PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2010.doc

5 453 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2010 MỤC LỤCĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNHTRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2010THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPDanh mục từ viết tắt .1Lời mở đầu: …2Ch ương 1: Cơ sở lý luận về cho thuê tài chính 4 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động CTTC: . 5 1.2. Khái niệm về CTTC và các hình thức CTTC: . 6 1.2.1. Khái niệm về CTTC 6 1.2.2. Các đặc điểm và tiêu chuẩn của một giao dịch CTTC 7 1.2.2.1. Các đặc điểm của một giao dịch CTTC: 7 1.2.2.2. Một số tiêu chuẩn của một giao dịch CTTC: . 8 1.2.2.3. Sự khác nhau giữa CTTC với thuê thông thường: . 9 1.2.3. Các hình thức CTTC: . 9 1.2.3.1. CTTC thuần: . 9 1.2.3.2. Mua và cho thuê lại: 10 1.2.3.3. Cho thuê trả góp: . 11 1.2.3.4. Cho thuê giáp lưng: . 12 1.2.3.5. Cho thuê hợp tác: 13 1.2.3.6. Cho thuê trợ bán: . 13 1.2.4. Các điều kiện thực hiện hoạt động CTTC 14 1.2.4.1. Về khía cạnh kinh tế: . 14 1.2.4.2. Về khía cạnh pháp lý: 14 1.2.5. Các chủ thể tham gia vào hoạt động CTTC: . 15 1.2.5.1. Người cho thuê tài chính (các công ty CTTC) . 15 1.2.5.2. Người đi thuê (các tổ chức, cá nhân cần thuê tài chính): 16 1.2.5.3. Nhà cung cấp (nhà sản xuất): 17 1.2.5.4. Người cho vay: . 17 1.2.5.5. Các cơ quan quản lý Nhà nước: . 17 iv1.2.6. Những rủi ro trong hoạt động CTTC: . 17 1.2.6.1. Rủi ro từ dự án thuê tài chính: . 17 1.2.6.2. Rủi ro trong quá trình thẩm định dự án thuê tài chính: . 17 1.2.6.3. Rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng CTTC: 18 1.2.6.4. Rủi ro trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng mua tài sản để cho thuê: 19 1.2.6.5. Rủi ro xảy ra trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản cho thuê+tài+sản.htm' target='_blank' alt='mẫu hợp đồng cho thuê tài sản' title='mẫu hợp đồng cho thuê tài sản'>hợp đồng bảo hiểm tài sản cho thuê . 19 1.2.6.6. Rủi ro xảy ra khi thu hồi tài sản: 19 1.2.6.7. Rủi ro tài chính: 19 1.2.7. Lợi ích của hoạt động CTTC: 21 1.2.7.1. Đối với quá trình phát triển nền kinh tế: 21 1.2.7.2. Đối với công ty CTTC: . 21 1.2.7.3. Đối với doanh nghiệp thuê tài chính: . 22 Chương 2: Thực trạng của hoạt động CTTC trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua 23 2.1. Sự ra đời và phát triển của ngành cho thuê tài chính ở Việt Nam: . 24 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động CTTC ở Việt Nam: 24 2.1.2. Vai trò của hoạt động cho thuê tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam: . 26 2.1.3. Cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động CTTC ở Việt Nam hiện nay: 29 2.2. Thực trạng của hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua: . 30 2.2.1. Khái quát chung về thị trường CTTC ở TP.HCM trong thời gian qua: . 30 2.2.1.1. Về nguồn vốn 33 2.2.1.2. Về sử dụng vốn: 34 2.2.1.3. Về đối tượng khách hàng: . 36 2.2.1.4. Về tài sản thuê . 37 2.2.1.5. Về kết quả kinh doanh: 37 2.2.2. Những thành tựu đạt được trong thời gian qua: 37 2.2.2.1. Cho thuê tài chính là kênh cung ứng vốn trung và dài hạn góp phần hoàn thiện thị trường tài chính 38 v2.2.2.2. Cho thuê tài chính đáp ứng phần nào nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập . 39 2.2.2.3. Cho thuê tài chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hiện đại hóa công nghệ: 39 2.2.2.4. Cho thuê tài chính cũng có một số đóng góp về mặt hiệu quả xã hội: 40 2.2.2.5. Sự ra đời của Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam: . 40 2.2.3. Những hạn chế còn tồn tại: 41 2.2.3.1. Hạn chế về nguồn vốn . 41 2.2.3.2. Thị phần cho thuê tài chính còn chưa cao, dư nợ còn thấp so với toàn hệ thống tín dụng: . 42 2.2.3.3. Mạng lưới chi nhánh còn hạn hẹp: 43 2.2.3.4. Các hình thức cho thuê, tài sản thuê chưa đa dạng: 43 2.2.3.5. Lãi suất cho thuê tài chính còn cao hơn lãi suất ngân hàng 44 2.2.3.6. Thông tin về tài sản thuê còn thiếu và mối quan hệ giữa công ty CTTC và nhà cung cấp còn mang tính tự phát: . 45 2.2.3.7. Vấn đề về nợ quá hạn: . 46 2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động CTTC trên địa bàn TP.HCM: . 46 2.3.1. Môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh và thiếu đồng bộ: . 46 2.3.2. Thiếu sự ưu đãi trong chính sách thuế: . 47 2.3.3. Nguồn vốn hoạt động của các công ty CTTC còn gặp nhiều khó khăn: 47 2.3.4. Hoạt động cho thuê của các công ty CTTC còn nhiều rủi ro: . 48 2.3.5. Hoạt động CTTC ít được nhiều người biết đến: . 50 2.2.6. Năng lực quản lý, điều hành và trình độ của đội ngũ cán bộ tác nghiệp còn nhiều hạn chế: . 50 2.4. Tiềm năng phát triển của thị trường CTTC trên địa bàn TP.HCM trong tương lai: . 51 Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động CTTC trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010 . 54 3.1. Định hướng phát triển ngành CTTC đến năm 2010: . 55 3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010: 55 vi3.1.2. Định hướng phát triển ngành CTTC đến năm 2010 55 3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động CTTC trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010. . 57 3.2.1. Về phía chính phủ và các cơ quan ban ngành: 57 3.2.1.1.Qui định thêm đối tượng tham gia hoạt động CTTC: . 57 3.2.1.2. Qui định thêm các phương thức cho thuê: . 58 3.2.1.3. Qui định thêm về tài sản cho thuê: 60 3.2.1.4. Ưu đãi về chính sách thuế: 60 3.2.1.5. Nhà nước nên cho phép doanh nghiệp tự chủ trong việc áp dụng phương pháp khấu hao tài sản thuê. 61 3.2.1.6. Nhà nước nên cho phép các công ty CTTC chủ động trong việc thu hồi và xử lý tài sản thuê: 62 3.2.1.7. Nhà nước nên hỗ trợ đối với các quy định khác: . 62 3.2.2. Về phía các công ty CTTC . 62 3.2.2.1. Tăng nguồn vốn kinh doanh của các công ty CTTC: . 62 3.2.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh cần sát thực tế và thực sự khoa học: . . 63 3.2.2.3. Đa dạng hóa các hình thức CTTC và tài sản CTTC: 64 3.2.2.4. Mở rộng mạng lưới phục vụ, tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh của hoạt động CTTC. . 65 3.2.2.5. Xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp 66 3.2.2.6. Hoàn thiện tổ chức của công ty CTTC: . 67 3.2.2.7. Nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các công ty CTTC: 67 3.2.3. Một số giải pháp khác 67 3.2.3.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội cho thuê tài chính: 68 3.2.3.2. Phát triển thị trường máy móc thiết bị cũ . 68 3.3. Một số kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan ban, ngành nhằm phát triển hoạt động CTTC trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010: .69Kết luậnvii .70viii . MỤC LỤCĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNHTRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM ĐẾN NĂM 2010THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPDanh mục từ viết. chỉnh hoạt động CTTC ở Việt Nam hiện nay: .............. 29 2.2. Thực trạng của hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn TP. HCM trong
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2010.doc, PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2010.doc, PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐẾN NĂM 2010.doc