Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam.pdf

55 963 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:55

Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam [...]... tượng của hoạt động ngân hàng chính là vốn, qui mô vốn của ngân hàng sẽ quyết định lợi nhuận mà nó kiếm được. Việc tìm kiếm, huy động vốn ln giữ vai trị hết sức quan trọng vì nó liên quan tới việc duy trì & mở rộng thị phần, từ đó là sức cạnh tranh và tiềm năng phát triển của ngân hàng. Trong khuôn khổ đề tài Vốn của ngân hàng thương mại các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại. .. tế theo yêu cầu hội nhập, các ngân hàng thương mại ngày càng mở ra nhiều công ty trực thuộc. Vì vậy, các ngân hàng thương mại phải tăng thêm vốn điều lệ để có vốn cấp cho thành lập các cơng ty trực thuộc, như: cơng ty chứng khốn, cơng ty cho th tài chính, cơng ty kiều hối, công ty thương mại dịch vụ, công ty quản lý nợ khai thác tài sản, Ba là, quy mô vốn tự có của các ngân hàng thương mại. .. với các nhân tố ảnh hưởng cũng như thấy được đặc tính của thị trường nguồn của ngân hàng. Trong điều kiện cụ thể, các nguồn của một ngân hàng có thể có tốc độ qui mơ thay đổi khác nhau. Các ngân hàng lớn có qui mơ nguồn lớn tốc độ tăng trưởng nguồn có thể khơng cao như các ngân hàng nhỏ. Những ngân hàng trung tâm tiền tệ có cơ cấu nguồn khác với ngân hàng xa.Những nhân tố ảnh hưởng và. .. tiết kiệm gia tăng tiết kiệm của quốc gia;+ Nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp, Nhà nước hộ gia đình;+ Tỷ lệ lạm phát;+ Tỷ lệ sinh lời của các hoạt động đầu tư khác;+ Trình độ phát triển của thị trường tài chính;+ Khả năng sinh lời của ngân hàng; + Độ an toàn của các ngân hàng; Trên cơ sở sự tác động của hàng loạt các yếu tố, hình thành nên lãi suất huy động của ngân hàng thương mại. Lãi... lượng các ngân hàng cạnh tranh giữa các ngân hàng. Mặt khác với mục tiêu khuyến khích ngân hàng tư nhân hoặc ngân hàng có quy mơ vừa nhỏ, Ngân hàng trung ương có thể quy định VCSH ban đầu thấp ngược lại. Tuy nhiên ngân hàng qui mơ nhỏ thường có phạm vi hoạt động hẹp, khả năng đa dạng khơng cao, vì vậy sức chống đỡ rủi ro kém các ngân hàng lớn.- Chính sách kết quả kinh doanh của ngân hàng Chính... ngân hàng thương mại Việt Nam” xin giải quyết hai vấn đề: Phần thứ nhất là các vấn đề mang tính lí luận: các thành phần trong vốn của một ngân hàng thương mại nói chung, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng; Phần thứ hai dựa trên cơ sở xem xét thực tiễn thị trường tài chính tín dụng Việt Nam trong những năm vừa qua từ đó rút ra những biện pháp để tạo lập vốn cho ngân hàng một cách hiệu quả. Tài chính... mại cổ phần nước ta hiện nay còn quá nhỏ bé so các nước trong khu vực. Bình quân các ngân hàng thương mại cổ phần mới đạt 9.000 tỷ đồng, tương đương 600 triệu USD. Trong khi đó bình qn các ngân hàng thương mại trong khu vực lên tới 50 tỷ USD.Bốn là theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, một ngân hàng thương mại khơng được cho một khách hàng vay vốn vượt quá 15% số vốn chủ sở hữu, trong... nghiệp vụ của ngân hàng nhằm tạo tính thanh khoản của các giấy nợ thuận tiện đối với người cho vay cũng ảnh hưởng tới việc đi vay của ngân hàng.  Vốn nợ khác- Các loại: Loại này bao gồm nguồn uỷ thác, nguồn trong thanh toán, các nguồn khác+ Tiền uỷ thác: NHTM thực hiện các dịch vụ uỷ thác như uỷ thác cho vay, uỷ thác đầu tư, uỷ thác cấp phát, uỷ thác giải ngân thu hộ Các hoạt động này tạo nên... Ngọc Minh cho nhà nước hoặc cho các tổ chức quốc tế). Việc gia tăng các nguồn này nằm trong chính sách gia tăng nguồn thu cho ngân hàng bị ảnh hưởng bởi khả năng thực hiện mở rộng các loại hình dịch vụ khác.1.2. Quản lý vốn 1.2.1. Quản lý vốn chủ sở hữuQuản lý vốn chủ sở hữu thực chất là xác định qui mô cấu trúc VCSH sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh, qui định của Luật pháp, đồng... đồng ý cho ba ngân hàng thương mại quốc doanh lớn còn lại là Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thực hiện cổ phần hóa theo 2 bước. Bước một, nâng cao năng lực tài chính theo hướng đạt các chỉ số lành mạnh tài chính theo chuẩn quốc tế vào cuối năm 2006 đối với BIDV, ICB cuối . THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆĐề tài: Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt NamGiáo viên hướng dẫn : Th.S Trần. MinhPHẦN I: VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Các thành phần trong vốn của Ngân hàng thương mại (NHTM)1.1.1. Vốn chủ sở hữu Các thành phần.- Vốn ban đầu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam.pdf, Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam.pdf, Vốn của ngân hàng thương mại và các giải pháp tạo lập vốn cho ngân hàng thương mại ở Việt Nam.pdf, Vốn chủ sở hữu, Vốn nợ Các thành phần trong vốn của Ngân hàng thương mại NHTM, Quản lý vốn chủ sở hữu, Quản lý vốn nợ, Ngân sách cấp thêm Phát hành trái phiếu tăng vốn, Phát hành cổ phiếu thêm và giữ lại lợi nhuận để tăng vốn

Từ khóa liên quan