hình quản lý chất lượng trong các Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi. 66 3.3 Đề xuất mô hình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 áp dụng cho Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định, Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định, Nghiên cứu mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. 2008. Áp dụng cho công ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Nghĩa Hưng,Nam Định

Từ khóa liên quan