QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

28 6,215 73
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG---------BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI”Giảng viên: TS.GVC. Nguyễn Trọng TàiSinh viên: Nguyễn Thu HàLớp: A1CKhoa: Tài chính ngân hàngQuản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạiHà Nội, 20/04/2011MỤC LỤCPhần 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠII. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng1. Khái niệm về rủi ro 1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng2. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàngII. Quản trị rủi ro thanh khoản1. Khái niệm về thanh khoảnrủi ro thanh khoản2. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản3. Các nguyên nhân dẫn dến rủi ro thanh khoản 3.1. Nhóm nguyên nhân khách quan 3.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan 4. Ðánh giá trạng thái thanh khoản 5. Chiến lược quản trị thanh khoản 5.1. Ðuờng lối chung về quản trị thanh khoản 5.2. Các chiến luợc quản trị thanh khoản 6. Các tiêu chuẩn đánh giá cho thanh khoản 7. Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản 8. Dấu hiệu rủi ro thanh khoảnPhần 2 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THUONG MẠI VIỆT NAM 2.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam: 2.1.1. Bức tranh tổng quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam2.1.2. Tác dộng của diều kiện kinh tế vi mô dến hoạt dộng của hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thuong mại Việt NamPhần 3Nguyễn Thu Hà – A1C Page 2Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THUONG MẠI VIỆT NAM 3.1. Ðịnh huớng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 20203.1.1. Ðịnh huớng phát triển Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 20203.1.2. Ðịnh huớng phát triển các tổ chức tín dụng dến nam 2010 và dịnh huớng chiến luợc dến nam 20203.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thuong mại Việt Nam:3.2.1. Về phía Chính phủ: 3.2.2. Về phía Ngân hàng Nhà nuớc QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIPhần 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNGk' alt='quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng' title='quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng'>QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNGk' alt='quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng' title='quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng'>QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG alt='quản trị rủi ro tài chính trong ngân hàng' title='quản trị rủi ro tài chính trong ngân hàng'>QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠII. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: 1. Khái niệm về rủi ro: Có nhiều định nghia khác nhau về rủi ro, nhưng nhìn chung có thể chia làm hai quan diểm sau: Theo quan điểm truyền thống: Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố khác liên quan dến nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con nguời. Xã hội loài nguời càng phát triển, hoạt dộng của con nguời càng đa dạng, thì nhiều loại rủi ro mới phát sinh. Theo quan điểm trung hoà: Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường duợc. Rủi ro vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực, theo nghĩa rủi ro có thể mang đến cho con nguời những tổn thất, mất mát, nguy hiểm, nhung cũng có thể mang dến những cơ hội, thời co không ngờ. Nếu tích cực nghiên cứu, nhận dạng rủi ro, chúng ta có thể tìm ra được những biện pháp phòng ngừa, hạn chế mặt tiêu cực và tận dụng, phát huy mặt tích cực do rủi ro mang tới. . 1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng duợc hiểu là những biến cố không mong dợi mà khi xãy ra sẽ dẫn dến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so Nguyễn Thu Hà – A1C Page 3Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạivới dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí dể có thể hoàn thành duợc một nghiệp vụ tài chính nhất dịnh. Các loại rủi to trong kinh doanh ngân hàng: Có bốn loại rủi ro co bản trong kinh doanh ngân hàng:  Rủi ro tín dụng: là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả duợc nợ hoặc trả nợ không dúng hạn cho ngân hàng.  Rủi ro tỷ giá hối doái: là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay ngoại tệ hoặc kinh doanh ngoại tệ khi tỷ giá biến dộng theo chiều huớng bất lợi cho ngân hàng.  Rủi ro lãi suất: là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay dổi của lãi suất thị truờng hoặc của những yếu tố có liên quan dến lãi suất dẫn dến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.  Rủi ro thanh khoản: là loại rủi ro xuất hiện trong truờng hợp ngân hàng thiếu khả nang chi trả do không chuyển dổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay muợn dể dáp ứng yêu cầu của các hợp dồng thanh toán. 2. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Theo quan diểm của truờng phái mới, duợc nhiều nguời dồng thuận, cho rằng cần quản trị tất cả các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng một cách toàn diện. Theo dó, quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh huởng bất lợi của rủi ro. Quản trị rủi ro bao gồm nam buớc: nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, do luờng rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa và tài trợ rủi ro. II.Quản trị rủi ro thanh khoản1.Khái niệm về thanh khoảnrủi ro thanh khoản: Tính thanh khoản của ngân hàng thuong mại duợc xem nhu khả nang tức thời dể dáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng dã cam kết. Nhu vậy, rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi : + Ngân hàng không có khả nang cung ứng dầy dủ luợng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời + Cung ứng dủ nhung với chi phí cao. Nói cách khác, dây là loại rủi ro xuất hiện trong truờng hợp ngân hàng thiếu khả nang chi trả do không chuyển dổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay muợn dể dáp ứng yêu cầu của các hợp dồng thanh toánNguyễn Thu Hà – A1C Page 4Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại + Các nguyên nhân chủa quan khác làm mất khả năng thanh toán của NHTMRủi ro thanh khoản có thể xảy ra từ hoạt động bên tài sản có hoặc tài sản nợ của NHTM2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản: Quản trị rủi ro thanh khoản là việc quản lý có hiệu quả cấu trúc tính thanh khoản (tính lỏng) của tài sản và quản lý tốt cấu trúc danh mục của nguồn vốn. Bản chất của hoạt dộng quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng có thể dúc kết ở hai nội dung sau: Một là, hiếm khi nào tại một thời diểm mà tổng cung thanh khoản bằng với tổng cầu thanh khoản. Do vậy, ngân hàng phải thuờng xuyên dối mặt với tình trạng thâm hụt hay thặng du thanh khoản. Hai là, thanh khoản và khả nang sinh lời là hai dại luợng tỷ lệ nghịch với nhau, nghia là một tài sản có tính thanh khoản càng cao thì khả nang sinh lời của tài sản dó càng thấp và nguợc lại; một nguồn vốn có tính thanh khoản càng cao thì thuờng có chi phí huy dộng càng lớn và do dó, làm giảm khả nang sinh lời khi sử dụng dể cho vay. Ngân hàng cần dự trữ thanh khoản dể chi trả những chi phí thuờng xuyên, nhu lãi tiền gửi ., và cả những cú sốc thanh khoản không mong dợi, nhu một cuộc rút tiền gửi hàng loạt hay yêu cầu vay vốn lớn. Một ví dụ diển hình cho cú sốc thanh khoản là nhiều nguời dổ xô dến ngân hàng rút tiền ở cùng một thời diểm. Trong hoàn cảnh dó, hầu nhu không một ngân hàng nào có thể dáp ứng hết những yêu cầu này và dễ dẫn dến nguy co sụp dổ, ngay cả khi ngân hàng dó chua mất khả nang thanh toán. Tất nhiên, khả nang dự trữ thanh khoản kém chua hẳn sẽ dua dến sự sụp dổ của một ngân hàng, nhung chắn chắc, ngân hàng sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí lớn dể ứng phó với một cú sốc thanh khoản không luờng truớc. Và diều dó sẽ làm giảm dáng kể lợi nhuận của ngân hàng và suy dến cùng khả nang sụp dổ là hoàn toàn có thể. Thanh khoản mang ý nghia thời diểm rất lớn, theo nghia, một số yêu cầu thanh khoản là tức thời hoặc gần nhu tức thời. Chẳng hạn, một khoản tiền gửi lớn dến hạn và khách hàng không có ý dịnh tiếp tục duy trì số vốn này tại ngân hàng; khi dó, ngân hàng buộc phải tìm kiếm các nguồn vốn có thể sử dụng ngay nhu vay từ TCTD khác. Ngoài ra, yếu tố thời vụ, chu kỳ cung rất dáng quan trọng trong việc dự kiến cầu thanh khoản dài hạn. Ví dụ, cầu về thanh khoản thuờng rất lớn vào mùa hè, cuối hè gắn với ngày tựu truờng, ngày nghỉ và các kế hoạch du lịch của khách hàng. Việc kế hoạch duợc những yêu cầu thanh khoản này, sẽ giúp ngân hàng hoạch dịnh duợc nhiều nguồn dáp ứng cầu thanh khoản dài hạn hon là trong truờng hợp dối với cầu thanh khoản ngắn hạn. 3.Các nguyên nhân dẫn dến rủi ro thanh khoản: Thanh khoản có vấn dề của một ngân hàng có thể do các nguyên nhân co bản sau dây:Nguyễn Thu Hà – A1C Page 5Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại3.1Nhóm nguyên nhân khách quan :**Sự mất ổn định kinh tế vĩ mô**Ngân hàng vay mượn quá nhiều các khoản tiền gửi ngắn hạn từ các cá nhân và dịnh chế tài chính khác; sau dó chuyển hoá chúng thành những tài sản dầu tu dài hạn. Cho nên, dã xãy ra tình trạng mất cân dối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, mà thuờng gặp là dòng tiền thu về từ tài sản dầu tu nhỏ hon dòng tiền chi ra dể trả các khoản tiền gửi dến hạn. ** Sự thay dổi của lãi suất có thể tác dộng dến cả nguời gửi tiền và nguời vay vốn. Khi lãi suất giảm, một số nguời gửi tiền rút vốn khỏi ngân hàng dể dầu tu vào noi có tỷ suất sinh lợi cao hon; còn những nguời di vay tích cực tiếp cận các khoản tín dụng vì lãi suất dã thấp hon truớc. Nhu vậy, rốt cuộc lãi suất thay dổi sẽ ảnh huởng trạng thái thanh khoản của ngân hàng. Hon nữa, những xu huớng của sự thay dổi lãi suất còn ảnh huởng dến giá trị thị truờng của các tài sản mà ngân hàng có thể dem bán dể tang thêm nguồn cung thanh khoản và trực tiếp ảnh huởng dến chi phí vay muợn trên thị truờng tiền tệ. ** Nhu cầu thanh khoản của khách hàng ngày càng tăng** Do NHTM làm giảm niềm tin từ công chúng dẫn đến giảm uy tín của ngân hàng, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể dánh mất thuong hiệu của ngân hàng. Một ngân hàng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thuờng xuyên không dủ khả nang thanh khoản có thể dẫn dến một cuộc rút tiền quy mô lớn và con duờng phá sản là tất yếu. ** Năng lực dự báo của các nhà chức trách tiền tệ yếu3.2Nhóm nguyên nhân chủ quan ** Tăng trưởng tín dụng quá mức so với nguồn vốn** Sự bất cập cơ cấu kì hạn của tài sản có và tài sản nợ**Mật độ tập trung tiền gửi cao,cấu trúc tiền gửi kém ổn định** Khả năng tiếp cận thị trường kém** Do ngân hàng có chiến luợc quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả nhu: các chứng khoán dang sở hữu có tính thanh khoản thấp, dự trữ của ngân hàng không dủ cho nhu cầu chi trả 4. Ðánh giá trạng thái thanh khoản: Trạng thái thanh khoản ròng NPL của một ngân hàng đuợc xác dịnh nhu sau : Nguyễn Thu Hà – A1C Page 6Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại NPL = Tổng cung về thanh khoản - Tổng cầu về thanh khoản Có ba khả nang có thể xãy ra sau dây: -Thặng du thanh khoản: Khi cung thanh khoản vuợt quá cầu thanh khoản (NPL>0), ngân hàng dang ở trạng thái thặng du thanh khoản. Nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc dầu tu số vốn thặng du này vào dâu dể mang lại hiệu quả cho tới khi chúng cần duợc sử dụng dáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tuong lai. -Thâm hụt thanh khoản: Khi cầu thanh khoản lớn hon cung thanh khoản (NPL<0), ngân hàng phải dối mặt với tình trạng thâm hụt thanh khoản. Nhà quản trị phải xem xét, quyết dịnh nguồn tài trợ thanh khoản lấy từ dâu, bao giờ thì có và chi phí bao nhiêu. -Cân bằng thanh khoản: Khi cung thanh khoản cân bằng với cầu thanh khoản (NPL=0), tình trạng này duợc gọi là cân bằng thanh khoản. Tuy nhiên, dây là tình trạng rất khó xãy ra trên thực tế. 5. Chiến luợc quản trị thanh khoản: 5.1 Ðuờng lối chung về quản trị thanh khoản: Một số nguyên tắc mang tính chỉ dạo sau cần duợc tôn trọng dể quản trị thanh khoản một cách hiệu quả: Một là, nhà quản trị thanh khoản phải thuờng xuyên bám sát hoạt dộng của các bộ phận huy dộng vốn và sử dụng vốn dể diều phối hoạt dộng của các bộ phận này sao cho an khớp với nhau. Chẳng hạn, khi một khoản tiền gửi lớn dến hạn trong vài ngày tới, thông tin này cần duợc chuyển ngay dến nhà quản trị thanh khoản, dể có quyết sách thích hợp chuẩn bị nguồn vốn dáp ứng nhu cầu này. Hai là, nhà quản trị thanh khoản cần phải biết ở dâu, khi nào khách hàng gửi tiền, xin vay dự dịnh rút vốn hoặc bổ sung tiền gửi hay trả nợ vay, nhất là các khách hàng lớn. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ giúp nhà quản trị thanh khoản dự kiến truớc duợc phần thặng du hay thâm hụt thanh khoản và xử lý có hiệu quả từng truờng hợp. Ba là, nhu cầu thanh khoản của ngân hàng và các quyết dịnh liên quan dến vấn dề thanh khoản phải duợc phân tích trên co sở liên tục, tránh dể kéo dài quá lâu một trong hai tình trạng thặng du hay thâm hụt thanh khoản. Thặng du thanh khoản nên duợc dầu tu dúng lúc khi nó xãy ra nhằm tránh một sự giảm sút trong thu nhập của ngân hàng; thâm hụt thanh khoản nên duợc xử lý kịp thời dể giảm bớt sự cang thẳng trong việc vay muợn hay bán tài sản. 5.2 Các chiến luợc quản trị thanh khoản: Ðể xử lý vấn dề thanh khoản, các ngân hàng có thể tiếp cận theo ba huớng sau dây: - Tạo ra nguồn cung cấp thanh khoản từ bên trong (dựa vào tài sản “Có”). - Vay muợn từ bên ngoài (dựa vào tài sản “Nợ”) dể dáp ứng nhu cầu thanh khoản. - Phối hợp cân bằng ở cả hai huớng nêu trên. Nguyễn Thu Hà – A1C Page 7Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạiA- Chiến luợc quản trị thanh khoản dựa vào tài sản “Có” (dự trữ, bán các chứng khoán và tài sản): Chiến luợc tiếp cận thanh toán thực sự còn gọi là học thuyết cho vay thuong mại: Khi thực hiện chiến luợc này, ngân hàng chỉ cho vay ngắn hạn. Trong truờng hợp nhu cầu thanh khoản phát sinh, ngân hàng có thể thu hồi các khoản cho vay hoặc bán nợ dể dáp ứng nhu cầu thanh khoản. Hạn chế của chiến luợc này là ngân hàng sẽ mất dần thị phần cho vay trung, dài hạn. Chiến luợc tiếp cận thị truờng tiền tệ còn gọi là chiến luợc tiếp cận thị truờng vốn ngắn hạn: Chiến luợc này dòi hỏi ngân hàng phải dự trữ thanh khoản dủ lớn duới hình thức nắm giữ những tài sản có tính thanh khoản cao, chủ yếu là tiền mặt và các chứng khoán ngắn hạn. Khi xuất hiện nhu cầu thanh khoản, ngân hàng sẽ bán lần luợt các tài sản dự trữ cho dến khi nhu cầu thanh khoản duợc dáp ứng. Chiến luợc quản trị thanh khoản theo huớng này thuờng duợc gọi là sự chuyển hoá tài sản, bởi lẽ nguồn cung thanh khoản duợc tài trợ bằng cách chuyển dổi tài sản phi tiền mặt thành tiền mặt. Tài sản thanh khoản phải có các dặc diểm sau:  Phổ biến trên thị truờng nên có thể chuyển hoá ra tiền một cách nhanh chóng.  Giá cả ổn dịnh dể không ảnh huởng dến tốc dộ và doanh thu bán tài sản.  Nguời bán có thể mua lại dễ dàng với giá không cao hon nhiều so với giá cả dã bán ra dể khôi phục khoản dầu tu ban dầu. Những tài sản có tính thanh khoản phổ biến bao gồm: trái phiếu kho bạc, các khoản vay ngân hàng trung uong, trái phiếu dô thị, tiền gửi tại các ngân hàng khác, chứng khoán của các co quan chính phủ, chấp phiếu của ngân hàng khác. Nhu vậy, trong chiến luợc quản trị thanh khoản dựa trên tài sản “Có”, một ngân hàng duợc coi là quản trị thanh khoản tốt nếu ngân hàng này có thể tiếp cận nguồn cung thanh khoản với chi phí hợp lý, số luợng vừa dủ theo yêu cầu và kịp thời. Chiến luợc quản trị thanh khoản dựa vào tài sản “Có” có uu diểm là ngân hàng hoàn toàn chủ dộng trong việc tự dáp ứng nhu cầu thanh khoản cho mình mà không bị lệ thuộc vào các chủ thể khác. Tuy nhiên, chiến luợc này cung có những nhuợc diểm sau:  Một khi bán tài sản tức là ngân hàng mất di thu nhập mà các tài sản này tạo ra. Nhu vậy, ngân hàng dã chịu chi phí co hội khi bán di các tài sản dã dầu tu.  Phần lớn các truờng hợp khi bán tài sản dều tốn kém chi phí giao dịch nhu hoa hồng trả cho nguời môi giới chứng khoán.  Tổn thất càng lớn cho ngân hàng nếu các tài sản dem bán bị giảm giá trên thị truờng, hoặc bị nguời mua ép giá do phải gấp rút bán dể dáp ứng nhu cầu thanh khoản.  Ngân hàng phải dầu tu nhiều vào các tài sản có tính thanh khoản cao, lại là các tài Nguyễn Thu Hà – A1C Page 8Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạisản có khả nang sinh lợi thấp nên tất yếu ảnh huởng dến hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. B- Chiến luợc quản trị thanh khoản dựa vào tài sản “Nợ”: Ðây là chiến luợc quản trị thanh khoản phổ biến duợc các ngân hàng lớn sử dụng vào những nam 60 và 70 của thế kỷ truớc. Trong chiến luợc này, nhu cầu thanh khoản duợc dáp ứng bằng cách vay muợn trên thị truờng tiền tệ. Việc vay muợn chủ yếu là dể dáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời và chỉ thực hiện khi có nhu cầu thanh khoản phát sinh. Nguồn tài trợ cho chiến luợc này thuờng bao gồm: vay qua dêm, vay ngân hàng trung uong, bán các hợp dồng mua lại, phát hành chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhuợng mệnh giá lớn, .Chiến luợc quản trị thanh khoản dựa trên tài sản “Nợ” duợc các ngân hàng lớn sử dụng rộng rãi và có thể lên dến 100% nhu cầu thanh khoản. Nhuợc diểm của chiến luợc này là ngân hàng bị phụ thuộc vào thị truờng tiền tệ khi dáp ứng nhu cầu thanh khoản (nhung dồng thời cung dem lại lợi nhuận cao nhất) do sự biến dộng về khả nang cho vay và lãi suất trên thị truờng tiền tệ. Hon nữa, một ngân hàng vay muợn quá nhiều thuờng bị dánh giá là có khó khan về tài chính, khi thông tin này lan rộng ra, những khách hàng gửi tiền sẽ rút vốn hàng loạt hoặc ngân hàng phải huy dộng vốn với chi phí cao gấp nhiều lần. Cùng lúc dó, các dịnh chế tài chính khác, dể tránh rủi ro có thể gặp phải, sẽ thận trọng, dè dặt hon trong việc tài trợ vốn cho ngân hàng này dể giải quyết khó khan về thanh khoản. C- Chiến luợc cân dối giữa tài sản “Có” và tài sản “Nợ” (quản trị thanh khoản cân bằng): Nhu phân tích ở trên, cả hai chiến luợc quản trị thanh khoản dựa vào tài sản “Có” và dựa vào tài sản “Nợ” dều có hạn chế: chịu chi phí co hội khi bán các tài sản dự trữ hoặc bị phụ thuộc quá nhiều vào thị truờng tiền tệ. Do dó, phần lớn các ngân hàng thuờng dung hoà và kết hợp cả hai chiến luợc trên dể tạo ra chiến luợc quản trị thanh khoản cân bằng. Ðịnh huớng của chiến luợc này là: các nhu cầu thanh khoản thuờng xuyên, hàng ngày sẽ duợc dáp ứng bằng tài sản dự trữ nhu tiền mặt, chứng khoán khả mại, tiền gửi tại các ngân hàng khác .; các nhu cầu thanh khoản không thuờng xuyên nhung có thể dự doán truớc nhu nhu cầu thanh khoản theo thời vụ, chu kỳ, xu huớng . sẽ duợc dáp ứng bằng các thoả thuận truớc về hạn mức tín dụng từ các ngân hàng dại lý hoặc nhà cung ứng vốn khác; các nhu cầu thanh khoản dột xuất không thể dự báo duợc dáp ứng từ việc vay muợn trên thị truờng tiền tệ; các nhu cầu thanh khoản dài hạn duợc hoạch dịnh và nguồn tài trợ là các khoản vay ngắn và trung hạn, chứng khoán có thể chuyển hoá thành tiền. Các yếu tố ảnh huởng dến việc lựa chọn các nguồn dự trữ khác nhau khi vận dụng chiến luợc quản trị thanh khoản cân bằng: Nguyễn Thu Hà – A1C Page 9Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạiTính cấp thiết của nhu cầu thanh khoản: Một nhu cầu thanh khoản tức thời sẽ duợc tài trợ bằng ngân quỹ dự trữ, vay qua dêm hoặc tái chiết khấu tại ngân hàng trung uong. Thời hạn nhu cầu thanh khoản: Một nhu cầu thanh khoản kéo dài vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng có thể duợc tài trợ bằng nguồn bán tài sản “Có” hay vay trên thị truờng tiền tệ. Khả nang thâm nhập thị truờng tài sản “Nợ”: Thuờng chỉ có các ngân hàng lớn mới có thể tham gia thị truờng tài sản “Nợ”; cho nên nhà quản trị ngân hàng phải giới hạn phạm vi lựa chọn các thị truờng tài sản “Nợ” mà ngân hàng muốn tham gia. Chi phí và rủi ro: Lãi suất các nguồn vốn trên thị truờng thay dổi hàng ngày; do dó, các ngân hàng phải thuờng xuyên theo dõi thị truờng dể nắm bắt duợc các thông tin về lãi suất và các diều kiện cho vay di kèm. Dự báo tỷ lệ lãi suất: Khi lập kế hoạch dể xử lý tình trạng thâm hụt thanh khoản dự kiến, nhà quản trị phải dua ra các nguồn vốn có thể dáp ứng nhu cầu thanh khoản với lãi suất mong dợi thấp nhất. Triển vọng chính sách của ngân hàng trung uong và các khoản vay muợn của kho bạc: Nhà quản trị cung cần nghiên cứu dộng thái của ngân hàng trung uong, tình hình ngân sách nhà nuớc dể dịnh huớng diều kiện tín dụng và dự doán lãi suất trên thị truờng tiền tệ sẽ thay dổi ra sao. Chẳng hạn, một kế hoạch huy dộng vốn lớn của chính phủ, hoặc việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ làm giảm hạn mức tín dụng và gia tang lãi suất. Khi dó, quản trị thanh khoản gặp khó khan hon và chi phí lãi vay của ngân hàng cung tang tuong ứng. Các quy dịnh liên quan dến nguồn vốn thanh khoản: Các quy dịnh của các co quan quảnngân hàng ngày càng có xu huớng quốc tế hoá nên ngân hàng trong nuớc phải vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với thông lệ chung. 6.Các tiêu chuẩn đánh giá cho thanh khoản6.1-Trên thực tế, không một ngân hàng nào có thể khẳng dịnh dự trữ thanh khoản của ngân hàng mình dã hợp lý hay không, nếu nhu chua vuợt qua thử thách của thị truờng. Do vậy, các nhà quản trị cần chú ý dến các tín hiệu sau dây của thị truờng tài chính: - Lòng tin của công chúng: Các cá nhân và tổ chức có lo ngại về khả nang thanh khoản của ngân hàng? - Sự vận dộng trong giá cả cổ phiếu: Giá cổ phiếu của ngân hàng dang giảm sút có phải do nhà dầu tu lo ngại về một cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể xãy ra dối với ngân hàng? - Phần bù rủi ro trên chứng chỉ tiền gửi và các khoản cho vay khác: Phần bù rủi ro này có cao hon mức bình quân trên thị truờng; diều dó thể hiện nhà dầu tu có những lo ngại về tuong lai phát triển của ngân hàng? Nguyễn Thu Hà – A1C Page 10[...].. .Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạiHà Nội, 20/04/2011MỤC LỤCPhần 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠII. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 1. Khái niệm về rủi ro 1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 2. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng II. Quản trị rủi ro thanh khoản 1. Khái niệm về thanh. .. của rủi ro. Quản trị rủi ro bao gồm nam buớc: nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, do luờng rủi ro, kiểm sốt, phịng ngừa và tài trợ rủi ro. II .Quản trị rủi ro thanh khoản 1.Khái niệm về thanh khoảnrủi ro thanh khoản: Tính thanh khoản của ngân hàng thuong mại duợc xem nhu khả nang tức thời dể dáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng dã cam kết. Nhu vậy, rủi ro thanh khoản. .. thanh khoảnrủi ro thanh khoản 2. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản 3. Các nguyên nhân dẫn dến rủi ro thanh khoản 3.1. Nhóm nguyên nhân khách quan 3.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan 4. Ðánh giá trạng thái thanh khoản 5. Chiến lược quản trị thanh khoản 5.1. Ðuờng lối chung về quản trị thanh khoản 5.2. Các chiến luợc quản trị thanh khoản 6. Các tiêu chuẩn đánh giá cho thanh khoản 7. Mục tiêu quản. .. Hà – A1C Page 27 Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại + Các nguyên nhân chủa quan khác làm mất khả năng thanh toán của NHTM Rủi ro thanh khoản có thể xảy ra từ hoạt động bên tài sản có hoặc tài sản nợ của NHTM2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản: Quản trị rủi ro thanh khoản là việc quản lý có hiệu quả cấu trúc tính thanh khoản (tính lỏng) của tài sản và quản lý tốt cấu trúc... trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thuong mại Việt NamPhần 3Nguyễn Thu Hà – A1C Page 2 Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại-Tập trung của nguồn tiền cung cấp cho ngân hàng trên thị trương bán buôn-Suy giảm của nguồn tiền cung cấp cho ngân hàng trên thị trường bán buôn-Tiền gửi có kìhạn bị rút trước hạn gia tăng Nhu vậy, thanh khoảnquản trị rủi ro thanh khoản. .. luợc quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả nhu: các chứng khoán dang sở hữu có tính thanh khoản thấp, dự trữ của ngân hàng không dủ cho nhu cầu chi trả 4. Ðánh giá trạng thái thanh khoản: Trạng thái thanh khoản ròng NPL của một ngân hàng đuợc xác dịnh nhu sau : Nguyễn Thu Hà – A1C Page 6 Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạiA- Chiến luợc quản trị thanh khoản. .. dịnh về việc góp vốn thành lập ngân Nguyễn Thu Hà – A1C Page 21 Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại NPL = Tổng cung về thanh khoản - Tổng cầu về thanh khoản Có ba khả nang có thể xãy ra sau dây: -Thặng du thanh khoản: Khi cung thanh khoản vuợt quá cầu thanh khoản (NPL>0), ngân hàng dang ở trạng thái thặng du thanh khoản. Nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc dầu tu số... quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng chua duợc coi trọng; các ngân hàng dã tang truởng tín dụng quá nhanh và dầu tu vào các linh vực có rủi ro cao nhu chứng khốn, bất dộng sản. Khi các thị truờng này sụt giảm thì Nguyễn Thu Hà – A1C Page 14 Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Phần 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG... huy mặt tích cực do rủi ro mang tới. . 1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng duợc hiểu là những biến cố không mong dợi mà khi xãy ra sẽ dẫn dến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so Nguyễn Thu Hà – A1C Page 3 Quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mạithời nhằm ngan chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và huớng... của các ngân hàng, chức nang quảnrủi ro bị phân tán: mỗi phòng thực hiện quảnrủi ro thuộc nghiệp vụ của phịng mình, ví dụ phòng dịch vụ khách hàng quản lý các loại rủi ro thanh tốn, phịng tín dụng quảnrủi ro từ phía khách hàng khơng trả duợc nợ, phịng kế hoạch nguồn vốn quảnrủi ro thanh khoản, rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất,… Do vậy, cần tập trung chức nang quảnrủi ro về hội . VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠII. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng1 . Khái niệm về rủi ro 1.1. Rủi ro trong. RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIPhần 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠII. Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc, QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc, QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc, - bù rủi ro trên chứng chỉ tiền gửi và các khoản cho vay khác: bù

Từ khóa liên quan