Giáo án Đại Số nâng cao

64 795 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Giáo án Đại Số nâng cao Thiếu các bài sau : ( bỏ 2 bài, không nộp 2 bài )1) §2 Dãy số. (Nguyễn Thiện Vọng – THPT Nguyễn Trải)2) §2 Dãy số có gh hửu hạn. (Hoàng Thị Tuyết-N.Thành Nhân –THPT Phan Bội Châu)3) §3 Dãy số có gh vô cực. (Nguyễn T Nhung –THPT Phan Bội Châu)4) §3 Đh của HSLG. (Nguyễn Văn Đặc – Trịnh Hoài Đức ) Giáo án này còn thô chưa biên tập. Đề nghị thầy cô biên tập, bổ sung, chỉnh lý trước khi dùng.Trang 1GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG I : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác§1. HÀM SỐ l ư ợng gi ácTIẾT : 1+2+3Gv soạn : H òang Th ị Thu ÂnNguy ễn V ăn T ínhTrường : THPT H ùy nh V ă n Nghệ ….A. MỤC TIÊU.1. Về kiến thức : . . Hiểu trong định nghĩa các hàm số lượng giác y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, x là số thực và là số đo radian(không phải là số đo độ) của góc( cung) lượng giác Hiểu tính chẵn, lẻ, tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác, tập giá trị, tập xác định của các hàm số đó Biết dựa vào trục sin, trục côsin, trục tang, trục cotang gắn với đường tròn lượng giác để khảo sát sự biến thiên các hàm số tương ứng.2. Về kỹ năng : . Học sinh nhân biết hình dạng và vẽ đồ thị của các hàm số lượng giác cơ bản.3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng vẽ sẵn đồ thị các hàm số y = sin x, y = cosx, y = tanx, y = cotx, bảng vẽ đường tròn lượng giác .2. Chuẩn bị của HS : C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở ấn đáp đan xen hoạt động nhóm.D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC .Làm bt và lên bảng trả lời - Nhận xét và chính xác hóa bt của hs- Đọc sgk trang 4 - Y êu cầu hs đọc sgk trang 4Đinh nghĩa (sgk)H ĐTP 2: T ính chẵn, lẻ của hs.- Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời câu hỏi .- Đn hs chẵn , hs lẻ? Bảng phụ f(x)chẵn nêú : + x ∈D thì -x ∈D + f(-x) = f(x)f(x)lẻ nếu: + x ∈D thì -x ∈D+ f(-x) = - f(x)- Nghe và hiểu nhiệm vụ. -Hs y = sinx chẵn hay lẻ? Vì sao? -Hs y = cosx chẵn hay lẻ? Vì sao?Vận dụng vào bt Xđ tính chẵn, lẻ của hs sau1. y = sin3x2. y = cos3x - L àm bt - Nhận xét và chính xác hóa bt của hsTrang 2H ĐTP3 : T ính tuần hoàn của hs- Trả lời câu hỏi- So sánh sinx và sin(x+2∏ ), cosx v à cos(x+2∏ )?- Thỏa mãn hs y = sin x, y = cosx tuần hoàn với chu kì 2∏- đường tròn lượng giác ? -. . H Đ TP4 : Kh ảo s át hs y = sinx trên đoạn [-∏; ∏] -Quan sát và trả lời câu hỏi - Cho M chạy trên đtlg, xét 4 trường hợp ( A đến B, B đến A’, A’ đến B’, B’ đếnA).Nhận xét sự biến thiên?-B ảng biến thiên - Đồ thị hs y = sinx trên đoạn [-∏; ∏]Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị của hs y = sinx?- Nh ận xét đồ thị?- Đồ thị của hs y = sinx trên toàn trụcH Đ TP 5: Khảo sát hs y = cosx - Nghe và hiểu nhiệm vụ. - Biểu diễn cosx theo sinx?-Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Đồ thị hs y = cosx ? Đồ thị của hs y = cosx- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Nhận xét đồ thị của hs y = cosx ?So sánh tính chất 2 hs y = sinx, y = cosx?Ghi nhớ:(sgk)- - Chia 4 nhóm và yêu cầu làm bt. Nhóm 1,3 làm bt 1.- T ì m GTLN, GTNN c ủa hs:1. y = 1 + cos3x2. y = sin3x - 3 - Lên bảng làm bt- Nhận xét và chính xác hóa bt của hs- HĐ3: Hàm số y = tanx, y = cotxSuy nghĩ và trả lời câu hỏi - Txđ của hs y = tanx, y = cotx? đ tlg với trục tang và trục cotangĐọc đn - Yêu cầu hs đọc đn SGK trang 9,10đ n ( SGK) Trả lời câu hỏi - hs y = tanx, y = cotx chẵn hay lẻ?- Th ừa nhận hs y = tanx, y = cotx tuần hoàn với chu kì ∏ Trả lời câu hỏi - Di chuyển điểm M trên đ tlg, cho hs nhận xét sự biến thiên của hs y = tanxđ tlg v ới trục tang - Đồ thị hs y = tanx Đồ thị hs y = tanxTrang 3 Trả lời câu hỏi - Nhận xét đồ thị?Kh ái niệm đường tiệm cận?- Yêu cầu hs tự khảo sát hs y = cotxGhi nhớ (sgk)Đọc khái niệm - Yêu cầu hs đọc khái niệm hs tu ần hoàn- C ủng cố tri thức v ừa h ọcLàm bt v à lên bảng chữa - Chia 4 nhóm làm bt 1 sgk trang 14- H Đ4: Củng cố toàn bàiCâu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ?- Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ?- BTVN : Làm bài 2 6 trang 14,15 .Trang 4GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯNG GIÁC VÀ PT LƯNG GIÁC§2.PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢNTIẾT : . Gv soạn : Nguyễn Lê Bảo Quốc và Ngô Thò Ngọc HoàTrường : THPT Huỳnh Văn NghệA.MỤC TIÊU.1. Về kiến thức : Giúp học sinh:-Hiểu phương pháp xây dựng công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản (sử dụng đường tròn lượng giác,các trục sin,côsin,tang,côtang và tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác)-Nắm vững công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản.2. Về kỹ năng : Giúp học sinh:-Biết vận dụng thành thạo công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản-Biết cách biểu diễn nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản trên đường tròn lượng giác.3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ.2. Chuẩn bị của HS : Kiến thức đã học về giá trò lượng giác,ý nghóa hình học của chúng ở lớp 10C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm.D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC .HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếuHĐ1:Giúp hs tự tìm tòi cách tìm nghiệm của pt- Hs phải biết trình bày về điều nhận biết được. -Chính xác hóa kiến thức,ghi nhận kiến thức mới.-Nghe hiểu nhiệm vụ- Dựa vào đường tròn LG gốc A,hướng dẫn hs cách giải pt(1) -Hướng dẫn hs biện luận theo m.Cho hs thảo luận nhóm.-Đại diện nhóm trình bày:-Hs nhóm khác nhận xét-Chia nhóm và yêu cầu nhóm 1,3 làm VD 1.1;nhóm 2,4 làm VD 1.2 SGK trang 21-Đại diện nhóm trình bày.Hs nhóm khác nhận xét.-Hỏi xem còn cách giải khác không?1.Phương trình mx =sina)VD:SGKb)Xét pt:mx=sin(I)SGKVD1:SGKHĐ2:Khắc sâu công thức (Ia)-Thảo luận theo nhóm và cử đại diện báo cáo.-Theo dõi câu trả lời và nhận xét,chỉnh sửa chỗ sai nếu có-Chiếu đề bài tập yêu cầu các nhóm thảo luận và phát biểu cách làm. Giải pt: 22sin =xTrang 5-Yêu cầu Hs trình bày rõHĐ3:Giúp HS hiểu ý nghóa hình học các nghiệm của một PTLG- Nhận xét bài làm của bạn-Nghe hiểu nhiệm vụ-Nhận xét bài của bạn,sửa sai nếu có.-Chiếu đề bài tập yêu cầu nhóm thảo luận và nêu cách làm-GV nhận xét lời giải,chính xác hóa-GV chiếu nội dung cần chú ý để HS ghi nhớ.-Chiếu đề bài tập yêu cầu HS thảo luận nhóm-Đại diện nhóm trình bàyVD:(SGK)Chú ý:SGKVD:(SGK)HĐ4 : Giải phương trìnhSinP(x) = SinQ(x)- Nhận xét bài làm của bạn.-Nghe,hiểu nhiệm vụ trả lời- Cho HS thảo luận nhóm và trình bày. -Chiếm lónh tri thức về cách giải pt:cosx = m1)Sin 2x = Sinx2)Pt:cosx = m(SGK)HĐ5:Luyện kó năng vận dụng công thức(IIa)- Nhận xét bài làm của bạn,sửa sai nếu có.-Nghe hiểu nhiệm vụ.- Chiếu đề bài tập,yêu cầu HS thảo luận nhóm,trình bày.-GV trình chiếu nội dung cần chú ý để Hs ghi nhớ.Giải pt sau:22cos −=xChú ý:(SGK)HĐ6:Giảipt:cosP(x)=CosQ(x)-Nhận xét bài làm của bạn,sửa sai nếu có.-Nghe hiểu nhiệm vụ trả lời câu hỏi.-Hs nhóm khác nhận xét,sửa sai nếu có.-Chính xác hóa kiến thức ghi nhận chú ý- Yêu cầu Hs làm bài theo nhóm- Chiếm lónh tri thức về cách giải pt:tanx = m - Phân công nhóm 1,3 làm VD 3.1;nhóm 2,4 làm VD 3.2 trong SGK trang 25-Đại diện nhóm trình bày.-Trình chiếu nội dung chú ý để HS hiểu và ghi nhớ.Giải pt: )12cos()12cos( −=+ xx3)PT: mx =tan (SGK)VD3(SGK)HĐ7:Giảipt:tanP(x)=tanQ(x)-Nhận xét bài làm của bạn,chính xác hóa.-Nghe hiểu nhiệm vụ.-Nghe nhận xét bài làm của bạn.Chính xác hoáNghe hiểu nhiệm vụ.-Yêu cầu HS giải và trình bày theo nhóm-Chiếm lónh kiến thức mới về cách giải pt: mx =cot -Phân công nhóm 1,3 giải VD4.1;nhóm 2,4 giải VD 4.2 SGK trang 26.Đại diện nhóm trình bày bài giải.-GV trình chiếu nội dung chú Giải pt: xx tan2tan =4)PT: mx =cot (SGK)VD4(SGK)Chú ý:(SGK)Trang 6ý.HĐ8 : Khắc sâu và luyện kó năng vận dụng công thức (IVa)-Nhận xét kết quả bài của bạn-Nghe hiểu nhiệm vụ-Hs nhận xét bài làm củabạn,chính xác hóa.-Hs nhận xét bài làm của bạn,chính xác hóa.-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm,trình bày cách giải.-GV chiếm lónh tri thức về một số điều cần lưu ý khi giải PTLG cơ bản.-Trình chiếu VD5 cho Hs thảo luận nhóm,đại diện trình bày HĐ9:Viết công thức nghiệm với số đo độ-Nhóm 1,3 lài BT1;nhóm 2,4 làm BT2Đại diện trình bày bài giải của nhómGiải pt: 31tan612cot =+xMột số điều cần lưu ý(SGK)VD5(SGK)Giải các pt:22)153cos()10−=−x025tan5tan)2 =xHĐ10:Củng cố toàn bài-Câu hỏi 1:Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính gì?-Câu hỏi 2:Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì?-BTVN:học kó lý thuyết,làm BT trong SGKGIÁO ÁN GIẢI TÍCH 11Trang 7Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giácBài 3: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản Giáo viên soạn: Nguyễn Đình PhươngNguyễn Thế Cường Trường THPT Huỳnh Văn NghệA.Mục tiêu 1. Về kiến thức:Giúp học sinh nắm vững cách giải một số loại phương trình lượng giác đơn giản: dạng phương trình bậc nhất bậc hai đối với một hàm số lượng giác,dạng phương trình bậc nhất đối với sin và cos,dạng phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx,một vài phương trình có thể quy về các dạng trên. 2. Về kó năng: Giúp học sinh nhận biết và giải thành thạo các dạng phương trình nêu trong bài.B. Chuẩn bò của GV và HS: 1.GV: Chuẩn bò giáo án ,hệ thống bài tập,bảng phụ . 2.HS: Học bài cũ và đọc trươcù bài mới.C. Phương pháp: Nêu vấn đề,gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm.D. Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ 2. Nội dung bài mới Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS1. Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.a. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.* Ví dụ 1: ( SGK)b. Phương trình bậc hai đối với 1 hàm số lượng giác.* Ví dụ 2: ( SGK).H1: ( SGK)-Đưa ra một số ví dụ về dạng phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.-Giải chi tiết bài tập ví dụ1.-Lưu ý Hs cách viết nghiệm của phương trình với đơn vò rad và độ.- Giới thiệu tới HS phương trình lượng giác loại bậc hai.- Hướng dẫn HS cách đặt ẩn phụ- Yêu cầu HS lên bảng giải bài tập này._ Sửa sai ( nếu có)_ Giới thiệu tập H1 tới HS_Yêu cầu HS làm nháp bài tập, gọi 2 học sinh lên bảng giải_Gọi HS nhận xét bài làm của,sửa sai ( nếu có)Theo dõi bài giảng của GVLàm theo hướng dẫn của GV_Tiếp nhận bài tập_Làm bài tập và lên bảng trả lờiTrang 8*Ví dụ3: Giải phương trình:2cos2x + 2 cosx-4 = 0H2: Giải phương trình:5tanx – 2cotx - 3 = 0Biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác.2.Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx: asinx +bcosx = cH3: Yêu cầu học sinh giải phương trình sinx + cosx =1 bằng cách sử dụng đẳng thức : sinx + cosx = 2Sin ( x+ 4π)* Ví dụ 4: Giải phương trình:3sinx – cosx =1.Cách biến đổi biểu thức asinx + bcosx = c ( a và b khác 0) thành dạng : Csinx( x+α) ( SGK) *Ví dụ5: Giải phương trình:2sin3x + 5cos3x = -3_ Gợi ý HS cách biến đổi đưa phương trình về dạng bậc hai:+ Yêu cầu HS nhắc lại công thức hạ bậc.+ Điều kiện đối với ẩn phụ_ Gọi Hs lên bảng giải bt_ Nhận xét bài làm của HS_ Sửa sai ( nếu có)Chia lớp thành các nhóm_ Giao công việc_ Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm._ Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bài làm của bạn-Sửa sai (nếu có)_ Hướng dẫn HS sử dụng đẳng thức vừa nêu để giải bt._ Đưa ra phương pháp tổng quát cho loại phương trình này( Yêu cầu hs đònh vò kiến thức trong SGK)Cho hs tham khảo bài giải trong SGK.Hướng dẫn Hs theo dõi cách biến đổi trong SGKThuyết trình bài giải theo phương pháp nêu trênNhớ lại kiến thức cũ và nhắc lại trước lớp_ Lên bảng giải bài tập_ Theo dõi bài sửa của GvĐưa Pt đã cho về pt cơ bản đã học ở tiết trước.Xác đònh kiến thức trong SGK.Thao khảo bài giải trong SGK.Theo dõi SGK.Theo dõi bài giải của GV ,củng cố kiến thức.Làm việc theo nhómTrang 9H4. Với giá trò nào của m thì phương trình sau có nghiệm:2sin3x + 5cos3x = m3. Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx:asin2x + bsinxcosx + c cos2x= 0,a,b,c là những số đã cho,a# 0 hoặc b# 0 hoặc c# 0. Phương pháp: ( SGK)*Ví dụ6 : Giải phương trình:4sin2x - 5sinxcosx- 6cos2x= 0.H5.Giải phương trình trên bằng cách chia cả hai vế phương trình cho sin2x.• Nhận xét: ( SGK)H6. Giải phương trình :sin2x -3sinxcosx + 2 cos2x = 1 bằng hai cách đã nêu trên.Tổ chức hs làm việc theo nhóm_ Sửa bài tập hs vừa trình bày.Giới thiệu tới hs phương trình thuần nhất đối với sinx và cosx._Hướng dẫn cách giải pt loại này ( SGK).Yêu cầu hs kiểm tra xem cosx = 0 có phải là nhiệm của pt hay không?_ Hướng dẫn hs các bước tiếp theo để giải pt_ Gọi hs lên bảng làm bài tập_ Nhận xét bài làm của hs_ Sửa sai ( nếu có)Tổ chức cho hs làm việc theo nhóm đua ra lời giải cho bài toán._ Sửa hoàn chỉnh bài tập.Đưa ra các phương pháp giải pt với các trường hợp a= 0 hoặc c = 0 và trường hợp:asin2x + bsinxcosx + c cos2x= d ( a, b ,c ,d là các số thực,a2 + b2 + c2 # 0)Tổ chức cho Hs làm việc theo nhóm tìm ra đáp án của bài toán.Yêu cầu hs nhớ và viết lại công thức biến đổi tích thành _ Cử đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.Theo dõi bài giảng của GV._ Đònh vò kiến thức trong SGK.Làm theo yêu cầu của GVTheo dõi GV hướng dẫn bài tập.Làm việc theo nhóm_ Lên bảng trình bày bài giải của nhóm mình_ Theo dõi bài sửa của GvĐònh vò kiến thức trong SGK.Làm theo yêu cầu của GVNhớ và viết lại công thức đã học._ Làm theo yêu cầu của GvTrang 10[...]... xét câu trả lời của bạn- Xét dãy số ( Un) với ,)1(nUnn−=tức là dãy số viết dưới dạng nào?I- Định nghĩa dãy số có giới hạn 0 (SGK/ trang 127) - Biểu diễn các số hạng của dãy số đã cho trên trục số, ta thấy khi n tăng thì các điểm biểu diễn ở vị trí như thế nào so với điểm 0Lĩnh 4.1 SGK TRANG 127 (nâng cao) - Mọi số hạng của dãy số đã cho, kể từ số hạng thứ 11 trở đi (Un) nhỏ hơn... thức.Làm việc theo nhómTrang 9 GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 (NÂNG CAO) CHƯƠNG III : DÃY SỐ -CSC - CSN§ 4. CẤP SỐ NHÂN (2 tiết)Tiết : 1 (mục 1, 2, 3)GV soạn : Ông ĐOÀN MINH TRỰCTrường : THPT Nguyễn TrãiA. MỤC TIÊU : 1- Về kiến thức : Giúp học sinh :- Nắm vững khái niệm cấp số nhân.- Nắm được 1 tính chất đơn giản về 3 số hạng liên tiếp của 1 CSN.- Nắm vững công thức xác định số hạng tổng quát của 1 CSN.... (nâng cao) /1011/ <=nUn với mọi n>0- Kể từ số hạng thứ mấy trở đi mọi số hạng của dãy số đã cho đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn231?- Câu hỏi tương tự như trên cho mỗi số 10000001,5001,751Học sinh phát biểu điều nhận xét được- - Dựa vào câu trả lời của HS khái quát hoá phát biêủ điều nhận xét được - đ/n SGK/ trang 128 ( nâng cao) - Nghe và hiểu đ ược - Với mõi số. .. điều nhận xét được.- Viết CSC gồm 4 số hạng từ BT2 ở trên, hãy cho biết số hạng thứ nhất, số hạng tổng quát là bao nhiêu, cơng sai d =? ⇒9=-6+(4-1)5⇒ khái qt hóa điều nhận xét đó ⇒ số hạng tổng quát un được xác định theo công thứcnào? Phát biểu điều nhận xét đó?- Nhận xét câu trả lời của HS- Đọc SGK nâng cao trang 111 ĐL2- Yêu cầu HS đọc SGK nâng cao trang 111 ĐL2- Chia 4 nhóm và yêu... lờiTrang 8 GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG IV : GIỚI HẠN§4. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỘT SỐ ĐỊNH LÍ VỀ GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐTIẾT : n n+iGv soạn : Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Ngọc TânTrường : THPT Phước Vĩnh.A. MỤC TIÊU.1. Về kiến thức : Giúp học sinh nắm được định nghĩa giới hạn của hàm số tại một điểm, giới hạn của hàm số tại vô cực, giới hạn vơ cực của hàm số và các định lí về giới hạn hữu hạn của hàm số. 2.... 1II- Một số dãy số có giới hạn 0- Dựa vào định nghĩa HS CMR:a. Lim 01=nb. lim 013=n- Đại diện nhóm 1 trình bày- Đại diện nhóm 2 cho nhận xét- Đại diệnn nhóm 3 trình bày- Địa diện nhóm 4 nhận xét GV khái quát dẫn HS vào đ/t 1, HS đọc và xem chứng minh trong SGKNhóm 1,2 chứng minh rằngLim 01=nNhóm 3,4 chứng minh rằngLim 013=nĐ/L 1 / trang 129 (SGK GT 11 nâng cao) -...GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11§1. PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP TOÁN HỌCSỐ TIẾT : 2Gv soạn : Mai Văn ThườngTrường : THPT Nguyễn TrãiA. MỤC TIÊU.1. Về kiến thức : giúp học sinh có khái niệm về suy luận qui nạp và nắm được phương pháp qui nạp toán học.2. Về kỹ năng : giúp học sinh biết cách vận dụng phương pháp qui nạp toán học để giải quyết các bài toán đơn giản.B. CHUẨN BỊ CỦA... tập hợp số có thể thể viết được nhiều hoán vị. Vậy số các hoán vị đuợc xác định như thế nào?.HĐ3:- Cho biết nếu tập hợp A có n phần tử thì có tất cả bao nhiêu hóan vị.- Chia 2 nhóm và yêu cầu nhóm 1 làm H2 (SGK) và nhóm 2 làm ví dụ đưa ra.- Khẳng định lại kết quả.1. Hốn vị.a. Hốn vị là gì? ( SGK).CH1: ( SGK).Ví dụ: Viết ra 8 hoán vị của tập hợp B={a,b,c,d}. b. Số các hoán vị.ĐL1:... BT21/ Cho CSC (un) có: ==411duHãy tính u17=?2/ VD2: (SGK nâng cao trang 111)- Gọi đại diện nhóm trình bày.- Cho HS nhóm khác nhận xét.- Hỏi xem cịn cách nào khác khơng?- Nhận xét câu trả lời của HS. Chính xác hóa nội dungHoạt động 5: Giảng định lý 3 4. Tổng n số hạng đầu tiên của CSC: ĐL3: SGK nâng cao trang 1122)(1nuuSnn+= hay [ ]2)1(21ndnuSn−+=- Nghe... 1sin≤ và lim 01=n- Cho K là một số nguyên dương CMR lim 01=kn- 1 HS cho nhận xét cách giải cho biết có cách giải nào khác nữa?- Nhận xét bài giải của học sinhnnnkk111≤=- Học sinh đọc và vận dụng được- Nhận xét bài làm của bạnHoạt động 3: Giảng đ/l 2Đ/L 2 /trang 129 (SGK GT 11 nâng cao) - Cho học sinh đọc đ/l 2 SGK GT 11 nâng cao - Y/C học sinh vận dụng đ/l 2 vào VD . Giáo án này còn thô chưa biên tập. Đề nghị thầy cô biên tập, bổ sung, chỉnh lý trước khi dùng.Trang 1GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG I : Hàm số lượng. trong SGKGIÁO ÁN GIẢI TÍCH 11Trang 7Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giácBài 3: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại Số nâng cao, Giáo án Đại Số nâng cao, Giáo án Đại Số nâng cao, MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức :, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC ., Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ, TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . Mục tiêu. 1. Về kiến thức: MỤC TIÊU 1. Về kiến thức:, CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV: bảng phụ, CỦNG CỐ - bài tập 6 SGK 62 PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:, DẶN DỊ: BVN 17→20 67. MỤC TIÊU :, MỤC TIÊU : • CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ : • PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : – Gợi mở, vấn đáp. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS, IV: GIỚI HẠN Bài 1: DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN O, MỤC TIÊU : 1- Về kiến thức : Giúp học sinh : CHUẨN BỊ : 1- Chuẩn bị của GV : Computer; Projecter TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . HĐ của HS, V: ĐẠO HÀM §1: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM