Thực trạng và giải pháp phát triển khu kinh tế Vân Long với điểm nhấn là cảng trung chuyển quốc tế

83 194 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 03:54

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH B(A NGUYN QUANG VINH THC TRNG VÀ GII PHÁP PHÁT TRIN KHU KINH T VÂN PHONG VI IM NHN LÀ CNG TRUNG CHUYN QUC T LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH - Nm 2010 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH B(A CHNG TRÌNH GING DY KINH T FULBRIGHT NGUYN QUANG VINH THC TRNG VÀ GII PHÁP PHÁT TRIN KHU KINH T VÂN PHONG VI IM NHN LÀ CNG TRUNG CHUYN QUC T Chuyên ngành : Chính sách công Mã s : 60.31.14 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TIN S JONATHAN R. PINCUS TP. H CHÍ MINH - Nm 2010 LI CÁM N Nghiên cu này là lun vn tt nghip đ hoàn thành Chng trình cao hc Chính sách công ca Chng trình ging dy kinh t Fulbright ti Thành ph H Chí Minh. Tôi xin chân thành cám n s hng dn, giúp đ vô cùng quý báu ca quý thy cô, Ban ging viên Chng trình ging dy kinh t Fulbright và Trng i hc kinh t Thành ph H Chí Minh cùng tt c các bn bè trong lp MPP1. Tôi xin gi li bit n sâu sc đn Thy Jonathan R. Pincus, Thy Phan Chánh Dng, Thy V Thành T Anh và Thy Nguyn Xuân Thành, nhng ngi đã quan tâm, tn tình giúp đ, to điu kin cho tôi sut khoá hc và hoàn thành lun vn này. Trong quá trình thc hin lun vn, tôi đã nhn đc s giúp đ nhit tình ca Lãnh đo Chính quyn đa phng tnh Khánh Hòa, các anh ch công tác  Ban Qun lý khu kinh t Vân Phong, S K hoch - đu t, Cc Thng kê tnh Khánh Hoà…, tôi xin chân thành cám n. Tôi cng không quên gi li cám n đn Cha, M, em gái, v và con trai - đã đng viên và chia s vi tôi nhng khó khn trong quá trình hc tp. Mc dù tôi đã c gng nhng chc chn lun vn cng không tránh khi có thiu sót. Tôi xin chân thành cám n và ghi nhn nhng ý kin đóng góp phn hi ca các quý thy cô hng dn và phn bin, các bn bè, đng nghip và nhng ai quan tâm đn đ tài này. Thành ph H Chí Minh, tháng 6 nm 2010 Hc viên Nguyn Quang Vinh LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình ging dy kinh t Fulbright. Hc viên Nguyn Quang Vinh MC LC LI M U…………………………………………………………. Chng 1: GII THIU TNG QUAN V TNH KHÁNH HÒA VÀ KHU KINH T VÂN PHONG………………………………… 1.1. Tng quan v tnh Khánh Hòa…………………………………… 1.2. Tng quan v khu kinh t Vân Phong…………………………… Chng 2: ÁNH GIÁ S PHÁT TRIN KHU KINH T VÂN PHONG GIAI ON 2006 – 2010………………………………… 2.1 ánh giá s phát trin ca khu kinh t Vân Phong giai đon 2006 – 2010 …………………………………………………… 2.1.1 Mô hình khu kinh t trong chin lc phát trin kinh t Vit Nam ……………………………………………………… 2.1.2 Nhng thành qu đt đc ca khu kinh t Vân Phong trong thi gian qua 2.1.3 ánh giá chính sách phát trin du lch cao cp cùng vi công nghip nng …………… …………………………… 2.1.4 ánh giá công tác đào to, xây dng ngun nhân lc …… 2.2 Cng trung chuyn quc t - Ht nhân ca khu kinh t Vân Phong 2.2.1 Tng quan cng bin Vit Nam … …………………… 2.2.2 Tình hình vn chuyn container khu vc ông Nam Á và trên th gii……………………………… 2.2.3 Tình hình vn chuyn container  Vit Nam 2.2.4 Th trng dch v hu cn (logistics)  Vit Nam …… 2.2.5 Kinh nghim phát trin cng bin các nc trong khu vc 2.2.5.1 Kinh nghim phát trin cng Singapore ……… 2.2.5.2 Kinh nghim phát trin cng Hng Kông ……… 1 6 6 8 12 12 12 15 20 23 26 26 29 31 33 35 35 38 2.2.6 Tim nng khai thác cng trung chuyn quc t Vân Phong ………………………………………………………………… Chng 3: CÁC KHUYN NGH CHÍNH SÁCH NHM PHÁT TRIN KHU KINH T VÂN PHONG GN VI CNG TRUNG CHUYN QUC T GIAI ON 2010 - 2020 3.1 ánh giá thc trng khu kinh t Vân Phong và cng trung chuyn 3.2 Mt s khuyn ngh chính sách phát trin cng trung chuyn ……. 3.2.1 Tp trung ngun lc đu t phát trin c s h tng……. 3.2.2 Thu hút đi tác chin lc trong và ngoài nc ………. 3.2.3 Phát trin khu kinh t Vân Phong gn lin vi cng trung chuyn …………………………………………………… 3.2.4 Xây dng chui dch v hu cn (logistics) …………… 3.2.5 Bo v môi trng t nhiên và h sinh thái bin………… KT LUN……………………………………………………………. TÀI LIU THAM KHO……………………………………………. PH LC……………………………………………………………… 40 50 50 52 52 53 54 56 57 59 62 65 DANH MC CÁC T VIT TT 1. Ting Vit: BQL : Ban qun lý KKT : Khu kinh t KCN : Khu công nghip TW : Trung ng 2. Ting Anh: FDI : u t trc tip nc ngoài (Foreign Direct Investment) GDP: Tng sn phm ni đa (Gross Domestic Product) ODA: Vin tr phát trin chính thc (Official Development Asistance) TEU: n v tng đng 20 feet (Twenty-feet eviqualent units) USD: ng đô la M DANH SÁCH CÁC HÌNH, BNG VÀ HP 1. DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1 D án Cng trung chuyn quc t ti vnh Vân Phong - tnh Khánh Hòa ……………………… Hình 2.1 H thng cng bin Vit Nam hin nay ……………………… Hình 2.2 D án Kênh đào Kra – Thái Lan ……………………………… Hình 1.Ph lc: Mt góc Vnh Vân Phong nhìn t trên cao …………… Hình 2.Ph lc: Tàu quc t vào trung chuyn du  Vnh Vân Phong…. 2. DANH SÁCH CÁC BNG Bng 1.1 Mt s ch tiêu kinh t - xã hi ch yu ca tnh Khánh Hòa …. Bng 2.1 Các khu kinh t ca Vit Nam………………………………… Bng 2.2 Dân s và dân s hot đng kinh t ca tnh Khánh Hòa nm 2007 ………………………………………………………. Bng 2.3 Phân b cng bin Vit Nam hin nay….…………………… Bng 2.4 So sánh Ch s thc hin logistics nm 2010 ca Vit Nam vi các nc trong khu vc ………………………………………… Bng 2.5 D báo khi lng hàng hóa qua cng trung chuyn Vân Phong ………………………………………………………… 10 27 44 73 73 7 13 24 29 34 42 Bng 1. Ph lc: Mt s kt qu thc hin ch tiêu kinh t bin tnh Khánh Hòa giai đon 2004 – 2008 ……………………. Bng 2.Ph lc: Danh mc kêu gi các d án đu t nc ngoài vào khu kinh t Vân Phong ………………………………… Bng 3.Ph lc: Danh mc các d án, công trình đu t t ngun vn huy đng phát hành trái phiu chính quyn đa phng ……. Bng 4.Ph lc: K hoch vn đu t xây dng c bn nm 2010 ca Ban qun lý khu kinh t Vân Phong ………………………… Bng 5.Ph lc: K hoch vn đu t nm 2010 ca Ban Qun lý khu kinh t Vân Phong ……………………………………… Bng 6.Ph lc: D án phát trin cng bin Vit Nam ………………… Bn đ 1.Ph lc: Bn đ đnh hng phát trin giao thông Khánh Hòa đn nm 2020 ……………………………………… Bn đ 2. Ph lc: Quy hoch h thng cng bin Vit Nam hin nay …. Bn đ 3.Ph lc: nh hng quy hoch cng trung chuyn quc t và Khu kinh t tng hp Vân Phong ………………… 3. DANH SÁCH CÁC HP Hp 2.1 Trng hp Thép Posco ………………………………………. Hp 2.2 Quy hoch chi tit phát trin cng trung chuyn Vân Phong…. 65 66 67 68 69 70 71 72 72 23 41 4. DANH SÁCH CÁC  TH  th 2.1 Ngun vn đu t h thng cng bin Vit Nam ……………  th 2.2 D báo nhu cu vn chuyn container đn nm 2020 khu vc ông Á ……………………………………………………….  th 2.3 Sn lng hàng hóa phân b qua 3 min …………………….  th 2.4 Sn lng hàng hóa qua h thng cng Vit Nam qua các nm  th 2.5 C cu lng hàng hóa vn chuyn qua h thng cng bin Vit Nam ……………………………………………………… 28 30 31 32 33 [...]... tr ng và gi i pháp phát tri n khu kinh t Vân Phong v i i m nh n là c ng trung chuy n qu c t ” ra i trong b i c nh vi c xây d ng và phát tri n khu kinh t Vân Phong và c ng trung chuy n qu c t t c m t s k t qu b t c c tài này ánh giá ch ng ã u quan tr ng và ang trong giai o n t ng ng phát tri n Vân Phong i qua và ki n ngh nh ng gi i pháp nh m phát tri n khu kinh t Vân Phong v i h t nhân là c ng trung. .. tri n khu kinh t Vân Phong và c ng trung chuy n qu c t Nghiên c u s t s phát tri n c a khu kinh t Vân Phong và c ng trung chuy n qu c t trong chi n l c phát tri n bi n qu c gia, t c là ph i xem xét s phát tri n c a khu kinh t và c ng trung chuy n trong m i quan h c nh tranh v i các khu v c khác, bao g m các khu kinh t c ng bi n trong n c và các c ng bi n trung chuy n qu c t trong khu v c ông Nam Á... KKT Vân c quy ho ch bao g m khu v c B c Vân Phong và Nam Vân Phong, trong ó: Khu B c Vân Phong: C ng trung chuy n, Khu h u c n c ng và Trung tâm th ng m i a ch c n ng, các khu du l ch - d ch v , khu nuôi tr ng th y s n, Khu ô th m i Tu Bông, Khu công nghi p V n Th ng Khu Nam Vân Phong: Kho x ng d u ngo i quan, T h p l c hóa d u, Khu công nghi p óng tàu, Trung tâm i n l c, Khu công nghi p Ninh Th y, Khu. .. n chia làm 3 ch Ch u, k t lu n, ph l c và danh m c tài li u tham kh o, ng nh sau: ng 1: Gi i thi u t ng quan v t nh Khánh Hòa và khu kinh t Vân Phong Ch ng 2: ánh giá s phát tri n c a khu kinh t Vân Phong giai o n 2006 – 2010 Ch ng 3: Các khuy n ngh chính sách nh m phát tri n khu kinh t Vân Phong g n v i c ng trung chuy n qu c t giai o n 2010 - 2020 5 S phân tích: Khu kinh t Vân Phong C ng trung chuy... Trong khu n kh sau ây: (i) tài nghiên c u, tác gi t p trung gi i quy t các v n ánh giá th c tr ng và chi n l c phát tri n khu kinh t Vân Phong trong th i gian qua, (ii) Li u mô hình khu kinh t k t h p phát tri n du l ch v i c ng trung chuy n c a Vân Phong có mang tính kh thi?, (iii) Vai trò c a c ng trung chuy n qu c t i v i s phát tri n khu kinh t Vân Phong, (iv) T nh Khánh Hòa c n ph i có nh ng gi i pháp. .. c u v khu kinh t Vân Phong và c ng trung chuy n qu c t ch a nhi u, ch y u là các bài vi t ng n, t p trung phân tích và nh n mà các tác gi nghiên c u mu n h c u ng nh v n n Hi n t i ch a có m t nghiên ánh giá t ng quát quá trình hình thành và phát tri n c a khu kinh t Vân Phong t khi thành l p vào n m 2006 cho trò c a c ng trung chuy n qu c t n nay c ng nh ánh giá vai i v i s phát tri n c a khu kinh. .. ng trung chuy n qu c t t i V nh Vân Phong – t nh Khánh Hòa Ngu n: Ban Qu n lý khu kinh t Vân Phong Khu kinh t Vân Phong - t nh Khánh Hòa nh s 92/2006/Q -TTg ngày 25/4/2006 c a Th t tiêu xây d ng khu phát tri n kinh t c thành l p theo Quy t ng Chính ph v i m c a ngành v i tr ng tâm phát tri n công nghi p, du l ch, d ch v , nuôi tr ng th y s n, xây d ng khu ô th và trung tâm tài chính, trong ó c ng trung. .. v tài chính, kinh t và các y u t khác Ph m vi nghiên c u: Vân Phong và trong tài này nghiên c u gi i h n trong khu kinh t a bàn t nh Khánh Hòa; có ánh giá, so sánh v i các khu kinh t có i u ki n t ng t ven bi n mi n Trung nh Chu Lai, Dung Qu t tài c ng nghiên c u c ng trung chuy n qu c t Vân Phong có tham kh o mô hình c ng trung chuy n Singapore và H ng Kông Ph ng pháp nghiên c u: Ph ng pháp c s d ng... hình khu kinh t trong Chi n l u t xây d ng và phát tri n a ngành k t h p v i c ng bi n Mô hình này hi n n m c phát tri n bi n qu c gia ã phát tri n khu kinh t ang ph n ngân sách Trung ng l y c s lý thuy t v t ng tr c Chính ph thông qua Vi c c Chính ph khuy n khích và phân b m t h tr u t c s h t ng Nghiên c u này ng và c nh tranh ánh giá ti m n ng c a 4 Khánh Hòa nh m xây d ng chi n l c phát tri n khu kinh. .. khu v c duyên h i Nam Trung b , Khánh Hòa n i lên nh là m t t nh có nhi u ti m n ng Là c a ngõ khu v c mi n Trung và Tây Nguyên, n m trên tr c Qu c l 1A và ng s t B c – Nam, Khánh Hòa c thiên nhiên u ãi v i khí h u ôn hòa, b bi n dài cát tr ng, h sinh thái a d ng Khánh Hòa là m t i m du l ch n i ti ng trong và ngoài n c, v i trung tâm là thành ph Nha Trang Là m t trong m i t nh hi n ang d n tri n kinh . “Thc trng và gii pháp phát trin khu kinh t Vân Phong vi đim nhn là cng trung chuyn quc t” ra đi trong bi cnh vic xây dng và phát trin khu kinh t Vân Phong và cng trung chuyn. chin lc phát trin khu kinh t Vân Phong và cng trung chuyn quc t. Nghiên cu s đt s phát trin ca khu kinh t Vân Phong và cng trung chuyn quc t trong chin lc phát trin. KKT Vân Phong đã đc quy hoch bao gm khu vc Bc Vân Phong và Nam Vân Phong, trong đó: Khu Bc Vân Phong: Cng trung chuyn, Khu hu cn cng và Trung tâm thng mi đa chc nng, các khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển khu kinh tế Vân Long với điểm nhấn là cảng trung chuyển quốc tế, Thực trạng và giải pháp phát triển khu kinh tế Vân Long với điểm nhấn là cảng trung chuyển quốc tế, Thực trạng và giải pháp phát triển khu kinh tế Vân Long với điểm nhấn là cảng trung chuyển quốc tế

Từ khóa liên quan