BÁO CÁO THỰC TẬP-Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp

24 302 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:15

Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip MC LC TấN MC TRANG Phn I: T VN I. Lớ do chn ti. II. Mc ớch nghiờn cu III. i tng, phm vi nghiờn cu IV. Nhim v nghiờn cu V. Cỏc phng phỏp nghiờn cu. Phn II: Ni dung v kt qu nghiờn cu. Chng I: C s lớ lun ca ti. Chng II: Thc trng vn nghiờn cu. Chng III: Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu. Chng IV: Kt qu nghiờn cu t c. Phn III: Kt lun . Danh mc cỏc ti liu tham kho 1 2 3 3-4 4 5 6 6 7 10 21 22 PHN I. T VN Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 1 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip I. Lớ do chn ti. t nc ta ang trong thi kỡ i mi. S phỏt trin kinh t - xó hi ang t ra nhng yờu cu ngy cng cao i vi h thng giỏo dc. Ngh quyt TW4 Khoỏ VII (11/1993) v tip tc i mi s nghip giỏo dc o to ó ch rừ: Phi xỏc nh li mc tiờu, thit k chng trỡnh, k hoch, ni dung, phng phỏp giỏo dc v o to. Ton b nn giỏo dc phi hng vo mc tiờu o to nhng con ngi cú kin thc vn hoỏ, khoa hc, cú k nng ngh nghip, lao ng t ch, sỏng to, cú k thut, giu lũng yờu nc, yờu ch ngha xó hi, sng lnh mnh, ỏp ng nhu cu phỏt trin ca t nc v chun b cho tng lai. Nm hc 2012-2013, vi ch Tip tc thc hin i mi mnh m, thc cht cụng tỏc qun lý v nõng cao cht lng giỏo dc bn vng vi tinh thn ch ng kiờn quyt phỏt trin phng chõm Dy tht, hc tht, kim tra tht t hiu qu cao phong tro Dy gii, hc gii, thc hin khu hiu hnh ng Tn tõm, tn ty, tn lc, tt c vỡ hc sinh thõn yờu. Trong nm hc ny, ngoi cỏc cuc vn ng ó, ang thc hin, ngnh GD-T tnh cũn t ra nhng phng hng, nhim v tp trung vo dy hc bỏm sỏt chun kin thc, k nng phự hp vi tng i tng hc sinh; Mi giỏo viờn phi cú sỏng kin i mi phng phỏp dy hc, ch ng, sỏng to v cú nng lc thc tin Bc Tiu hc l bc hc gúp phn quan trng trong vic t nn múng hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch cho hc sinh. Do ú, trng hc cú th núi l ni kt tinh trỡnh vn minh ca mt quc gia trong mt giai on lch s, sn phm ca nh trng l con ngi nhng ch nhõn tng lai ca t nc. Tuy nhiờn, mi hc sinh l mt cỏ th riờng bit, cỏc em khụng nhng khỏc nhau v ngoi hỡnh, tớnh cỏch m cũn khỏc v kh nng tip thu, lnh hi kin thc trong hc tp. Bờn cnh nhng hc sinh khỏ gii, tip thu nhanh thỡ khụng ớt cỏc em hc yu, tip thu rt chm, thm chớ khụng hiu gỡ. Vy lm th no gõy hng thỳ hc tp cho cỏc em yu giỳp cỏc em t chun kin thc k nng theo yờu cu giỏo Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 2 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip dc. õy qu l vn nan gii m khụng ớt nhng ngi lm ngh dy hc phi trn tr, bn khon. Bn thõn tụi cng vy. c s phõn cụng ca nh trng, tụi ng lp 4/1. Trong lp hc ny cũn mt s em kh nng c vit v tớnh toỏn ca cỏc em chm, luụn thua kộm cỏc lp khỏc cựng khi. Lp 4 cng l lp hc m kin thc trng tõm nhiu nht, kin thc khú nht trong chng trỡnh bc tiu hc. t c mc tiờu giỏo dc cui nm, m bo ch tiờu ca mt lp thuc trng chun quc gia giai on 1; Luụn ghi nh li Bỏc dy: Vỡ li ớch mi nm trng cõy; Vỡ li ớch trm nm trng ngi; Cụng vic trng ngi khụng th núi ti mt sm, mt chiu m phi l c mt quỏ trỡnh tỡm tũi nghiờn cu, sỏng to y nhit huyt. Cho nờn tụi ó khụng ngng hc hi, trau di kinh nghim, mnh dn chn cho mỡnh ti: Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip nhm tỡm hiu thc trng dy v hc ca giỏo viờn, hc sinh lp 4/1 , t ú ra mt s bin phỏp gii quyt thc trng trờn. II. Mc ớch nghiờn cu. Nghiờn cu ti ny, tụi nhm: 1/ Giỳp hc sinh tip thu kin thc mt cỏch d dng, t nhiờn hn. Cỏc em cú phng phỏp hc tp c th hiu sõu, hiu lõu kin thc, khụng cũn m h. 2/ Nõng cao cht lng hc tp, gim t l yu kộm tng mt cho hc sinh, t ú cỏc em s t tin, hng thỳ hn trong hc tp. III. i tng : - i tng l hc sinh yu lp 4/1trng tiu hc Tõn Hip IV. Phm vi nghiờn cu: Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 3 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip - Qua kho sỏt tỡnh hỡnh, tụi nhn thy hc sinh lp 4/1 mỡnh m nhn cng ging nh hc sinh lp 4 núi chung, bờn cnh nhng hc sinh gii cú khụng ớt hc sinh yu. Do iu kin ca ti tụi ch cp n cỏc im yu ca hc sinh i vi hai mụn hc ch o l toỏn v Ting Vit. Hc sinh thng yu v c, v vit v lm toỏn, c bit l toỏn cú li vn v cỏc phộp tớnh cú nh trong toỏn hc V .Nhim v nghiờn cu. t c mc ớch nghiờn cu trờn, ti ó t xỏc nh cho mỡnh nhng nhim v nghiờn cu sau õy: 1/ Kho sỏt thc trng dy v hc ca giỏo viờn v hc sinh khi lp 4 trng . 2/ Tỡm hiu nguyờn nhõn ca thc trng. 3/ xut mt s bin phỏp gúp phn giỳp hc sinh lp 4/1 hc tt hn, gim t l hc sinh yu. IV. Cỏc phng phỏp nghiờn cu. thc hin tt mc ớch nghiờn cu v nhim v nờu trờn ca ti, tụi s dng mt s phng phỏp sau õy: 1/ Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu lý thuyt: c ti liu, giỏo trỡnh, chuyờn cú liờn quan n vn nghiờn cu. 2/ Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu thc tin: - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp iu tra. - Phng phỏp thc nghim . Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 4 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip PHN II. GII QUYT VN . CHNG I. C S Lí LUN TI. Mc tiờu giỏo dc tiu hc ó c xỏc nh l giỳp hc sinh hỡnh thnh nhng c s ban u cho s phỏt trin ỳng n v lõu di v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn, hỡnh thnh v phỏt trin nhng c s nn tng nhõn cỏch con ngi. Cho nờn vi giỏo dc tiu hc, dy ngi l mc tiờu lõu di, cú tớnh quyt nh i vi cuc i mi con ngi. t c mc tiờu ny cú l khụng ớt giỏo viờn ó phi trn tr lm sao cho hc sinh d hiu, hng thỳ vi vic hc tp. Khụng núi cng thy rừ, trờn th trng sỏch by bỏn khụng ớt cỏc cun trỡnh by v phng phỏp cng nh cỏc bi toỏn nõng cao nhm bi dng hc sinh khỏ gii. Nhng kim c mt cun sỏch núi v cỏc phng phỏp hay bi tp nhm ph o hc sinh yu qu l rt khú khn, him cú, rt hn ch. Trong nhng nm qua, mt thc trng l cng ngy tớnh a dng v trỡnh hc sinh trong cỏc lp cng tng. Do ú, lm cỏch no cú th giỳp cho hc sinh khai thỏc ti a bi ging ca thy, nht l i vi hc sinh yu. cỏc em cú s khỏc bit v: kh nng tip thu bi, phong cỏch nhn thc, sc kho so vi nhng hc sinh khỏc. Cn xem xột nhng hc sinh ny vi nhng c im vn cú ca cỏc em tỡm ra nhng bin phỏp nhm dn dt cỏc em t n kt qu ti a, trỏnh cho cỏc em b ri vo nhng khú khn thng trc trong hc tp. ú chớnh l iu m bn thõn mun trao i, chia s, hc hi kinh nghim t ng nghip giỳp i tng hc sinh yu. Vn hc sinh yu hin nay ó c xó hi quan tõm v tỡm gii phỏp khc phc. Tuy nhiờn, a nn giỏo dc nc nh phỏt trin ton din thỡ ngi giỏo viờn khụng nhng ch bit dy m cũn phi bit tỡm tũi phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh nhm h thp dn t l hc sinh yu. Gii quyt c iu ny l ó gúp phn xõy dng trong bn thõn mi giỏo viờn mt phong cỏch v Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 5 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip phng phỏp dy hc hin i, giỳp cho hc sinh cú hng t duy mi trong vic lnh hi kin thc. Vic vn dng tỡm tũi nhng phng phỏp, i mi cụng tỏc dy nhm gim t l hc sinh yu khụng ch l trỏch nhim m cũn l bn phn, ngha v ca ngi thy. Mt khỏc, nu quan tõm giỳp hc sinh yu thỡ s lm cho cỏc em t tin hn khi n lp, cụng tỏc duy trỡ s s mi c m bo, gúp phn lm nờn thng li ca cụng tỏc ph cp giỏo dc tiu hc a phng. CHNG II: THC TRNG CA VN NGHIấN CU. I. Thc trng. 1. Thc trng v vic dy hc cho hc sinh ca giỏo viờn: - Giỏo viờn mc dự ý thc c vic i mi v vn dng cỏc phng phỏp hin i tớch cc trong ging dy, tuy nhiờn h vn ngi s dng vỡ lớ do thúi quen lm vic v s tn kộm v thi gian, cụng sc, tin bc u t. Vỡ vy dy hc theo kiu truyn thng vn cũn ph bin õu ú: giỏo viờn thuyt trỡnh, ging gii; hc sinh th ng ngi nghe, c, vit v lm bi tp. - Giỏo viờn s dng cỏc phng phỏp dy hc ụi khi cha phự hp vi tng i tng hc sinh, vi tng ni dung kin thc; lm tit hc cha tht ho hng, kớch thớch hc sinh. 2/ Thc trng v vic hc ca hc sinh: - Hc sinh tip thu kin thc th ng, cha tớch cc trong cỏc hot ng hc tp. - Cỏc em ch nm kin thc t li ging ca giỏo viờn v thụng qua thc hnh lm bi tp ch cha ch ng t tỡm tũi, khỏm phỏ kin thc mi. Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 6 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip - Rt nhiu em tớnh toỏn cũn chm, thiu chớnh xỏc, khụng cú k nng lm toỏn gii. - Kh nng c thụng, vit tho ca cỏc em cũn rt hn ch. II. Nguyờn nhõn ca thc trng trờn: Qua thc t ging dy tụi cũn thy mt s hn ch, tn ti trong vic gii quyt nhim v, ni dung dy hc lp 4/1 thụng qua cỏc bi hc l do: 1. Nguyờn nhõn t phớa hc sinh: - Hc sinh li hc: Hc sinh yu l nhng em cỏ bit, ngi hc khụng chuyờn tõm lng nghe; v nh khụng chu xem li bi v lm bi tp. - V mụn Ting Vit (c) cỏc em hc sinh yu thng c vi tc chm; phỏt õm sai; ngt ngh hi khụng ỳng lỳc, ỳng ch; c nh; c b ting; p ỳng v khụng cú kh nng c din cm. + Ting Vit (vit) thng cỏc em hc sinh yu hay sai nhiu li nh: khụng phõn bit c ph õm u, vn v thanh; ch vit khụng ỳng mu, khong cỏch v cao con ch khụng phự hp; cú em cũn vit thiu nột, Nguyờn nhõn ch yu l do cỏc em khụng hiu hoc nm khụng vng cu to õm, vn, du thanh v cỏch ghộp ting, t. + Phn ln cỏc em rt ngi hc tp lm vn vỡ vn t nghốo, k nng dựng t t cõu cũn yu, chm cõu khụng phự hp, cha bit lng cm xỳc ca mỡnh vo bi vn - V mụn toỏn cỏc em cũn li hc cỏc quy tc, cụng thc toỏn; li thc hnh, rốn luyn v lm thờm cỏc bi tp ng dng , khụng c k ni dung bi toỏn, cha bit phõn tớch toỏn, Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 7 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip - Mt s hc sinh khụng xỏc nh c mc ớch vic hc, ch khi n lp nghe giỏo viờn ging bi ri hc vt ch khụng hiu ni dung ú núi gỡ. - Cỏc em b mt cn bn t cỏc lp di; cha thuc bng nhõn chia, cỏc tớnh cht,. - Hc sinh khụng c kốm hc nh; ý thc t hc ca hc sinh rt yu. 2. Nguyờn nhõn t phớa giỏo viờn. - Xut phỏt t nguyờn nhõn trờn, giỏo viờn phi dnh nhiu thi gian ging gii cho mt s hc sinh yu v cỏc khỏi nim, cõu t hoc cỏc dng bi tp tng chng rt n gin i vi hc sinh khỏ, gii. - Giỏo viờn khi u t vo vic thit k bi dy, mi ch dng li mc nghiờn cu sỏch giỏo viờn, thit k bi ging m cha thc s tỡm tũi nhng phng phỏp hay cỏch lm phự hp vi tng i tng hc sinh ca mỡnh. Khin cho tit dy khụng kh nng kớch thớch hng thỳ hc tp mt s i tng hc sinh yu. - Giỏo viờn vn cũn tit dy chay, ớt s dng thit b, dựng dy hc khi lờn lp. - Giỏo viờn cha chỳ ý quan sỏt n cỏc i tng hc sinh, c bit l hc sinh yu; cha tht s quan tõm n hon cnh gia ỡnh ca tng em. - Cụng tỏc lm cu ni gia nh trng gia ỡnh cũn lng lo. 3. Nguyờn nhõn t phớa gia ỡnh hc sinh: - a s gia ỡnh hc sinh yu u cú hon cnh khú khn, ph huynh mi vt v, bn chi lo kinh t, ớt cú thi gian quan tõm, kốm cp vic hc cho con, em ca h. Bờn cnh ú mt s em do khụng phi l hc sinh sng a bn m t ni khỏc chuyn n hoc b m li hụn,. nờn phi cựng ụng b, ngi thõn. Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 8 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip - Do iu kin hon cnh khú khn, li cú s chờnh lnh v chng trỡnh, kin thc hc xa v nay nờn vic hng dn, kốm cp cho con, em mỡnh ca mt s bc ph huynh gp khụng ớt khú khn. ó cú rt nhiu ph huynh tõm s rng vic dy kốm con lp 1,2,3 thỡ d ch lờn lp 4 khú quỏ, b m cng khụng hiu gỡ thỡ sao kốm con c - Mt s ph huynh cũn cú t tng phú thỏc hon ton vic hc ca con mỡnh cho giỏo viờn. CHNG III: MT S BIN PHP NHM GIM T L HC SINH YU. cht lng giỏo dc t hiu qu giỏo viờn cn xỏc nh thc hin cỏc nhim v sau: Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 9 Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip A/ Thc hin nhim v ging dy I. Nm tỡnh hỡnh lp v xõy dng k hoch ph o - T khi nhn lp, tụi ó bt tay ngay vo vic kim tra trỡnh , k nng hc ca tng hoc sinh, bng cỏch: + Cn c im kim tra cht lng u nm hc. + Kim tra k nng c, vit, tớnh toỏn qua cỏc tit thc hc: to iu kin cho tt c hc sinh trong lp u c th hin ht mỡnh vi quỏ trỡnh hc tp. + Trao i, tõm s vi giỏo viờn ch nhim c nhm nm bt s b tớnh cỏch, nng lc, c im riờng ca mi hc sinh. - Phõn loi hc sinh theo mc gii khỏ trung bỡnh yu. - Lp danh sỏch hc sinh yu, ghi c th im yu tng mt lm h s theo dừi. - Xõy dng k hoch ph o hc sinh yu. Xỏc nh rừ vn ny, ngoi vic tham kho, vn dng ti 8 Tp san SKKN Giỏo dc tiu hc ca tnh Bỡnh Dng thỡ bn thõn tụi cng ó nghiờn cu, th nghim nhng bin phỏp rốn luyn ph o hc sinh yu t hiu qu. C th nh sau: II. Bin phỏp ph o hc sinh yu mụn toỏn v Ting Vit. 1. Mụn Ting Vit a. Ph o phõn mụn tp c * Rốn c cho hc sinh yu: Ngửụứi thửùc hieọn: inh Th Loan 10 [...]... sự tiến bộ, tỉ lệ học sinh yếu giảm rõ rệt Với kết quả đạt được như sau tơi tin rằng cuối năm học này sẽ khơng còn học sinh yếu *Thống kê kết quả qua mỗi kì kiểm tra như sau: Người thực hiện: Đinh Thị Loan 20 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Năm học 2012-2013: Số liệu thống kê trong số tổ khối 4, lớp 4/ 1 với tổng số học sinh là 33 - trường TH tân Hiệp, như... Thị Loan Người thực hiện: Đinh Thị Loan 22 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình Tiểu học ( GS_TS Đặng Vũ Hoạt; TS Nguyễn Hữu Hợp )NXB Đại học Sư phạm 2/ Bộ sách Tốn, Tiếng việt lớp 4 3/ Chun đề giáo dục Tiểu học – Vụ GD Tiểu học – 20 04 4/ Phương pháp nghiên cứu KHGD- NXBGD 5/ Phương pháp dạy học các mơn học- Tập 1,2(Bộ... học tập Đây sẽ là biện pháp lâu dài mà người thầy chuyển u cầu học tập thành nhu cầu – nguồn gốc của tính tích cực, hứng thú Khi các em đã có như cầu thì tự bản thân các em sẽ muốn tìm kiếm tri thức Đó chính là kĩ năng tự học B Thực hiện tốt cơng tác chủ nhiệm lớp: Người thực hiện: Đinh Thị Loan 18 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Có lẽ đối với học sinh tiểu. .. pháp dạy học các mơn học- Tập 1,2(Bộ giáo dục và Đào tạo) 6/ Dạy lớp 4 theo chương trình Tiểu học mới (Bộ Giáo dục và Đào tạo- Dự án phát triển giáo viên Tiểu học) 7/ Tập san SKKN “Giáo dục tiểu học SGD&ĐT – CĐ GD tỉnh Bình Dương Người thực hiện: Đinh Thị Loan 23 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Nhận xét , đánh giá, xếp loại ... Người thực hiện: Đinh Thị Loan 15 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Ví dụ: Khi dạy về phép trừ có nhớ 6 chữ số trừ cho 5 chữ số, giáo viên cần hướng dẫn học sinh theo trình tự các bước: Bước 1: Nêu cách tính Bước 2: Đặt tính Bước 3: Tính Bước 4: Thử lại (bằng phép tính cộng) Các phép tính khác cũng u cầu tương tự như vậy Đặc biệt trong phép chia học sinh yếu. ..Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Các em học sinh yếu thường đọc với tốc độ chậm; phát âm sai; ngắt nghỉ hơi khơng đúng lúc, đúng chỗ; đọc nhỏ; đọc bỏ tiếng; ấp úng và khơng có khả năng đọc diễn cảm Vậy, để khắc phục điều này, tơi đã: - Thường xun tăng cường cho đối tượng học sinh này đọc câu, đoạn, bài trước lớp + Theo dõi, nếu thấy học sinh đọc bỏ... 5 ta làm tròn lên, còn các số có hàng đơn vị nhỏ hơn 5 làm tròn xuống VD: 25; 26; 27; 28; 29 làm tròn lên 30 Còn: 51; 52; 53; 54 làm tròn xuống 50 Người thực hiện: Đinh Thị Loan 16 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Giáo viên cho học sinh thực hiện phép chia nhiều lần, kết hợp thường xun kiểm tra bảng nhân, chia bằng cách cho học sinh về nhà viết lại bảng nhân,... tạo mọi cơ hội cho em ấy, nay em học đã tiến bộ rất nhiều Bên cạnh cơng tác giáo dục học sinh, việc kết hợp chặt chẽ của ba yếu tố gia đình – nhà trường – xã hội là khơng thể thiếu để nâng cao chất lượng dạy - học Hiểu điều này tơi đã phối hợp với phụ huynh như sau: Người thực hiện: Đinh Thị Loan 19 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Đối với các lần triệu tập... coi trọng sự kết hợp giữa các mơn học với nhau - Để đạt được điều đó người giáo viên cũng cần phải kiên trì, khơng được đốt cháy giai đoạn mà phải từ từ, lâu dài và liên tục bằng nội dung, phương pháp, tổ chức dạy học thích hợp Người thực hiện: Đinh Thị Loan 21 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Trên đây là tòan bộ những biện pháp mà bản thân tơi đã áp dụng trong... mũ sắt Dưới chân đi đơi giầy da Trên trán lấm tấm mồ hơi Cho học sinh thấy được tầm quan trọng của dấu chấm câu trong văn bản, nếu sai sẽ làm sai lệch nội dung, gây buồn cười, thì trong tập làm văn cũng vậy Người thực hiện: Đinh Thị Loan 14 Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp Giáo viên cần đưa ra một số câu hỏi gợi ý để giúp các em có cảm xúc của mình qua lễ hội . hỡnh, tụi nhn thy hc sinh lp 4/ 1 mỡnh m nhn cng ging nh hc sinh lp 4 núi chung, bờn cnh nhng hc sinh gii cú khụng ớt hc sinh yu. Do iu kin ca ti tụi ch cp n cỏc im yu ca hc sinh i vi hai mụn. trng dy v hc ca giỏo viờn v hc sinh khi lp 4 trng . 2/ Tỡm hiu nguyờn nhõn ca thc trng. 3/ xut mt s bin phỏp gúp phn giỳp hc sinh lp 4/ 1 hc tt hn, gim t l hc sinh yu. IV. Cỏc phng phỏp nghiờn. mnh dn chn cho mỡnh ti: Mt s bin phỏp nhm gim t l hc sinh yu lp 4 trng tiu hc Tõn Hip nhm tỡm hiu thc trng dy v hc ca giỏo viờn, hc sinh lp 4/ 1 , t ú ra mt s bin phỏp gii quyt thc trng trờn. II.
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP-Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp, BÁO CÁO THỰC TẬP-Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp, BÁO CÁO THỰC TẬP-Một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4 trường tiểu học Tân Hiệp