Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt.doc

20 820 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:52

Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơngLời nói đầuTrong những năm gần đây, đất nớc ta đã có những chuyển biển rõ rệt trong định hớng phát triển kinh tế những thành tựu mà chúng ta đạt đợc trong khu vực trên thế giới, tuy vậy để đổi mới toàn diện một đất nớc với nền nông nghiệp đi đầu thì quả là rất khó đối với các nhà hoạch định kinh tế chính sánh vĩ mô. Điều đó có thể thấy một cách rõ nét nhất qua phơng tiện thanh toán của nớc ta, một tâm lý còn a chuộng những cái gì truyền thống, một thói quen sử dụng tiền mặt không dễ gì thay đổi, là những lí do để giải thích tại sao tiền mặt vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong lu thông đợc sử dụng chủ yếu trong thanh toán. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc tìm một lối thoát, một hớng đi đúng đắn cho vấn đề này bởi một quốc gia phát triển hùng mạnh thực sự thì tự bản thân nó phải bắt kịp với bớc tiến của các nớc trên thế giới, muốn nh vậy thì nó buộc phải tăng tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế, tức là giảm tỉ trọng lu thông tiền mặt. Với lý do trên kết hợp với kiến thức mà em đã biết nên em đã nghiên cứu đề tài: "Thực trạng lu thông tiền mặt Việt Nam những biện pháp nhằm giảm lu thông tiền mặt." Đề tài này gồm có các phần sau:Phần I : Khái quát chung về tiền tệ.Phần II : Thực trạng lu thông tiền mặm Việt Nam.Phần III : Những biện pháp nhằm làm giảm tỉ trọng lu thông tiền mặt.Dù đã có những cố gắng, nhng do kiến thức hạn chế của em nên em không thể tránh khỏi nhữnh thiếu sót, do đó em rất mong đợc sự giúp đỡ của giảng viên các bạn, xin chân thành cảm ơn.Phần IKhái Quát Chung Về Tiền TệI. Khái niệm, chức năng quá trình phát triển của tiền tệ.1Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơng1. Khái nịêm.Theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin thì tiền tệ là hàng hoá đặc biệt, dùng làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị thể hiện lao động xã hội ; đồng thời tiền tệ biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những ngời sản xuất hàng hoá, do quá trình phát triển lâu dài của trao đổi hàng hoá tạo ra.Tiền với cách hiểu chung nhất là bất cứ cái gì đợc chấp nhận trong thanh toán để lấy hàng hoá hoặc trong việc hoàn trả các khoản nợ. Hiện nay có hai loại tiền tệ chính, đó là tiền tệ có giá trị thực tiền tệ quy ớc. Tiền quy ớc gồm có: Tín tệ, tiền pháp định tiền của hệ thống ngân hàng. Trong tất cả các loại tiền đó thì tiền mặt pháp định là một trong các loại tiền mạnh, đó là loại tiền giấy do ngân hàng trung ơng(NHTW) phát hành. Loại tiền này có giá trị thực rất thấp, có thể xem nh không đáng kể, đây là loại tiền đợc hình thành dựa trên yếu tố chủ quan của chính phủ. Chính phủ căn cứ vào các quy luật kinh tế, điều kiện kinh tế xã hội của đất n-ớc cũng nh của thế giới để từ đó phát hành tiền một cách hợp lý. Do đồng tiền pháp định có giá trị không đáng kể nên nó có thể bị lạm phát hoặc giảm phát.Tuy nhiên, tiền mặt pháp định là loại tiền đợc tín nhiệm nhất bởi vì đây là đồng tiền của chính phủ nó có hiệu lực trao đổi trên toàn lãnh thổ. Hiện nay, tiền có giá trị thực chủ yếu là tiền vàng, vì tiền vàng có gía trị thực nên nó có nhiều u điểm hơn so với tiền giấy nh mức ổn định của đồng tiền, giá trị trao đổi, phạm vi trao đổi. Bây giờ, tiền vàng ít đợc sử dụng hơn. Vàng hiện nay đợc sử dụng chủ yếu nhằm mục đích thực hiện chính sách tiền tệ của NHTW hoặc sử dụng nh những hàng hoá trang sức, nó ít sử dụng làm vật trao đổi.2, Chức năng. * Tiền tệ theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin thì gồm có 5 chức năng sau:- Chức năng thớc đo giá trị: Giá trị của mỗi hàng hoá đợc biểu hiện bằng một lợng tiền nhất định. Tiền tệ có thể làm thớc đo giá trị vì bản thân nó cũng là một hàng hoá, cũng có giá trị nh những hàng hoá khác.2Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơng- Chức năng phơng tiện lu thông là một chức năngkhác của tiền tệ. Lúc này, tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hoá phải là tiền mặt.- Chức năng phơng tiện cất trữ: Làm chức năng này tiền rút khỏi lu thông nhất thiết phải có đủ giá trị. Chỉ tiền vàng, tiền bạc, tiền thỏi, bạc nén các của cải bằng vàng, bạc mới làm đợc chức năng này.- Chức năng phơng tiện thanh toán: Khi tiền đợc dùng để trả nợ, dùng để trao đổi hàng hoá . là khi tiền thực hiện chức năng này.- Chức năng tiền tệ quốc tế: Tiền đợc dùng không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn có thể sử dụng ra ngoài phạm vi quốc gia, khi này tiền thực hiện chức năng tiền tệ thế giới.*Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại, tiền tệ có ba chức năng tiêu biểu là: Chức năng phơng tiện trao đổi, chức năng phơng tiện đo lờng tính toán giá trị chức năng phơng tiện tích luỹ.- Chức năng phơng tiện trao đổi: Tiền là vật ngang giá chung, là trung gian làm cho sự trao đổi hàng hoá giữa ngời này với ngời khác trở nên thuận lợi hơn. Phơng tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ. Nếu không có chức năng này thì tiền tệ sẽ không còn.- Chức năng phơng tiện đo lờng tính toán giá trị: Việc đo giá trị hàng hoá dịch vụ bằng tiền cũng giống nh việc đo khối lợng bằng cân đo khoảng cách bằng mét. Đơn vị tiền tệ là một thớc do đợc sử dụng phổ biến trong các quan hệ xã hội. Nhờ chức năng này mà tính chất tiền tệ hoá ngày càng phổ biến trong đo lờng sự phát triển của xã hội, đo lờng mức sống của con ngời .Nó đã tạo ra một nền kinh tế mang tính chất tiền tệ.- Chức năng phơng tiện tích luỹ: Tích luỹ là cơ sở để tái sản xuất mở rộng sản xuất cho nên nó cũng là cơ sở phát triển kinh tế. Tiền có đợc chức năng này là vì nó là phơng tiện trao đổi, là tài sản có tính lỏng cao nhất.3, Quá trình phát triển tiền tệKhi nền kinh tế sơ khai, lúc bấy giờ cha có ngân hàng, tiền sử dụng trong trao đổi là hiện vật (tiền hàng hoá) là những loại tiền đợc làm ra từ các dạng vật chất mà bản thân nó đã có giá trị sử dụng sẵn, nó không do một tổ chức nào phát hành. Khi nền sản xuất trao đổi hàng hoá ngày càng phát triển, loài ngời đã tìm 3Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơngkiếm khai thác đợc kim loại cùng với sự bộc lộ nhiều nhợc điểm của tiền hàng hoá khi kim loại đợc chọn làm vật ngang giá chung với u điểm nh: Có độ bền, gọn, giá trị phổ biến. Để thuận tiện cho lu thông tiền kim loại, ngân hàng đã quy định thống nhất việc đúc tiền nh về kích thớc, hình dáng, trọng lợng cho mỗi đơn vị tiền tệ, đặt tên cho đồng tiền, quy ớc các bộ phận chia nhỏ của đồng tiền. Tiền kim loại do nhà nớc cá nhân đúc nhng đều phải đợc nhà nớc quản lý, điều này đánh dấu sự ra đời của nghiệp vụ phát hành tiền. Chính nhờ đồng tiền này mà nền kinh tế đi vao ổn định hơn, cũng dựa trên cơ sở đó, nhà nớc lúc bấy giờ không chỉ phát hành bằng tiền kim loại mà còn phát hành ra tiền giấy. Nh vậy, trong giai đoạn này đã xuất hiện tiền kim loại tiền giấy, tuy nhiên cha xuất hiện ngân hàng.Ngân hàng xuất hiện là một tất yếu khách quan do yêu cầu của nền kinh tế. Ngân hàng thơng mại (NHTM) là ngân hàng xuất hiện đầu tiên, trong giai đoạn đầu này hoạt động của ngân hàng còn rất sơ khai, ngân hàng sẽ phát hành ra các chứng th hay các kỳ phiếu đúng bằng giá trị của vàng mà khách hàng gửi vào ngân hàng, chính mà khả năng chuyển đổi các giấy tờ đó ra vàng luôn đảm bảo đợc thuận tiện. Tuy nhiên, với tốc độ buôn bán lu thông ngày càng tăng, nhu cầu về tiền ngày càng nhiều thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt NHTM. Điều này dẫn tới trong lu thông có rất nhiều kỳ phiếu ngân hang khác nhau, nhiều ngân hàng vì mục tiêu lợi nhuận đã phát hành kỳ phiếu ra lu thông không có vàng để đảm bảo khả năng thanh toán làm cho ngời dân nghi ngờ mất uy tín của khách hàng đối với ngân hàng nhỏ họ đổ xô nhau đến các ngân hàng lớn, do đó ngân hàng lớn có điều kiện mở rộng quy mô thâu tóm các ngân hàng nhỏ. Bên cạnh đó,với nhiều loại giấy đợc đa vao lu thông làm cho tiền tệ mất ổn định, do đó buộc nhà n-ớc phải can thiệp để thống nhất việc phát hành tiền đảm bao an toàn cho lu thông giấy bạc ngân hàng bằng cách chỉ cho một số ngân hàng thực hiện phát hành giấy bạc ngân hàng gọi là ngân hàng phát hành. Ngân hàng phát hành là những ngân hàng có vốn lớn, số lợng chi nhánh nhiều, có uy tín trên thị trờng.Cuối thế kỷ XIX, một số nớc đã hình thành ngân hàng phát hành, các ngân hàng phát hành này đã thực hiện một số chức năng của NHTW. đến đầu thế kỷ XX thì các chức năng phát hành tiền đã hoàn toàn tách khỏi chức năng kinh doanh 4Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơngtiền tệ của NHTM, đánh dấu sự ra đời của NHTW, NHTW trở thành cơ quan độc quyền phát hành tiền trong một quốc gia. Quá trình phát triển công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại đã cho phép thay thế một phần giấy bạc ngân hàng, tiền kim loại do NHTW phát hành bằng tiền điện tử, điều này mang lại một lợi ích to lớn cho bất kỳ một quốc gia nào vì nó giúp cho việc tăng tốc độ luân chuyển vốn cho nền kinh tế.II. Nguyên tắc phát hành tiền. NHNN Việt Nam trực thuộc chính phủ, chính phủ uỷ quyền cho NHNN thực hiện quản lý nhà nớc trên lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. NHNN độc quyền phát hành tiền, nhng không vì thế mà phát hành một cách tự ý, tuỳ tiện. Trớc khi phát hành tiền NHNN phải căn cứ vào các nguyên tắc sau:1. Nguyên tắc phát hành tiền dựa trên cơ sở trữ kim làm đảm bảo.Nguyên tắc này quy định khối lợng giấy bạc ngân hàng phát hành vào lu thông phải đợc đảm bảo bằng dự trữ kim loại quý hiện có trong kho dự trữ của ngân hàng. Việc đảm bảo này phải đợc duy trì theo một trong các hình thức sau:- Nhà nớc quy định một hạn mức phát hành giấy bạc ngân hàng, khối lợng giấy bạc ngân hàng phát hành nằm trong hạn mức thì không cần phải có kim loại quý (vàng) làm đảm bảo, nhng nếu vợt quá hạn mức đó thì khối lợng vợt quá hạn mức đòi hỏi phải có 100% vàng làm đảm bảo.- Nhà nớc sẽ quy định mức tối đa lợng giấy bạc trong lu thông mà không quy định mức dự trữ vàng đảm bảo cho lợng giấy bạc đó. Nhng nếu phát hành giấy bạc vợt quá mức quy định đó thì phải có vàng làm đảm bảo.- Nhà nớc quy định mức dự trữ vang tối thiểu cho khối lợng giấy bạc phát hành, phần còn lại phải đợc đảm bảo bằng các chứng từ có giá nh thơng phiếu, chứng khoán chính phủ các tài sản có kháccủa NHTW.2. Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng hàng hoá.Cùng với sự phát triển sản xuất hàng hoá, khối lợng hàng hoá lu thông ngày càng tăng, đòi hỏi phải có nhiều tiền để đáp ứng cho nhu cầu trao đổi hàng hoá dịch vụ. Mặt khác do yêu cầu đáp ứng chi tiêu của chính phủ. Sau chiến tranh thế giới II, nguyên tắc 1. gần nh đợc chấm dứt. Thay vào đó là sự đảm bảo bằng hàng 5Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơnghoá cho việc phát hành tiền. Mặt khác quá trình lu thông xuất hiện mới nhận thức về tiền, thế giới đã phi tiền tệ hoá vai trò của vàng, các loại tiền dấu hiệu ra đời thay thế cho tiền kim loại vàng trong lu thông. Để lu thông tiền tệ ổn định, NHTW đặt ra nguyên tắc phát hành tiền đợc đảm bảo bằng giá trị hàng hoá.Theo nguyên tắc này, đảm bảo duy nhất cho khối lợng tiền trong lu thông giờ đây là hàng hoá, thông qua các chứng khoán của chính phủ hoặc các giấy nhận nợ đợc phát hành từ các doanh nghiệp. Yêu cầu phát hành tiền dựa vào cơ sở hàng hoá nhằm duy trì vừa đủ cho nhu cầu của nền kinh tế, trên cơ sở phơng trình trao đổi của Fisher với nội dung nh sau:M.V=P.YTrong phơng trình này, Fisher quan niệm rằng, khối lợng tiền cần đợc tạo ra cho nền kinh tế (M), trong đó tiền mặt là bộ phận hạt nhân, phụ thuộc vào ba biến số: P ( mức giá cả bình quân của hàng hoá ), Y ( tổng sản lợng ),V (vòng quay tiền tệ ).Dựa vào nguyên tắc trên NHTW cần phải dự tính khối lợng tiền phát hành, tức là dự kiến mức cầu tiền. Nhu cầu tiền đợc quyết định bởi tổng sản phẩm quốc dân thực tế, sự biến động của giá cả dự tính tốc độ lu thông tiền tệ, ta có thể tính theo công thức:M=P.Q-VTrong đó:M : Tốc độ tăng trởng của tiền cung ứng.P : Mức biến động giá dự tính.Q : Tỷ lệ tăng trởng thực tế dự tính.V : Sự biến động tốc độ lu thông tiền tệ dự tính.III. Các kênh phát hành tiền.1. Thông qua nghiệp vụ tín dụng giữa NHTW với các NHTM.Căn cứ vào nhu cầu tín dụng của nền kinh tế, căn cứ vao lợng tiền cung ứng tăng thêm trong năm kế hoạch, dựa vào mục tiêu của chính sách tiền tệ, nhu cầu vay vốn của các tổ chức tín dụng. NHTW cho các tổ chức tín dụng vay ngắn hạn 6Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơngdới hình thức tái cấp vốn: Chiết khấu, tái chiết khấu các chứng từ có giá, cho vay có đảm bảo bằng các chứng từ có giá các loại cho vay khác.Khi NHTW cho các tổ chức tín dụng vay làm tăng bộ phận tiền mặt trong lu thông hoặc làm tăng số d tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại NHTW. Kết quả làm tăng tiền trung ơng (MB). N vậy, qua việc NHTW cho các NHTM vay, NHTW đã phát hành một lợng tiền vào lu thông còn NHTM nhận đợc một khoản tín dụng từ NHTW là một nguồn vốn giúp NHTM mơ rộng hoạt động kinh doanh.2. Kênh thị trờng mở.Thông qua nghiệp vụ thị trờng mở, NHTW mua các giấy tờ có giá trên thị trờng, nghĩa là đã đa một khối lợng tiền vào lu thông, hàng hoá mà NHTW mua là các tín phiếu, trái phiếu các chứng từ có giá ngắn hạn. Khi NHTW mua các chứng từ có giá trên thị trờng thì tiền từ NHTW ra lu thông, kết quả là tiền cung ứng sẽ tăng lên bằng đúng giá trị của chứng từ có giá đó. Các chứng từ có giá đợc NHTW nắm giữ trở thành tài sản có của NHTW tơng ứng với nó là một sự tăng lên của bên tài sản nợ hoặc tiền mặt hoặc tiền dự trữ. Kênh này đang đợc sử dụng phổ biến, đặc biệt là các nớc có nền kinh tế phát triển vì đây là kênh rất linh hoạt.3. Kênh phát hành tiền thông qua ngân sách nhà nớc.Trong quá trình hoạt động thu chi của ngân sách, thông thờng thu có tính chất thời vụ mà chi thì diễn ra thờng xuyên, do đó tại một thời điểm ngân sách có thể bị thiếu vốn ngắn hạn. Để đáp ứng nhu cầu chi, đợc sự đồng ý của chính phủ, Quốc hội, NHTW tạm ứng cho ngân sách theo quy định của chính phủ bằng nhiều hình thức đẻ xử lý thiếu hụt. Nh vậy NHTW đã cung ứng một khối lợng tiền cho ngân sách chi tiêu. Điều đó có nghĩa là NHTW đã phát hành tiền thông qua kênh ngân sách.4. Phát hành tiền thông qua kênh ngoại hối.Khi NHTW thực hiện mua ngoại hối trên thị trờng hối đoái, đây cũng là một kênh phát hành tiền. Khi NHTW mua ngoại tệ làm dự trữ ngoại tệ của NHTW tăng, đồng thời một lợng tiền cũng đợc đa vào lu thông qua việc thanh toán tiền cho các tổ chức cá nhân bán ngoại tệ cho NHTW . Ngợc lại khi NHTW bánngoại tệ, dự trữ ngoại tệ của NHTW giảm, tiền trung ơng cũng giảm.7Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơngNh vậy, tuy theo từng điều kiện nhất định mà các kênh cung ứng tiền của mỗi quốc gia đợc NHTW sử dụng phạm vi rộng, hẹp khác nhau. Song dù tiền đợc cung ứng theo kênh nào cũng phải đạt đợc các mục tiêu của chính sách tiền tệ.8Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơngPhần IIThực Trạng Lu Thông Tiền Mặt Việt Nam1. Thực trạng lu thông tiền mặt Việt Nam.Với những chính sách kinh tế mở vửa chính sách đối ngoại rộng mở của nhà nớc, quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, tạo ra các quan hệ đối ngoại về kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ thế giới. Thu nhập của ngơừi dân dần dần đợc cải thiện không ngừng gia tăng. Việc sử dụng tiền mặt trong lu thôngb ngày một nhiều hơn so với thời kỳ bao cấp với sự tồn tại của tem phiếu, làm cho lu thông hàng hoá ách tắt. Đồng tiền Việt Nam luôn tục thay đổi về mẫu mã, màu sắc, kích thớc chất liệu . với các mệnh giá hết sức phong phú ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu tiền mặt rất lớn trong dân c. Vừa qua NHNN Việt Nam đã cho lu thông tiền mặt rất đa dạng về mệnh giá, đáng chú ý hơn cả là NHNN Việt Nam đã cho lu thông các loại tiền mới nhất vào ngày 17/12/2003. Đồng tiền mới đợc phép lu thông trong đợt này gồm có bốn mệnh gía,các đồng tiền kim loại gồm có ba mệnh giálà 200đ, 1000đ, 5000đ còn đồng tiền polimer có hai mệnh gía là 100000đ 500000đ. Tiền mặt có nhiều mệnh giá là do nhu cầu khác nhau của nhân dân, do đó đã tạo ra đợc sự tiện lợi của tiền mặt. Nếu nh trớt đây với hệ thống ngân hàng một cấp, NHNN cha hoàn toàn chủ động trong lĩnh vực in đúc tiền, điều tiết lợng tiền cung ứng, vân dụng ch đúng quy luật lu thông tiền tệ nên đã phát hành tràn lan, gây nên lạm phát, đồng tiền mất giá nghiêm trong; Thì nay, việc hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp, bớc vào quá trình chuyển đổi, nghiệp vụ phát hành tiền của NHNN bớc đầu tỏ ra có chất lợng hơn hiệu quả hơn trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ. Việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, mở cửa biên giới đã làm cho lu thông hàng hoá trở nên trôi chảy hơn, nền kinh tế bắt đấu đi lên, lạm phát từ ba con số xuống còn một con số, sức mua đồng tiền dần dần ổn định. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu của cuộc cải cách này với một đất nớc có xuất phát điểm kinh tế rất thấp, do đó công nghệ thanh toán cha đáp ứng đợc nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo ra tâm 9Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơnglý thích sử dụng tiền mặt. Trong những năm vừa qua, NHNN đã thực hiện cơ chế phát hành tiền có hiệu quả bằng việc tăng phát hành tiền để kích thích kinh tế mà vẫn giữ một tỷ lệ lạm phát trong mức an toàn. Mục đích của việc này là để tăng vốn cho vay cho các NHTM, vừa để thêm vốn đầu t vào các công trình kích cầu. Thực tế là nạn khan hiếm tiền đồng của các NHTM trong thời gian qua cho thấy nhu cầu đầu t của các chủ thể trong nền kinh tế đang tăng mạnh, đây là thể hiện tốt cho sự phát triển kinh tế.Tiền mặt lu thông ngoài hệ thống ngân hàng hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phơng tiện thanh toán tiền đồng, nhng có xu hớng giảm qua các năm. Cụ thể: Năm 1997 là 30,8%, năm 1998 là 26,6%, năm 1999 la 29,1% theo thống kê mới nhất của NHNN trong năm 2002 những tháng đầu năm 2003 tỷ lệ này chỉ còn 24%, tuy có giảm chậm nhng đây là con số tích cực so với mức xấp xỉ 30% so với năm 1999.Để lu thông tiền mặt đợc thuận lợi, NHNN đã nhiều lần phát hành tiền mới với mệnh giá lớn hơn tiền cũ. Cụ thể : Năm 2001 NHNN đã phát hành tiền có mệnh giá100.000đ, năm 2003 NHNN phát hành tiền có mệnh giá 500.000đ. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, NHNN đã phát hành ngân phiếu thanh toán với mệnh giá lớn 500.000đ, 1.000.000đ, 5.000.000đ có thời hạn thanh toán 6 tháng, thực chất thơng phiếu là tiền mặt có kỳ hạn. Ngân phiếu xuất hiện đã có nhiều u điểm so với chi trả tiền mặt có mệnh giá nhỏ. Với mệnh giá lớn nên vận chuyển gọn nhẹ, kiểm đếm dễ dàng, nhng thời hạn lu thông của ngân phiếu ngắn, chi phí phát hành thu đổi khi đến hạn cũng là vấn đề tồn tại khiến cho ngân phiếu lu thông trong phạm vi hẹp. Các nhà kinh tế cho rằng, sớm hay muộn thì ngân phiếu phải đợc loại bỏ khỏi lu thông. Tháng 4/2002, một lợng ngân phiếu lớn đã rút khỏi lu thông chấm dứt hoàn toàn việc thanh toán bằng thơng phiếu. Để thay thế lợng ngân phiếu rút khỏi lu thông, NHNN đã phát hành 1.000 tỷ đồng để lu thông với mệnh giá 50.000đ 100.000đ. Trong những năm qua, tỷ trọng tiền mặt lu thông có chiều hớng suy giảm, đây là một dấu hiệu tốt. Cụ thể, tỷ trọng thanh toán tiền mặt so với thanh toán không dùng tiền mặt năm 2001 là 11%( tỷ trọng phơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm cả ngân phiếu thanh toán ); tỷ trọng thanh toán tiền mặt so 10[...]... trờng mở 7 3. Kênh phát hành tiền thông qua ngân sách nhà nớc 7 4. Phát hành tiền thông qua kênh ngoại hối 7Phần II: Thực trạng lu thông tiền mặt Việt Nam 8 1. Thực trạng lu thông tiền mặt Việt Nam 8 2. Những thành tu hạn chế lu thông tiền mặt Việt Nam 11Phần III: Những giải pháp nhằm làm giảm tiền mặt lu thông1 2 1. Biện pháp hành chính 12 2. Biện pháp công nghệ 13 3. Biện pháp kinh... Trung ơngPhần II Thực Trạng Lu Thông Tiền Mặt Việt Nam 1. Thực trạng lu thông tiền mặt Việt Nam. Với những chính sách kinh tế mở vửa chính sách đối ngoại rộng mở của nhà nớc, quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, tạo ra các quan hệ đối ngoại về kinh tế, chính trị, xà hội, nhất là quan hệ với các tỉ chøc tµi chÝnh tiỊn tƯ thÕ giíi. Thu nhËp của ngơừi dân dần dần đợc cải thiện không ngừng gia... một vài u điểm của việc lu thông tiền mặt, nhng chúng ta phải công nhận việc sử dụng quá nhiều tiền mặt trong lu thông sẽ làm chậm tốc độ lu thông tiền tệ trong nền kinh tế vĩ mô mà tốc độ lu thông của tiền tệ tỷ lê với tốc độ lu thông của hàng hoá, do đó sẽ ảnh hởng sấu đến nền kinh tế.- Vì lợng tiền mặt lu thông lớn bất cứ ai có tiền đều có thể sử dụng để mua hàng hoá nên nó dễ bị giảm giá và. .. các thông t, hớng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật để mọi ngời biết đợc cách thức thanh toán.2. Biện pháp công nghệ.Để giảm tiền mặt lu thông, trong khi lợng tiền lu thông ngày càng tăng do nhu cầu về trao đổi hàng hoá ngày càng cao thì bắt buộc các ngân hàng phải có các biện pháp lu thông khác để thay thế lu thông bằng tiền mặt nh lu thông qua thanh toán điện tử, thanh toán bằng séc. Để thực. .. loại tiền đợc tín nhiệm nhất bởi vì đây là đồng tiền của chính phủ nó có hiệu lực trao đổi trên toàn lÃnh thổ. Hiện nay, tiền có giá trị thực chủ yếu là tiền vàng, vì tiền vàng có gía trị thực nên nó có nhiều u điểm hơn so với tiền giấy nh mức ổn định của đồng tiền, giá trị trao đổi, phạm vi trao đổi. Bây giờ, tiền vàng ít đợc sử dụng hơn. Vàng hiện nay đợc sử dụng chủ yếu nhằm mục đích thực. .. em mong muốn NHNN Việt Nam sẽ hoạt động tốt hơn nhiệm vụ của mình là thực hiện quản lý nhà nớc trên lĩnh vực tiền tệ ngân hàng thông qua các chính sách, các biện pháp hợp lý, tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ, thông thoáng, để từ đó hệ thống ngân hàng thơng mại hoạt động tốt hơn trên lĩnh vực kinh doanh tiền tệ; đồng tiền Việt Nam, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt dần dần có vị... ơngmẽ đến việc lu thông tiền tệ, góp phần luân chuyển hàng hoá, tạo ra điều kiện phát triển kinh tế.2. Những thành tu hạn chế lu thông tiền mặt Việt Nam. Kể từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nền kinh tế nớc ta trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong mỗi giai đoạn đó, việc lu thông tiền tệ cũng diễn ra khác nhau, đặt biệt trong những năm gần đây việc lu thông tiền tệ có những bớc chuyển... gia tăng. Việc sử dụng tiền mặt trong lu thôngb ngày một nhiều hơn so với thời kỳ bao cấp với sự tồn tại của tem phiếu, làm cho lu thông hàng hoá ách tắt. Đồng tiền Việt Nam luôn tục thay đổi về mẫu mÃ, màu sắc, kích thíc chÊt liƯu víi c¸c mƯnh gi¸ hÕt søc phong phú ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu tiền mặt rất lớn trong dân c. Vừa qua NHNN Việt Nam đà cho lu thông tiền mặt rất đa dạng về mệnh... ý hơn cả là NHNN Việt Nam đà cho lu thông các loại tiền mới nhất vào ngày 17/12/2003. Đồng tiền mới đợc phép lu thông trong đợt này gồm có bốn mệnh gía,các đồng tiền kim loại gồm có ba mệnh giálà 200đ, 1000đ, 5000đ còn đồng tiền polimer có hai mệnh gía là 100000đ 500000đ. Tiền mặt có nhiều mệnh giá là do nhu cầu khác nhau của nhân dân, do đó đà tạo ra đợc sự tiện lợi của tiền mặt. Nếu nh trớt... trò đối với nền kinh tế nh là vai trò của máu đối với con ngời. Khối lợng tiền mặt trong lu thông nhiều hay ít đều ảnh hởng tới nền kinh tế. Thông thờng một nền kinh tế càng phát triển thì tỷ lệ lu thong tiền mặt càng giảm xuống. Hiện nay, Việt Nam đà đang triển khai từng bớc đợc các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt vào đời sống nhân dân để nâng cao vai trò hoạt động của ngân hàng đáp ứng . 2. Những thành tu và hạn chế lu thông tiền mặt ở Việt Nam. ................11Phần III: Những giải pháp nhằm làm giảm tiền mặt lu thông1 2 1. Biện pháp. hối.............................................7Phần II: Thực trạng lu thông tiền mặt ở Việt Nam. .....................8 1. Thực trạng lu thông tiền mặt ở Việt Nam. ............................................8
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt.doc, Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt.doc, Thực trạng lưu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lưu thông tiền mặt.doc, Nguyên tắc phát hành tiền dựa trên cơ sở trữ kim làm đảm bảo. Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng hàng hoá., Kênh thị trờng mở. Kênh phát hành tiền thông qua ngân sách nhà nớc. Phát hành tiền thông qua kênh ngoại hối. Thực trạng lu thông tiền mặt ở Việt Nam., Những thành tu và hạn chế lu thông tiền mặt ở Việt Nam., Biện pháp công nghệ.

Từ khóa liên quan