Tài trợ cho xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại.doc

72 747 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

Tài trợ cho xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại Mục lụcChơng I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại.1.1 Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu.1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu.1.2.1. Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu .1.2.1.1. Khái niệm.1.2.1.2. Vai trò.1.2.2. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại.1.3. Các yếu tố ảnh hỡng tới hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM ở Việt Nam.Chơng II : Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội .2.1. Khái quát về NHNT Hà Nội .2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNT Hà Nội .2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội .2.1.3. Tình hình 1 số hoạt động kinh doanh chính của NHNT Hà Nội .2.1.3.1. Về huy động vốn.2.1.3.2. Về cho vay.2.1.3.3. Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội .2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thơng Hà Nội 2.3.1 Những mặt đạt đợc2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhânLê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệpChơng III: Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại NHNT Hà Nội3.1 Phơng hớng hoạt động và nhiệm vụ công tác năm 2003 của NHNT Hà Nội3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại NHNT Hà Nội 3.2.1. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành3.2.2 Giải pháp về nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK3.2.3. Chiến lợc con ngời và công nghệ ngân hàng3.2.4. Chính sách khách hàng3.3. Kiến nghị3.3.1 Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô3.3.2. Đối với NHNT Việt Nam 3.3.3. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh XNK2Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệpChơng I: Một số vấn đề cơ bản về tài trợ cho xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại.1.1. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu .Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào nền sản xuất trong nớc mà còn phải quan hệ với các nớc bên ngoài. Do có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên nh tài nguyên, khí hậu .mà mỗi quốc gia có thế mạnh trong việc sản xuất một số mặt hàng nhất định. Để đạt đợc hiệu quả kinh tế đồng thời đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng đa dạng ở trong nớc, các quốc gia đều mong muốn có đợc những sản phẩm chất l-ợng cao với giá rẻ hơn từ các nớc khác đồng thời mở rộng đợc thị trờng tiêu thụ đối với các sản phẩm thế mạnh của mình. Chính từ mong muốn đó đã làm nảy sinh hoạt động thơng mại quốc tế.Hoạt động thơng mại quốc tế thông qua mối quan hệ rộng rãi vợt ra ngoài biên giới quốc gia sẽ là cầu nối giữa nền kinh tế trong nớc với nền kinh tế bên ngoài, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế ở mỗi khu vực và trên toàn thế giới.Thơng mại quốc tế đợc cấu thành bởi hai bộ phận cơ bản xuất khẩunhập khẩu. Do vậy, xác định đợc vai trò quan trọng cũng nh có sự quan tâm thích đáng đến hoạt động xuất nhập khẩu là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động thơng mại quốc tế. Đối với Việt Nam, ngoài những đặc điểm nêu trên chúng ta còn có những nét đặc thù riêng đó là nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng kĩ thuật lạc hậu, công nghệ thủ công . đang rất cần đợc đổi mới, bên cạnh đó tiềm lực xuất khẩu lại lớn nhng cha đợc khai thác hiệu quả. Tất cả những điều này cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu đối với nớc ta càng quan trọng hơn.Vai trò của xuất nhập khẩu đối với sự phát triển kinh tế đợc thể hiện qua một số khía cạnh cơ bản sau: 3Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp Xuất khẩu- Xuất khẩu đem lại nguồn thu ngoại tệ chủ yếu cho đất nớc tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc.- Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Thông qua việc đẩy mạnh xuất khẩu, Nhà nớc sẽ khuyến khích các ngành, nghề phát triển bởi họ phần nào có đợc thị trờng tiêu thụ ổn định và mở rộng hơn. Đồng thời, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trờng quốc tế sẽ tạo cho các nhà sản xuất sự năng động và sáng tạo trong kinh doanh, sự quan tâm đúng đắn đến việc nâng cao hiệu quả quản lí, đổi mới công nghệ cũng nh nâng cao chất lợng của sản phẩm.- Xuất khẩu tạo điều kiện cho việc nhập khẩu có thể diễn ra thuận lợi hơn nhờ nguồn ngoại tệ thu đợc và mối quan hệ quốc tế mà nó tạo ra. Nhập khẩuSong song với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Cụ thể:- Nhập khẩu tạo ra hàng hoá bổ sung cho hàng hoá thiếu hụt trong nớc và thay thế những sản phẩm trong nớc không sản xuất đợc hay sản xuất với chi phí cao hơn để đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng nội địa một cách tốt nhất, từ đó tạo sự ổn định về cung-cầu trong nớc và cao hơn là sự ổn định kinh tế vĩ mô.- Nhập khẩu có tác động đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, đổi mới công nghệ tạo tiền đề thuận lợi cho sản xuất.- Ngoài ra, nhập khẩu còn có vai trò thúc đẩy xuất khẩu thông qua việc cung cấp các nguyên vật liệu, máy móc thiết bị đầu vào cho xuất khẩu cũng nh góp phần định hớng sản phẩm, định hớng thị trờng cho xuất khẩu. Cuối cùng, một vai trò hết sức quan trọng của cả xuấtnhập khẩu đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đó là tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và mở rộng hợp tác quốc tế.4Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu.Nh đã nói trên, trong nền kinh tế mở các doanh nghiệp luôn phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt. Họ không chỉ phải cạnh tranh với các nhà sản xuất trong nớc mà còn phải cạnh tranh với các đối thủ nớc ngoài. Để chiến thắng trong cạnh tranh, ngoài việc cần thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nớc nh sự u đãi về thuế, sự điều chỉnh tỉ giá hối đoái phù hợp . các doanh nghiệp còn cần phải có một tiềm lực tài chính mạnh để thực hiện các hoạt động nh đổi mới dây chuyền công nghệ, mua sắm máy móc hiện đại, mua sắm nguyên vật liệu, cải tiến nâng cao chất lợng sản phẩm, hạ giá thành . Song trên thực tế do khả năng tài chính có hạn nên hầu hết các doanh nghiệp đều cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài.Nhu cầu tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu nảy sinh từ những đòi hỏi đó và nó gắn liền với các giai đoạn của hoạt động này.Do hoạt động thơng mại quốc tế hiện nay là rất đa dạng và vì thế cũng hết sức phức tạp (nó bao gồm nhiều mối quan hệ nh: thơng mại giữa các nớc phát triển, thơng mại giữa các nớc đang phát triển, thơng mại giữa các nớc phát triển và đang phát triển .) nên để phù hợp với điều kiện Việt Nam cũng nh với đề tài nghiên cứu, ở đây tôi chỉ xin đề cập đến hoạt động thơng mại quốc tế giữa các n-ớc phát triển và đang phát triển.- Xuất khẩu hàng hoá từ các nớc phát triển sang các nớc đang phát triển chủ yếu là hàng hoá t liệu sản xuất nh máy móc thiết bị, kỹ thuật, công nghệ. Đây là những hàng hoá mà để hoàn thành hoạt động xuất khẩu cần phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau từ phân tích nhu cầu, kí kết hợp đồng, sản xuất cung ứng, lắp ráp chạy thử . đến thanh toán tiền hàng. Nhu cầu tài trợ thờng để đáp ứng các chi phí cho quảng cáo, thiết kế mẫu mã, sản xuất và cung cấp công trình.- Xuất khẩu hàng hoá từ các nớc đang phát triển sang các nớc phát triển chủ yếu là các mặt nh nông, lâm, thuỷ hải sản, hàng thô hay mới qua sơ chế . Và nhu cầu tài trợ thờng là để thu mua chế biến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời.Để có cái nhìn tổng quát về nhu cầu tài trợ nảy sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu ta sẽ xem xét nhu cầu tài trợ của các nhà xuất khẩunhập khẩu hình 5Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệpthành trong cùng một hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá máy móc, thiết bị kĩ thuật, công nghệ. Nhu cầu tài trợ cho xuất khẩuViệc thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hoá máy móc thiết bị thờng kéo dài từ nhiều tháng cho tới vài năm, do đó thông thờng nhu cầu tài trợ thờng nảy sinh ở nhiều giai đoạn khác nhau. Cụ thể:+ Giai đoạn phân tích nhu cầu, thiết kế, tìm kiếm khách hàng, đại diện tại các hội chợ, đàm phán sơ bộ, lập kế hoạch: Để hoàn thành tốt giai đoạn này các chuyên gia phải thực hiện các chuyến đi dài ngày và tiến hành nhiều cuộc đàm phán, phải làm ra hàng mẫu và mô hình để trng bày, giới thiệu. Sau đó họ còn phải hoàn tất các tài liệu thiết kế và tính toán chính xác cho đàm phán hợp đồng. Chi phí cho những hoạt động này không phải nhỏ, đặc biệt với các cơ sở kinh doanh tiềm lực tài chính còn hạn hẹp. + Giai đoạn ký kết hợp đồng: Trong trờng hợp nhà xuất khẩu cha có uy tín cao ở nớc ngoài, đối tác có thể yêu cầu một bảo đảm giao hàng hoặc bảo đảm hoàn thành công trình. Đảm bảo này sẽ có hiệu lực nếu việc giao hàng hoặc hoàn thành công trình không đúng nh thoả thuận. Trờng hợp khác, nếu nhà xuất khẩu cần tiền đặt cọc mà nhà nhập khẩu là ngời nớc ngoài đang gặp khó khăn về tài chính, nhà xuất khẩu có thể đề nghị ngân hàng của mình cung cấp tín dụng tơng đơng với số tiền đặt cọc và nhà nhập khẩu có nghĩa vụ chi trả cho khoản tín dụng đó + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất: Sau khi đã kí hợp đồng, nhà xuất khẩu sẽ tiến hành chuẩn bị sản xuất. Nhất là việc xây dựng các công trình lớn nh, nhà máy, xí nghiệp . việc này thờng đi kèm với chi phí lớn vợt quá mức đặt cọc.+ Giai đoạn sản xuất: Mặc dù đã có những thoả thuận về việc thanh toán tiếp theo của ngời mua, trong thời gian này thờng nảy sinh các nhu cầu tài chính cao về vật t và chi phí liên quan khác vợt qua các khoản thanh toán giữa chừng.6Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp+ Giai đoạn cung ứng: Ngay cả trong giai đoạn cung ứng cũng có thể nảy sinh các chi phí cần đợc tài trợ nh chi phí vận tải, bảo hiểm . tuỳ theo điều kiện cung ứng.+ Giai đoạn lắp ráp, chạy thử, bàn giao công trình: Sau khi hàng hoá đợc giao tới địa điểm qui định, nhà xuất khẩu còn cần chi phí cho lắp ráp chạy thử cho tới khi đợc ngời mua thu nhận và chấp nhận thanh toán.+ Giai đoạn bảo hành: Trong giai đoạn này ngời mua có quyền yêu cầu đ-ợc bảo hành ở ngân hàng của nhà xuất khẩu trớc khi thanh toán.+Giai đoạn thanh toán: Hiện nay, để việc cung cấp hàng hoá xuất khẩu đ-ợc thuận lợi ngời xuất khẩu thờng phải dành cho ngời mua một u đãi thanh toán trong nhiều năm mà ngời xuất khẩungân hàng của họ có thể chấp nhận đợc. Trong thời gian chờ đợc thanh toán nhà xuất khẩu thờng có nhu cầu đợc tài trợ để đảm bảo vốn cho quá trình tái sản xuất tiếp theo.Nhu cầu tài trợ nhập khẩuVới hoạt động nhập khẩu, nếu nh nhà xuất khẩu có nhu cầu tài trợ để đẩy mạnh hoạt động bán hàng thì các nhà nhập khẩu cũng nảy sinh nhu cầu tài trợ để mua hàng khi khả năng tài chính không đáp ứng đợc. Vì vậy về phía nhà nhập khẩu cũng hình thành nhu cầu tài trợ trên nhiều mặt.- Giai đoạn trớc khi kí kết hợp đồng: ở giai đoạn này các nhà nhập khẩu cần có những chi phí cho việc thuê các chuyên gia phân tích chính xác nhu cầu của mình để tiến hành đấu thầu một cách phù hợp.-Giai đoạn sau khi kí kết hợp đồng: Sau khi kí kết đợc hợp đồng, nhà nhập khẩu cần đợc tài trợ để đặt cọc, tạm ứng cho nhà xuất khẩu -Giai đoạn sản xuất và hoàn thành công trình: Trong giai đoạn này nhà nhập khẩu có thể phải thực hiện những khoản thanh toán giữa chừng cho nhà xuất khẩu hay tài trợ cho các công việc ở điạ phơng để chuẩn bị cho đầu t.7Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp- Giai đoạn cung ứng và vận chuyển hàng hoá: Tuỳ theo điều kiện cung ứng hàng hoá có thể nảy sinh nhiều phí tổn về vận chuyển và bảo hiểm đối với các nhà nhập khẩu.- Nhận hàng hoá: Nếu tiến hành thanh toán cung ứng hàng hoá khi xuất trình chứng từ (có th tín dụng kèm theo hoặc theo điều kiện D/P) thì thờng nhà nhập khẩu chỉ có thể nhận đợc hàng khi giá trị trên hoá đơn đã ghi rõ hoặc có thể tài trợ đợc.- Xử lí tiếp, bán tiếp, tài trợ tiêu thụ: Đối với hàng hoá chủ định bán tiếp thì nhà nhập khẩu còn có nhu cầu tài trợ giữa chừng cho khoảng thời gian từ khi nhập hàng về tới khi hàng hoá đợc tiêu thụ.Nếu sản phẩm là những dây chuyền công nghệ để sản xuất thì nhà nhập khẩu sẽ có nhu cầu đợc tài trợ cho giai đoạn từ khi sản xuất sản phẩm mới tới khi tiêu thụ đợc các sản phẩm làm ra và thu đợc tiền hàng.Qua việc xem xét nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩu ở trên ta có thể khẳng định rằng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có một nhu cầu tài trợ rất lớn. Vậy thì để đáp ứng cho nhu cầu đó có những nguồn tài trợ nào. Dới đây là một số nguồn tài trợ thờng dùng cho xuất nhập khẩu.1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu.Hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động kinh tế cơ bản, do vậy nó cũng đợc tài trợ từ rất nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, những nguồn tài trợ thờng đợc sử dụng là:Tín dụng thơng mại (hay tín dụng nhà cung cấp): là nguồn tài trợ đợc thực hiện thông qua hình thức mua bán chịu hàng hoá, dịch vụ với các công cụ chủ yêú là kỳ phiếu và hối phiếu. Đây là nguồn tài trợ ngắn hạn đợc a dùng vì dễ thực hiện, khả năng chuyển thành tiền mặt cao (thông qua chiết khấu tại các ngân hàng), linh hoạt về thời hạn. Tuy nhiên, các công cụ nh hối phiếu thờng đ-ợc sử dụng trên cơ sở có ngân hàng đứng ra chấp nhận hay bảo đảm.8Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệpVốn tự có: Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp khác nhau mà vốn tự có có thể là vốn Ngân sách cấp, vốn cổ phần của các sáng lập viên công ty cổ phần hay vốn của chủ doanh nghiệp t nhân.Vốn tự có chủ yếu bao gồm vốn khi thành lập doanh nghiệp nh nói trên và phần lợi nhuận để lại + khấu hao. Sử dụng vốn tự có doanh nghiệp có thể giảm đợc hệ số nợ, tạo sự chủ động trong kinh doanh. Tuy vậy, nguồn tài trợ này có hạn chế là qui mô không lớn và nhiều khi chi phí cơ hội của việc giữ lại lợi nhuận cao. Phát hành cổ phiếu: Với các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay họ có thể phát hành cổ phiếu công ty để huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Hình thức này có u điểm là doanh nghiệp có đợc sự chủ động trong việc huy động và sử dụng vốn, giảm đợc nguy cơ phá sản khi gặp khó khăn (vì có thể không phải phân chia lợi tức cổ phần hoặc có thể hoãn trả lợi tức khi bị lỗ hoặc không có nhiều lãi) hay làm tăng vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ của doanh nghiệp .Tuy nhiên, chỉ có các doanh nghiệp thỏa mãn những điều kiện nhất định mới đợc sử dụng hình thức này. Với nớc ta, do thị trờng tài chính còn cha phát triển nên hình thức tài trợ này còn ít đợc sử dụng hoặc nếu có sử dụng thì hiệu quả cha cao. Phát hành trái phiếu công ty: Đây cũng là một hình thức tài trợ khá phổ biến trong nền kinh tế thị trờng gần nh cổ phiếu. Trái phiếu là một giấy chứng nhận nợ của doanh nghiệp. Sử dụng phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể huy động vốn cho hoạt động kinh doanh mà không dẫn đến phải chia quyền kiểm soát doanh nghiệp nh khi sử dụng cổ phiếu thờng. Tuy nhiên, với trái phiếu doanh nghiệp thờng phải trả lợi tức cố định cho dù hoạt động kinh doanh có lãi hay không. Điều này dễ làm tăng khả năng phá sản đối với doanh nghiệp khi gặp khó khăn về tài chính. Ngoài ra, với thị trờng tài chính cha phát triển nh đã nói trên thì hình thức này cũng khó phát huy tốt đ-ợc u thế của nó.Tín dụng ngân hàng: Ngân hàng có thể tài trợ cho các doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức và với những mục đích sử dụng khác nhau nh: cho vay ngắn hạn theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hợp đồng, cho vay có đảm 9Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệpbảo . để thu mua dự trữ, sản xuất, nhập khẩu nguyên vật liệu, đáp ứng nhu cầu vốn lu động. Hoặc cho vay dài hạn để đầu t dự án, mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ . Tuỳ vào từng doanh nghiệp mà Ngân hàng có thể áp dụng những hình thức nhất định sao cho thuận lợi với cả hai bên. Một đặc điểm khá nổi bật của tín dụng ngân hàng là có khả năng linh hoạt về lãi suất cũng nh thời hạn. Các nguồn tài trợ khác: Ngoài các nguồn tài trợ trên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn có thể đợc tài trợ bằng các nguồn nh đầu t nớc ngoài, vay nợ viện trợ của nớc ngoài, hỗ trợ của Chính phủ .Hiện nay các nguồn này thờng cũng đợc sử dụng thông qua các Ngân hàng.Nh vậy, nguồn tài trợ cho xuất nhập khẩu rất đa dạng nhng trong đó nguồn tín dụng ngân hàng nhờ có những u thế riêng nên vẫn nắm giữ một vị trí đặ c biệt đối với sự phát triễn của đất nớc nói chung vá hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 1.2.1. Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu .1.2.1.1. Khái niệm.Tín dụng nói chung là một phạm trù kinh tế đợc rất nhiều nhà kinh tế học đề cập đến và do đó cũng có nhiều cách hiểu khác nhau về tín dụng.Tuy nhiên, theo cách hiểu chung nhất thì: tín dụng là một quan hệ xã hội giữa ngời cho vay và ngời đi vay, giữa họ có mối liên hệ với nhau thông qua sự vận động của giá trị vốn tín dụng đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ hoặc hiện vật.Trên cơ sở đó ta có thể hiểu Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng, một tổ chức chuyên doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là các tổ chức, đơn vị kinh tế-xã hội, các cơ quan Nhà nớc và các tầng lớp dân c .10[...]... động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại ở Việt Nam Do việc cho vay có liên quan chặt chẽ đến cả ngân hàng và khách hàng mà nó phục vụ, các chính sách cho vay phải đợc phác hoạ một cách cẩn thận sau 21 Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệpChơng I: Một số vấn đề cơ bản về tài trợ cho xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại.1.1. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu 1.1.1.... bật của tín dụng ngân hàng là có khả năng linh hoạt về lÃi suất cũng nh thời hạn. Các nguồn tài trợ khác: Ngoài các nguồn tài trợ trên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn có thể đợc tài trợ bằng các nguồn nh đầu t nớc ngoài, vay nợ viện trợ của nớc ngoài, hỗ trợ của Chính phủ Hiện nay các nguồn này thờng cũng đợc sử dụng thông qua các Ngân hàng. Nh vậy, nguồn tài trợ cho xuất nhập khẩu rất đa dạng... những nhập khẩu quan trọng trong khi khả năng tài chính của họ cha đáp ứng đợc.Thứ năm, ngân hàng là một đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ của nớc ngoài cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bởi vì hiện nay phần lớn các nguồn tài trợ của các tổ chức tµi chÝnh- tiỊn tƯ qc tÕ cho mét qc gia nào đó đợc thực hiện qua các ngân hàng nớc sở tại. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu càng... càng có ý nghĩa hơn khi ngân hàng thực hiện các chính sách của Nhà nớc, trong đó có chính sách hớng về xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Ngân hàng sẽ cung cấp cho các nhà xuất nhập khẩu những khoản tín dụng lớn với lÃi xuất u đÃi mà nhờ đó họ có thể giải quyết vấn đề thiếu vốn trong hoạt động kinh doanh của mình.1.2.2. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại.Thơng... tệ để cung ứng cho nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu ding của các doanh nghiệp và khách hàng có quan hệ.2.1.3.4. Về công tác Kế toán,Thanh toán Ngân hàng. Hiện nay Ngân Hàng Ngoại Thơng Hà Nội ®· tÝch cùc chđ ®éng tham gia cïng víi Ng©n Hàng Ngoại Thơng Việt Nam và Ngân Hàng Nhà nớc ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại vào công tác thanh toán của ngân hàng đảm bảo thanh... dạng,phức tạp. Với t cách là trung gian tài chính ,ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra liên tục nhanh chóng,thuận lợi cho cả nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Dựa trên các tiêu chí ta có thể chia tín dụng xuất nhập khẩu ra thành các hình thøc nh sau:13 Lê Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệplà dự án của Ngân Hàng Thế Giới do Vietcombank triển khai dựa... mặc dù hoạt động tín dụng tài trợ XNK là nhiệm vụ chính của Ngân hàng. Điều này cũng ảnh hởng phần nào đến việc đánh giá kết quả kinh doanh và vạch ra phơng hớng của hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại Ngân hàng trong thời gian tới.- Hiện nay, Đảng và Nhà nớc đang có xu hớng chuyể dịch các nghiệp vụ tài trợ XNK sang các Ngân hàng nớc ngoài, các Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần thơng mại.... sữ dụng vốn. Ngân Hàng Ngoại Thơng Hà Nội sử dụng vốn theo nguyên tắc: An toàn và Hiệu quả. Ngân Hàng chủ yếu cho vay các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.Hiện nay Ngân Hàng Ngoại Thơng Hà Nội cho vay 1 khách hàng tối đa là 80 tỷ đồng,và cho vay trung dài hạn tối đa một dự án là 35 tỷ đồng. Ngân hàng tập trung cho vay phục vụ xuất nhập khẩu, đầu t mở rộng sản xuất, xây dựng... t, xuất phát từ tính rủi ro trong hoạt động kinh doanh xt nhËp khÈu cao vµ do viƯc thiÕu hiĨu biÕt lẫn nhau giữa ngời mua và ngời bán sự có mặt của ngân hàng sẽ là một đảm bảo cho cả hai bên, nhà xuất khẩu sẽ hạn chế đợc những rủi ro không thanh toán khi ngân hàng đứng ra đảm bảo cung cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu và ngợc lại nhờ nguồn tín dụng của ngân hàng nhà nhập khẩu thực hiện đợc những nhập. .. tế giữa ngời cho vay và ngời đi vay, giữa họ có mối quan hệ thông qua vận động của giá trị vốn tín dụng, đợc biểu hiện dới hình thức tiền tệ hoặc hàng hoá. 1.2.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu .Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu đợc thể hiện qua các mặt sau:- Thứ nhất, giống nh các nguồn tài trợ khác tín dụng ngân hàng là một nguồn . động xuất nhập khẩu. 1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu1 .1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu. 1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối. tài trợ cho xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại. 1.1. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu 1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài trợ cho xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại.doc, Tài trợ cho xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại.doc, Tài trợ cho xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại.doc, Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu., Kh¸i niƯm., Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu ., Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại., Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội . 1. Cơ cấu tổ chức:, thực trạng hoạt động tín dung xuất nhập khẩu tại nhnt hà nội., Những mặt đạt đợc, Phơng hớng hoạt động công tác nhiệm vụ công tác năm 2003 của NHNT Hà Nội, Nhóm giải pháp về quản trị điều hành, Chiến lợc con ngời và công nghệ ngân hàng, Kiến nghị 1 Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô