BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO

16 754 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 03:00

CHÀO MỪNG Q THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP CHÚNG EM KIỂM TRA BÀI CŨ Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì ? a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với số 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: abba ⋅=⋅ )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅ aaa =⋅=⋅ 11 cabacba ⋅+⋅=+⋅ )( Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì ? a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với số 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: abba ⋅=⋅ )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅ aaa =⋅=⋅ 11 cabacba ⋅+⋅=+⋅ )( =⋅ d c b a b a d c ⋅ =⋅       ⋅ q p d c b a         ⋅⋅ q p d c b a =⋅1 b a a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với số 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: =⋅ b a 1 b a =         +⋅ q p d c b a q p b a d c b a ⋅+⋅ CHOẽN CAU VAỉ TRA LễỉI NGAY CAU 1 CAU 2 CAU 3 CAU 4 CAU 5 Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất I)Áp dụng *Ví dụ: Tính tích )16( 7 15 8 5 15 7 −⋅ − ⋅⋅ − =M )16( 8 5 7 15 15 7 −⋅⋅ − ⋅ − =M       −⋅⋅       − ⋅ − = )16( 8 5 7 15 15 7 )10(1 −⋅= 10−= (Tính chất giao hoán) (Tính chất kết hợp) (Tính chất nhân với 1) BT ?2 7 11 41 3 11 7 ⋅ − ⋅=A 9 4 28 13 28 13 9 5 ⋅−⋅ − =B A B BT 76/ 39) 19 12 11 3 19 7 11 8 19 7 +⋅+⋅=A 19 12 11 3 19 7 11 8 19 7 +⋅+⋅=A 9 12 11 3 11 8 19 7 +       += 1=       ++= 19 12 11 3 11 8 19 7 19 12 1 19 7 +⋅= 19 12 19 7 += 19 19 = 1= 19 12 1 19 7 +⋅= 19 12 19 7 += 19 19 = Tìm choã sai trong baøi giaûi sau HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ -Học thuộc lòng các tính chất của phép nhân phân số -Làm tiếp các BT -Chuẩn bò : tiết sau LT TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CẢM ƠN Q THẦY CÔ BT ?2 7 11 41 3 11 7 ⋅ − ⋅=A 41 3 7 11 11 7 − ⋅⋅=A 41 3 7 11 11 7 − ⋅       ⋅= 41 3 1 − ⋅= 41 3− = A BT ?2 9 4 28 13 28 13 9 5 ⋅−⋅ − =B       − − ⋅= 9 4 9 5 28 13 B       − ⋅= 9 9 28 13 )1( 28 13 −⋅= 28 13− = B Troø chôi traû lôøi nhanh a b a.b 3 2− 15 4 4 9 8 5 5 4 15 4 0 19 13 5 4 8 5 3 2− 15 4 3 2− 1 13 6− 43 19− 19 13 11 5− 0 0 15 8− 6 1 2 3− 6 1 15 8− 15 4 0 1 0 0 . đối với phép cộng: abba ⋅=⋅ )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅ aaa =⋅=⋅ 11 cabacba ⋅+⋅=+⋅ )( Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất Phép nhân số nguyên có những tính chất. cộng: =⋅ b a 1 b a =         +⋅ q p d c b a q p b a d c b a ⋅+⋅ CHOẽN CAU VAỉ TRA LễỉI NGAY CAU 1 CAU 2 CAU 3 CAU 4 CAU 5 Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất I)Áp dụng *Ví dụ: Tính tích )16( 7 15 8 5 15 7 −⋅ − ⋅⋅ − =M )16( 8 5 7 15 15 7 −⋅⋅ − ⋅ − =M       −⋅⋅       − ⋅ − =. ?2 9 4 28 13 28 13 9 5 ⋅−⋅ − =B       − − ⋅= 9 4 9 5 28 13 B       − ⋅= 9 9 28 13 )1( 28 13 −⋅= 28 13− = B Troø chôi traû lôøi nhanh a b a.b 3 2− 15 4 4 9 8 5 5 4 15 4 0 19 13 5 4 8 5 3 2− 15 4 3 2− 1 13 6− 43 19− 19 13 11 5− 0 0 15 8− 6 1 2 3− 6 1 15 8− 15 4 0 1 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO, BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO, BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO

Từ khóa liên quan