TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT.doc

19 2,036 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:53

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT2. ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT3. VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ RỦI RO LÃI SUẤT4. CÔNG CỤ PHÒNG CHỐNG RỦI RO LÃI SUẤT5. CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI RỦI RO LÃI SUẤT6. KẾT LUẬN CHUNG1.TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT Một vài điều về rủi ro nói chung của NH Các loại rủi ro của Ngân hàng thương mại Khái niệm rủi ro lãi suất Tính chất rủi ro lãi suất Nguyên nhân Tác động, ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đến hoạt động của NHTM 2. Đo lường rủi ro lãi suất Mô hình kỳ hạn đến hạn( The maturity model) Mô hình thời lượng ( the duration model) Mô hình định giá lại ( the repricing or fungding gap model 3. Ví dụ cụ thể về rủi ro lãi suất 4. Công cụ phòng chống rủi ro lãi suất hay bài học của các NHTM Một số khái niệm Hợp đồng kỳ hạn- forwards Hợp đồng tương lai – furtures giao dịch quyền chọn - optionss Giao dịch hoán đổi – swapsMỘT VÀI ĐIỀU VỀ RỦI RO NÓI CHUNG CỦA NHXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!1 1. Kinh doanh trong lĩnh vực NH là loại hình kinh doanh đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro.2. Hiệu quả kinh doanh của các NHTM phụ thuộc vào mức độ rủi ro3. Quản trị rủi ro tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của NHTMCÁC LOẠI RỦI RO CỦA NHTM Có nhiều cách phân chia rủi ro,có thể phân chia thành một số loại cơ bản như sau:1. Rủi ro tín dụng2. Rủi ro lãi suất3. Rủi ro thanh khoản4. Rủi ro giá cả5. Rủi ro ngoại hối6. Rủi ro hoạt động7. Rủi ro pháp lý8. Rủi ro chién lược 9. Rủi ro uy tín Quy trình đánh giá rủi ro:1. Nhận biết rủi ro2. Định lượng rủi ro3. Theo dõi rủi ro4. Kiểm soát rủi ro1.Khái niệmXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!2Rủi ro lãi suất là khả năng thu nhập giảm do chênh lệch lãi suất giảm khi lãi suất thị trường thay đổi ngoài dự kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tố khác như cấu trúc và kỳ hạn của tài sản và nguồn, quy mô và kỳ hạn của các hợp đồng kỳ hạn… 2.Tính chất của rủi ro lãi suấta.Ngân hàng ở vị thế tái tài trợNếu thời hạn cho vay > thời hạn nguồn vốn tài trợ nó thì ngân hàng ở vị thế tái tài trợ.Giả sử ngân hàng cho vay 100tỷ trong đó 50 tỷ trong thời hạn 1 năm, i=6% và 50 tỷ trong thời hạn 2 năm, i=7%. Nguồn vốn cho vay là nguồn vốn vay trên thị trường liên ngân hàng. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng là 4% cho thời hạn 1 năm, 5% cho thời hạn 2 nămGiả sử ngân hàng vay trên thị trường liên ngân hàng với thời hạn 1 năm cho khoản vốn 100 tỷ với i=4% thì sau 1 năm ngân hàng sẽ thu nợ 50 tỷ để trả cho khoản đi vay trên thị trường liên ngân hàng còn 50 tỷ thì phải huy động với thời hạn 1 năm, lúc này lãi suất thay đổi : giảm thị khoản chênh lệch lãi suất ngân hàng được hưởng sẽ tăng, ngược lại chênh lệch lãi suất giảm thậm chí ngân hàng bị thua lỗb.Ngân hàng ở vị thế tái đầu tưNếu thời hạn cho vay< thời hạn nguồn vốn tài trợ nó thì ngân hàng ở vị thế tái đầu tư.Ngân hàng chọn khoản đi vay 100 tỷ trong thời hạn 2 năm với i=5%.Năm thứ nhất, ngân hàng nhận được chênh lệch lãi suất cho khoản cho vay 2 năm là 2% và khoản cho vay 1 năm là 1%Năm 2 ngân hàng nhận được khoản chênh lệch lãi suất của khoản cho vay 2 năm là 2% nhưng chênh lệch lãi suất của khoản cho vay 1 năm tuỳ thuộc Xin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!3vào lãi suất mà ngân hàng tái đầu tư.Nếu lãi suất cho vay tăng thì ngân hàng hưởng chênh lệch lãi suất tăng, ngược lại chênh lệch lãi suất giảm thậm chí sẽ lỗ nếu lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất đi vay trên thị trường liên ngân hàn3. Độ nhạy cảm với lãi suất trên bảng tổng kết tài sản*Các tài sản và nguồn của ngân hàng có kỳ hạn khác nhau, ngân hàng quan tâm tới kỳ hạn đặt lại lãi suất đó là kỳ hạn mà khi kết thúc, lãi suất sẽ bị thay đổi theo lãi suất thị trường các tài sản và nguồn nhạy cảm là loại mà số dư chuyển sang lãi suất mới khi lãi suất thị trường thay đổi bao gồm các loại có kỳ hạn đặt lại giá<(hoặc =)12 tháng Các tài sản và nguồn ít nhạy cảm thuộc về tài sản và nguồn trung và dài hạn với lãi suất cố định có kỳ hạn đặt lại giá >12 thángKhi lãi suất thay đổi thì ảnh hưởng đến ngân hàng đó là làm giảm lợi nhuận của ngân hàng,để xác định ngân hàng có rủi ro lãi suất không người ta sử dụng hệ số sau:Rủi ro lãi suất =Tài sản có nhạy cảm với lãi suấtTài sản nợ nhạy cảm với lãi suấtHệ số trên chỉ ra khả năng rủi ro khi có biến động về lãi suất R>1 nếu lãi suất tăng thì thu lãi>trả lãi thì ngân hàng không bị rủi ro lãi suất,nếu lãi suất giảm thì thu nhập ngân hàng<chi phí trả lãi tức là rủi ro lãi suất xảy ra R<1 thì khi lãi suất tăng thì thu nhập < chi phí , RRLS xảy ra R=1 không có thay đổi khi có biến động về lãi suất*Sự không phù hợp về kỳ hạn đặt giá của nguồn và tài sản được đo bằng khe hở lãi suấtKhe hở lãi suất =Tài sản nhạy cảm lãi suất-Nguồn nhạy cảm lãi suấtXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!4-Nếu ngân hàng duy trì khe hở lãi suất dươngNếu lãi suất tài sản và nguồn nhạy cảm cùng tăng như nhau, ngân hàng sẽ có lợi, nếu giảm xuống cùng mức độ thì chênh lệch lãi suất sẽ giảm làm giảm thu nhập của ngân hàng.Khi lãi suất trên thị trường giảm thì chênh lệch lãi suất giảm. Nếu ngân hàng duy trì khe hở lãi suất âmkhi lãi suất trên thị trường tăng thì chênh lệch lãi suất giảm. làm giảm thu nhập của ngân hàngKhi lãi suất trên thị trường giảm thì chênh lệch lãi suất tăng 4. Các nguyên nhân của rủi ro lãi suất có ba nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất:- sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn và tài sản - sự thay đổi lãi suất của thị trường khác với sự kiến của ngân hàng - ngân hàng sử dụng lãi suất cố định trong các hợp đồng 4.1 Sự không phù hợp về nguồn và tài sản - Các tài sản của ngân hàng có kỳ hạn khác nhau nên khi gắn chúng với lãi suất ngân hàng quan tâm tới kỳ hạn đặt lại lãi suất – là kỳ hạn mà khi kết thúc hợp đồng lãi suất sẽ bị thay đổi theo lãi suất thị trường. - Căn cứ vào kỳ hạn đặt lại lãi suất mà ngân hàng chia tài sản và nguồn thành hai loại: nhạy cảm với lãi suất và không nhạy cảm với lãi suất. - Sự không phù hợp về kỳ hạn đặt giá của nguồn và tài sản được đo bằng khe hở lãi suất: Khe hở lãi suất = tài sản nhạy cảm lãi suất – nguồn nhạy cảm lãi suất Trong đó: tài sản, nguồn nhạy cảm lãi suất là loài mà số dư nhanh chóng chuyển sang lãi suất mới khi lãi suất thị trường thay đổi, bao gồm loại có kỳ hạn đặt lại giá < (hoặc =) 12 tháng.Xin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!54.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trường ngoài dự kiến Ngân hàng luôn nghiên cứu và dự báo lãi suất. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp ngân hàng không thể dự báo chính xác những thay đổi của lãi suất. Và chính nhứng thay đổi ngoài dự kiến của lãi suất đó gây nên rủi ro lãi suất cho ngân hàng. 4.3 Ngân hàng sử dụng lãi suất cố định trong các hợp đồng Khi lãi suất cố định thì thời hạn nguồn và tài sản là yếu tố tạo ra rủi ro lãi suất tiềm năng. 5. Các mô hình định lượng rủi ro lãi suất• 5.1. Mô hình kỳ hạn đến hạn ( The Maturity Model)• *Dẫn dắt: Thông thường, các số liệu kế toán trong bảng cân đối tài sản của NHTM là giá trị ghi sổ. Giá trị ghi sổ là giá trị lịch sử đồng thời cũng là giá thị trường của thời điểm mua bán và cho vay. Giá cả của tài sản đem cho vay luôn biến động theo thị trường và do vậy giá trị ghi sổ phản ánh không kịp thời, không đúng giá trị của tài sản mà Ngân hàng nắm giữ.• *Nội dung : Đó được hiểu là mô hình áp dụng phân tích sự không cân xứng giữa kỳ hạn của tài sản và nguồn vốn, là phương pháp đơn giản để lượng hoá rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.• * Lượng hoá rủi ro lãi suất đối với một tài sản • *Công thức: •• Trong đó: P1: là mệnh giá trái phiếuXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!•P1•=• F(1+C)• (1+R)6• F: Là giá thanh toán khi đén hạn• C: Là lãi suất Coupon• R: Lãi suất thị trường* Nhận xét: +Khi lãi suất trên thị trường tăng R thì tỷ lệ % tổn thất tài sản là P1 trong khi đó giá trị ghi sổ của trái phiếu vẫn là P1. Như vậy thực tế ngân hàng đã bị lỗ do biến đổi lãi suất.+ Với các nhân tố không đổi, đối với trái phiếu có kỳ hạn đến hạn là 2 và 3 năm khi lãi suất thị trường tăng thì thị giá của trái phiểu sẽ giảm nhiều hơn. * Lượng hoá tủi ro lãi suất đối với một danh mục tài sản Quy tắc chung trong quảnrủi ro lãi suất đối với một tài sản cũng giá trị đối với một danh mục tài sản:+ Sự tăng (giảm) lãi suất thị trường đều dẫn đến một sự giảm (tăng) giá trị của danh mục tài sản +Khi lãi suất thị trường tăng (giảm) thì danh mục tài sản có kỳ hạn dài sẽ giảm (tăng) giá càng lớn.5.2. Mô hình thời lượng ( The Duration Model)• * Nội dung :• Mô hình lượng hoá mức độ nhạy cảm của tài sản và nguồn vốn đối với lãi suất đề cập đến yếu tố thời lượng của tất cả các luồng tiền cũng như kỳ hạn đến hạn của tài sản và nguồn vốn.• Khái niệm thời lượng của một tài sản là thước đo thời gian tồn tại của luồng tiền của tài sản này, được tính trên cơ sở giá trị của nó.Thực chất đây chính là việc áp dụng cách tính quy đổi ra kỳ hạn trung bình của các khoản mục thuộc tài sản và các khoản mục thuộc nguồn vốn.Xin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!7* Công thức áp dụng: D =CFt x t/n=PVt x t/n(1+R/r)t+CFtPVt(1+R/n)t Trong đó : N : Tổng số luồng tiền xảy ra n: Là số lần luồng tiền xảy ra trong 1 năm CFt: Là luồng tiền nhận được tại thời điểm cuối kỳ PVt: Giá trị hiện tại của luồng tiền xảy ra tại thời điểm t R: Mức lãi suất thị trường hiện hành ( %/ năm) 3.Mô hình định giá lại *Nội dung : Đó là việc phân tích các luồng tiền dựa trên nguyên tắc giá trị ghi sổ nhằm xác đinh chênh lệch giữa lãi suất thu được từ các khoản mục thuộc bên tài sản trong bảng cân đối kế toán và lãi suất thanh toán cho vốn huy động sau một thời gian nhất định.*Công thức áp dụng : NHi = ( CGAPi )x Ri= ( RSAi – RSLi) x RiTrong đó: NHi : Là sự thay đổi thu nhập ròng từ lãi suất của nhóm i CGAPi : Là chênh lệch giá trị giữa tài sản và nguồn vốn của nhóm i Ri : Là mức thay đổi lãi suất của nhóm i RSAi : Số dư ghi sổ của tài sản thuộc nhóm i RSLi : Số dư ghi sổ của nguồn vốn thuộc nhóm iThực tế áp dụng mô hình này: Đã được áp dụng ở Mỹ.Xin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!86. Các nghiệp vụ phòng tránh rủi ro lãi suất6.1. Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng kỳ hạn Một số khái niệm Hợp đồng giao ngay- Spot Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm t = 0, khi người bán đồng ý giao tài sản cho người mua và người mua đồng ý thanh toán cho người bán theo giá cả thị trường tình ngay tại thời điểm ký hợp đồng. Theo thông lệ hiện nay, thời gian thanh toán có thể là t+j, với j=0->2. tính theo ngày làm việc. Hợp đồng kỳ hạn – Forward Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm t = 0 rằng người mua sẽ thanh toán cho người bán theo giá kỳ hạn đã dược thoả thuận tại thời điểm t = 0 và người bán sẽ trao hàng cho người mua tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hợp đồng tương lai – Futures Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm t = 0, rằng việc thanh toán và giao nhận hàng hoá được tiến hành tại một thời điểm xác định trong tương lai. Như vậy, hợp đồng tương lai khá giống với hợp đồng kỳ hạn.Sự khác biệt của chúng:Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương laiLà thoả thuận song phương gữa các bên liên quanĐược giao dịch có tổ chức trên SGD, là công cụ phái sinh trên TTCKGiá được ấn định theo thoả thuậnc ủa các bên tham giaGiá được điều chỉnh hàng ngày theo điều kiện của thị trường.Là những hợp đồng tuỳ ý, phụ thuộc vào người mua, người bánLà hợp đồng được tiêu chuẩn hoáĐộ rủi ro cao Độ rủi ro giảm đáng kể bởi sự đảm Xin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!9bảo của SGD. Công thức: Trong đó:P: Là khoản lỗ của trái phiếu D: Thời hạn của trái phiếuP: Là thị giá của trái phiếu R: Mức thay đổi lãi suất dự tính Nội dung của nghiệp vụ:1. Thống kê dự báo sự thay đổi của lãi suất2.Thực hiện bán một khối lượng trái phiếu theo hợp đồng kỳ hạn3.Khi lãi suất thay đổi thì có thể thực hiện mua hoặc bán bằng hợp đồng giao ngay, tạo ra phần chênh lệch bù đắp thiệt hại.6.2. Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng tương lai Một số khái niệm: Phòng ngừa vi mô: NH phòng ngừa rủi ro khi sử dụng hợp đồng tương lai( hợp đồng kỳ hạn) để phòng ngừa rủi ro cho từng bộ phận tài sản hoặc nguồn vốn một cách riêng biệt. Phòng ngừa vĩ mô: NH sử dụng các hợp đồng phái sinh như: hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, để phòng ngừa rủi ro do sự không cân xứng về thời hạn của hai vế bảng cân đối tài sản & nguồn vốn. Phòng ngừa thông thường: NH phòng ngừa vĩ mô hoặc vi mô nhằm dạt được mức rủi ro thấp nhất bằng cách bán các hợp đồng tương lai để bù đắp rủi ro đối với tài sản.Xin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn!P=DRP 1+R10[...]... một số loại cơ bản như sau:1. Rủi ro tín dụng2. Rủi ro lãi suất3. Rủi ro thanh khoản4. Rủi ro giá cả5. Rủi ro ngoại hối6. Rủi ro hoạt động7. Rủi ro pháp lý8. Rủi ro chién lược 9. Rủi ro uy tín Quy trình đánh giá rủi ro: 1. Nhận biết rủi ro 2. Định lượng rủi ro 3. Theo dõi rủi ro 4. Kiểm sốt rủi ro 1.Khái niệmXin cơ giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng... trong lĩnh vực NH là loại hình kinh doanh đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro. 2. Hiệu quả kinh doanh của các NHTM phụ thuộc vào mức độ rủi ro 3. Quản trị rủi ro tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của NHTMCÁC LOẠI RỦI RO CỦA NHTM Có nhiều cách phân chia rủi ro, có thể phân chia thành một số loại cơ bản như sau:1. Rủi ro tín dụng2. Rủi ro lãi suất3. Rủi ro thanh khoản4. Rủi. .. R>1 nếu lãi suất tăng thì thu lãi& gt;trả lãi thì ngân hàng khơng bị rủi ro lãi suất,nếu lãi suất giảm thì thu nhập ngân hàng<chi phí trả lãi tức là rủi ro lãi suất xảy ra R<1 thì khi lãi suất tăng thì thu nhập < chi phí , RRLS xảy ra R=1 khơng có thay đổi khi có biến động về lãi suất*Sự khơng phù hợp về kỳ hạn đặt giá của nguồn và tài sản được đo bằng khe hở lãi suấtKhe hở lãi suất... ngừa rủi ro phụ thuộc vào:1.Mức độ rủi ro của lãi suất2.Xu hướng biến động của lãi suất3.Mối quan hệ giữa rủi ro và lợi tức Xác định mức độ rủi ro với vốn tự có:E = -(DA- k.DL).A.R1+RE:Thay đổi vốn tự có của NH K: Tỷ lệ giữa vốn huy động & tài sản ( k=L/A)D: Thời hạn tài sản A: Quy mô tài sản của NHD: Thời hạn của nợ R/(1+R): Mức thay đổi lãi suất Rủi ro tối thiểu, rủi ro cơ... thuộc về tài sản và nguồn trung và dài hạn với lãi suất cố định có kỳ hạn đặt lại giá >12 thángKhi lãi suất thay đổi thì ảnh hưởng đến ngân hàng đó là làm giảm lợi nhuận của ngân hàng,để xác định ngân hàng có rủi ro lãi suất không người ta sử dụng hệ số sau: Rủi ro lãi suất =Tài sản có nhạy cảm với lãi suấtTài sản nợ nhạy cảm với lãi suấtHệ số trên chỉ ra khả năng rủi ro khi có biến động về lãi. .. và bán lãi suấtKhái niệm: Là hợp đồng mà NH thực hiện đồng thời cả hai giao dịch mua Caps và bán FloorsMục đích: Phịng ngừa rủi ro lãi suất tăng , thu được phí từ hợp đồng Floor để tài trợ cho chi phí hợp đồng Caps.6.4. Phịng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng hoán đổi lãi suất ( Swap) Một số khái niệm: Giao dịch hoán đổi lãi suất được sử dụng như một là một kỹ thuật để bảo hiểm rủi ro lãi suất.... phíTrả lãi suất cố địnhTrả lãi suất cho các khoản tín dụng ngắn hạn với lãi suất ngân hàng cơ bảnChêch lệch được thanh toán qua trung gian15 vào lãi suất mà ngân hàng tái đầu tư.Nếu lãi suất cho vay tăng thì ngân hàng hưởng chênh lệch lãi suất tăng, ngược lại chênh lệch lãi suất giảm thậm chí sẽ lỗ nếu lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất đi vay trên thị trường liên ngân hàn3. Độ nhạy cảm với lãi. .. mà NH mua Caps có quyền yêu cầu NH bán Caps thanh toán.).Nếu lãi suất này cao hơn lãi suất tối đa đã thoả thuận ( Là giá trị mà NH mua Caps muốn phòng ngừa rủi ro lãi suất).Mục đích: Phịng ngừa rủi rỏ lãi suất tăng, khi giá trị các khoản mục bên tài sản nhạy cảm với lãi suât nhỏ hơn giá trị các khoản mục bên nguồn huy động nhạy cảm với lãi suất hay thời hạn của khoản mục thuộc bên tài sản lớn hơn... với NH1 đối với NH2 Lãi suất Vùng có thể chấp nhận đối với cả haiKết luận: Đây là một cách thức nhằm thay đổi trạng thái rủi ro lãi suất của một tổ chức, hoạt động này giúp làm giảm chi phí vay vốn. Các bên tham gia hợp đồng hốn đổi lãi suất có thể chuyển lãi suất cố điịnh thành lãi suất thả nổi hay ngược lại. Giá trị của khoản gốc tín dụng khơng được trao đổi. Mỗi bên trong hợp đồng vẫn phảI... khác biết những gì bạn biết hơn chúng tơi. Xin cảm ơn các bạn!19 Rủi ro lãi suất là khả năng thu nhập giảm do chênh lệch lãi suất giảm khi lãi suất thị trường thay đổi ngoài dự kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tố khác như cấu trúc và kỳ hạn của tài sản và nguồn, quy mô và kỳ hạn của các hợp đồng kỳ hạn… 2.Tính chất của rủi ro lãi suấta.Ngân hàng ở vị thế tái tài trợNếu thời hạn cho vay > . TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT2. ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT3. VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ RỦI RO LÃI SUẤT4. CÔNG CỤ PHÒNG CHỐNG RỦI. sau:1. Rủi ro tín dụng2. Rủi ro lãi suất3 . Rủi ro thanh khoản4. Rủi ro giá cả5. Rủi ro ngoại hối6. Rủi ro hoạt động7. Rủi ro pháp lý8. Rủi ro chién lược 9. Rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT.doc, TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT.doc, TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT.doc, Ngân hàng ở vị thế tái đầu tư, Mơ hình thời lượng The Duration Model, Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng tương lai, Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng quyền chọn

Từ khóa liên quan