Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia định.pdf

84 888 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia định -1- LỜI MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài: Năm 2007 là năm ñầu tiên Việt Nam thực thi các cam kết trong lĩnh vực ngân hàng khi trở thành thành viên chính thức của WTO vào tháng 11/2006, tiếp theo ñó sẽ là sự xuất hiện mới các ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng nội ñịa. Do ñó, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong thời gian tới sẽ diễn ra ngày một gay gắt và khốc liệt hơn, nhất là khi Việt Nam ñang dần thực thi mạnh mẽ những cam kết của mình. ðứng trước những cơ hội, thách thức và sự cạnh tranh sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các ngân hàng thương mại trong nước ñang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thông qua việc tăng vốn ñiều lệ, phát triển mạng lưới, phát triển công nghệ, ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ,… nhằm chiếm lĩnh thị phần trước khi các ngân hàng nước ngoài ñược hoạt ñộng bình thường như ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, ñối với các ngân hàng có quy mô hoạt ñộng nhỏ thì ñòi hỏi cần phải có sự tăng tốc hơn nữa trong hoạt ñộng ñể tránh nguy cơ bị giải thể hay sáp nhập do không ñáp ứng ñược các ñiều kiện theo quy ñịnh của NHNN, ñặc biệt là việc tăng cường phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm rút ngắn khoảng cách với các ngân hàng dẫn ñầu và tăng thu nhập cho ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Gia ðịnh là một trong những ngân hàng có quy mô vốn nhỏ, mạng lưới hoạt ñộng còn nhỏ hẹp so với các ngân hàng bạn trên cùng ñịa bàn, hệ thống công nghệ chưa phát triển,… là những nguyên nhân gây trở ngại cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng, thu nhập từ hoạt ñộng dịch vụ còn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng thu nhập. Do ñó, việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñược xác ñịnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của GðNH nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng thu nhập từ hoạt dộng dịch vụ. ðồng thời, với việc NHNN thực thi các chính sách tiền tệ ñể kiềm chế lạm phát, trong ñó có việc hạn chế tăng trưởng tín dụng ñã làm cho hệ thống ngân hàng Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các ngân hàng nhỏ như GðNH, ñiều này ảnh -2- hưởng ñến kết quả kinh doanh của GðNH do hiện nay nguồn thu nhập ñối GðNH từ tín dụng là chủ yếu, do ñó việc phát triển và ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho GðNH là cần thiết phải thực hiện. ðây là lý do tác giả chọn ñề tài. Nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ ñể tăng khả năng cạnh tranh và tăng thu nhập từ hoạt ñộng dịch vụ cho GðNH, tác giả ñã chọn ñề tài : “Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia ðịnh” ñể nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp cao học với mong muốn ñóng góp một phần công sức vào sự nghiệp phát triển của GðNH. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - ðề tài tập trung nghiên cứu những lý luận cơ bản về sản phẩm dịch vụ ngân hàng. - ðánh giá thực trạng về sản phẩm dịch vụ của GðNH, từ ñó rút ra những tồn tại và tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng ñến sự phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng của GðNH. - ðề xuất những giải pháp ñể phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH trong thời kỳ hậu WTO. Giúp cho Ban Lãnh ñạo GðNH trong việc ñưa ra những ñịnh hướng phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho GðNH. 3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu: ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là ñi vào phân tích thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng ñến sự phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH ñể có những giải pháp thích hợp. Phạm vi nghiên cứu của luận văn là tình hình hoạt ñộng kinh doanh và phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH từ năm 2005 ñến năm 2007. 4. Phương pháp nghiên cứu: Qua những dữ liệu ñã có trong quá trình hoạt ñộng của GðNH, cùng với những ñánh giá tổng quan của tác giả ñối với các nhân tố làm ảnh hưởng ñến sự -3- phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH ñã giúp cho tác giả có những phân tích và dưa ra những giải pháp phù hợp, việc nghiên cứu của tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; ñồng thời tác giả cũng ñã sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích và so sánh ñể từ ñó ñưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH. Dữ liệu ñược thu thập từ những nguồn sau: - Từ nội bộ GðNH; - Từ Internet: trang web của NHNN Việt Nam (www.sbv.gov.vn), trang web của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (www.vnba.org.vn), .; - Từ tạp chí ngành ngân hàng: tap chí tài chính tiền tệ, tạp chí Ngân hàng, tạp chí công nghệ ngân hàng,… - Các tạp chí kinh tế khác, sách, báo,… 5. Ý nghĩa của ñề tài: Với việc ñánh giá thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH và tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng ñến sự phát triển của của GðNH sẽ mang lại một số ý nghĩa thực tiễn cho GðNH như: xây dựng ñược các ñiều kiện cần thiết cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng; trên cơ sở những ñánh giá thực trạng và giải pháp do tác giả ñề nghị sẽ giúp cho Ban Lãnh ñạo GðNH nhìn ñược tổng quan về tình hình phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH trong thời gian qua. Song song ñó, với việc phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH, tác giả mong rằng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như gia tăng thu nhập từ hoạt ñộng dịch vụ ngân hàng trong thời kỳ hội nhập WTO. 6. Kết cấu của ñề tài nghiên cứu: Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn ñược kết cấu thành 03 chương: - Chương 1: Tổng quan về phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại. -4- - Chương 2: Thực trạng về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TMCP Gia ðịnh. - Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng TMCP Gia ðịnh. Do sự hạn hẹp về thời gian, khuôn khổ cho phép của luận văn thạc sĩ kinh tế cũng như kinh nghiệm trong nghiên cứu còn hạn chế nên ñề tài này không tránh khỏi những thiếu sót nhất ñịnh. Vì vậy, tác giả rất mong nhận ñược những ý kiến ñóng góp quý báu từ Quý Thầy, Cô và các bạn. -5- CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại: Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều khái niệm khác nhau về NHTM, tuy nhiên khái niệm về NHTM tập trung lại ở một số khái niệm như sau: - Tại Mỹ, “NHTM là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt ñộng trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính”. - Tại Pháp, theo ðạo luật Ngân hàng của Cộng hòa Pháp năm 1941 thì “NHTM là những cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác, và sử dụng nguồn lực ñó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”. - Theo Pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 của Việt Nam “NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền ñó ñể cho vay, chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. - Theo Luật các TCTD Việt Nam ñã ñược sửa ñổi, tại ñiều 20 khoản 2 và khoản 7 có khái niệm “Ngân hàng là loại hình TCTD ñược thực hiện toàn bộ hoạt ñộng ngân hàng và các hoạt ñộng kinh doanh khác có liên quan. Trong ñó, hoạt ñộng ngân hàng là hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này ñể cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán”. Như vậy, có thể nói rằng NHTM là một loại hình doanh nghiệp ñặc biệt, ñóng vai trò là một trung gian tín dụng và thực hiện hoạt ñộng kinh doanh trên những lĩnh vực là tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. -6- 1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại: 1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng: Chức năng trung gian tín dụng ñược hình thành ngay từ lúc các NHTM hình thành. Ngày nay, thông qua chức năng trung gian tín dụng, NHTM ñã và ñang thực hiện chức năng xã hội của mình, làm cho sản phẩm xã hội ñược tăng lên, vốn ñầu tư ñược mở rộng và từ ñó góp phần thúc ñẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện ñời sống của nhân dân. Như vậy, trung gian tín dụng là chức năng quan trọng và cơ bản nhất của NHTM, nó không những cho thấy bản chất của NHTM mà còn cho thấy nhiệm vụ chính yếu của NHTM. Trung gian tín dụng là chức năng cơ bản ñược hiểu theo 02 khía cạnh sau: - NHTM chỉ là người trung gian ñể chuyển vốn tiền tệ từ nơi thừa sang nơi thiếu. Các chủ thể tham gia gồm những người tiền vào NHTM và những người vay tiền từ ngân hàng không có mối liên hệ kinh tế trực tiếp nào. Họ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ gì cho nhau cả. Tất cả ñều thông qua NHTM, nghĩa là NHTM có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người gửi (bất kể người ñi vay sử dụng vốn có hiệu quả hay không), còn người ñi vay thì phải có nghĩa vụ trả nợ ngân hàng. - Ngân hàng không phải là người trung gian tài chính thuần túy mà là trung gian tín dụng, nghĩa là việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của chức năng này phải theo nguyên tắc “Hoàn trả” vô ñiều kiện. Thực hiện chức năng trung gian tín dụng, các NHTM thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau: - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn của các ñơn vị kinh tế, các tổ chức và cá nhân bằng ñồng tiền trong nước và bằng ngoại tệ. - Nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ chức và cá nhân. - Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng ñể huy ñộng vốn trong xã hội. - Cho vay ngắn, trung và dài hạn ñối với các ñơn vị và cá nhân. -7- - Chiết khấu thương phiếu, chứng từ có giá ñối với các ñơn vị và cá nhân. - Cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp và các loại hình tín dụng khác ñối với tổ chức và cá nhân. 1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán: Chức năng làm trung gian thanh toán của NHTM ngày nay không còn mang tính truyền thống như trước ñây, cùng với sự phát triển của nền công nghệ hiện ñại, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật,… ñã tạo ñiều kiện cho các NHTM thanh toàn bù trừ, thanh toán ñiện tử trực tuyến,… với nhau một cách nhanh chóng và chính xác hơn, tiết kiệm chi phí lưu thông cho xã hội, thúc ñẩy luân chuyển vốn và quá trình lưu thông hàng hóa ngày càng phát triển. NHTM ñứng ra làm trung gian thanh toán thực hiện các khoản giao dịch thanh toán giữa các khách hàng, giữa người mua và người bán,… nhằm hoàn tất các quan hệ kinh tế thương mại giữa họ với nhau. Với chức năng này thì NHTM thực hiện những nhiệm vụ sau: - Mở tài khoản tiền gửi giao dịch cho các tổ chức và cá nhân. - Quản lý và cung cấp các phương tiện thanh toán cho khách hàng. - Tổ chức và kiểm soát quy trình thanh toán giữa các khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác, an toàn và tiện lợi. 1.1.2.3 Chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng: ðể NHTM có thể thực hiện tốt hai chức năng là trung gian tín dụng và trung gia thanh toán mang lại hiệu quả to lớn cho nền kinh tế xã hội thì rất cần sự hỗ trợ của một chức năng khác, ñó là chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Vậy dịch vụ ngân hàng là gì? Dịch vụ ngân hàng thường ñược nhắc ñến với hai ñặc ñiểm sau: - Thứ nhất, ñó là các dịch vụ mà chỉ có các ngân hàng với những ưu thế của nó mới có thể thực hiện ñược một cách trọn vẹn và ñầy ñủ. Ưu thế của NHTM ñược -8- thể hiện qua một số ñiểm như: hệ thống mạng lưới rộng khắp, không những ở trong nước mà còn ở các nước; có quan hệ với nhiều công ty, xí nghiệp,… do ñó nắm bắt ñược tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng một cách cụ thể sâu sắc cũng như ñiểm mạnh, ñiểm yếu của từng khách hàng; có trang bị hệ thống thông tin hiện ñại, ñồng thời thu thập và nắm bắt ñược nhiều thông tin về tình hình kinh tế, tài chính, giá cả, tỷ giá,…. - Thứ hai, ñó là các dịch vụ gắn liền với hoạt ñộng ngân hàng không những cho phép NHTM thực hiện tốt yêu cầu của khách hàng mà còn hỗ trợ tích cực ñể NHTM thực hiện tốt hơn chức năng thứ nhất và thứ hai của NHTM. Mặt khác, NHTM cung cấp dịch vụ cho khách hàng không chỉ thuần túy ñể hưởng hoa hồng và dịch vụ phí, là yếu tố làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng, mà dịch vụ còn có tác dụng hỗ trợ các mặt hoạt ñộng chính của NHTM, trước hết là hoạt ñộng tín dụng. ðây cũng là lý do các NHTM chỉ nhận cung ứng các dịch vụ có liên quan ñến hoạt ñộng ngân hàng. Thực hiện chức năng này, NHTM có các nhiệm vụ cụ thể sau: - Dịch vụ ngân quỹ và chuyển tiền nhanh quốc nội. - Dịch vụ kiều hối và chuyển tiền nhanh quốc tế. - Dịch vụ ủy thác (bảo quản, thu hộ, chi hộ… mua bán hộ,…). - Dịch vụ tư vấn ñầu tư, cung cấp thông tin,… - Dịch vụ ngân hàng ñiện tử. 1.1.3 Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường: NHTM thực hiện các hoạt ñộng kinh doanh ở những lĩnh vực ñặc biệt là tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng, có liên quan trực tiếp ñến các ngành, liên quan ñến mọi mặt của ñời sống kinh tế - xã hội, ñòi hỏi sự thận trọng trong việc ñiều hành hoạt ñộng ngân hàng ñể tránh những thiệt hại cho nền kinh tế - xã hội. Thêm vào ñó, chất liệu kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ, mà tiền tệ là một công cụ -9- ñược Nhà nước sử dụng ñể quản lý vĩ mô nền kinh tế, do ñó chất liệu này ñược Nhà nước kiểm soát rất chặt chẽ. Nhà nước kiểm soát nền kinh tế thông qua các chính sách tiền tệ do NHNN ban hành và có tác ñộng chi phối rất lớn ñến hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM. Một NHTM không thể mở rộng hoạt ñộng kinh doanh khi NHNN ñang áp dụng chính sách ñóng băng tiền tệ, hạn chế lạm phát và ngược lại. Do ñó, việc ngân hàng mở rộng hay thu hẹp hoạt ñộng kinh doanh của mình ñều phải chịu sự chi phối bởi chính sách tiền tệ của NHNN. Tóm lại, NHTM ñóng một vai trò là ñịnh chế tài chính trung gian cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống ñịnh chế tài chính trung gian này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội sẽ ñược huy ñộng, tập trung lại với số lượng ñủ lớn ñể cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân nhằm mục ñích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 1.2 Các loại sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại: 1.2.1 Tiêu chí ñánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ: Các loại sản phẩm dịch vụ tài chính của NHTM mang tính phi vật chất, mang ñến cho khách hàng sự thỏa mãn nhu cầu và sự tin cậy. Hàng hóa của các NHTM kinh doanh là một loại hàng ñặc biệt bao gồm: tiền tệ, vàng bạc, kim loại quý, ñá quý, chứng khoán,… Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñược ñánh giá thể hiện qua một số tiêu chí như: - Các yếu tố hữu hình: phương tiện vật chất, trang thiết bị, con người phục vụ, giấy tờ tài liệu, bầu không khí giao dịch,… - Mức ñộ tin cậy: khả năng ñảm bảo thực hiện dịch vụ ñã hứa hẹn một cách chắc chắn và chính xác. - Sẵn sàng ñáp ứng: sẵn sàng hỗ trợ và ñảm bảo cung ứng dịch vụ mau lẹ. -10- - Sự ñảm bảo: trình ñộ chuyên môn của nhân sự ngân hàng, tính lịch sự dễ mến, sự tín nhiệm với khách hàng, tính an toàn. - Sự thấu cảm: dễ gần, thân thiện, quan tâm, lo lắng ñến từng khách hàng, truyền thông tốt. - Bản thân dịch vụ sử dụng: là kết quả tốt của quá trình cung ứng một dịch vụ ngân hàng cụ thể, bao gồm 02 thuộc tính: + Thuộc tính kỹ thuật: những cấu thành và phương thức vận hành dịch vụ (các quy ñịnh, các thủ tục, yếu tố pháp lý, phí,…). + Thuộc tính sử dụng: thỏa mãn ñúng một nhu cầu nào ñó (như thỏa mãn nhu cầu cần tài trợ vốn,…). 1.2.2 Các loại sản phẩm dịch vụ của NHTM: * Dịch vụ huy ñộng vốn: huy ñộng vốn là việc ngân hàng huy ñộng các tài sản bằng tiền của các tổ chức và cá nhân mà ngân hàng ñang tạm thời quản lý và sử dụng với trách nhiệm hoàn trả. Nguồn vốn huy ñộng là nguồn vốn chủ yếu và quan trọng của bất kỳ một NHTM nào. Vốn huy ñộng trong các NHTM gồm nhiều loại khác nhau và ñược phân nhóm thành 04 loại sau: - Tiền gửi hoạt kỳ (tiền gửi không kỳ hạn): là loại tiền gửi mà người gửi tiền (chủ tài khoản) ñược sử dụng một cách chủ ñộng và linh hoạt không bị ràng buộc về mặt thời gian. Tiền gửi hoạt kỳ là loại tiền gửi ñể phục vụ nhu cầu giao dịch, thanh toán cho chủ tài khoản như trả tiền hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt từ máy ATM, chuyển tiền,… ðây là loại tiền gửi có chi phí sử dụng vốn thấp nên tập trung huy ñộng nguồn vốn này thì hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng mới có hiệu quả. ðể thu hút ñược nguồn vốn này thì ngân hàng phải cung cấp dịch vụ có nhiều tiện ích, an toàn, nhanh chóng và chính xác. Ngân hàng thường sử dụng nguồn vốn này ñể cho vay ngắn hạn. - Tiền gửi ñịnh kỳ: là loại tiền gửi mà người mà người gửi tiền chỉ có thể rút ra khi ñáo hạn, tuy nhiên trong trường hợp bình thường các ngân hàng vẫn cho khách [...]... cường phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm rút ngắn khoảng cách với các ngân hàng dẫn ñầu và tăng thu nhập cho ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Gia ðịnh là một trong những ngân hàng có quy mơ vốn nhỏ, mạng lưới hoạt động cịn nhỏ hẹp so với các ngân hàng bạn trên cùng ñịa bàn, hệ thống công nghệ chưa phát triển, … là những nguyên nhân gây trở ngại cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng, ... khách hàng, góp phần làm giảm chi phí cho xã hội. ðối với hệ thống ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng là cơ sở ñể ngân hàng phát triển mạng lưới, phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và lớn mạnh về quy mơ hoạt động kinh doanh trên cơ sở bền vững. 1.5 Kinh nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở một số nước: 1.5.1 Kinh nghiệm của Citibank tại Nhật... đánh giá của các chuyên gia kinh tế, khách hàng chủ yếu biết ñến các dịch vụ truyền thống nhiều hơn. ðối với dịch vụ ngân hàng hiện đại thì có ñến 46,40% số khách hàng biết ñến dịch vụ ATM của ngân hàng, 26,00% biết dịch vụ thẻ, 12,58% biết dịch vụ Mobile-Banking, 20,62 % biết ñến dịch vụ Internet Banking… Vấn ñề ñặt ra là tại sao khách hàng cịn ít quan tâm đến dịch vụ ngân hàng hiện ñại? Câu trả... chương này sẽ tạo cơ sở về mặt lý luận cho tác giả trong quá trình nghiên cứu phát triển ñề tài này ở chương 2 và chương 3. -4- - Chương 2: Thực trạng về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TMCP Gia ðịnh. - Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng TMCP Gia ðịnh. Do sự hạn hẹp về thời gian, khuôn khổ cho phép của luận văn thạc sĩ kinh tế cũng như kinh nghiệm trong... Nam trong thời gian tới. Theo đó, các ngân hàng trong nước cần phải tăng cường nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt ñộng nhằm chiếm lĩnh thị phần và phải chú trọng việc ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nhất là các sản phẩm dịch vụ phái sinh, do ñây là những sản phẩm dịch vụ mà các ngân hàng nước ngoài phát triển rất mạnh. 2.1.2 Kết quả hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng Việt Nam... phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH và tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng ñến sự phát triển của của GðNH sẽ mang lại một số ý nghĩa thực tiễn cho GðNH như: xây dựng ñược các ñiều kiện cần thiết cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng; trên cơ sở những ñánh giá thực trạng và giải pháp do tác giả ñề nghị sẽ giúp cho Ban Lãnh đạo GðNH nhìn được tổng quan về tình hình phát triển sản phẩm dịch. .. này giá của sản phẩm sẽ có khuynh hướng ngày càng giảm. Do đó, giá cả của các loại hình dịch vụ tài chính cần phải được xác định ở mức thích hợp theo sự phát triển của nền kinh tế xã hội, của thị trường dịch vụ tài chính. 1.3.2.2 Tiện ích của sản phẩm dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng trong chất lượng phục vụ của nhân viên: Tiện ích của sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung ứng cho khách hàng cao,... thấy được những thuận lợi cho việc phát triển các -35- dịch vụ tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, ñể ñạt những kết quả tốt trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính thì cần phải có những nhận định, phân tích hoạt động của hệ thống Ngân hàng trên ñịa bàn TP.HCM trong những năm gần ñây. 2.2.2 Thực trạng hoạt ñộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của hệ thống NHTM trên ñịa bàn TP.HCM... nội ñịa: do ngân hàng trong nước phát hành và có hiệu lực sử dụng trong phạm vi quốc gia phát hành. + Thẻ quốc tế: có hiệu lực sử dụng tại các quốc gia, bên ngoài quốc gia của ngân hàng phát hành thẻ. Hiện nay một số NHTM lớn thực hiện cả dịch vụ ñại lý thanh toán thẻ cho các tổ chức quốc tế; ñồng thời thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ quốc tế của ngân hàng mình. * Các dịch vụ ngân hàng khác:... cho ñầu tư phát triển, góp phần thực hiện thành cơng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới, đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính của phía Nam và cả nước”. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh TP.HCM ñã xây dựng chương trình mục tiêu lộ trình phát triển dịch vụ ngân hàng giai ñoạn 2001-2005, một số nội dung về nguyên tắc phát triển dịch vụ ngân hàng ñược . về phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại. -4- - Chương 2: Thực trạng về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TMCP Gia ðịnh. - Chương 3: Giải pháp phát triển sản. giữa các ngân hàng trong nước với nhau. 1.4 Ý nghĩa của sự phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Dịch vụ ngân hàng là một trong những nhóm dịch vụ có tiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia định.pdf, Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia định.pdf, Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia định.pdf, Tính cấp thiết của đề tài:, Mục tiêu nghiên cứu: ðối tượng và phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa của ñề tài:, Khái niệm, chức năng và vai trò của ngân hàng thương mại:, Các loại sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại:, Ý nghĩa của sự phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng:, PHÂN THEO CƠ CẤU 389.470 PHÂN THEO KỲ HẠN 389.470 PHÂN THEO LOẠI TIỀN 389.470, PHÂN THEO KỲ HẠN 390.211 PHÂN THEO LOẠI TIỀN 390.211, ðịnh hướng phát triển của GðNH ñến năm 2010: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại GðNH:, KẾT LUẬN 1 KẾT LUẬN 3

Từ khóa liên quan