luận văn kinh tế phát triển Đề án KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH XA XUÂN YÊN NĂM 2012

34 209 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 12:43

đề án Kế hoạch phát triển KT-XH xa Xuân Yên năm 2012 Phần 1: phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội A) Phân tích ti m n ng phát tri n kinh t - xã h i: V trí a lí, t nhiên: - V trí a lí: + Xuân Yên l m t xã vùng ng b ng cách trung tâm huy n Th Xuân 2km v phía ông, phía B c giáp xã Xuân Lai, phía Nam giáp xã Phú Yên, phía ông giáp xã Xuân Hòa, phía Tây giáp xã Xuân L p. V trí n y khá thu n l i cho vi c thông th ng, buôn bán, giao lu vn hóa c a xã v i các vùng lân c n. + L m t trong nh ng xã n m trên l u v c sông Chu, khá thu n l i cho vi c phát tri n nông nghi p. - Khí h u: + Khí h u nhi t i gió mùa. + Th ng có bão v l l t v o mùa ma. + Ch u nh h ng c a gió L o khô v nóng. + Mùa ông kéo di v có nhi u t rét m. Các yếu tố khí hậu trên có ảnh hởng không tốt đến việc sản xuất nông nghiệp của xã. Các y u t ti m n ng g n v i t: - T ng di n tích t nhiên: 322,1 ha - Di n tích t canh tác: 157,8 ha - Di n tích t tr ng lúa: 93, 89 ha - Di n tích t m u: 62,91 ha Các ti m n ng không g n v i t: - T ng dân s : 3046 Trong ó số ngời trong độ tuổi lao động là 1683, chiếm 55,25% tổng dân số xã có lực lợng lao động dồi dào. - T l lao ng có k n ng, trình o t o: 17%. - Ng i dân có c tính siêng n ng, c n cù, nhi u kinh nghi m trong canh tác lúa n c, hoa m u. B) Phân tích th c tr ng phát tri n kinh t xã h i. I) Thu n l i v khó khn trong vi c th c hi n k ho ch phát tri n KT-XH xó nm 2011. 1) Thu n l i. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và cũng là năm dành nhiều thời gian cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, cũng là năm có rất nhiều thuận lợi, đất nớc đang trong thời kỳ đổi mới tình hình kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân luôn đợc cải thiện. 2) Khó khăn. Bên cạnh đó xã cũng gặp không ít những khó khăn đó là: Vừa phải chịu tác động của nền kinh tế thị trờng, các loại hàng hoá, vật t giá cả không ổn định, thời tiết khắc nghiệt, các loại dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm đã ảnh hởng xấu đến sản xuất và chăn nuôi, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tình hình địa phơng đang trong tình hình không ổn định do chịu ảnh hởng tồn đọng sau đại hội. Song d- ới sự lãnh đạo của ban chấp hành Đảng uỷ, sự tổ chức điều hành của UBND, sự phối kết hợp của MTTQ, các ngành, các thôn và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân trong địa phơng, tình hình kinh tế vẫn phát triển, Quốc phòng và an ninh đợc bảo đảm, nhiệm vụ chính trị thờng xuyên đợc hoàn thành. II) Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH xã năm 2011. 1) Lĩnh vực kinh tế. 1.1) Trồng trọt a) Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 Vụ đông + Cây ngô - Vùng đồng: 20 ha năng suất 5,5 tấn/ ha đạt 110 tấn - Vùng bãi : 80 ha năng suất 6 tấn/ha đạt 480 tấn - Cây đậu tơng 17,32 ha năng suất 1,1 tấn/ha (quy lơng thực = 38,10 tấn) - Rau màu các loại 1,1 ha năng suất 1,5 tấn/ha (quy lơng thực = 2,4 tấn) + Cây mía : 24 ha năng suất 96,8 tấn/ha x 930.000đ/tấn quy lơng thực đạt 331,9 tấn Vụ chiêm xuân + Cây lúa : 94,89 ha BQ năng suất 6,5 tấn/ha đạt 616,785 tấn + Cây ngô : 24,8 ha năng suất 6 tấn/ha đạt 148,8 tấn + Cây lạc : 12,53 ha năng suất 1,5 tấn/ha (Quy LT x 4) đạt 75,18 tấn + Cây cỏ 1,58 ha năng suất 7 tấn/ha quy lơng thực = 1,7 tấn Vụ thu mùa : - Cây lúa : 91,489 ha năng suất 5,5 tấn/ha đạt 503,2 tấn - Cây ngô : 34,398 ha năng suất 5,5 tấn/ha đạt 198,2 tấn - Rau màu các loại 0,6 ha năng suất 2 tấn/ha ( quy LT) = 1,2 tấn - Cây cỏ 1,58 ha năng suất 7 tấn /ha ( quyLT) = 3,5 tấn Tổng thu lơng thực cả năm đạt 2502 tấn. b) Kết quả thực hiện Vụ đông + Cây ngô - Vùng đồng: 20 ha năng suất 5 tấn/ ha đạt 100 tấn, đạt 90,9% KH. - Vùng bãi : 80 ha năng suất 5,5 tấn/ha đạt 440 tấn, đạt 91,67% KH. - Cây đậu tơng 17,32 ha năng suất 1,1 tấn/ha (quy lơng thực = 38,10 tấn), đạt 100% KH. - Rau màu các loại 1,1 ha năng suất 1,5 tấn/ha (quy lơng thực = 2,4 tấn), đạt 100% KH. + Cây mía : 24 ha năng suất 87 tấn/ha x 930.000đ/tấn quy lơng thực đạt 298 tấn, đạt 89,8% KH. Vụ chiêm xuân + Cây lúa : 94,89 ha BQ năng suất 6,2 tấn/ha đạt 588,32 tấn, đạt 95,4% KH. + Cây ngô : 24,8 ha năng suất 5,5 tấn/ha đạt 136,4 tấn, đạt 91,67% KH. + Cây lạc : 12,53 ha năng suất 1,2 tấn/ha (Quy LT x 4) đạt 62,5 tấn, đạt 83,13% KH. + Cây cỏ 1,58 ha năng suất 7 tấn/ha quy lơng thực = 1,7 tấn, đạt 100% KH. Vụ thu mùa : - Cây lúa : 91,489 ha năng suất 5 tấn/ha đạt 457,5 tấn, đạt 90,9% KH. - Cây ngô : 34,398 ha năng suất 5 tấn/ha đạt 171,9 tấn, đạt 86,7% KH. - Rau màu các loại 0,6 ha năng suất 2 tấn/ha ( quy LT) = 1,2 tấn, đạt 100% KH. - Cây cỏ 1,58 ha năng suất 7 tấn /ha ( quyLT) = 3,5 tấn, đạt 100% KH. Tổng thu lơng thực cả năm đạt 2.301,52 tấn đạt 92 % so mục tiêu đề ra. Giá trị thu nhập 16.110.640.000đ. Bình quân lơng thực đạt 14,58 tấn/ ha/ năm Bình quân đầu ngời đạt : 45 kg/ ngời/ tháng c) Đánh giá tình hình thực hiện Điểm mạnh: - Diện tích cây lúa, ngô, mía, và hoa màu đạt chỉ tiêu đặt ra. - Xã đã có kế hoạch phát triển cây ngô, mía. - Ngời dân đã biết áp dụng KH-KT vào sản xuất. Tồn tại: - Năng suất và sản lợng lúa, ngô, mía cha đạt chỉ tiêu KH. - Việc áp dụng KHKT của một bộ phận ngời dân vào sản xuất còn thấp. - Công tác quản lý đất đai ở các xứ đồng cha tốt, tình trạng lấy đất canh tác, lấy cát còn xảy ra, xây mộ vợt quá quy định ở 03 khu nghĩa địa vẫn còn gây ảnh hởng đến công tác quản lý đất đai ở địa phơng. - Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân cha kịp thời nên để ngời dân còn có ý kiến rất nhiều. Nguyên nhân: - Do ảnh hởng của bão và lũ lụt làm năng suất và sản lợng cây trồng giảm. - Hệ thống thủy lợi xuống cấp. - Đất nông nghiệp bị bạc màu. - Nhiều nông dân di c ra thành phố làm ăn, làm cho lực lợng lao động trong nông nghiệp giảm xuống, ảnh hởng đến sản lợng lơng thực. - Nhận thức của ngời dân còn hạn chế nên việc tiếp thu các kiến thức mới về KHKT cha cao. 1.2) Chăn nuôi a) Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 - Tổng đàn trâu bò: 1510 con. - Tổng đàn lợn: 2000 con. - Đàn gia cầm: 12090 con. b) Kết quả thực hiện - Tổng đàn trâu bò : 1.300 con (Chủ yếu là trâu bò hàng hoá) đạt 86% kế hoạch Giá trị bình quân 5 triệu đồng/con = 6.500.000.000đ - Tổng đàn lợn: 1.200 con đạt 60% kế hoạch Bình quân xuất chuồng 80kg/ con x 45.000đ/kg =4.320.000.000đ - Đàn gia cầm: 11000 con đạt 91% kế hoạch Bình quân 1,5 kg/con x 70.000đ/kg = 1.155.000.000đ Tổng thu nhập từ chăn nuôi = 11.975.000.000đ c) Đánh giá tình hình thực hiện Điểm mạnh: - Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đã đợc thực hiện thờng xuyên, kịp thời. - Tiến bộ khoa học - thuật vào chăn nuôi đã đợc phổ biến đến bà con qua các phơng tiện truyền thông đại chúng và sự giúp đỡ của cán bộ cấp huyện. - Xã đã có chủ trơng phát triển chăn nuôi theo hớng sản xuất hàng hóa. - Đã có các hộ vay vốn chăn nuôi theo mô hình trang trại. Các tồn tại: - Tập quán chăn nuôi còn nhỏ lẻ, đa số cha mạnh dạn vay vốn để phát triển chăn nuôi. - Cha đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân: - Nhận thức của ngời dân về áp dụng KHKT vào chăn nuôi còn hạn chế. - Cha có quy hoạch đất trồng cỏ tập trung phục vụ chăn nuôi. - Kĩ thuật chăn nuôi còn yếu, hiệu quả chăn nuôi thấp. - Dịch bệnh và rét đậm, rét hại làm chết gia súc, gia cầm. 1.3) Các ngành nghề CN, tiểu thủ CN, dịch vụ, thơng mại, BHXH, xây dựng cơ bản. a) Kết quả thực hiện: Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh, đặc biệt là dịch vụ buôn bán tại chợ và thu gom nông sản, giao lu hàng hoá với thị trờng bên ngoài nhằm thu hút vốn đầu t vào địa bàn ngày càng nhiều, các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng so với năm 2010. Thu từ các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, BHXH, lơng cán bộ, trợ cấp xã hội, xây dựng cơ bản đạt: 35.790.288.000đ. Trong đó : * Thu hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, XDCB: : 13.140.000.000đ * Thu từ dịch vụ thơng mại BHXH, lơng cán bộ, hu trí, mất sức, trợ cấp CSXH, XKLĐ đạt: 22.650.288.000đ Trong đó: Thu từ dịch vụ hàng quán: 720.000.000đ + Dịch vụ chợ 10.080.000.000đ + Đi làm ăn xa 3.120.000.000đ + Thu từ XKLĐ 2.340.000.000đ + Lơng cán bộ, hu trí, mất sức : 2.760.000.000đ + Lơng cán bộ, công chức + hợp đồng : 1.922.827.000đ + Chi trả chính sách cho ngời có công: 1.424.021.000đ + Trợ cấp đối tợng CSXH : 283.440.000đ Tổng thu nhập xã hội năm 2011 đạt 63.875.928.000đ tăng 26 % so với năm 2010.Trong đó : + Thu từ trồng trọt + chăn nuôi : 28.085.640.000đ chiếm 44% tổng thu nhập xã hội. + Thu hoạt động công nghiệp, tiểu thủ CN, XDCB : 13.140.000.000đ chiếm 20,5% + Dịch vụ khác + Lơng, BHXH, trợ cấp XH : 22.650.288.000đ chiếm 35,5%. Bình quân thu nhập đầu ngời đạt 1.238.000đ/ ngời/ tháng. b) Đánh giá tình hình thực hiện Điểm mạnh: - Công nghiệp, tiểu thủ côn nghiệp phát triển hơn so với các năm trớc, tỉ lệ trong tổng thu nhập xã hội tăng. - Tổng thu nhập xã hội tăng 26% so với năm 2010. - Thu nhập bình quân đầu ngời tặng Tồn tại: - Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, cha tận dụng đợc hết những lợi thế về tự nhiên, xã hội. - Thu nhập bình quân đầu ngời mặc dù tăng nhng vẫn thấp hơn thu nhập bình quân đầu ngời cả nớc. - Việc quản lý, điều hành xây dựng 02 tuyến đờng bê tông phục vụ vùng lúa cao sản còn để xảy ra sai sót. Ban quản lý dự án thiếu trách nhiệm đã quyết toán quá so với thực tế. gây khiếu kiện làm ảnh hởng đến lãnh đạo địa phơng. Nguyên nhân: - Ngời dân còn cha mạnh dạn vay vốn đầu t phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô lớn. đồng thời ít có các dự án đầu t trong nghành công nghiệp trên địa bàn xã. - Năng lực quản lí của ban lãnh đạo xã còn hạn chế, thiếu sự kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban ngành. 2) Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 2.1) Giáo dục a) Mục tiêu: - Cấp mầm non: Tổng số lớp là 6 với 12 giáo viên và 152 cháu. Đạt ít nhất 01 giáo viên giỏi cấp huyện, 01 giáo viên sáng kiến kinh nghiệm, 01 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp huyện. Số cháu bé khoẻ, bé ngoan đạt 95%, bé chuyên cần đạt 95%. Số cháu trong độ tuổi nhà trẻ đạt loại tốt = 36%, loại khá = 47%, loại trung bình= 17%. Số cháu trong độ tuổi mẫu giáo đạt loại tốt = 25,4%, loại khá 46,3%, loại trung bình 52 em= 28,3%. - Tr ờng Tiểu học: Tổng số cán bộ giáo viên là 17với 08 lớp học và 182 em học sinh. Số cán bộ giáo viên đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên là 100%. Đạt 01 giáo viên dạy giỏi và 01 giáo viên viết chữ đẹp cấp huyện, 02 giáo viên sáng kiến kinh nghiệm đợc xếp loại cấp huyện. Số học sinh giỏi 35 em = 19,2%, loại khá 90 em = 49,5 %, trung bình 57 em = 31,3%. - Tr ờng THCS: Tổng số cán bộ giáo viên là 24, trong đó 02 giáo viên giỏi cấp huyện, sáng kiến kinh nghgiệm đạt 01 bản cấp tỉnh và 03 bản cấp huyện, 15 cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến và 09 cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số học sinh của trờng là 217 em học sinh, trong đó học sinh giỏi 10 em = 4,6%; loại khá 80 em = 36,9%; trung bình 124 em = 57,1%; yếu kém 3 em = 1,4%. - Số học sinh đậu các trờng đại học 15 em, học sinh đậu cao đẳng 20 em. b) Kết quả thực hiện: - Cấp mầm non: Có 6 lớp, 12 giáo viên và 152 cháu. Trong năm 2011 trờng đã có 01 giáo viên giỏi cấp huyện, 02 giáo viên sáng kiến kinh nghiệm, 02 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp huyện. Số cháu bé khoẻ, bé ngoan đạt 96%, bé chuyên cần đạt 98%. Số cháu trong độ tuổi nhà trẻ đạt loại tốt = 38%, loại khá = 45%, loại trung bình= 17%. Số cháu trong độ tuổi mẫu giáo đạt loại tốt= 47,1%, loại khá 46,3%, loại trung bình 52 em= 28,3%. - Tr ờng Tiểu học: Trong năm học vừa qua trờng có 17 cán bộ giáo viên, 08 lớp học và 182 em học sinh. Số cán bộ giáo viên đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên chiếm 100%, trong đó đại học là 10, cao đẳng là 03, trung cấp chuyên nghiệp là 04 cán bộ giáo viên. Trờng có 01 giáo viên dạy giỏi và 01 giáo viên viết chữ đẹp cấp huyện, 04 giáo viên sáng kiến kinh nghiệm đợc xếp loại cấp huyện. Số học sinh giỏi 37 em = 20,3%, loại khá 93 em = 51,1%, trung bình 52 em = 28,5%. - Tr ờng THCS: Có 24 Cán Bộ giáo viên trong đó số giáo viên giỏi là 02 GV, sáng kiến kinh nghgiệm đạt 02 bản và 04 bản cấp huyện, có 17 cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến và 07 cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số học sinh của trờng là 217 em học sinh, trong đó học sinh giỏi 11 em = 4,8%, loại khá 83 em = 38,3% trung bình 123 em = 56,9%. - Số học sinh đậu các trờng đại học 17 em, học sinh đậu cao đẳng 14 em. c) Đánh giá tình hình thực hiện Mặt đợc: - Hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra, đa số các chỉ tiêu đều đạt trên 100%. - Hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học nhìn chung đầy đủ, đảm bảo cho công tác giáo dục ở địa phơng. - Đội ngũ giáo viên các cấp đảm bảo về số lợng và chất lợng. Làm tốt công tác quản lí, đồng bộ với kiểm tra, đánh giá, t vấn và thúc đẩy nghiệp vụ s phạm cho đội ngũ giáo viên tiểu học. - Chất lợng dạy và học ngày càng đợc cải thiện, áp dụng phơng pháp dạy và học mới có hiệu quả cao. - Hoàn thành chơng trình phổ cập trung học cơ sở, số học sinh khá, giỏi cả ba khối nhà trờng đều tăng so với các năm học trớc. Tồn tại: - Vẫn còn một số lợng nhỏ học sinh yếu kém so với mặt bằng chung. - Tỉ lệ học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh còn cha cao. - Trình độ tin học, sử dụng trang thiết bị hiện đại của cán bộ giáo viên còn thấp. 2.2) Y tế - Dân số và kế hoạch hóa gia đình a) Mục tiêu - Số cán bộ y tế xã là 05 trong đó có 1 bác sĩ, 11 y tế thôn, 01 dợc sĩ. - Giảm tỉ lệ trẻ em dới 5 tuổi suy dinh dỡng xuống còn 20 %. - 100% trẻ trong độ tuổi đợc tiêm đầy đủ các loại vacxin và uống vitamin định kì. - Cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngời dân. - Số lợt khám chữa bệnh là 1600. - Tiếp tục duy trì đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế. - Tiếp tục giảm tỉ lệ sinh con thứ ba xuống còn 6% - Tỉ lệ tăng dân số là 0,35%. b) Kết quả đạt đợc - Số cán bộ y tế là 04, không có bác sĩ, 11 y tế thôn, 01 dợc sĩ. - Tỉ lệ trẻ em dới 5 tuổi suy dinh dỡng là 18%. - 100% trẻ trong độ tuổi đợc tiêm đầy đủ các loại vacxin và uống vitamin định kì. - Năm 2011 trạm tổ chức khám và điều trị cho 345 lợt ngời theo phơng pháp dùng y học cổ truyền, khám và điều trị cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế 753 lợt ngời , 61 lợt trẻ em dới 5 tuổi và 585 lợt trẻ em dới 15 tuổi. Cấp giấy gới thiệu chuyển bệnh nhân chuyển lên tuyến trên khám và điều trị là 705 lợt ng- ời. Tổng số lợt ngời đợc khám chữa bệnh là 1744. - Đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế. - Tỉ lệ sinh con thứ ba là 5,8%. - Tỉ lệ tăng dân số là 0,35%. c)Đánh giá tình hình thực hiện: Mặt đợc: - Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực từng bớc tạo đợc lòng tin của nhân dân trong việc khám, điều trị tại trạm, đội ngũ cán bộ y tế hoạt động, tinh thần phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. - Trạm y tế phục vụ bệnh nhân 24/24h, đảm bảo giao ban tại trạm y tế và Trung tâm y tế huyện hàng tháng. - Công tác KHHGĐ thờng xuyên hoạt động tốt, đội ngũ cộng tác viên hoạt động tích cực, thực hiện đầy đủ các chơng trình, mục tiêu truyền thông, tuyên truyền sâu rộng và kịp thời các chủ trơng của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nớc về thực hiện KHHGĐ. Tồn tại: - Cha có bác sĩ tại trạm y tế. - Chăm sóc sức khỏe ban đầu mặc dù có cải thiện nhng vẫn cha đáp ứng nhu cầu của ngời dân. - Trang thiết bị, máy móc phục vụ việc khám chữa bệnh còn nghèo nàn. Nguyên nhân: - Y tế cấp trên cha bổ sung kịp thời nhân sự cho cấp cơ sở. - Cơ sở hạ tầng của y tế cha đợc đầu t đúng mức. 2.3) Công tác văn hoá - Thông tin - TDTT Mặt đợc: Công tác thông tin tuyên truyền luôn đợc quan tâm đổi mới cả về hình thức và nội dung, tuyên truyền kịp thời các chủ trơng, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nớc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết HĐND các cấp trong việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh, đặc biệt tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong địa phơng nhằm đem lại hiệu quả thiết thực tạo sự đồng tình, hởng ứng của ngời dân.Trong năm đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã đợc 700 lợt, viết khẩu hiệu 50 câu, băng Zôn 50 câu. [...]... dung sau: - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phơng án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quyết toán ngân sách hàng năm của xã - Công khai kế hoạch sử dụng đất Công khai dự án xây dựng nông thôn mới với các hạng mục đầu t và thứ tự u tiên, tiến độ thực hiện, phơng án đền bù, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, lấy ý kiến của nhân dân để điều chỉnh cho hợp lý - Công khai nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công... hội cho các đối tợng, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo đa đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển Giải pháp giảm tỉ lệ hộ nghèo: Hớng dẫn hộ nghèo có kế hoạch về phát triển kinh tế gia đình và chi tiêu hợp lí - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hớng dẫn hộ gia đình lập kế hoạch cụ thể phát triển kinh tế hộ gia đình - Tổ chức hộ nghèo tham quan mô hình làm ăn có hiệu quả trong... tác tài chính kế toán cơ bản thực hiện đúng luật ngân sách nhà nớc, số thu - Chi ngân sách đều đạt kế hoạch đợc giao III) Ma trận SWOT Điểm mạnh: Cơ hội: - Xã có tài nguyên đất, tài nguyên - Nền kinh tế đất nớc đang trong nớc dồi dào, thuận lợi cho việc đà phát triển, tạo nhiều cơ hội phát triển nông nghiệp cho xã phát triển trong nhiều lĩnh vực - Vị trí địa lí thuận lợi cho việc phát triển công thơng... thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã, số kiểm tra về dự toán ngân sách xã, các nguồn lực tài chính khác (các dự án, chơng trình mục tiêu, các nguồn tín dụng,) - Đề nghị UBND Huyện, phòng TCKH xem xét giải quyết các đề nghị hỗ trợ của xã; trờng hợp có những kiến nghị không thực hiện đợc hoặc cha triển khai, đề nghị cho biết lí do và kế hoạch triển khai các đề nghị đó trong các năm kế hoạch tiếp theo... động kinh tế xã hội của xã Đối với huyện: - Đề nghị UBND huyện, Phòng TCKH huyện cung cấp kịp thời các văn bản chính sách chế độ về thu chi tài chính ngân sách cho xã; hớng dẫn cụ thể cho xã xây dựng dự toán và thống nhất cả về biểu mẫu dự toán ngân sách; thờng xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kế toán xã - Đề nghị UBND và Phòng TCKH huyện xem xét và giao thu dự toán... nhiều nền kinh tế cả nớc, sự bất ổn của thị trờng, tỉ lệ lạm phát cao - Tỉ lệ lao động có kĩ năng đã qua đào tạo còn thấp - Tỉ lệ thiếu việc làm của nông dân còn cao - Nhận thức của ngời dân còn cha cao, hạn chế việc ứng dụng KHKT vào phát triển kinh tế - Năng lực của ban lãnh đạo còn hạn chế Phần 3: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 I) Thuận lợi, khó khăn 1) Thuận lợi Nhân dân trên địa bàn... của các dự án, vốn cam kết của Ngân sách, đóng góp của dân c và các thành phần kinh tế khác đợc triển khai đúng kế hoạch đề ra b) Kiến nghị Đối với xã: - UBND xã căn cứ vào bản kế hoạch đã đợc HĐND xã phê duyệt, tổ chức điều hành các hoạt động trên địa bàn xã theo đúng KH đề ra - HĐND xã ra nghị quyết sát và đúng về các khoản thu chi trên địa bàn xã theo đúng quy định của pháp luật - UBND xã kết hợp... quan thuế xác định nguồn thu của năm kế hoạch; xem xét lại các khoản đóng góp và mức giảm trừ việc đóng góp tự nguyện trên địa bàn xã thuộc năm kế hoạch - UBND xã cần điều hành có hiệu quả trong chi tiêu, nhất là các khoản chi thờng xuyên, u tiên cho chi con ngời, bám sát dự toán chi trong năm Đồng thời quản lí chặt chẽ các khoản chi phát sinh ngoài dự toán; đôn đốc các dự án, các thôn cung cấp thông tin... dựng gia đình văn hoá kết quả 100% số hộ tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hoá Qua đánh giá tổng kết của MTTQ năm 2011 có 3 thôn đạt khu dân c tiên tiến, toàn xã có 560 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá chiếm 56,7% Tồn tại: Văn hóa xã hội đã có nhiều chuyển biến, song về hoạt động cha thờng xuyên còn mang nặng tính thời vụ, phong trào của các làng văn hóa không đồng đều, tổ chức, tuyên truyền cho... Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo có tinh nông nghiệp thần trách nhiệm và năng lực - Đợc bổ sung nguồn nhân lực có ngày càng đợc nâng cao kĩ năng - Tình hình phát triển kinh tế, chính trị, an ninh khá ổn định - Nhận đợc sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện và Tỉnh trong việc phát triển KT-XH Điểm yếu: Thách thức: - Nguồn lực tài chính của xã cha - Sự phát triển không ổn định của huy động đợc nhiều nền kinh tế cả nớc, . đề án Kế hoạch phát triển KT-XH xa Xuân Yên năm 2012 Phần 1: phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội A) Phân tích ti m n ng phát tri n kinh t - xã h i:. nội dung sau: - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phơng án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quyết toán ngân sách hàng năm của xã. - Công khai kế hoạch sử dụng đất. Công khai dự án xây dựng nông. nhiệm vụ chính trị thờng xuyên đợc hoàn thành. II) Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH xã năm 2011. 1) Lĩnh vực kinh tế. 1.1) Trồng trọt a) Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 Vụ đông + Cây
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn kinh tế phát triển Đề án KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH XA XUÂN YÊN NĂM 2012, luận văn kinh tế phát triển Đề án KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH XA XUÂN YÊN NĂM 2012, luận văn kinh tế phát triển Đề án KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH XA XUÂN YÊN NĂM 2012