Giáo án Tập viết lớp 3 cả năm_CKTKN

63 1,596 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:20

tập viết Thứ 5 / 7 / 9 / 2006 Tiết 1: ôn chữ hoa: a I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết chữ hoa A ( viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định ) thông qua bài tập ứng dụng: - Viết tên riêng Vừa A Dính bằng chữ cỡ nhỏ - Viết đúng câu ứng dụng Anh em nh thể chân tay / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa A - Tên riêng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li - Hs: Vở tập viết, bảng con phấn III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Mở đầu: Nội dung tập viết ở lớp 3 là tiếp tục rèn cách viết các chữ viết hoa ( khác với lớp 2 không viết rời từng chữ hoa mà viết từ và câu có chứa chữ hoa ấy ) B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em ôn lại cách viết chữ hoa A. 2. Hớng dẫn viết trên bảng con. a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài tập viết hôm nay có những chữ hoa nào? - Đa chữ mẫu viết hoa A, V, D, R lên bảng - Gv viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết các chữ hoa A, V, D vào bảng con. - Nhận xét chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng. - Đa từ ứng dụng lên bảng - Giới thiệu Vừa A Dính - Trong từ ứng dụng các chữ có độ cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ ntn? - Khi viết các nét nối liền với nhau bằng một nét hất. - Yêu cầu hs viết vào bảng con. - Có các chữ hoa A, V, D, R - Hs quan sát. - 1, 2 hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - 1 hs đọc từ ứng dụng. - Hs lắng nghe - Chữ V, A, D, h cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li - Khoảng cách giữa các chữ bằng con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 1 - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. c.Hớng dẫn viết câu ứng dụng. - Đa câu ứng dụng lên bảng - Câu ứng dụng khuyên ta điều gì? - Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ ntn? - Yêu cầu hs vi -Yêu cầu hs viết chữ Anh, Rách vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. 3. Hớng dẫn viết vào vở. - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết. - Thu chấm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu ứng dụng, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp. - Nhận xét tiết học. - Hs nhận xét - 1 hs đọc câu ứng dụng - Anh em gắn bó thân thiết với nhau nh chân với tay, lúc nào cũng phải yêu thơng đùm bọc nhau - Chữ A, h, y, R, l, b viết 2 li rỡi. Chữ d, đ cao 2 li. Chữ t cao 1 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li - Bằng con một con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế viết bài - Một số hs nộp bài Thứ 4 / 13 / 9 / 2006 Tiết 2: ôn chữ hoa: ă, â I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết hoa các chữ Ă, Â ( viết đúng mẫu, viết đều nét và nối chữ đúng quy định ) . Thông qua bài tập ứng dụng:Viết tên riêng và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ . II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa Ă, Â. - Từ ứng dụng và câu ứng dụng viết trên dòng kẻ ô li - Hs:Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành. 2 IV: Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng ở bài học trớc - Gọi 2 hs lên bảng viết chữ Vừ A Dính. - GV đi kiểm tra bài viết của hs. - Nhận xét C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết trên bảng con a. Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có các chữ nào đợc viết hoa? Chữ nào giống chữ ta mới học? - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết chữ Ă, Â, L vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng: - Đa từ ứng dụng lên bảng - Giới thiệu từ Âu Lạc - Trong từ Âu Lạc các chữ có chiều cao ntn? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết từ Âu Lạc vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng: - Đa câu ứng dụng lên bảng - Trong câu ứng dụng các chữ có độ cao ntn? * Khoảng cách giữa các chữ cũng bằng một con chữ ovà các nét nối với nhau bằng một nét hất - Hát - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng. - 2 hs lên bảng viết - Hs nhận xét - Hs nhắc lại đầu bài - Có các chữ hoa Ă, Â, L chữ Ă, Â giống chữ ta mới học. - Hs quan sát - Hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - 1hs đọc câu ứng dụng. - Hs lắng nghe. - Chữ Â, L cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Khoảng cách bằng con chữ o - 1hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - 1hs đọc câu ứng dụng. - Chữ Ă, h, y, g, k viết 2 li rỡi. Chữ q, d viết 2 li. Chữ t cao 1 li rỡi. Chữ r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 3 - Yêu cầu hs viết chữ Ăn khoai vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Thu chấm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu ứng dụng, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp - Nhận xét tiết học. - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế để viết bài - Một số hs nộp bài Thứ 4 / 20 / 9 / 2006 Tiết 3: ôn chữ hoa: b I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết hoa chữ B thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng và câu tục ngữ bằng cỡ chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa B - Tên riêng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng. - Gọi 1 hs lên bảng viết từ Âu Lạc - Gv kiểm tra bài viết ở nhà của hs - Nhận xét. C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết bảng con. a. Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ nào đợc viết hoa? - Đa chữ mẫu viết hoa lên bảng. - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu - Hát - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng - 1 hs lên bảng viết - Hs nhận xét - Hs nhắc lại đầu bài. - Có các chữ hoa B, H, T - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết 4 cách viết. - Yêu cầu hs viết bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng. - Đa từ ứng dụng lên bảng. - Giới thiệu: Bố Hạ là tên địa danh một xã ở huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang nơi có giống cam ngon nổi tiếng. - Trong từ Bố Hạ các chữ có chiều cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết từ Bố Hạ vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng: - Đa câu tục ngữ lên bảng - Câu tục ngữ khuyên ta điều gì? - Trong câu tục ngữ các chữ có chiều cao ntn? - Yêu cầu hs viết chữ Bầu, Tuy vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra chỉnh sửa cho hs. - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét - Hs quan sát - Hs lắng nghe - Chữ B, H cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Khoảng cách bằng một con chữ o. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết vào b/ c - Hs nhận xét - 1 hs đọc câu tục ngữ. - Bầu và bí là những câu khác nhau mọc trên cùng một giàn. Khuyên bầu bí là khuyên ngời trong một nớc phải yêu thơng đùm bọc lẫn nhau. - Chữ B, h, l, b, g, k, T cao 2 li rỡi. Chữ t, r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li - 1 Hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs ngồi đúng t thế viết bài. - Một số hs nộp vở Thứ 4 / 27 / 9 / 2006 Tiết 4: 5 ôn chữ hoa: c I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết hoa chữ C thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng và câu ca dao bằng cỡ chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa C - Tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li. - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành. IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 hs đọc t và câu ứng dụng - Gọi 1 hs lên bảng viết từ Bố Hạ - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs - Nhận xét C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết bảng con: a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài có các chữ nào đợc viết hoa? - Đa chữ mẫu viết hoa lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết chữ C, S, L vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng: - Đa t Cửu Long lên bảng - Giới thiệu: Cửu Long là tên một dòng sông lớn nhất nớc ta chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ. - Trong từ Cửu Long các chữ có chiều cao ntn? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết bảng con từ Cửu Long. - Hát - 1 hs đọc từ và câu ứng dụng - 1 hs lên bảng viết - Hs nhận xét - Hs nhắc lại đầu bài - Các chữ hoa C, L, T,S , N - Hs quan sát. - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - 1 hs đọc từ Cửu Long - Hs lắng nghe - Chữ C, L, g cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Bằng một con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét 6 - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng: - Đa câu ứng dụng lên bảng - Câu ca dao nói lên điều gì? - Trong câu ca dao các chữ có chiều cao nh thế nào? - Yêu cầu hs viết chữ Công, Nghĩa - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở. - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu ca dao, viết tiếp bài ở nhà cho đẹp. - Nhận xét tiết học. - 1 hs đọc câu ca dao. - Công ơn của tra mẹ rất lớn lao. - Các chữ C, h, T, S, g, N cao 2 li rỡi. Các chữ t, r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế viết bài Tiết 5: Thứ 4 / 4 / 10 / 2006 ôn chữ viết hoa: c ( Tiếp theo ) I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết chữ viết hoa C ( Ch ) thông qua bài tập ứng dụng : 1. Viết tên riêng ( Chu Văn An ) bằng chữ cỡ nhỏ . 2. Viết câu ứng dụng ( Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Ngời khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe) bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa C - Tên riêng và câu tục ngữ viết sẵn trên dòng kẻ ô li. - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. ổn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi hs lên bảng đọc thuộc từ và - Hát. - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng 7 câu ứng dụng. - Gọi hs lên bảng viết từ Cửu long - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs. C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết trên bảng con: a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài có những chữ hoa nào - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng. - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết bảng con - Kiểm tra uốn nắn hs viết - Nhận xét chỉnh sửa cho hs. b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng - Đa từ Chu Văn An lên bảng. - Giới thiệu: Chu Văn An là nhà giáo nổi tiếng đời Trần (1292- 1370). Ông có nhiều học trò giỏi, nhiều ngời sau này trở thành nhân tài của đất nớc. - Trong từ Chu Văn An các chữ có độ cao nh thế nào? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết từ Chu Văn An vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng. - Đa câu ứng dụng lên bảng - Câu tục ngữ khuyên ta điều gì? - Trong câu tục ngữ các chữ có chiều cao nh thế nào? - Yêu cầu hs viết chữ Chim, Ngời vào bảng con. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. 3. Hớng dẫn hs viết vào vở. - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét. - Hs nhắc lại đầu bài. - Có các chữ hoa C, V, A, N - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét - 1 hs đọc từ Chu Văn An. - Hs lắng nghe. - Các chữ C, V, h, A cao 2 li rỡi. Các chữ còn lại cao 1 li. - Bằng một con chữ o - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - 1 hs đọc câu tục ngữ - Khuyên chúng ta phải biết nói năng lịch sự. - Các chữ C, k, h, g, N cao 2 li rỡi. Chữ d cao 2 li. chữ t, r cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 8 - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm 5-7 bài, nhận xét 4. củng cố dặn dò: - Học thuộc câu tục ngữ, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp - Nhận xét tiết học. - Hs ngồi ngay đúng t thế để viết bài - Một số hs nộp bài. Thứ 4 / 11 / 10 / 2006 Tiết 6: ôn chữ hoa: d, đ I. Mục đích, yêu cầu: Củng cố cách viết chữ viết hoa D, Đ thông qua bài tập ứng dụng: Viết tên riêng và câu tục ngữ bằng cỡ chữ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ viết hoa D, Đ, K. - Tên riêng và câu tục ngữ viết sẵn trên dòng kẻ ô li - Hs: Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại. luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gọi hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng của bài trớc. - Gọi hs lên bảng viết từ Chu Văn An - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs C. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. Hớng dẫn viết bảng con a. Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ hoa nào. - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu hs viết bảng con chữ D, Đ, K. - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs. - Hát - 1 hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng - 1 hs lên bảng viết - Nhắc lại đầu bài - Có các chữ hoa D, Đ, K - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét. 9 b. Hớng dẫn viết từ ứng dụng. - Đa từ ứng dụng lên bảng - Em đợc biết những gì về anh Kim Đồng? - Trong từ Kim Đồng các chữ có chiều cao ntn? - Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? - Yêu cầu hs viết bảng con từ Kim Đồng. - Gv uốn nắn hs viết - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs c. Hớng dẫn viết câu ứng dụng. - Đa câu ứng dụng lên bảng. - Câu tục ngữ khuyên ta điều gì? -Trong câu tục ngữ các chữ có chiều cao ntn? - Yêu cầu hs viết vào bảng con chữ Dạo. - Nhận xét , chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Học thuộc câu tục ngữ, viết tiếp phần bài ở nhà cho đẹp. - 1 hs đọc từ Kim Đồng. - Anh Kim Đồng là một trong những ngời đội viên đầu tiên của đội Thiếu niên Tiền phong HCM. Anh quê ở Hà Quảng - Cao Bằng hy sinh lúc 15 tuổi. - Chữ K, Đ, g cao 2 li rỡi. Chữ còn lại cao 1 li. - Bằng một con chữ o. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét. - 1 hs đọc câu tục ngữ. - Khuyên con ngời phải chăm học mới khôn ngoan, trởng thành. - Chữ D, g, k, h cao 2 li rỡi. Chữ s cao hơn 1 li. Các chữ còn lại cao 1 li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét. - Hs ngồi đúng t thế viết bài. - Một số hs nộp bài. Thứ 4 / 18 / 10 / 2006 Tiết 7: ôn chữ hoa: E, Ê I. Mục đích, yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ hoa E, Ê -Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ tên riêng Ê- đê và câu ứng dụng: Em thuận em hoà là nhà có phúc 10 [...]... lại * Viết bảng: cao 1 ly - Yc hs viết từ: Nhiễu , Ngời giáo - 2 hs lên bảng viết, dới lớp viết bảng con viên chỉnh sữa lỗi cho hs n đ, Hớng dẫn viết vào vở tập viết - Hs nhận xét - Giáo viên đi kiểm tra, uốn nắn - Học sinh ngồi ngay ngắn viết bài cho hs viết đẹp - Thu chấm 5 - 7 bài 3 Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học, chữ viết của hs,- Dặn hs về nhà hoàn thành bài viết trong vở tập viết 3, tập hai... hs lên bảng viết, lớp viết b/c - Hs nhận xét - Hs lắng nghe, nhắc lại tên bài - Có các chữ hoa n V T - 3 hs lên bảng viết, hs cả lớp viết vào b/c - Hs quan sát và nhận xét - 1 hs trả lời (nêu quy trình viết chữ viết hoa n cách nối từ n sang g - Hs cả lớp theo dõi và nhận xét - 3 hs lên bảng viết, lớp viết b/c vào bảng con - Gv chỉnh sửa lỗi cho hs c Hớng dẫn viết từ ứng dụng: - Hs nhận xét 30 * Giới... chữ viết của 3 hs trên - Hs viết bảng bảng, y/c cả lớp giơ b/c - Gv gọi riêng những hs viết cha - Hs giơ bảng, 2 hs ngồi cạnh nhau quan sát đẹp y/c các hs viết đẹp kèm các bài của nhau và nhận xét bài nhau - Hs đổi chỗ ngồi 1 hs viết đẹp kèm 1 hs viết em này viết lại chữ (N ) cho cha đẹp đẹp - Y/c hs viết chữ hoa N vào b/c - 3 hs lên bảng viết, cả lớp viết vào b/c h N h R gv chỉnh sửa lỗi b Hd viết. .. 3 hs viết trên bảng lớp viết b/c vào bảng - Y/c cả lớp quan sát nhận xét, bài của 3 hs trên bảng, 2 hs ngồi cạnh nhau nhận xét bài của nhau - Gv yêu cầu hó cả lớp giơ b/c và nhận xét - Hỏi 1 hs viết đẹp: Em đã viết chữ - QS và nhẫn xét bài của hs Ph - Hs nêu quy trình viết chữ hoa P nh thế nào? - Y/c hs viết các chữ hoa - Hs cả lớp giơ bảng h P Ph V T - 2 hs lên bảng viét, lớp viết b/c - Gv chỉnh... bảng viết từ Hàm - 1 hs lên bảng viết Nghi - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs C Bài mới: 1 Giới thiệu bài 2 Hớng dẫn viết bảng con a Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ hoa nào - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu hs viết bảng con chữ Ô, I, K - Nhắc lại đầu bài - Có các chữ hoa Ô, I, K - Hs quan sát - Vài hs nhắc lại cách viết - 2 hs lên bảng viết, lớp. .. cầu hs viết bảng con từ Gò - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con Công - Gv uốn nắn hs viết - Nhận xét , chỉnh sửa cho hs 3 Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Chấm điểm 5-7 bài, nhận xét - 1 hs đọc câu tục ngữ - Hs nêu - Hs nêu - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con - Hs nhận xét - Hs ngồi đúng t thế viết bài - Một số hs nộp bài 13 4 Củng... hs lên bảng viết từ - Gọi 2 hs lên bảng viết từ: Nguyễn Văn Trôi, nhiễu - Chỉnh sửa lỗi ch hs - Nhận xét vở chấm 3 Bài mới: a Giới thiệu bài, ghi tên bài b HD viết chữ hao nào? - y/c hs viết các chữ Ô O Ơ Q H Đ T - Hát - 2 hs đọc thuộc từ ứng dụng và câu ứng dụng - 2 hs lên bảng viết, lớp viết b/c - Có các chữ hoa: Ô O Ơ Q H Đ T - 3 hs nêu quy trình viết chữ Ô O Ơ - 4 hs lên bảng viết, lớp viết b/c vào... con chữ o - 3 hs lên bảng viết, lớp viết b/c - Hs nhận xét - 3 hs đọc: ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây Hàng Đào tơ lụa làm say lòng ngời - Câu ca dao cho em biết những đặc sản ở Hà Nội - Chữ Ô O Ơ Q H B Y L G Đ T cao 2ly rỡi, chữ T cao 2 li chữ S cao 1 li rỡi các chữ còn lại cao 1 ly - 3 hs lên bảng viết Lớp viết b/c - Hs ngồi ngay ngắn viết bài 4 Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học, chữ viết của hs 33 - Dặn hs... Kt bài cũ: - KT vở tập viết phần bài viết ở nhà của hs - Gọi 1hs đọc thuộc từ và câu ứng dụng - Gọi 2 hs lên bảng viết từ: Nhà Rồng, Nhị Hà - Chỉnh sửa lỗi cho hs 3 Bài mới: a gt bài, gi tên bài b, HD viết chữ hoa - Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào? - yc hs viết chữ ng viết chữ hoa - Hỏi 1 hs viết chữ đẹp: Em đã viết chữ ng viết hoa ntn? - Y/c hs viết lại chữ viết hoa V T - Hát... dụng của bài trớc - Gọi hs lên bảng viết từ Ghềnh - 1 hs lên bảng viết Ráng - Kiểm tra bài viết ở nhà của hs C Bài mới: 1 Giới thiệu bài 2 Hớng dẫn viết bảng con a Luyện viết chữ hoa: - Trong bài có những chữ hoa nào - Đa chữ hoa viết mẫu lên bảng - Gv viết mẫu vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu hs viết bảng con chữ H, N, V - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs b Hớng dẫn viết từ ứng dụng - Đa từ ứng dụng lên . Hs: Vở tập viết, bảng con phấn III. Phơng pháp: - Quan sát, đàm thoại, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. Mở đầu: Nội dung tập viết ở lớp 3 là tiếp tục rèn cách viết các chữ viết. con. a. Luyện viết chữ hoa. - Trong bài tập viết hôm nay có những chữ hoa nào? - Đa chữ mẫu viết hoa A, V, D, R lên bảng - Gv viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu cách viết. - Yêu cầu hs viết các. li. - 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con 3 - Yêu cầu hs viết chữ Ăn khoai vào bảng con - Nhận xét, chỉnh sửa cho hs 3. Hớng dẫn viết vào vở: - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết - Thu chấm 5-7
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập viết lớp 3 cả năm_CKTKN, Giáo án Tập viết lớp 3 cả năm_CKTKN, Giáo án Tập viết lớp 3 cả năm_CKTKN